2.6.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 194/13


KOMISSION TIEDONANTO

alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen kappaleen 188 sekä liitteiden I ja IV muuttamisesta aluetukikarttojen väliarvioinnin osalta ajanjaksoa 1. tammikuuta 2022 – 31. joulukuuta 2027 varten

(2023/C 194/05)

I.   JOHDANTO

(1)

Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (1), jäljempänä ’suuntaviivat’, kohdan 7.6.2 mukaan vuonna 2023 on toteutettava aluetukikarttojen väliarviointi (2), jossa otetaan huomioon päivitetyt tilastotiedot.

(2)

Suuntaviivojen kappaleessa 194 edellytetään, että komissio ilmoittaa väliarviointia koskevat tiedot kesäkuuhun 2023 mennessä. Tämä edellytys pannaan täytäntöön tällä tiedonannolla, jossa esitetään seuraavat väliarviointia koskevat tiedot:

A-alueiden luettelon muuttaminen

(3)

Komissio on laatinut luettelon NUTS 2 -alueista, jotka eivät tällä hetkellä ole tukikelpoisia a-alueina mutta joiden keskimääräinen bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti (ostovoimastandardina ilmaistuna) vuosina 2019–2021 on enintään 75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n (EU27) keskiarvosta (3), jäljempänä ’uudet a-alueet’, minkä vuoksi ne voivat saada tämän väliarvioinnin jälkeiseksi ajanjaksoksi eli 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027 aluetukea Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla. Komissio vahvistaa myös suuntaviivojen kappaleiden 179 ja 180 nojalla näitä uusia a-alueita koskevat tuen enimmäisintensiteetit.

(4)

Jos nämä uudet a-alueet on tällä hetkellä kokonaan tai osittain nimetty kyseessä olevan jäsenvaltion aluetukikartassa joko ennalta määritellyiksi c-alueiksi tai ennalta määrittelemättömiksi c-alueiksi, suuntaviivojen liitteessä I esitettyä vastaavan c-alueen väestön prosenttiosuutta mukautetaan vastaavasti.

Nykyisten a-alueiden tuen enimmäisintensiteettien korottaminen

(5)

Komissio on määrittänyt NUTS 2 -alueet, jotka ovat jo suuntaviivojen liitteessä I lueteltuja a-alueita, mutta joiden BKT asukasta kohti on laskenut tasolle, joka antaa suuntaviivojen kohdan 7.4.1 perusteella tämän väliarvioinnin jälkeen eli 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027 oikeuden suurempaan tuen enimmäisintensiteettiin.

Ennalta määrittelemättömien c-alueiden luettelon muuttaminen

(6)

Jäsenvaltiot voivat ehdottaa ennalta määrittelemättömien c-alueidensa luettelon muuttamista 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027 korvaamalla olemassa olevat ennalta määrittelemättömät c-alueet suuntaviivojen kohdan 7.3.2.3 nojalla ehdotetuilla uusilla alueilla. Nämä muutokset saavat koskea enintään 50:tä prosenttia kunkin jäsenvaltion tämän tiedonannon kappaleessa (14) esitetystä ennalta määrittelemättömien c-alueiden mukautetusta kattavuudesta tai, jos niitä ei ole mukautettu, enintään 50:tä prosenttia olemassa olevasta ennalta määrittelemättömästä c-alueen kattavuudesta. Lisäksi ehdotettujen uusien c-alueiden väestömäärä ei saa olla suurempi kuin väestömäärä alueilla, jotka kyseiset uudet alueet korvaavat. Jäsenvaltiot voivat ehdottaa vastaavia tuen enimmäisintensiteettejä näille uusille ennalta määrittelemättömille c-alueille suuntaviivojen kohdassa 7.4.2 vahvistettujen kriteerien perusteella.

Nykyisten c-alueiden tuen enimmäisintensiteettien korottaminen

(7)

Jäsenvaltiot voivat ehdottaa nykyisten ennalta määrittelemättömien c-alueidensa tuen enimmäisintensiteetin korottamista, jos päivitetty BKT asukasta kohti tai työttömyystilastot osoittavat suuntaviivojen kappaleen 182 perusteella, että niillä on oikeus suurempaan tuen enimmäisintensiteettiin.

