21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/25


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 13.11.2008 (Dioikitiko Efeteio Thessalonikisin (Kreikka) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil v. Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Yhdistetyt asiat C-180/08 ja C-186/08) (1)

(Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta - Direktiivi 89/48/ETY - Tutkintotodistusten tunnustaminen - Opintojen suorittaminen ’vapaata opetusta antavassa laitoksessa’, jota vastaanottava jäsenvaltio ei ole tunnustanut oppilaitokseksi - Psykologia)

(2009/C 44/41)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Asianosaiset

Kantaja: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Vastaaja: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/48/ETY (EYVL L 19, s. 16) 1, 2, 3 ja 4 artiklan tulkinta — EY 39 artiklan 1 kohdan, EY 10 artiklan 1 kohdan, EY 43 artiklan, EY 47 artiklan 1 kohdan, EY 49 artiklan, EY 55 artiklan, EY 149 ja EY 150 artiklan tulkinta — Jäsenvaltion kansalainen, joka on harjoittanut säänneltyä ammattitoimintaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa sekä ennen sitä, kun hänen akateemisten opintojen päätteeksi toisesta jäsenvaltiosta saatujen muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojensa ammatillinen vastaavuus on tunnustettu, että tämän jälkeen — Yliopisto-opintojen suorittaminen aikaisemmin osittain franchising-sopimuksen perusteella sellaisessa laitoksessa, jota vastaanottava jäsenvaltio ei ole tunnustanut yliopistolliseksi oppilaitokseksi — Mahdollisuus estää työntekijää harjoittamasta ammattitoimintaansa sen vuoksi, ettei tällaisia muodollista kelpoisuutta osoittavia asiakirjoja ole tunnustettu

Määräysosa

Vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten on vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/48/ETY 3 artiklan nojalla annettava jäsenvaltion kansalaisen, jolla on tässä direktiivissä tarkoitettu tutkintotodistus, jonka toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt, harjoittaa ammattitoimintaansa samoin edellytyksin kuin kansallisten tutkintotodistusten haltijoiden, vaikka

tämän tutkintotodistuksen mukaan koulutus on hankittu kokonaan tai osittain vastaanottavassa jäsenvaltiossa sijaitsevassa laitoksessa, jota ei tämän jälkimmäisen jäsenvaltion lainsäädännössä tunnusteta oppilaitokseksi ja

toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät ole tunnustaneet tätä tutkintotodistusta.


(1)  EUVL C 171, 5.7.2008.