Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.9.2007 – Nestlé vastaan SMHV

(asia C‑193/06 P)

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 40/94 – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sanaosan QUICKY sisältävä kuviomerkki – Väite, jonka on tehnyt aikaisempien kansallisten sanamerkkien QUICKIES haltija – Sekaannusvaara – Kokonaisarviointi

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 34, 35, 46, 47 ja 76 kohta)

Aihe

Valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-74/04, Nestlé vastaan SMHV, väliintulijana Quick restaurants SA, 22.2.2006 antamasta tuomiosta, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen, jossa vaadittiin SMHV:n toisen valituslautakunnan 17.12.2003 tekemän päätöksen (asia R 922/2001-2), joka koskee Société des produits Nestlé SA:n ja Quick restaurants SA:n välistä väitemenettelyä, kumoamista

Ratkaisu

1)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 22.2.2006 asiassa T-74/04, Nestlé vastaan SMHV – Quick (QUICKY), antama tuomio kumotaan siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti jättänyt tutkimatta kysymyksessä olevien merkkien ulkoasun samankaltaisuutta tavaramerkeistä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella.

2)

Valitus hylätään muilta osin.

3)

Asia palautetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

4)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.