61998A0133

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 13 päivänä helmikuuta 2001. - Hewlett Packard France ja Hewlett Packard Europe BV vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. - Kumoamiskanne - Yhteinen tullitariffi - Tariffinimikkeet - Tiettyjen lähiverkkoon tarkoitettujen atk-laitteiden tariffiluokittelu - Luokitteleminen yhdistettyyn nimikkeistöön. - Yhdistjayt asiat T-133/98 ja T-134/98.

Oikeustapauskokoelma 2001 sivu II-00613


Tiivistelmä
Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


Yhteinen tullitariffi - Tariffinimikkeet - Koneet, jotka on tarkoitettu tietojen siirtämiseen atk-lähiverkossa - Koneet, jotka eivät suorita yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5.E huomautuksessa mainittua erityistoimintoa - Luokitteleminen yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471

Tiivistelmä


$$Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksilla N:o 3009/95 ja 1734/96, liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5.E huomautuksessa todetaan, että koneet, joilla suoritetaan muita erityistoimintoja kuin tietojenkäsittelyä ja jotka toimivat automaattisen tietojenkäsittelykoneen yhteydessä, luokitellaan siihen nimikkeeseen, joka vastaa niiden asianomaisia toimintoja, tai jollei sellaisia ole, kaatonimikkeeseen; tämä huomautus merkitsee, että ensin mainitulla koneella suoritetaan erityistoiminto, josta se pystyy vastaamaan, ja että on tietyllä tavalla edullista, että tämä kone on liitetty automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen. Kuitenkaan sellaisten koneiden, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan automaattisten tietojenkäsittelykoneiden osina ja jotka on asennettu suoraan tällaisiin koneisiin ja joilla siirretään ja vastaanotetaan tietoja tällaisten koneiden tarvitsemassa muodossa, ei voida katsoa suorittavan "erityistoimintoa". Nämä koneet ovat verrattavissa muihin keinoihin, joilla automaattiset tietojenkäsittelykoneet hyväksyvät tai välittävät tietoja, koska niillä ei voida suorittaa toimintoja ilman tällaista konetta. Näin ollen tietojen siirtämistä atk-järjestelmässä ei voida pitää omana erityistoimintona.

Koska kyseiset tuotteet täyttävät kaikki yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5.B huomautuksessa esitetyt "yksikköä" koskevat edellytykset, ne on luokiteltava tämän nimikkeistön nimikkeeseen 8471 automaattisten tietojenkäsittelykoneiden yksiköinä.

( ks. 33, 39-41 ja 46 kohta )

Asianosaiset


Yhdistetyissä asioissa T-133/98 ja T-134/98,

Hewlett Packard France, kotipaikka Courcouronnes (Ranska), ja

Hewlett Packard Europe BV, kotipaikka Amstelveen (Alankomaat),

edustajanaan aluksi asianajajat F. Goguel ja A. Trager, ja sittemmin asianajajat Goguel ja F. Foucault, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajina,

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään R. Wainwright ja R. Tricot, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

joissa kantajat vaativat, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa tiettyjen sitovien tariffitietojen voimassaolosta 16 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn komission päätöksen 98/406/EY (EYVL L 178, s. 45), siltä osin kuin siinä on määrätty kumottaviksi sitovat tullitiedot FR 12030199700151 (asia T-133/98) ja FR 12030199701394, FR 12030199702134 ja FR 12030199702135 (asia T-134/98),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Lindh sekä tuomarit R. García-Valdecasas ja J. D. Cooke,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies B. Pastor,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 5.12.2000 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Tuomion perustelut


Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, s. 1) liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmässä, sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1995 annetulla komission asetuksella N:o 3009/95 (EYVL L 319, s. 1), joka on tullut voimaan 1.1.1996, ja 9.9.1996 annetulla komission asetuksella N:o 1734/96 (EYVL L 238, s. 1), joka on tullut voimaan 1.1.1997, oli tosiseikkojen tapahtuma-aikana muun muassa seuraavat nimikkeet ja alanimikkeet:

"8471 Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat:

- - 8471 80 - automaattisten tietojenkäsittelykoneiden muut yksiköt

8471 80 10 - - oheislaitteet

8471 80 90 - - muut".

