Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.1.2006 – komissio vastaan Suomi

(asia C-107/05)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2003/87/EY – Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

Jäsenvaltiot – Velvoitteet – Direktiivien täytäntöönpano – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen, jota ei ole kiistetty (EY 226 artikla) (ks. 5 kohta)

Aihe:

: Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/87/EY (EUVL L 275, s. 32) ei ole pantu täytäntöön määräajassa

Ratkaisu:

 

Suomen tasavalta ei ole noudattanut kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole Ahvenanmaan maakunnan osalta antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

 

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.