26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/9


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2007 (Juzgado de lo Mercantilin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Alfredo Nieto Nuño v. Leonci Monlleó Franquet

(Asia C-328/06) (1)

(Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - 4 artiklan 2 kohdan d alakohta - Jäsenvaltiossa ’yleisesti tunnetut’ tavaramerkit Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä - Tavaramerkin tunnettuus - Maantieteellinen ulottuvuus)

(2008/C 22/17)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Alfredo Nieto Nuño

Vastaaja: Leonci Monlleó Franquet

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Juzgado de lo Mercantil — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan tulkinta — Jäsenvaltiossa ”yleisesti tunnetun” tavaramerkin käsite — Mahdollisuus, että tavaramerkin tunnettuus ja käyttö liittyy johonkin tiettyyn alueeseen, kuten autonomiseen alueeseen, maakuntaan, lääniin tai kaupunkiin sen mukaan, mistä tuotteesta tai palvelusta on kyse ja mille yleisölle merkki kohdennetaan

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin on oltava yleisesti tunnettu rekisteröintijäsenvaltion koko alueella tai sen olennaisessa osassa.


(1)  EUVL C 237, 30.9.2006.