Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1. Yhteisön oikeus - Soveltamisala - Urheilu - Soveltamisalan rajoittaminen taloudelliseen toimintaan

2. Kansalaisuuteen perustuva syrjintä - Kielto - Soveltamisala - Palkkatyö tai palvelujen tarjoaminen

(ETY:n perustamissopimuksen 48 ja 59 artikla)

3. Kansalaisuuteen perustuva syrjintä - Kielto - Soveltamisala - Urheilu - Urheilujoukkueen kokoonpanon jääminen kiellon soveltamisalan ulkopuolelle

(ETY:n perustamissopimuksen 7, 48 ja 59 artikla)

4. Kansalaisuuteen perustuva syrjintä - Kielto - Soveltamisala - Ulottaminen muiden kuin julkisten viranomaisten toimenpiteisiin

(ETY:n perustamissopimuksen 7, 48 ja 59 artikla)

5. Syrjintä - Kielto - Luonne - Alueellinen soveltamisala - Sijainti - Kansallisen tuomioistuimen harkintavalta

(ETY:n perustamissopimuksen 7, 48 ja 59 artikla)

6. Palvelut - Tarjoamisen vapaus - Rajoitukset - Poistaminen - Välitön oikeusvaikutus

(ETY:n perustamissopimuksen 59 artiklan ensimmäinen kohta)

Tiivistelmä

1. Urheilutoiminta kuuluu yhteisön oikeuden soveltamisalaan ainoastaan, jos se on perustamissopimuksen 2 artiklassa tarkoitettua taloudellista toimintaa.

2. Kun kyse on palkkatyön tai palvelujen tarjoamisen luonteisesta taloudellisesta toiminnasta, kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto kattaa samalla tavalla kaiken työn ja palvelujen tarjoamisen, joten näiden suoritusten perusteena olevan oikeudellisen suhteen tarkalla luonteella ei ole merkitystä.

3. Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ei koske urheilujoukkueiden kokoonpanoa eikä etenkään maajoukkueiden kokoonpanoa, koska näiden joukkueiden muodostaminen on yksinomaan urheilullinen kysymys eikä siten liity taloudelliseen toimintaan.

4. Syrjintäkieltoa ei sovelleta ainoastaan julkisten viranomaisten toimintaan, vaan sitä sovelletaan myös muunlaisiin oikeussääntöihin, joiden tarkoituksena on kollektiivisesti säännellä palkkatyötä ja palvelujen tarjoamista.

5. Syrjintäkieltoa koskevaa sääntöä sovelletaan kaikkien sellaisten oikeudellisten suhteiden arviointiin, joiden voidaan katsoa sijoittuvan yhteisön alueelle joko sen paikan perusteella, jossa ne syntyivät, tai sen paikan perusteella, jossa niillä on vaikutusta.

6. Perustamissopimuksen 59 artiklan ensimmäisessä kohdassa, ainakin siltä osin kuin siinä tarkoitetaan kaiken kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän poistamista siirtymäkauden loputtua, perustetaan yksityisille oikeussubjekteille oi- keuksia, joita kansallisten tuomioistuinten on suojeltava.