5.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 171/14


Kanne 8.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta

(Asia C-144/08)

(2008/C 171/24)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: I. Koskinen, D. Triantafyllou)

Vastaaja: Suomen tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Suomen tasavalta käyttäessään epätäydellistä pysyvän asuinpaikan määritelmää mahdollisen verovapautuksen määrittämiseen tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisen maahantuonnin yhteydessä on jättänyt täyttämättä yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/182/ETY (1) 7 artiklan 1 kohdan mukaiset velvollisuutensa

Suomen tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Mahdollisen verovapauden määrittämistä varten direktiivin 83/182/ETY 7 artiklan 1 kohdassa säädetään pysyvästä asuinpaikasta, jonka perusteella määräytyy se jäsenvaltio, jonka väliaikaiseen tuontijärjestelmään ajoneuvo kuuluu, sekä se jäsenvaltio, jolla on oikeus periä kyseisestä ajoneuvosta veroa. Direktiivin 83/182/ETY 7 artiklan 1 kohdassa säädetään tietyistä poikkeuksista sääntöön, jonka mukaan pysyvä asuinpaikka sijaitsee siinä paikassa, jossa henkilö asuu vähintään 185 päivää vuodessa. Erityisesti 7 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa täsmennetään, että jos henkilön ammatilliset siteet ovat muualla kuin tämän henkilökohtaiset siteet ja tämä sen vuoksi joutuu oleskelemaan vuorotellen kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevissa paikoissa, henkilön pysyvänä asuinpaikkana on pidettävä sitä, jossa tämän henkilökohtaiset siteet ovat, jos tämä palaa sinne säännöllisesti. Nimenomaisesti kuitenkin täsmennetään, että viimeksi mainitun edellytyksen täyttymistä ei vaadita, jos henkilö oleskelee jäsenvaltiossa määräaikaisen tehtävän suorittamiseksi.

Suomen lainsäädännössä kuitenkin asetetaan tällainen säännöllistä paluuta koskeva ehto myös siinä tapauksessa, että henkilö oleskelee Suomessa määräaikaisen tehtävän suorittamiseksi. Siten Suomi ei ole pannut lainsäädännössään direktiivin 83/182/ETY 7 artiklan 1 kohtaa asianmukaisesti täytäntöön.


(1)  EYVL, Erityispainos 1994, 9/Nide 1 s. 112.