2 Yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5 huomautus kuuluu seuraavasti:

" - -

B. Automaattiset tietojenkäsittelykoneet voivat olla järjestelmiä, jotka koostuvat vaihtelevista määristä erillisiä yksiköitä. Jollei jäljempänä E kohdassa toisin määrätä, yksikköä pidetään täydellisen järjestelmän osana, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a) se on tyyppiä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiassa automaattisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä;

b) se voidaan yhdistää keskusyksikköön joko suoraan tai yhden tai useamman muun yksikön kautta; ja

c) se voi ottaa vastaan ja välittää tietoa sellaisessa muodossa (koodeina tai signaaleina), jota järjestelmä voi käyttää.

C. Erikseen tullattaviksi ilmoitetut automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän yksiköt luokitellaan nimikkeeseen 8471.

D. Tulostimet, näppäimistöt, X-Y-koordinaattien syöttölaitteet ja muistilevy-yksiköt, jotka täyttävät B kohdan b alakohdan ja B kohdan c alakohdan edellytykset, luokitellaan kaikissa tapauksissa nimikkeen 8471 yksikköinä.

E. Koneet, joilla suoritetaan muita erityistoimintoja kuin tietojenkäsittelyä ja jotka sisältävät automaattisen tietojenkäsittelykoneen tai jotka toimivat tällaisen koneen yhteydessä, luokitellaan siihen nimikkeeseen, joka vastaa niiden asianomaisia toimintoja, tai jollei sellaisia ole, kaatonimikkeeseen."

3 Yhdistetyn nimikkeistön 85 ryhmässä on muun muassa seuraavat nimikkeet:

"8517 Sähkölaitteet langallista puhelua tai langallista sähkötystä varten, myös langalliset puhelimet, joissa on langaton käsipuhelin, ja kantoaaltojärjestelmissä tai digitaalijärjestelmissä käytettävät teleliikennelaitteet; kuvapuhelimet:

8517 50 - muut laitteet, kantoaaltojärjestelmissä tai digitaalijärjestelmissä käytettävät:

8517 50 10 - - kantoaaltojärjestelmissä käytettävät

8517 50 90 - - muut".

Tosiseikat

4 Hewlett Packard -konserni valmistaa laitteita ja ohjelmia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi lähiverkkojen muodostamiseen.

5 Hewlett Packard France tuo maahan ja valmistaa Ranskassa tiettyjä näistä tuotteista. Hewlett Packard Europe BV tuo Ranskaan ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tiettyjä näistä tuotteista.

6 Lähiverkko tai LAN-verkko (Local Area Network) on uudehko informaatioteknologian tuote. Tällaiset verkot ovat korvanneet vanhemmat järjestelmät, joissa päätelaitteet, joilla ei ollut omaa tietojenkäsittelykapasiteettia, oli liitetty mainframe-keskustietokoneeseen, joka suoritti kaikki tietojenkäsittelytoimet. Lähiverkko yhdistää tietyn määrän henkilökohtaisia eli PC-tietokoneita, joilla on omaa tietojenkäsittelykapasitettia, muihin atk-laitteisiin, kuten palvelimiin ja tehokkaampiin suurtietokoneisiin, sekä oheislaitteisiin, kuten tulostimiin, ja tietoja voidaan siirtää näiden välillä; tietyissä lähiverkoissa, eli ainakin niin sanotuissa hajautetuissa verkoissa, jokainen atk-laite voi lisäksi käyttää toisten laitteiden kapasiteettia. Lähiverkot kattavat yleensä suppean alueen, kuten toimistorakennuksen.

7 Hewlett Packard France jätti 5.11.1996 Ranskan tullivirastoon eli direction générale des douanes et droits indirectsiin hakemuksen sitovan tariffitiedon saamiseksi HP JetDirect EX Plus -laitteen osalta.

8 Kyseinen viranomainen antoi 31.1.1997 sitovan tariffitiedon numerolla FR 12030199700151, jossa HP JetDirect EX Plus -laite luokiteltiin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471 80 10.

9 Hewlett Packard Europe jätti 18.3.1997 direction générale des douanes et droits indirectsiin kolme hakemusta sitovan tariffitiedon saamiseksi HP J3125A-, HP J3126A-, "switching/hub" HP J3200A-, HP J3202A- sekä HP J3204A -laitteiden ja HP 3210A -kortin osalta.

10 Kyseinen viranomainen antoi 27.5.1997 sitovan tariffitiedon numerolla FR 12030199701394, jossa HP 3210A -kortti luokiteltiin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471 80 90. Lisäksi 16.7.1997 annetuilla sitovilla tariffitiedoilla FR 12030199702135 ja FR 12030199702134 HP J3125A-, HP J3126A-, "switching/hub" HP J3200A-, HP J3202A- sekä HP J3204A -laitteet luokiteltiin nimikkeeseen 8471 80 10.

