8.5.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 163/7


KOMISSION OHJEET

kliinistä tutkimusta koskevan raportin tiivistelmän sisällöstä ja rakenteesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2023/C 163/06)

Sisällysluettelo

1.

Johdanto 8

.2

Kliinistä tutkimusta koskevan raportin tiivistelmä 8

3.

Tarkistuslauseke 12

4.

Sanasto ja lyhenteet 12

5.

Viitteet 12

1.   Johdanto

Tällä asiakirjalla komissio antaa lääkinnällisistä laitteista 5 päivänä huhtikuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 77 artiklan 6 kohdan mukaisesti suuntaviivat kliinistä tutkimusta koskevan raportin tiivistelmän sisällöstä ja rakenteesta.

Näiden suuntaviivojen tarkoituksena on varmistaa, että kliinistä tutkimusta koskevan raportin tiivistelmässä esitetään tiedot kliinisen tutkimuksen suunnittelusta, suorittamisesta, analyysistä ja tuloksista sellaisilla käsitteillä ja sellaisessa muodossa, että tiedot ovat lääkinnällisen laitteen suunniteltujen käyttäjien kannalta helposti ymmärrettävissä.1

Lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen 77 artiklan 5 kohdan mukaan kliinisen tutkimuksen toimeksiantajan on toimitettava kliinistä tutkimusta koskeva raportti vuoden kuluessa kliinisen tutkimuksen päättymisestä tai kolmen kuukauden kuluessa sen ennenaikaisesta lopettamisesta, ja raporttiin on liitettävä tiivistelmä. Kliinistä tutkimusta koskevan raportin vähimmäisvaatimukset esitetään lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen liitteessä XV olevan III luvun 7 kohdassa. Lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen liitteessä XV olevan III luvun 7 jaksossa esitetään myös, mitä tiivistelmän on sisällettävä:

kliinisen tutkimuksen nimi

kliinisen tutkimuksen tarkoitus

tutkimuksen kuvaus, tutkimusasetelma ja käytetyt menetelmät

tutkimuksen tulokset

tutkimuksen päätelmät.

Lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen 77 artiklan 5 kohdan mukaan raportti ja tiivistelmä on toimitettava niille jäsenvaltioille, joissa kliininen tutkimus suoritettiin, kyseisen asetuksen 73 artiklassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän välityksellä. Lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen 77 artiklan 7 kohdan mukaan raportti ja tiivistelmä on asetettava julkisesti saataville kyseisen asetuksen 73 artiklassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta viimeistään, kun laite rekisteröidään kyseisen asetuksen 29 artiklan mukaisesti ja ennen laitteen markkinoille saattamista. Jos tutkimus lopetetaan ennenaikaisesti tai keskeytetään, tiivistelmä ja raportti on asetettava julkisesti saataville välittömästi niiden toimittamisen jälkeen.

2.   Kliinistä tutkimusta koskevan raportin tiivistelmä

Selventävä huomautus

Tämä on tiivistelmäasiakirja, joten siinä olisi toimitettava ainoastaan asiaankuuluvat tiedot. Kun pyydetään ”lyhyt kuvaus”, esitä tiedot mahdollisimman tiiviisti. Vältä kopioimasta tekstiä suoraan kliinistä tutkimusta koskevasta täydellisestä raportista.

Käytetyn kielen on oltava tarkoituksenmukaista laitteen suunniteltujen käyttäjien kannalta. Heidän terveysosaamisensa ja numerotaitojensa taso olisi otettava huomioon koko tiivistelmäasiakirjan laadinnassa.

Varmista, että tähän asiakirjaan ei sisällytetä mainossisältöä.

2.1.   Johdantosivu

Tiivistelmän päiväys:

 

Kliinisen tutkimuksen nimi:

 

Tutkimuksen toimeksiantajatahon nimi ja yhteystiedot:

 

Tutkimuksen rahoittajatahon nimi 2:

 

Yksilöllinen tunnistenumero:

Ennen Eudamedin täysimittaista toimintaa yksilöllisenä tunnistenumerona on CIV-ID, joka saadaan luvan myöntävältä toimivaltaiselta viranomaiselta.

Kun Eudamed on toiminnassa, tällä tarkoitetaan lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen 70 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yksilöllistä tunnistenumeroa.

