29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/31


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. neuvosto

(Asia T-348/05 INTP)

(Oikeudenkäyntimenettely - Tuomion tulkinta)

2009/C 205/54

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Venäjä) (edustaja: asianajaja B. Evtimov)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: J.-P. Hix, avustajanaan asianajaja G. Berrisch)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Talabér-Ritz ja H. van Vliet)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensimmäisen oikeusasteen asiassa T-348/05 10.9.2008 antaman tuomion tulkintaa koskeva hakemus

Tuomiolauselma

1)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. neuvosto, 10.9.2008 antaman tuomion tuomiolauselman 1 kohtaa tulkitaan siten, että lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 658/2002 ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 132/2001 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 945/2005 kumotaan sikäli kuin se koskee JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinatia.

2)

JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan.

3)

Tämän tuomion alkuperäiskappale liitetään tulkittavan tuomion alkuperäiskappaleeseen, johon tehdään merkintä tästä tuomiosta.