11 Tiettyjen sitovien tariffitietojen voimassaolosta 16 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyllä komission päätöksellä 98/406/EY (EYVL L 178, s. 45; jäljempänä riidanalainen päätös) komissio päätti, että edellä mainitut sitovat tariffitiedot oli muiden tariffitietojen ohella kumottava, koska ne eivät olleet sopusoinnussa asetuksen N:o 2658/87 liitteessä I vahvistettujen yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen kanssa.

12 Direction générale des douanes et droits indirects antoi sitovat tariffitiedot, joilla kumottiin ja korvattiin edellä mainitut tiedot ja luokiteltiin kyseiset atk-tuotteet luokkaan 8517 50 90.

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

13 Hewlett Packard France on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 20.8.1998 toimittamallaan kannekirjelmällä nostanut kanteen (asia T-133/98), jossa se vaatii riidanalaisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä on määrätty kumottaviksi HP JetDirect EX Plus -laitteen osalta annettu sitova tariffitieto FR 12030199700151.

14 Hewlett Packard Europe on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 20.8.1998 toimittamallaan kannekirjelmällä nostanut kanteen (asia T-134/98), jossa se vaatii riidanalaisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä on määrätty kumottaviksi sitovat tullitiedot FR 12030199702134, joka koskee "switching/hub" HP J3200A-, HP J3202A- ja HP J3204A -laitteita, FR 12030199702135, joka koskee HP J3125A- ja HP J3126A -laitteita, ja FR 12030199701394, joka koskee HP 3210A -korttia.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen viidennen jaoston puheenjohtajan 11.6.1999 antamalla määräyksellä asioiden T-133/98, Hewlett Packard France vastaan komissio, ja T-134/98, Hewlett Packard Europe vastaan komissio, käsittelyä päätettiin lykätä siihen asti, kun yhteisöjen tuomioistuin on antanut tuomion joko asiassa C-463/98, Cabletron, tai asiassa C-339/98, Peacock.

16 Yhteisöjen tuomioistuin antoi 19.10.2000 tuomion asiassa C-339/98, Peacock (Kok. 2000, s. I-8947; jäljempänä Peacock-tuomio).

17 Esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ryhtynyt työjärjestyksensä 64 artiklassa tarkoitettuihin prosessinjohtotoimiin ja pyytänyt asianosaisia esittämään näkemyksensä siitä, miten Peacock-tuomio vaikuttaa nyt käsiteltävänä olevien asioiden ratkaisuun; lisäksi tuomioistuin on päättänyt aloittaa suullisen käsittelyn.

18 Viidennen jaoston puheenjohtajan 13.11.2000 antamalla määräyksellä toisiinsa liittyvät asiat T-133/98 ja T-134/98 on asianosaisten kuulemisen jälkeen päätetty yhdistää suullista käsittelyä ja tuomiota varten työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti.

19 Kantajat ovat esittäneet 27.11.2000 ja komissio on esittänyt 28.11.2000 huomautuksensa siitä, miten Peacock-tuomio vaikuttaa nyt käsiteltävänä olevien asioiden ratkaisuun.

20 Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kuultiin 5.12.2000 pidetyssä istunnossa.

21 Kantajat vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- kumoaa riidanalaisen päätöksen

- velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

22 Komissio vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteet perusteettomina

- velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pääasia

23 Kantajat ovat vedonneet yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 2658/87 liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön, sellaisena kuin se on muutettuna, virheellistä soveltamista.

24 Aluksi on syytä korostaa, kuten yhteisöjen tuomioistuin on toistuvasti todennut, että tavaroiden tariffiluokittelun ratkaisevana perusteena on yleensä oltava tavaroiden objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet, sellaisina kuin ne on määritelty yhteisen tullitariffin nimiketekstissä ja jaksojen tai ryhmien huomautusten teksteissä (ks. erityisesti asia C-11/93, Siemens Nixdorf, tuomio 19.5.1994, Kok. 1994, s. I-1945, 11 kohta; asia C-382/95, Techex, tuomio 18.12.1997, Kok. 1997, s. I-7363, 11 kohta sekä Peacock-tuomion 9 kohta).

25 Yhteisen tullitariffin ryhmiä edeltävät huomautukset ja tulliyhteistyöneuvoston nimikkeistön selitykset ovat tärkeitä keinoja yhteisen tullitariffin yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi, ja niitä voidaan pitää sellaisenaan pätevinä yhteisen tullitariffin tulkintakeinoina (ks. em. asia Siemens Nixdorf, tuomion 12 kohta, em. asia Techex, tuomion 12 kohta ja Peacock-tuomion 10 kohta).