Suurempiin tuki-intensiteetteihin oikeutettujen väestökadosta kärsivien alueiden määrittäminen

(8)

Jäsenvaltiot voivat ehdottaa tuen enimmäisintensiteetin korottamista niiden NUTS 3 -alueiden osalta, jotka kärsivät väestökadosta suuntaviivojen kappaleen 188 mukaisesti, myös silloin kun tällainen väestökato vahvistetaan vuodet 2010–2019 kattavien päivitettyjen väestötiheyttä koskevien tietojen perusteella. Tätä varten komissio muuttaa tällä tiedonannolla suuntaviivojen kappaletta 188 ja liitettä IV siten, että kyseisessä kappaleessa vahvistettuja tuen enimmäisintensiteettejä voidaan korottaa 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027 niillä NUTS 3 -alueilla, joilla väestökato on ollut yli 10 prosenttia joko vuosina 2009–2018 tai vuosina 2010–2019.

Karttoihin ehdotetuista muutoksista ilmoittaminen

(9)

Tässä tiedonannossa esitetään suuntaviivojen kappaleeseen 188 ja liitteisiin I ja IV tehtävät muutokset ja julkaistaan niiden muutetut toisinnot jäljempänä esitetyllä tavalla.

(10)

Jäsenvaltioita, jotka aikovat muuttaa aluetukikarttojaan tämän väliarvioinnin jälkeen, pyydetään ilmoittamaan komissiolle muutoksista SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen 15. syyskuuta 2023. Tällaiset muutokset voivat koskea ajanjaksoa 1. tammikuuta 2024 – 31 joulukuuta 2027, eivätkä ne ole pakollisia.

II.   ARVIOINTI

A-alueiden arviointi

(11)

Eurostat julkaisi 21. helmikuuta 2023 tiedot BKT:stä asukasta kohti NUTS 2 -alueen tasolla vuoteen 2021 asti. Seuraavissa kappaleissa BKT asukasta kohti vastaa niiden kolmen viime vuoden keskiarvoa, joilta Eurostatin tiedot ovat saatavilla, eli vuosien 2019–2021 keskiarvoa, joka ilmaistaan prosenttiosuutena EU27:n keskiarvosta. BKT-tietoja verrataan tarpeen mukaan suuntaviivojen liitteen I nykyisessä tekstissä käytettyihin tietoihin (vuosien 2016–2018 keskiarvo). Komissio ottaa huomioon päivitetyt tilastot ja vahvistaa kappaleissa (12) ja (13) uudet a-alueet sekä nykyiset tukikelpoiset a-alueet, jotka voivat hyötyä tuen suuremmasta enimmäisintensiteetistä, sekä muuttaa suuntaviivojen liitettä I vastaavasti. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa näihin muutoksiin perustuvista a-alueidensa muutoksista ajanjaksoa 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027 varten.

(12)

Seuraavat NUTS 2 -alueet voidaan nimetä a-alueiksi, joilla tuen enimmäisintensiteetti on 30 prosenttia (4):

Jäsenvaltio ja alue

BKT/asukas 2019–2021

Belgia:

BE32 Prov. Hainaut

74.33

Espanja:

ES62 Región de Murcia

70.67

(13)

Seuraaville NUTS 2 -alueille voidaan ehdottaa suurempaa tuen enimmäisintensiteettiä ilmoitetun mukaisesti (5):

Jäsenvaltio ja alue

BKT/asukas 2016–2018

BKT/asukas 2019–2021

Tuen enimmäisintensiteetti

Ranska:

FRY2 Martinique

77,00–

73,00

50 %

Kreikka:

EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio

73,67–

64,00

40 %

EL43 Κρήτη / Kriti

58,33–

52,67

50 %

EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia

59,67–

53,33

50 %

Portugali:

PT30 Região Autónoma da Madeira

76,00–

71,67

50 %

Slovakia:

SK02 Západné Slovensko

66,67–

64,67

40 %

Espanja:

ES43 Extremadura

66,67–

63,67

40 %

ES61 Andalucía

68,33–

63,67

40 %

ES64 Ciudad de Melilla

67,00–

64,00

40 %

ES70 Canarias

75,00–

65,00

60 %

C-alueiden arviointi

(14)

Koska ”BE32 Prov. Hainaut” on vahvistettu uudeksi a-alueeksi, Belgian määrittelemättömän c-alueen kattavuus mukautetaan 23,33 prosentista 16,82 prosenttiin 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027. Suuntaviivojen liitteessä I esitetty ennalta määrittelemätön c-väestökattavuus ei muutu minkään muun jäsenvaltion osalta.

