Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1 Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Yksityisten toimista johtuvat kaupan esteet - Jäsenvaltioiden velvollisuudet - Tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi toteutettavat toimenpiteet - Jäsenvaltioiden harkintavalta - Tuomioistuimen harjoittama valvonta

(EY:n perustamissopimuksen 5 ja 30 artikla)

2 Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Maataloustuotteiden yhteiset markkinajärjestelyt - Yksityisten toimista johtuvat kaupan esteet - Jäsenvaltioiden velvollisuudet - Tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi toteutettavat toimenpiteet - Tapausten toistumiseen ja vakavuuteen nähden ilmeisen riittämättömät toimenpiteet - Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Sisäisistä vaikeuksista johtuvat perusteet - Perusteiden hyväksymisen edellytykset - Vahingonkärsijöille aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, taloudellisista syistä tai toisen jäsenvaltion jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä johtuvat perusteet - Perusteet, joita ei voida hyväksyä

(EY:n perustamissopimuksen 5 ja 30 artikla)

Tiivistelmä

3 Perustamissopimuksen 30 artikla on välttämätön keino sellaisten markkinoiden toteuttamiseksi, joilla ei ole sisäisiä rajoja, joten siinä ei kielletä yksinomaan sellaisia valtion toimenpiteitä, jotka sellaisenaan rajoittavat jäsenvaltioiden välistä kauppaa, vaan sitä voidaan soveltaa myös silloin, kun jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä tavaroiden vapaan liikkuvuuden sellaisten rajoitusten estämiseksi, jotka johtuvat muista syistä kuin valtion toimenpiteistä. Se, että jäsenvaltio ei lainkaan ryhdy toimenpiteisiin tai ei toteuta riittäviä toimenpiteitä estääkseen sellaiset tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitukset, jotka johtuvat erityisesti toimista, jotka yksityiset kohdistavat tämän jäsenvaltion alueella muista jäsenvaltioista peräisin oleviin tuotteisiin, rajoittaa yhteisön sisäistä kauppaa samalla tavalla kuin aktiivinen toimenpide. Perustamissopimuksen 30 artiklassa ei edellytetä yksinomaan, että jäsenvaltiot eivät itse toteuta sellaisia toimenpiteitä tai noudata sellaisia menettelytapoja, jotka voivat olla kaupan esteenä, vaan siinä edellytetään - luettuna yhdessä 5 artiklan kanssa - myös, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet sen turvaamiseksi, että tätä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaa perusvapautta kunnioitetaan sen alueella.

Jäsenvaltioilla, joilla on yksinomainen toimivalta ylläpitää yleistä järjestystä ja taata valtion sisäinen turvallisuus, on toki tiettyä harkintavaltaa sen päättämisessä, mitkä toimenpiteet ovat kussakin tilanteessa soveliaimpia tuotteiden tuontia rajoittavien esteiden poistamiseksi. Yhteisön toimielimet eivät näin ollen voi asettua jäsenvaltioiden asemaan ja määrätä, mitä toimenpiteitä jäsenvaltioiden on toteutettava ja todellisuudessa sovellettava tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi alueellaan. Yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin sen käsiteltävänä olevissa asioissa tutkia, onko kyseinen jäsenvaltio toteuttanut soveliaat toimenpiteet tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi.

4 Jäsenvaltio laiminlyö maataloustuotteiden yhteisistä markkinajärjestelyistä ja perustamissopimuksen 30 artiklasta sekä 5 artiklasta johtuvat velvoitteensa, jos sen toteuttamat toimenpiteet eivät ole selvästikään olleet riittäviä yksityisten aiheuttamien tiettyjen maataloustuotteiden vapaan liikkuvuuden rajoitusten estämiseksi, koska kyseiset välikohtaukset ovat toistuneet ja ne ovat olleet vakavia, joten näillä toimenpiteillä ei ole pystytty turvaamaan yhteisön sisäisten maataloustuotteiden kauppaa siten, että kyseisten lainvastaisuuksien tekijöitä olisi tehokkaasti estetty syyllistymästä niihin tai toistamasta niitä.

Jäsenvaltio ei voi perustella jäsenyysvelvoitteidensa laiminlyöntiä sisäisten vaikeuksien pelolla, jollei se pysty osoittamaan, että sen toimenpiteistä aiheutuisi yleiselle järjestykselle seurauksia, joita se ei pystyisi estämään käytettävissään olevilla keinoilla. Jäsenvaltio ei voi perustella laiminlyöntiään myöskään taloudellisilla syillä eikä sillä, että se on korvannut vahingonkärsijöille aiheutuneet vahingot, eikä sillä, että se väittää toisen jäsenvaltion rikkoneen yhteisön oikeussääntöjä.