30.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/47


Kanne 13.6.2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. SMHV — Schwarzbräu (Alaska)

(Asia T-226/08)

(2008/C 223/83)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Wadenbach)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Saksa)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 8.4.2008 tekemä päätös (asia R 1124/2004-4) on kumottava

yhteisön tavaramerkki N:o 505 503 ”Alaska” on kokonaan poistettava olemassa olevan ehdottoman hylkäysperusteen takia

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

toissijaisesti vaaditaan, että yhteisön tavaramerkki N:o 505 503 ”Alaska” on julistettava mitättömäksi ainakin seuraavien tavaroiden osalta: ”luokkaan 32 kuuluvat kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat”.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: sanamerkki ”Alaska” luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten (yhteisön tavaramerkki N:o 505 503).

Yhteisön tavaramerkin haltija: Schwarzbräu GmbH.

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: kantaja.

Mitättömyysosaston ratkaisu: kyseessä olevan tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus hyväksytään osittain.

Valituslautakunnan ratkaisu: riidanalainen päätös kumotaan, ja kyseessä olevan tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus hylätään.

Kanneperusteet: asetuksen (EY) N:o 40/94 (1) 7 artiklan 1 kohdan b, c ja g alakohdan rikkominen.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, 1994, s. 1).