(15)

Kuten kappaleissa (6) ja (7) vahvistetaan, jäsenvaltiot voivat lisäksi korvata nykyiset määrittelemättömät c-alueet suuntaviivojen 7.3.2.3. jakson perusteella ehdotettavilla uusilla alueilla, joiden osuus saa olla enintään 50 prosenttia kunkin jäsenvaltion ennalta määrittelemättömien c-alueiden mukautetusta kattavuudesta, ja jos niitä ei ole mukautettu, enintään 50 prosenttia nykyisestä ennalta määrittelemättömästä c-alueen kattavuudesta, mikäli päivitetty BKT asukasta kohti tai työttömyystilastot osoittavat, että tällainen suurempi tuki-intensiteetti on oikeutettu.

Suurempiin tuki-intensiteetteihin oikeutettujen väestökadosta kärsivien alueiden määrittäminen

(16)

Komissio muuttaa suuntaviivojen kappaletta 188 ja liitettä IV siten, että se sallii jäsenvaltioiden käyttää ajanjakson 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027 osalta perusteena väestökatoa koskevia tietoja vuosilta 2010–2019.

III.   SUUNTAVIIVOJEN KAPPALEEN 188 MUUTTAMINEN

(17)

Muutetaan vuoden 2007 suuntaviivojen kappale 188 seuraavasti:

”Edellä kohdassa 7.4.1 määrättyjä tuen enimmäisintensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksikköä ja kohdassa 7.4.2 määrättyjä tuen enimmäisintensiteettejä voidaan korottaa 5 prosenttiyksikköä sellaisten NUTS 3 -alueiden osalta, joilla väestökato on ollut yli 10 prosenttia vuosina 2009–2018. Edellä olevaa virkettä sovelletaan 1. tammikuuta 2024 alkaen myös NUTS 3 -alueisiin, joilla väestökato vuosina 2010–2019 on ollut mainitun suuruista.(88)

(88) Ks. liite IV.”

IV.   SUUNTAVIIVOJEN LIITTEEN I MUUTTAMINEN

(18)

Korvataan liite I tämän tiedonannon liitteellä 1. Suuntaviivojen muutettu liite I muodostaa perustan aluetukikarttojen väliarvioinnille ajanjaksoa 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027 varten.

V.   SUUNTAVIIVOJEN LIITTEEN IV MUUTTAMINEN

(19)

Korvataan liite IV tämän tiedonannon liitteellä 2. Suuntaviivojen muutettu liite IV muodostaa perustan aluetukikarttojen väliarvioinnille ajanjaksoa 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027 varten.

(1)  EUVL C 153, 29.4.2021, s. 1.

(2)  Aluetukikartat vuosiksi 2022–2027 ovat saatavilla osoitteessa

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/regional-aid/maps-2022-2027_en.

(3)  Keskimääräinen BKT asukasta kohti kaikissa jäsenvaltioissa (Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta).

(4)  Vahvistettu suuntaviivojen kappaleiden 179 ja 180 mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa korotettuja tuki-intensiteettejä suuntaviivojen kohtien 7.4.3, 7.4.4 ja 7.4.5 mukaisesti.

(5)  Sama kuin edellä.


LIITE 1

”LIITE I

Aluetukien kattavuus jäsenvaltioittain vuosina 2022–2027

Belgia

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti 2016–2018 (1)

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023 (2)

BKT asukasta kohti 2019–2021 (3)

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027 (4)

A-alueet

1.1.2022–31.12.2027

BE34 Prov. Luxembourg (BE)