26 Nyt esillä olevassa asiassa asianosaiset ovat yhtä mieltä kyseisten tuotteiden kuvauksesta.

27 HP JetDirect EX Plus -laite (tulostinpalvelin) on erillinen kotelo, johon asennetaan elektroninen kortti. Laite on tarkoitus kytkeä verkkoon ja yhteen tai useampaan tulostimeen. Sen avulla usealla PC-tietokoneella voidaan käyttää ja kontrolloida näitä tulostimia. HP JetDirect EX Plus säätelee PC-tietokoneilta verkon kautta lähetetyn tiedon kulkua, määrittää, mitkä tiedot on tarkoitettu tulostimiin, joihin tämä laite on kytketty, muuntaa tiedot tulostimien protokollien mukaisiksi ja siirtää tiedot soveltuviin tulostimiin. Tieto voi kulkea myös toiseen suuntaan, koska tulostimet voivat lähettää tietoja ja siirtää ne tämän laitteen välityksellä verkkoon kytkettyihin tietokoneisiin.

28 HP J3125A- ja HP J3126A -tuotteet ovat rinnakkaiskytkimiä, joilla on tarkoitus vähentää verkon kuormitusta ja kaistanleveysongelmia lähiverkossa. Niissä on 16 liitäntäpistettä eli porttia, joita käytetään liitettäessä yhteen PC-tietokoneet ja output- ja input-laitteet, kuten tulostimet ja muut atk-laitteet.

29 Kyseiset "switching/hub" HP J3200A-, HP J3202A- sekä HP J3204A -laitteet ovat lähiverkossa käytettäviä kytkimiä. Hub on niin sanottu moniporttitoistin, jolla on tarkoitus liittää yhteen verkkoon kuuluvat laitteet. Niitä käytetään yleisesti lähiverkon eri osien yhdistämiseen. Niissä on useita portteja eli verkkolaitteiden liitäntäpisteitä. Kun tiedot saapuvat porttiin, ne kopioidaan toisiin portteihin niin, että kaikki lähiverkon osat voivat käyttää näitä tietoja. Kyseinen "switching/hub" on erityinen moniporttitoistin, joka välittää tiedot soveltuvaan porttiin näiden tietojen osoitteen perusteella. Nämä laitteet parantavat siten lähiverkon suorituskykyä porttien kytkennän ja hajauttamisen kautta.

30 HP J3210A on elektroninen kortti, jota käytetään moniporttitoistimissa ja muissa kytkimissä. Se on tietoliikenneohjain, joka lisää toimintoja kytkimeen ja mahdollistaa sen, että käyttäjä pystyy paremmin hallitsemaan lähiverkkoympäristöä. Tällä laitteella mahdollistetaan se, että kytkin voidaan konfiguroida usealla tavalla.

31 Asianosaiset ovat myös yhtä mieltä siitä, että edellä kuvaillut tuotteet täyttävät yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5.B huomautuksessa "yksikön" osalta esitetyt kolme edellytystä, eli niitä käytetään yksinomaan tai pääasiassa atk-järjestelmässä, ne voidaan yhdistää keskusyksikköön joko suoraan tai yhden tai useamman muun yksikön kautta ja ne voivat ottaa vastaan ja välittää tietoa sellaisessa muodossa (koodeina tai signaaleina), jota järjestelmä voi käyttää.

32 Kyseisen huomautuksen mukaan yksikköä pidetään täydellisen järjestelmän osana, jos se täyttää nämä kolme edellytystä, ja siksi se kuuluu 5.C huomautuksen perusteella nimikkeeseen 8471, "jollei - - E kohdassa toisin määrätä".

33 Tässä 5.E huomautuksessa todetaan seuraavaa: "Koneet, joilla suoritetaan muita erityistoimintoja kuin tietojenkäsittelyä ja jotka sisältävät automaattisen tietojenkäsittelykoneen tai jotka toimivat tällaisen koneen yhteydessä, luokitellaan siihen nimikkeeseen, joka vastaa niiden asianomaisia toimintoja, tai jollei sellaisia ole, kaatonimikkeeseen."

