12.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 8/24


Kanne 19.11.2007 — Aer Lingus Group v. komissio

(Asia T-411/07)

(2008/C 8/43)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Aer Lingus Group plc (Dublin, Irlanti) (edustajat: solicitor A. Burnside, lakimies B. van de Walle de Ghelcke ja lakimies T. Snels )

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen komission 11.10.2007 tekemä riidanalainen päätös on kumottava.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteellaan kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan 11.10.2007 tehdyn komission päätöksen K(2007)4600, jolla komissio hylkäsi kantajan pyynnön neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (jäljempänä EY:n sulautuma-asetus) 8 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn aloittamisesta ja välitointen määräämisestä kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan nojalla sellaisen 27.6.2007 tehdyn komission päätöksen K(2007)3104 (jäljempänä kieltopäätös) johdosta, jolla yrityskeskittymä todettiin yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi (asia N:o COMP/M.4439 — Ryanair — Aer Lingus).

Kantaja väittää, että komissio on sekä käsittänyt EY:n sulautuma-asetuksen 8 artiklan 4 ja 5 kohdan väärin että soveltanut niitä väärin, kun se on todennut, että sillä ei ollut toimivaltaa vaatia Ryanairia kieltopäätöksen johdosta purkamaan vähemmistöomistustaan Aer Lingusissa eikä ryhtyä muihinkaan toimenpiteisiin aiemmin vallinneen tilanteen palauttamiseksi eikä myöskään määrätä välitoimista sillä välin.

Kantaja väittää erityisesti, että siitä, että komissio nimenomaan käsitteli kyseistä vähemmistöomistusta ja Ryanairin siihen liittyvää julkista ostotarjousta Aer Lingusista yhden ja saman yrityskeskittymän olennaisina osina, seuraa, että kielletty yrityskeskittymä on pantu osittain täytäntöön. Lisäksi kantaja väittää, että EY:n sulautuma-asetuksen 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa annetaan komissiolle toimivalta tällaisissa olosuhteissa puuttua niihin kilpailulle haitallisiin vaikutuksiin, jotka aiheutuvat kyseisestä vähemmistöosakkuudesta, joka yhdistää kaksi yhtiötä, joita on pidetty toistensa suurimpina kilpailijoina lentokuljetusreiteillä Irlantiin ja Irlannista.

Kantaja väittää lisäksi, että komissio on rikkonut EY:n sulautuma-asetuksen 21 artiklan 3 kohtaa, koska se ei ole käyttänyt yksinomaista toimivaltaansa, vaan sen sijaan se on antanut jäsenvaltioille mahdollisuuden puuttua asiaan.