73,00

2,50  %

2,50  %

A-alueet

1.1.2024–31.12.2027

BE32 Prov. Hainaut

74,33

11,77  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

1.1.2022–31.12.2023

23,33  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

1.1.2024–31.12.2027

16,82  %

Kokonaisväestökattavuus

1.1.2022–31.12.2023

25,83  %

Kokonaisväestökattavuus

1.1.2024–31.12.2027

31,09  %


Bulgaria

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

BG31 Северозападен / Severozapaden

31,67

10,66  %

10,66  %

BG32 Северен централен / Severen tsentralen

34,33

11,24  %

11,24  %

BG33 Североизточен / Severoiztochen

40,33

13,26  %

13,26  %

BG34 Югоизточен / Yugoiztochen

43,00

14,74  %

14,74  %

BG42 Южен централен / Yuzhen tsentralen

35,00

20,13  %

20,13  %

Ennalta määritellyt c-alueet (entiset a-alueet)

BG41 Югозападен / Yugozapaden

81,33

29,97  %

29,97  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Tšekki

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

CZ04 Severozápad

63,67

10,50  %

10,50  %

CZ05 Severovýchod

75,00

14,22  %

14,22  %

CZ07 Střední Morava

73,33

11,43  %

11,43  %

CZ08 Moravskoslezsko

74,33

11,33  %

11,33  %

Ennalta määritellyt c-alueet (entiset a-alueet)

CZ02 Střední Čechy

82,67

12,81  %

12,81  %

CZ03 Jihozápad

78,00

11,52  %

11,52  %

CZ06 Jihovýchod

82,67

15,94  %

15,94  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

87,76  %

87,76  %


Tanska

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

7,50  %

7,50  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

7,50  %

7,50  %


Saksa

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

18,10  %

18,10  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

18,10  %

18,10  %


Viro

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määritellyt c-alueet (entiset a-alueet)

EE00 Eesti

79,33

100,00  %

100,00  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Irlanti

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

35,90  %

35,90  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

35,90  %

35,90  %


Kreikka

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio

49,00

2,01  %

2,01  %

EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio

73,67

3,19  %

64,00

3,19  %

EL43 Κρήτη / Kriti

58,33

5,91  %

52,67

5,91  %

EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη / Anatoliki Makedonia, Thraki

47,67

5,59  %

5,59  %

EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia

53,67

17,47  %

17,47  %

EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia

59,67

2,50  %

53,33

2,50  %

EL54 Ήπειρος / Ipeiros

48,67

3,11  %

3,11  %

EL61 Θεσσαλία / Thessalia

52,67

6,71  %

6,71  %

EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia

63,33

1,90  %

1,90  %

EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda

[EL643 Ευρυτανία / Evrytania – harvaan asuttu alue]

50,33

6,12  %

6,12  %

EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda

62,33

5,18  %

5,18  %

EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos

56,67

5,36  %

5,36  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

17,28  %

17,28  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

 

82,34  %

82,34  %


Espanja

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

1.1.2022–31.12.2027

ES42 Castilla-La Mancha

[ES423 Cuenca – harvaan asuttu alue]

72,33

4,35  %

4,35  %

ES43 Extremadura

66,67

2,28  %

63,67

2,28  %

ES61 Andalucía

68,33

17,99  %

63,67

17,99  %

ES63 Ciudad de Ceuta

72,67

0,18  %

0,18  %

ES64 Ciudad de Melilla

67,00

0,18  %

64,00

0,18  %

ES70 Canarias

75,00

4,68  %

65,00

4,68  %

A-alueet

1.1.2024–31.12.2027

ES62 Región de Murcia

 

 

70,67

3,17  %

Ennalta määritellyt c-alueet (entiset a-alueet) 1.1.2022–31.12.2023

ES62 Región de Murcia

76,67

3,17  %

Ennalta määritellyt c-alueet (harvaan asutut alueet)

ES242 Teruel

0,29  %

0,29  %

ES417 Soria

0,19  %

0,19  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

32,99  %

32,99  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

66,29  %

66,29  %


Ranska

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

FRY1 Guadeloupe

73,00

0,63  %

0,63  %

FRY2 Martinique

77,00

0,55  %

73,00

0,55  %

FRY3 Guyane

50,33

0,42  %

0,42  %

FRY4 La Réunion

70,00

1,28  %

1,28  %

FRY5 Mayotte

32,67

0,40  %

0,40  %

Saint-Martin (*1)

:

:

:

:

