15.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 193/18


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 1.7.2009 — ThyssenKrupp Stainless v. komissio

(Asia T-24/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Ruostumattomasta teräksestä valmistettavat levytuotteet - Päätös, jolla HT 65 artiklan rikkominen todetaan EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen asetuksen (EY) N:o 1/2003 perusteella - Seostelisä - Komission toimivalta - Kilpailusääntöjen rikkomisesta vastuuseen joutuminen - Oikeusvoima - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Vanhentuminen - Ne bis in idem -periaate - Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä)

2009/C 193/26

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Klusmann ja S. Thomas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre, R. Sauer ja O. Weber)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne komission 20.12.2006 asiassa K(2006) 6765 lopullinen tekemästä päätöksestä, joka liittyy EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan soveltamismenettelyyn (asia COMP/39.234 — Seostelisä, uusi päätös), joka koskee eurooppalaisten ruostumattoman teräksen valmistajien kilpailua rajoittavaa yhteistyötä, jossa sovittiin tuotteen lopullisen hinnan osuuden, jota kutsuttiin seostelisäksi, määrittämisestä; toissijaisesti kantajalle asetetun sakon alentaminen

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

ThyssenKrupp Stainless AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.