26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/26


Kanne 7.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-492/07)

(2008/C 22/50)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: A. Nijenhuis ja K. Mojzesowicz)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Puolan tasavalta ei ole noudattanut sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole saattanut asetetussa määräajassa kyseistä direktiiviä ja erityisesti sen 2 artiklan k alakohtaa osaksi kansallista oikeusjärjestystään

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanoa koskeva määräaika päättyi 30.4.2004.


(1)  EUVL L 108, 24.4.2002, s. 33.