30.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/26


Kanne 13.6.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

(Asia C-255/08)

(2008/C 223/40)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: M. van Beek ja J.-B. Laignelot)

Vastaaja: Alankomaiden kuningaskunta

Vaatimukset

Yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että Alankomaiden kuningaskunta ei ole noudattanut tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 85/337/ETY (1), direktiivin 97/11/EY (2) ja direktiivin 2003/35/EY (3), mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut direktiivin 85/337/ETY 4 artiklan 2 ja 3 kohdan, luettuna yhdessä liitteiden II ja III kanssa, sellaisena kun se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY ja direktiivillä 2003/35/EY, noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä

Alankomaiden kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.

EY 249 artiklan kolmannen kohdan mukaan direktiivi velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden jokaista jäsenvaltiota, jolle se on osoitettu, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot.

2.

Jäsenvaltioiden on toteutettava siten myös direktiivien kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet direktiiveissä säädetyn määräajan kuluessa ja ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle.

3.

Tässä asiassa direktiivin 97/11/EY 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ja määräykset voimaan 14.3.1999 ja että niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Alankomaiden kuningaskunta ei ole kuitenkaan tehnyt näin.

4.

Edellä olevan perusteella komission on päädyttävä katsomaan, että Alankomaiden kuningaskunta on jättänyt tähän päivään asti toteuttamatta direktiivin 85/337/ETY 4 artiklan 2 ja 3 kohdan, luettuna yhdessä liitteiden II ja III kanssa, sellaisina kun se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY ja direktiivillä 2003/35/EY, asianmukaisen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet, koska kaikkia direktiivin liitteessä III olevia kriteereitä ei sovelleta kaikkiin liitteen II mukaisiin hankkeisiin.


(1)  EYVL L 175, s. 40.

(2)  EYVL L 73, s. 5.

(3)  EYVL L 156, s. 17.