Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1. Kansainväliset sopimukset - Sopimus Euroopan talousalueen perustamisesta - Päämäärä ja asiayhteys erilaiset kuin yhteisön oikeudessa - Soveltamisalaltaan rajoitettu velvoite tulkita sopimuksen sääntöjä vastaavia yhteisön oikeuden sääntöjä koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti - Ei takaa oikeussääntöjen yhdenmukaisuutta koko Euroopan talousalueella

2. Kansainväliset sopimukset - Sopimus Euroopan talousalueen perustamisesta - Tuomioistuinjärjestelmä - Euroopan talousalueen tuomioistuimen toimivalta antaa ratkaisu yhteisön ja sen jäsenvaltioiden keskinäisestä toimivallasta - Yhteisön oikeusjärjestelmän itsenäisyyden loukkaus, jota ei voida hyväksyä

(EHTY:n perustamissopimuksen 87 artikla; ETY:n perustamissopimuksen 164 ja 219 artikla)

3. Kansainväliset sopimukset - Yhteisön sopimukset - Sopimus sellaisen lainkäyttöelimen perustamisesta, jonka päätökset ovat yhteisöä velvoittavia - Yhteensopivuus yhteisön oikeuden kanssa - Poikkeus - Euroopan talousalueen perustamista koskevaan sopimukseen sisältyvä tuomioistuinjärjestelmä - Järjestelmä, joka on omiaan vaikuttamaan ratkaisevasti vapaata liikkuvuutta ja kilpailua koskevien yhteisön sääntöjen myöhempään tulkintaan - Yhteisön perustan vahingoittaminen

(ETY:n perustamissopimuksen 164 artikla)

4. Kansainväliset sopimukset - Sopimus Euroopan talousalueen perustamisesta - Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvien valtioiden tuomioistuimille annettu mahdollisuus pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan sopimusta - Hyväksyttävyys - Yhteisöjen tuomioistuimen antamilla vastauksilla ei olisi velvoittavaa vaikutusta - Ei hyväksyttävissä

5. Menettely - Väliintulo - Väliintulo-oikeus - Sen ulottaminen koskemaan Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvia valtioita Euroopan talousalueen rajoissa - Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan muuttaminen

(ETY:n perustamissopimuksen 188 artiklan toinen kohta ja 236 artikla; ETY:n tuomioistuimen perussäännön 20 ja 37 artikla)

6. Kansainväliset sopimukset - Sopimus Euroopan talousalueen perustamisesta - Tuomioistuinjärjestelmä - Yhteensopimattomuus yhteisön oikeuden kanssa - Perustamissopimuksen 238 artiklan muuttaminen yhteensopimattomuuden korjaamiseksi - Ei hyväksyttävissä

(ETY:n perustamissopimuksen 164 ja 238 artikla)

Tiivistelmä

1. Euroopan talousalueen perustamista koskevan sopimuksen määräysten ja vastaavien yhteisön säännösten ja määräysten sanamuodon yhtenevyys ei tarkoita, että molempia olisi välttämättä tulkittava yhtenevällä tavalla. Niinpä kansainvälistä sopimusta ei ole tulkittava yksinomaan sen sanamuodon perusteella vaan ottaen huomioon myös sen tavoitteet.

Sopimuksen ja toisaalta yhteisön oikeuden tavoitteiden osalta on aiheellista todeta, että sopimuksen tarkoituksena on vapaakauppa- ja kilpailujärjestelmän soveltaminen sopimuspuolten välisissä taloudellisissa ja kaupallisissa suhteissa. Yhteisössä puolestaan tällainen järjestelmä on kehittynyt osana ja osaksi yhteisön oikeusjärjestystä, jonka tavoitteet ovat laajempia kuin ne, joihin sopimuksella pyritään. ETY:n perustamissopimuksen tavoitteena on nimittäin sisämarkkinoiden ja talous- ja rahaliiton toteuttamiseen johtavan taloudellisen yhdentymisen saavuttaminen ja kaikkien yhteisön perustamissopimusten tavoitteena on myötävaikuttaa käytännössä Euroopan unionin kehittämiseen.

