Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 27.9.2007 – komissio vastaan Espanja

(asia C‑465/06)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2003/98/EY – Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö – Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne – Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (EY 226 artikla) (ks. 8 kohta)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY (EUVL L 345, s. 90) noudattamisen edellyttämien säännösten määräajassa tapahtuvan antamisen laiminlyönti

Ratkaisu

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut tämän direktiivin täysimääräisen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.