61997O0151

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 17 päivänä kesäkuuta 1997. - National Power plc ja PowerGen plc vastaan British Coal Corporation et Euroopan yhteisöjen komissio. - Muutoksenhaku - Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen määräys, jolla väliintulohakemukset on hylätty - Koskeeko asian ratkaisu väliintulohakemuksen tekijän etua. - Yhdistetyt asiat C-151/97 P(I) ja C-157/97 P(I).

Oikeustapauskokoelma 1997 sivu I-03491


Tiivistelmä

Avainsanat


Oikeudenkäynti - Väliintulo - Asianosaiset - Yhteisöjen tuomioistuinten arviointi siitä, onko väliintulohakemuksen tekijällä väliintulointressi

(EHTY:n tuomioistuimen perussäännön 34 artikla; EY:n tuomioistuimen perussäännön 37 artikla; Euratomin tuomioistuimen perussäännön 38 artikla)

Tiivistelmä


Yhteisöjen tuomioistuimet tarkistavat, ennen kuin ne hyväksyvät väliintulon, että kanteen kohteena oleva toimenpide koskee väliintulijoita suoraan ja että asiassa annettava ratkaisu koskee varmasti niiden etua. Intressin pitää myös olla välitön ja aktualisoitunut nimenomaan sen suhteen, että itse vaatimukset hyväksytään, sen asemesta, että kelpuutettaisiin intressi käytettyjen perusteiden suhteen. Pelkkä intressi abstraktisten oikeudellisten käsitysten osalta ei ole riittävä, vaan intressin on liityttävä jonkun asianosaisen vaatimuksiin.