Myös se asiayhteys, johon sopimuksen tavoite sijoittuu, on erilainen kuin se, jossa yhteisön tavoitteiden toteuttamiseksi toimitaan. Euroopan talousalue on toteutettava sellaisen kansainvälisen sopimuksen perustalta, jossa sopimuspuolten välille perustetaan ainoastaan keskinäisiä oikeuksia ja velvoitteita mutta jossa ei määrätä mistään suvereenien oikeuksien siirtämisestä niille hallitusten välisille elimille, joita sopimuksella otetaan käyttöön. Sitä vastoin ETY:n perustamissopimus, vaikka se on tehty kansainvälisen sopimuksen muodossa, on kuitenkin oikeusyhteisön perustuslakia vastaava asiakirja. Yhteisön perustamissopimuksilla on perustettu uusi oikeusjärjestys, jonka hyväksi jäsenvaltiot ovat rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan ja jonka oikeussubjekteja ovat sekä valtiot että niiden kansalaiset. Tällä tavoin perustetun yhteisön oikeusjärjestyksen olennaisia ominaispiirteitä ovat erityisesti sen ensisijaisuus jäsenvaltioiden oikeuteen nähden ja lukuisien säännösten ja määräysten välitön oikeusvaikutus.

Edellä esitetystä seuraa, ettei yhteisön oikeuden säännösten ja määräysten ja sopimuksen vastaavien määräysten sisällön tai sanamuodon yhtenevyys takaa oikeussääntöjen yhdenmukaisuutta koko Euroopan talousalueella.

Tätä yhdenmukaisuutta ei takaa myöskään sopimuksessa määrätty sopimuksen sääntöjen tulkintaa koskeva menettely, jonka mukaan kyseisiä sääntöjä on tulkittava vastaavia yhteisön oikeuden sääntöjä koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Kyseistä menettelyä on ensiksikin noudatettava ainoastaan sopimuksen allekirjoittamista edeltävän yhteisöjen tuo-mioistuimen oikeuskäytännön osalta, mikä tulee tuottamaan vaikeuksia kyseisen oikeuskäytännön kehittyvän luonteen vuoksi. Toisaalta on niin, että vaikka sopimuksessa ei täsmennetä, tarkoitetaanko siinä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä kokonaisuudessaan ja erityisesti yhteisön oikeuden välitöntä oikeusvaikutusta ja ensisijaisuutta koskevaa oikeuskäytäntöä, sopimusta täydentävästä pöytäkirjasta ilmenee, että sopimuspuolet sitoutuvat siinä ainoastaan sisällyttämään oikeusjärjestykseensä säännöksen, joka mahdollistaa sopimuksen määräysten pitämisen ensisijaisina niiden kanssa ristiriitaisiin säännöksiin nähden, mikä merkitsee, ettei vaatimusta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön noudattamisesta ole ulotettu koskemaan kyseisen oikeuskäytännön tiettyjä, olennaisia osia, joiden kanssa sopimuksen ominaispiirteet ovat yhteensovittamattomia.

2. Koska Euroopan talousalueen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista sopimuspuolten väliset, sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat, sitä voidaan pyytää tulkitsemaan käsitettä "sopimuspuoli", jolla yhteisön osalta tarkoitetaan tapauksen mukaan joko yhteisöä, yhteisöä ja jäsenvaltioita tai yksinomaan jäsenvaltioita. Näin ollen kyseinen tuomioistuin joutuisi antamaan ratkaisun yhteisön ja sen jäsenvaltioiden keskinäisestä toimivallasta asioissa, joita sopimuksen määräykset koskevat. Tällaisen toimivallan myöntäminen kyseiselle tuomioistuimelle on ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa, koska se on omiaan loukkaamaan perustamissopimuksissa määriteltyä toimivaltajärjestelmää ja yhteisön oikeusjärjestelmän itsenäisyyttä, jonka kunnioittamista yhteisöjen tuomioistuin valvoo ETY:n perustamissopimuksen 164 artiklan nojalla yksinomaisesti, kun taas jäsenvaltiot sitoutuvat EHTY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa ja ETY:n perustamissopimuksen 219 artiklassa ratkaisemaan perustamissopimusten tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat vain niissä määrätyin keinoin.

3. Jos yhteisön tekemässä kansainvälisessä sopimuksessa määrätään siihen sisältyvästä erityisestä tuomioistuinjärjestelmästä, johon kuuluu tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista kyseisen sopimuksen sopimuspuolten väliset riidat ja siten myös tulkita sopimuksen määräyksiä, kyseisen tuomioistuimen päätökset ovat yhteisön toimielimiä sitovia, ja näin ollen ne sitovat myös yhteisöjen tuomioistuinta muun muassa silloin, kun siltä pyydetään ratkaisua kyseisen sopimuksen tulkinnasta sillä perusteella, että sopimus on yhteisön oikeusjärjestyksen erottamaton osa.

Kansainvälinen sopimus, jossa määrätään tällaisesta tuomioistuinjärjestelmästä, on periaatteessa yhteensopiva yhteisön oikeuden kanssa, koska toimivaltaan, joka yhteisöllä on kansainvälisissä suhteissa, ja sen kelpoisuuteen tehdä kansainvälisiä sopimuksia sisältyy pakostakin valta alistua päätöksiin, joita tällaisten sopimusten nojalla perustettu tuomio-istuin antaa sopimusten määräysten tulkinnasta ja soveltamisesta.