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

28,68  %

28,68  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

31,95  %

31,95  %


Kroatia

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

HR02 Panonska Hrvatska

41,58

27,02  %

27,02  %

HR03 Jadranska Hrvatska

[HR032 Ličko-senjska županija – harvaan asutut alueet]

60,33

33,48  %

33,48  %

HR06 Sjeverna Hrvatska

48,43

20,04  %

20,04  %

Ennalta määritellyt c-alueet (entiset a-alueet)

HR05 Grad Zagreb

109,24

19,46  %

19,46  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Italia

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

ITF2 Molise

69,33

0,51  %

0,51  %

ITF3 Campania

62,67

9,62  %

9,62  %

ITF4 Puglia

63,33

6,68  %

6,68  %

ITF5 Basilicata

74,67

0,94  %

0,94  %

ITF6 Calabria

57,33

3,23  %

3,23  %

ITG1 Sicilia

59,67

8,30  %

8,30  %

ITG2 Sardegna

70,33

2,72  %

2,72  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

9,99  %

9,99  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

41,99  %

41,99  %


Kypros

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

49,46  %

49,46  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

49,46  %

49,46  %


Latvia

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

LV00 Latvija

[LV008 Vidzeme – harvaan asuttu alue]

67,00

100,00  %

100,00  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Liettua

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

LT02 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

65,00

71,16  %

71,16  %

Ennalta määritellyt c-alueet (entiset a-alueet)

LT01 Sostinės regionas

113,67

28,84  %

28,84  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Luxemburg

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

7,50  %

7,50  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

7,50  %

7,50  %


Unkari

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

HU12 Pest

55,00

13,00  %

13,00  %

HU21 Közép-Dunántúl

65,33

10,81  %

10,81  %

HU22 Nyugat-Dunántúl

72,67

10,10  %

10,10  %

HU23 Dél-Dunántúl

47,33

9,03  %

9,03  %

HU31 Észak-Magyarország

47,67

11,57  %

11,57  %

HU32 Észak-Alföld

44,33

14,89  %

14,89  %

HU33 Dél-Alföld

50,00

12,69  %

12,69  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

82,09  %

82,09  %


Malta

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

70,00  %

70,00  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

70,00  %

70,00  %


Alankomaat

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

8,98  %

8,98  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

8,98  %

8,98  %


Itävalta

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

22,42  %

22,42  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

22,42  %

22,42  %


Puola

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

PL21 Małopolskie

63,67

8,84  %

8,84  %

PL22 Śląskie

72,33

11,82  %

11,82  %

PL42 Zachodniopomorskie

58,33

4,43  %

4,43  %

PL43 Lubuskie

58,00

2,64  %

2,64  %

PL52 Opolskie

55,33

2,57  %

2,57  %

PL61 Kujawsko-Pomorskie

56,33

5,41  %

5,41  %

PL62 Warmińsko-Mazurskie

49,00

3,73  %

3,73  %

PL63 Pomorskie

67,67

6,06  %

6,06  %

PL71 Łódzkie

65,00

6,43  %

6,43  %

PL72 Świętokrzyskie

50,00

3,24  %

3,24  %

PL81 Lubelski

47,67

5,52  %

5,52  %

PL82 Podkarpackie

49,33

5,54  %

5,54  %

PL84 Podlaskie

49,67

3,08  %

3,08  %

PL92 Mazowiecki regionalny

59,33

6,12  %

6,12  %

Ennalta määritellyt c-alueet (entiset a-alueet)

PL41 Wielkopolskie

75,67

9,09  %

9,09  %

 

PL51 Dolnośląskie

77,00

7,55  %

7,55  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

0,82  %

0,82  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

92,90  %

92,90  %


Portugali

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

PT11 Norte

65,67

34,76  %

34,76  %

PT16 Centro (PT)

