61994S0001

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 10 päivänä tammikuuta 1995. - Dupret SA vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. - Lupahakemus turvaamistoimenpiteen kohdistamiseksi Euroopan yhteisöjen komission hallussa olevaan omaisuuteen. - Asia C-1/94 S-A

Oikeustapauskokoelma 1995 sivu I-00001


Tiivistelmä

Avainsanat


Euroopan yhteisöjen erioikeudet ja vapaudet - Lupahakemus turvaamistoimenpiteen kohdistamiseksi Euroopan yhteisöjen komission hallussa olevaan omaisuuteen - Toimielin, jota vastaan pakkotoimenpidettä on haettu, ei vastusta turvaamistoimenpidettä - Lupahakemuksen perusteettomuus

(Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista annetun pöytäkirjan 1 artikla)

Tiivistelmä


Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista annetun pöytäkirjan 1 artiklan perusteella yhteisöjen omaisuus ja varat eivät voi olla minkään hallinnollisen tai oikeudellisen pakkotoimenpiteen kohteena ilman yhteisöjen tuomioistuimen lupaa. Tämän määräyksen tarkoituksena on, etteivät yhteisöjen toimintakyky ja riippumattomuus estyisi.

Mikäli velkojan vaadittua yhteisöjen tuomioistuinta kuitenkin poistamaan kyseisen pöytäkirjan 1 artiklassa myönnetyn koskemattomuuden kyseessä oleva yhteisön toimielin ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa pakkokeinoa kohtaan, on lupahakemus perusteeton ja jätetään tutkittavaksi ottamatta.