30.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/9


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 10.7.2008 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV v. Staatssecretaris van Financiën

(Asia C-484/06) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Ensimmäinen ja kuudes arvonlisäverodirektiivi - Verotuksen neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate - Arvonlisäveron määrän pyöristämistä koskevat säännöt - Tuotekohtainen pyöristäminen alaspäin)

(2008/C 223/12)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Vastaaja: Staatssecretaris van Financiën

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Hoge Raad der Nederlanden — Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan a alakohdan ja 22 artiklan 3 kohdan b alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 5 kohdan sekä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 11.4.1967 annetun neuvoston ensimmäisen direktiivin 67/227/ETY (EYVL 71, s. 1301) 2 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan tulkinta — Arvonlisäveron määrien pyöristämistä koskevat säännöt

Tuomiolauselma

1)

Yhteisön erityislainsäädännön puuttuessa jäsenvaltioiden on määritettävä arvonlisäveron määrän pyöristämistä koskevat säännöt ja menettelytavat, kuitenkin siten, että niiden on tällöin noudatettava niitä periaatteita, joihin yhteinen arvonlisäverojärjestelmä perustuu, kuten verotuksen neutraalisuuden periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta.

2)

Yhteisön oikeus ei sen nykytilassa sisällä mitään erityistä velvoitetta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on sallittava se, että verovelvolliset pyöristävät arvonlisäveron määrän tuotekohtaisesti alaspäin.


(1)  EUVL C 20, 27.1.2007.