11.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 260/3


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Irlanti

(Asia C-215/06) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivin 85/337/ETY soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin laiminlyönti - Jälkikäteinen korjaaminen)

(2008/C 260/03)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Lawunmi ja D. Recchia)

Vastaaja: Irlanti (asiamies: D. O'Hagan, avustajinaan J. Connolly, SC, ja S. Garret, BL)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY (EYVL L 175, s. 40) 2, 4 ja 5–10 artikla — Sellaisten toimien toteuttamisen laiminlyönti, joilla varmistetaan, että direktiivin soveltamisalaan kuuluvat hankkeet alistetaan ympäristövaikutusten arvioinnille

Tuomiolauselma

1)

Irlanti ei ole noudattanut tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se oli ennen siihen 3.3.1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/11/EY tehtyjä muutoksia tai niiden tekemisen jälkeen, 2 ja 4 artiklan sekä 5–10 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä varmistaakseen,

että direktiivin 85/337/ETY soveltamisalaan kuuluvat hankkeet ennen niiden täydellistä tai osittaista toteuttamista tutkittaisiin ympäristövaikutusten arviointitarpeen selvittämiseksi ja että niiden vaikutukset arvioitaisiin tämän direktiivin 5–10 artiklan mukaisesti silloin, kun niillä niiden laadun, koon tai sijainnin vuoksi todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja

että ennen kuin Galwayn maakunnassa sijaitsevan Derrybrienin tuulivoimalan rakentamiseen ja siihen liittyviin toimintoihin myönnettiin luvat ja ennen kuin työt toteutettiin, niistä olisi tehty hankkeen ympäristövaikutusten arviointi direktiivin 85/337, sellaisena kuin se oli ennen siihen direktiivillä 97/11 tehtyjä muutoksia tai niiden tekemisen jälkeen, 5–10 artiklan mukaisesti.

2)

Irlanti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 178, 29.7.2006.