Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.11.2009 – komissio vastaan Espanja

(asia C‑154/08)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen − Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 2 artikla ja 4 artiklan 1, 2 ja 5 kohta − Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistaminen − Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste − Verovelvolliset − Kiinteistörekisterin pitäjien (registradores de la propiedad) hypoteekkialueen maksutoimistona harjoittama toiminta ja niiden suorittamat toimet, jotka liittyvät veronkantoon − Taloudellinen toiminta − Itsenäisesti harjoitettu toiminta − Julkisoikeudelliset laitokset ja yhteisöt, joiden toimintaan liittyy julkisen vallan käyttöön liittyviä tehtäviä − Kansallisen tuomioistuimen syyksi luettava yhteisön oikeuden rikkominen

1.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Kannekirjelmä – Väitteiden ja oikeudellisten perusteiden esittäminen – Muotovaatimukset – Vaatimusten yksiselitteinen esittäminen (EY 226 artikla; tuomioistuimen perussäännön 21 artikla; tuomioistuimen työjärjestyksen 38 artiklan 1 kohdan c alakohta) (ks. 60, 63 ja 67 kohta)

2.                     Verotus – Jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistaminen – Liikevaihtoverot – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Kuudennen direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu itsenäisesti harjoitettava taloudellinen toiminta (Neuvoston direktiivin 77/388 2 artikla ja 4 artiklan 1 ja 2 kohta) (ks. 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118 ja 127 kohta sekä tuomiolauselma)

3.                     Jäsenvaltiot – Velvoitteet – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Vastuu (EY 226 artikla) (ks. 125 ja 126 kohta)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 2 artiklan ja 4 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkominen – Verovelvolliset – Kiinteistörekisterin pitäjien (registradores de la propiedad) toiminta ja toimet

Ratkaisu

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 2 artiklan ja 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se katsoo, että kiinteistörekisterin pitäjien (registradores de la propiedad) hypoteekkialueen maksutoimistona (oficina liquidadora de distrito hipotecario) itsehallintoalueelle tarjoamat palvelut, jotka liittyvät veronkantoon, eivät ole arvonlisäveron alaisia.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.