26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/32


Kanne 21.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-510/07)

(2008/C 22/58)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Rozet ja B. Schima)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut ETY:n jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa 20.12.1968 annetun neuvoston direktiivin 68/414/ETY (1) 1 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, joita yhteisön alueella olevien öljytuotteiden varastojen pitäminen jatkuvasti vaaditulla tasolla kyseisen direktiivin 2 artiklan toisessa luetelmakohdassa mainitun öljytuoteluokan osalta edellyttää

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio moittii kanteessaan vastaajaa siitä, että tämä on toistuvasti jättänyt noudattamatta direktiivissä 68/414/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna ja kodifioituna 24.7.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/67/EY (2), säädettyä velvollisuutta öljytuotteiden varastointiin tässä direktiivissä tarkoitettuun toiseen öljytuoteluokkaan kuuluvien tuotteiden eli kaasuöljyn, dieselöljyjen, petrolin ja kerosiinityyppinen petrolin osalta. Komissio toteaa tältä osin erityisesti, että vastaajan toimittamien kotimaan kulutusta ilmaisevien kuukausilukemien ja komission Eurostatin kautta saamien tietojen välillä on eroja, jotka ovat toisinaan huomattavia.


(1)  EYVL 1968, L 308, s. 14.

(2)  EUVL 2006, L 217, s. 8.