34 Asianosaiset ovat eri mieltä siitä, miten 5.E huomautusta on tulkittava kyseisten tuotteiden osalta.

35 Komission mukaan kyseisillä tuotteilla suoritetaan muita erityistoimintoja kuin tietojenkäsittelyä eli niillä siirretään tietoja verkossa, jonka osat on yhdistetty kaapelilla. Tätä erityistä tietojensiirtotoimintoa on pidettävä tietoliikennetoimintona, minkä vuoksi kyseiset tuotteen on luokiteltava nimikkeeseen 8517. Se, että tietyillä tuotteilla suoritetaan myös tietojenkäsittelytoimintoja vähäisessä määrin tai oheistoimintona, ei voi olla perusteena sille päätelmälle, että tästä toiminnosta tulisi pääasiallinen toiminto. Siksi tuotteita ei voida luokitella nimikkeeseen 8471.

36 Kantajat esittävät, että kyseisillä tuotteilla ei ole omaa erityistoimintoa 5.E huomautuksessa tarkoitetulla tavalla, minkä vuoksi ne olisi luokiteltava nimikkeeseen 8471. Tältä osin kantajat väittävät, että kyseisiä tuotteita on tarkoitus käyttää tietojenkäsittelyyn eikä tietoliikenteen hoitamiseen.

37 Ratkaistavana on siis se kysymys, onko kyseisillä tuotteilla omaa erityistoimintoa 5.E huomautuksessa tarkoitetulla tavalla ja oliko ne luokiteltu virheellisesti nimikkeeseen 8471.

38 Koska mikään kyseisistä tuotteista ei ole 5.E huomautuksessa tarkoitettu "kone, joka sisältää automaattisen tietojenkäsittelykoneen", on tutkittava, ovatko ne koneita, jotka toimivat tällaisen koneen yhteydessä ja joilla suoritetaan oma erityistoiminto. Molempien edellytysten on tällöin täytyttävä.

39 Ilmaisu "kone, joka toimii automaattisen tietojenkäsittelykoneen yhteydessä", merkitsee, että ensin mainitulla koneella suoritetaan erityistoiminto, josta se pystyy vastaamaan, ja että on tietyllä tavalla edullista, että tämä kone on liitetty automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen. Kuten 5.E huomautuksesta ilmenee, nimikkeeseen 8471 ei nimittäin voida luokitella sellaista itsenäistä kokonaisuutta, joka suorittaa erityistehtävän, jonka se voisi suorittaa myös - vaikkakin vaikeammin - ilman automaattisen tietojenkäsittelykoneen apua (ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa Peacock, Kok. 2000, s. I-8947 ja s. I-8949, 74 ja 75 kohta).

40 Tältä osin yhteisöjen tuomioistuin on todennut Peacock-tuomiossaan, että sellaisten koneiden, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan automaattisten tietojenkäsittelykoneiden osina ja jotka on asennettu suoraan tällaisiin koneisiin ja joilla siirretään ja vastaanotetaan tietoja tällaisten koneiden tarvitsemassa muodossa, ei voida katsoa suorittavan "erityistoimintoa". Nämä koneet ovat verrattavissa muihin keinoihin, joilla automaattiset tietojenkäsittelykoneet hyväksyvät tai välittävät tietoja, koska niillä ei voida suorittaa toimintoja ilman tällaista konetta (Peacock-tuomion 16 ja 17 kohta).

41 Kun otetaan huomioon nyt kyseessä olevien tuotteiden objektiiviset ominaispiirteet, sellaisina kuin ne on kuvailtu tämän tuomion 27-30 kohdassa, on katsottava, että mikään näistä tuotteista ei suorita toimintoa itsenäisesti eli riippumatta automaattisesta tietojenkäsittelykoneesta tai täydellisestä järjestelmästä. Tietojen siirtämistä tällaisessa järjestelmässä ei voida pitää omana erityistoimintona. Nämä koneet ovat verrattavissa muihin keinoihin, joilla automaattiset tietojenkäsittelykoneet hyväksyvät tai välittävät tietoja, koska niillä ei voida suorittaa toimintoja ilman tällaista konetta. Siksi näillä tuotteilla ei ole yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5.E huomautuksessa tarkoitettua omaa erityistoimintoa.

42 Komissio on siksi väittänyt virheellisesti, että tietojen siirtämistä tietojenkäsittelyjärjestelmässä on pidettävä tietoliikennetoimintona. Tämä arvio ei perustu kyseisten tuotteiden objektiivisesti todettaviin ominaispiirteisiin ja ominaisuuksiin vaan niihin toimintoihin, jotka automaattinen tietojenkäsittelykone voi kokonaisuutena tarkasteltuna suorittaa näiden tuotteiden ansiosta.