67,33

21,63  %

21,63  %

PT18 Alentejo

72,67

6,89  %

6,89  %

PT20 Região Autónoma dos Açores

69,00

2,37  %

2,37  %

PT30 Região Autónoma da Madeira

76,00

2,47  %

71,67

2,47  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

2,11  %

2,11  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

70,23  %

70,23  %


Romania

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

RO11 Nord-Vest

58,33

13,13  %

13,13  %

RO12 Centru

60,00

11,93  %

11,93  %

RO21 Nord-Est

39,67

16,48  %

16,48  %

RO22 Sud-Est

52,67

12,37  %

12,37  %

RO31 Sud – Muntenia

49,33

15,14  %

15,14  %

RO41 Sud-Vest Oltenia

46,67

9,96  %

9,96  %

RO42 Vest

66,00

9,15  %

9,15  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

1,19  %

1,19  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

89,34  %

89,34  %


Slovenia

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

SI03 Vzhodna Slovenija

70,67

52,71  %

52,71  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

17,29  %

17,29  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

70,00  %

70,00  %


Slovakia

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

A-alueet

SK02 Západné Slovensko

66,67

33,55  %

64,67

33,55  %

SK03 Stredné Slovensko

58,00

24,60  %

24,60  %

SK04 Východné Slovensko

52,00

29,82  %

29,82  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

87,97  %

87,97  %


Suomi

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määritellyt c-alueet (harvaan asutut alueet)

FI1D1 Etelä-Savo

2,67  %

2,67  %

FI1D2 Pohjois-Savo

4,46  %

4,46  %

FI1D3 Pohjois-Karjala

2,95  %

2,95  %

FI1D5 Keski-Pohjanmaa

1,24  %

1,24  %

FI1D7 Lappi

3,24  %

3,24  %

FI1D8 Kainuu

1,34  %

1,34  %

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa

7,43  %

7,43  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

3,52  %

3,52  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

26,86  %

26,86  %


Ruotsi

NUTS-alueet

BKT asukasta kohti vuosina 2016–2018

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2021–31.12.2023

BKT asukasta kohti vuosina 2019–2021

Osuus kansallisesta väestöstä 1.1.2024–31.12.2027

Ennalta määritellyt c-alueet (harvaan asutut alueet)

SE312 Dalarnas län

2,81  %

2,81  %

SE321 Västernorrlands län

2,42  %

2,42  %

SE322 Jämtlands län

1,27  %

1,27  %

SE331 Västerbottens län

2,63  %

2,63  %

SE332 Norrbottens län

2,48  %

2,48  %

Ennalta määrittelemättömät c-alueet

9,98  %

9,98  %

Kokonaisväestökattavuus 2022–2027

21,60  %

21,60  %


(1)  Mitattuna ostovoimastandardina, kauden 2016–2018 kolmen vuoden keskiarvo (EU27 = 100) (päivitettynä 23.3.2020).

(2)  Eurostatin vuoden 2018 väestötietojen mukaan.

(3)  Mitattuna ostovoimastandardina, kauden 2019–2021 kolmen vuoden keskiarvo (EU27 = 100) (päivitettynä 23.2.2023).

(4)  Eurostatin vuoden 2018 väestötietojen mukaan.

(*1)  Saint-Martin kuuluu syrjäisimpiin alueisiin mutta ei sisälly vuoden 2021 NUTS-nimikkeistöön. Sovellettavan tuen enimmäisintensiteetin laskemiseksi Ranska voi käyttää kansallisen tilastolaitoksensa tai muiden tunnustettujen lähteiden toimittamia tietoja.


LIITE 2

”LIITE IV

Menetelmä kohdassa 7.4.5 tarkoitettujen väestökadosta kärsivien tukialueiden määrittämiseksi

Jäsenvaltiot voivat määrittää väestökadosta kärsivät alueet seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on määritettävä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan mukaiset NUTS 3 -tasolla olevat tukialueet;

on käytettävä Eurostatin tietoja väestötiheydestä vuosilta 2009–2018 käyttäen perustana uusinta saatavilla olevaa NUTS-luokitusta;

jäsenvaltioiden on osoitettava, että väestökato on ollut yli 10 prosenttia vuosina 2009–2018;

jos NUTS-luokitusta on muutettu edellisten 10 vuoden aikana, jäsenvaltioiden on käytettävä väestötiheystietoja pisimmältä käytettävissä olevalta ajanjaksolta.

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä näin määritetyt alueet kappaleen 189 mukaiseen ilmoitukseen.

Edellä olevan estämättä jäsenvaltiot voivat ajanjakson 1. tammikuuta 2024 – 31. joulukuuta 2027 osalta osoittaa kappaleessa 188 tarkoitetun väestökadon vuosilta 2010–2019.