4.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/3


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.2.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-45/07) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - EY 10 ja EY 71 artikla sekä EY 80 artiklan 2 kohta - Merenkulun turvallisuus - Alusten ja satamarakenteiden valvonta - Kansainväliset sopimukset - Yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivalta)

(2009/C 82/04)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister ja I. Zervas)

Vastaaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: A. Samoni-Rantou ja S. Chala)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: I. Rao, avustajanaan D. Anderson, QC)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY:n perustamissopimuksen 10 ja 71 artiklan sekä 80 artiklan 2 kohdan rikkominen — Ehdotuksen, joka kuuluu yhteisön yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan, esittäminen kansainväliselle järjestölle — Merenkulun turvallisuus — Ehdotus sen valvonnasta, että alukset ja satamarakenteet ovat SOLAS-yleissopimuksen XI-2 lukuun ja ISPS-säännöstöön sisältyvien vaatimusten mukaisia

Tuomiolauselma

1)

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut EY 10 ja EY 71 artiklan eikä EY 80 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on tehnyt Kansainväliselle merenkulkujärjestölle (IMO) ehdotuksen (MSC 80/5/11), joka koskee sen valvontaa, että alukset ja satamarakenteet ovat ihmishengen turvallisuudesta merellä 1.11.1974 Lontoossa tehdyn yleissopimuksen XI-2 lukuun ja alusten ja satamarakenteiden kansainväliseen turvasäännöstöön sisältyvien vaatimusten mukaiset.

2)

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.