Euroopan talousalueen perustamista koskevan sopimuksen osalta asiassa on kuitenkin omat erityispiirteensä. Koska kyseiseen sopimukseen on sisällytetty olennainen osa niistä säännöistä, joita myös yhteisön sisäisissä taloudellisissa ja kaupallisissa suhteissa on noudatettava ja jotka ovat pääosin yhteisön oikeusjärjestyksen perustavanlaatuisia oikeussääntöjä, kyseisellä sopimuksella on ensiksikin se vaikutus, että sillä lisätään yhteisön oikeusjärjestykseen laaja oikeussääntöjen kokonaisuus, joka on rinnakkainen sanamuodoltaan samanlaisten yhteisön oikeussääntöjen muodostaman ryhmän kanssa. Toisaalta sopimus edellyttää välttämättä, siltä osin kuin sen tavoitteeksi asetetaan siinä kilpailun edellytysten yhdenmukainen soveltaminen ja yhdenvertaisuus, sekä kyseisen sopimuksen määräysten että yhteisön oikeusjärjestyksen vastaavien säännösten ja määräysten tulkintaa.

Vaikka Euroopan talousalueen tuomioistuin velvoitetaan sopimuksessa tulkitsemaan sopimuksen määräyksiä ottaen huomioon yhteisöjen tuomioistuimen ennen sopimuksen allekirjoittamista antamat merkitykselliset ratkaisut, Euroopan talousalueen tuomioistuimella ei ole tällaista velvoitetta yhteisöjen tuomioistuimen kyseisen ajankohdan jälkeen antamien ratkaisujen osalta. Näin ollen tavoite lain yhdenmukaisuuden varmistamisesta koko Euroopan talousalueella ohjaa sekä kyseisen sopimuksen sääntöjen että vastaavien yhteisön oikeuden sääntöjen tulkintaa.

Edellä esitetystä seuraa, että koska sopimuksessa määrätyllä tuomioistuinjärjestelmällä vaikutetaan ratkaisevasti tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta samoin kuin kilpailua koskevien yhteisön sääntöjen myöhempään tulkintaan, sillä rikotaan ETY:n perustamissopimuksen 164 artiklaa ja yleisemmin ottaen vahingoitetaan itse yhteisön perustaa, minkä vuoksi se on yhteensopimaton yhteisön oikeuden kanssa.

4. Vaikka mikään ETY:n perustamissopimuksen määräyksistä ei estä myöntämästä yhteisöjen tuomioistuimelle kansainvälisessä sopimuksessa toimivaltaa tulkita tällaisen sopimuksen määräyksiä sen soveltamiseksi kolmansissa valtioissa ja vaikka ei voida määritellä mitään periaatteellista estettä sille, että Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluville valtioille annettaisiin Euroopan talousalueen perustamista koskevassa sopimuksessa vapaus päättää, oikeuttavatko ne tuomioistuimensa esittämään kysymyksiä yhteisöjen tuomioistuimelle, tai sille, että joillakin näistä tuomio-istuimista ei olisi velvoitetta saattaa asioita yhteisöjen tuomio-istuimen käsiteltäviksi, on kuitenkin mahdotonta, että vastauksilla, jotka yhteisöjen tuomioistuin antaa Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvien valtioiden tuomio-istuimille, olisi pelkästään neuvoa-antava vaikutus eikä mitään velvoittavia vaikutuksia. Tällainen tilanne vääristäisi yhteisöjen tuomioistuimen tehtävän sellaisena kuin se käsitetään perustamissopimuksessa, toisin sanoen sen tehtävän tuomioistuimena, jonka tuomiot ovat sitovia.

5. Koska väliintulo-oikeudesta yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa määrätään ETY:n tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 20 ja 37 artiklassa ja yhteisön toimielimet voivat muuttaa kyseistä pöytäkirjaa perustamissopimuksen 188 artiklan toisessa kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen, väliintulo-oikeuden myöntäminen Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluville valtioille Euroopan talousalueen rajoissa ei edellytä perustamissopimuksen muuttamista sen 236 artiklan mukaisesti.

6. ETY:n perustamissopimuksen 238 artikla ei voi olla perustana sellaisen tuomioistuinjärjestelmän käyttöönotolle kansainvälisellä sopimuksella, jolla rikotaan kyseisen perustamissopimuksen 164 artiklaa ja yleisemmin ottaen vahingoitetaan itse yhteisön perustaa. Samoista syistä sopimukseen sisältyvän tuomioistuinjärjestelmän yhteensopimattomuutta yhteisön oikeuden kanssa ei voitaisi korjata 238 artiklaa muuttamalla.