43 Tietojen siirtäminen 5.B huomautuksessa määritellyssä tietojenkäsittelyjärjestelmässä on nimittäin tämän järjestelmän toiminnan kannalta olennainen tekijä, koska tietojenkäsittely koostuu kaikenlaisten tietojen tarjoamisesta. Kun siis järjestelmässä on yksi tai useampia automaattisia tietojenkäsittelykoneita ja yksi tai useampia edellä mainittuja yksiköitä, on välttämätöntä, että nämä kommunikoivat keskenään, jotta järjestelmä itsessään voisi toimia. Juuri tämän vuoksi kaikki sellaiset tuotteet, jotka täyttävät kaikki 5.B huomautuksessa asetetut edellytykset, siirtävät välttämättä tietoja. Jos nimikkeeseen 8471 ei luokiteltaisi mitään sellaisia tuotteita, jotka siirtävät tietoja tietojenkäsittelyjärjestelmässä, 5.B huomautus menettäisi merkityksensä.

44 On myös syytä hylätä se komission argumentti, jonka mukaan tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 10 päivänä lokakuuta 1995 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2448/95 (EYVL L 259, s. 1) nimikkeen 8517 otsakkeen toiseen osaan tehdystä ja 1.1.1996 voimaantulleesta muutoksesta, jolla otsakkeeseen lisättiin osa "myös langalliset puhelimet, joissa on langaton käsipuhelin, ja kantoaaltojärjestelmissä tai digitaalijärjestelmissä käytettävät teleliikennelaitteet", seuraisi, että kyseiset tuotteet on luokiteltava suoraan kyseiseen nimikkeeseen eikä olisi tarpeen tutkia, suoritetaanko niillä oma erityistoiminto.

45 Sen lisäksi, että - kuten kantajat ovat esittäneet komission tätä kiistämättä - tämä muutos on ainoastaan tehty Sveitsin ehdotuksesta siinä tarkoituksessa, että nimikkeeseen 8517 sisällytettäisiin digitaalijärjestelmissä toimiva julkinen laite, on syytä korostaa, että koska kyseiset tuotteet toimivat yhdessä automaattisen tietojenkäsittelykoneen kanssa, on syytä tutkia, suorittavatko ne 5.E huomautuksessa tarkoitetulla tavalla oman erityistoiminnon, ennen kuin ratkaistaan, kuuluvatko ne mahdollisesti nimikkeeseen 8517. Näillä tuotteilla ei kuitenkaan suoriteta omaa erityistoimintoa, kuten edellä on todettu.

46 Tämän vuoksi on katsottava, että yhdistetyn nimikkeistön kyseisessä 5.E huomautuksessa ei suljeta pois sitä, että kyseiset tuotteet luokitellaan nimikkeeseen 8471. Koska kyseiset tuotteet täyttävät kaikki yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5.B huomautuksessa esitetyt "yksikköä" koskevat edellytykset, minkä myös komissio on myöntänyt, ne on luokiteltava tämän nimikkeistön nimikkeeseen 8471 automaattisten tietojenkäsittelykoneiden yksiköinä.

47 Näin ollen on katsottava, että HP JetDirect Ex Plus, HP J3125A-, HP J3126A-, "switching/hub" HP J3200A-, HP J3202A- sekä HP J3204A -laitteet on luokiteltava nimikkeeseen 8471 80 10 ja HP 3210A -kortti nimikkeeseen 8471 80 90. Komissio on siis arvioinut virheellisesti tosiseikkoja, kun se on todennut riidanalaisessa päätöksessään, että edellä mainittuja tuotteita koskevat sitovat tariffitiedot oli kumottava.

48 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että nyt käsiteltävinä olevissa kanteissa mainittu kanneperuste on hyväksyttävä. Riidanalainen päätös on siksi kumottava siltä osin kuin siinä on määrätty kumottaviksi sitovat tullitiedot FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 12030199702134 ja FR 12030199702135.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


Oikeudenkäyntikulut

49 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska vastaaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut viimeksi mainittujen esittämien vaatimusten mukaisesti.

Päätöksen päätösosa


Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

(viides jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Tiettyjen sitovien tariffitietojen voimassaolosta 16 päivänä kesäkuuta 1998 tehty komission päätös 98/406/EY kumotaan siltä osin kuin siinä on määrätty kumottaviksi sitovat tullitiedot FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 12030199702134 ja FR 12030199702135.

2) Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.