Kliinistä tutkimusta koskevan tutkimussuunnitelman numero:

 

2.2.   Kliinistä tutkimusta koskevan raportin tiivistelmän sisältö ja rakenne

Kliinisen tutkimuksen nimi – tiivistelmätiedot 4

Tutkimuksen lyhytnimi

 

Tutkimuksen koko nimi 3

Lyhyt kuvaus kliinisen tutkimuksen suunnittelusta, kokeellisesta lääkinnällisestä laitteesta, vertailukohteesta (tarvittaessa), hoidon tarjoajasta (tarvittaessa) ja populaatiosta.

Tutkimuksen päivämäärät 3

Kliinisen tutkimuksen aloituspäivä (kliinisen tutkimuksen ensimmäinen rekrytointitoimi) ja lopetuspäivä (kliinisen tutkimuksen viimeisen tutkittavan viimeinen käynti).5 Näitä käsitteitä kuvataan tarkemmin lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmän (MDCG) asiakirjassa 2021–6.

Tutkimuspaikka (-paikat):

Missä tutkimus suoritettiin, mukaan lukien tutkimuspaikan sijainti ja maa.

Tarvittaessa tutkimuksen keskeyttämisen tai ennenaikaisen lopettamisen syy 3

Tarvittaessa. Syynä voivat olla esimerkiksi positiiviset aktiiviset löydökset, positiiviset kontrollilöydökset, turvallisuuteen liittyvät havainnot, hyödyttömyys, rekrytoinnin hitaus, ulkopuolinen näyttö jne.2


Kliinisen tutkimuksen tarkoitus 4

Lyhyt selvitys kliinisen tutkimuksen perusteluista, mukaan lukien

perustiedot laitteesta, jota tutkitaan

hoidettava sairaus

Kuvaillaan kliinisen tutkimuksen asiayhteydestä riippuen

nykyinen käypä hoito -suositus

muut mahdolliset toimenpiteet


Tutkittavan laitteen, kliinisen tutkimuksen ja käytettyjen menetelmien kuvaus 4

Tähän kohtaan ei sisällytetä tuloksia, analyysejä, päätelmiä tai keskustelunaiheita.

Osallistujien kuvaus 4

Kuvaus osallistujien ja toteutuspaikkojen soveltuvuuskriteereistä.

Tarvittaessa kuvaus tutkimukseen osallistuvien ja toimenpiteet toteuttavien keskusten soveltuvuuskriteereistä.

Laitteen ja vertailukohteen kuvaus 6

Esitetään kuvaus tutkittavasta laitteesta, sen versiosta/variantista ja käyttötarkoituksesta, mukaan lukien tutkittavaan laitteeseen liittyvissä lääketieteellisissä toimenpiteissä tarvittavat eri komponentit (esim. leikkausta edeltävä ja sen jälkeinen hoito, lääketieteellinen/kirurginen toimenpide jne.).

Vertailevien tutkimusten osalta kuvaukset sekä kokeellisesta toimenpiteestä että vertailukohteesta.

Kuvaus laitteen käyttöön liittyvistä menettelyistä 9

Lyhyt kuvaus menettelyistä ja menetelmistä, joita tarvitaan laitteen käyttämiseksi kliinisessä tutkimuksessa.

Tutkimusasetelma 4

Valitun tutkimusasetelman kuvaus ja perustelut, ts. satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (rinnakkais-, klusteri-, ristikkäis-, faktori-, yhdenveroisuustutkimus), ei-satunnaistettu vertaileva tutkimus, ei-vertaileva tutkimus, muu.

Tavoitteet ja päätetapahtumat 4

Lyhyt kuvaus, jossa esitetään selkeästi tutkimuksen ensisijaiset ja toissijaiset tavoitteet sekä testatut hypoteesit.

Myös ensisijaiset ja toissijaiset päätetapahtumat olisi määriteltävä selkeästi.

Otoskoko 7

Ilmoitetaan voimalaskentaa ja otoskokoa koskevat arviot. Tarvittaessa liitetään mukaan ne mukautukset, jotka tähän laskelmaan on tehty tutkimuksesta jättäytyneiden tai sen keskeyttäneiden osalta.10

Satunnaistaminen ja sokkouttaminen 8

Tarvittaessa kuvaus toimenpiteiden kohdentamismenetelmistä ja sokkouttamismenetelmistä (jos on käytetty).

Seurannan kesto 4

Aika, joka osallistujia seurattiin tutkimuksessa. Ilmoitetaan myös tutkittavan laitteen suunniteltu käyttöikä.

Samanaikaiset hoidot 4

Kuvaus mahdollisista hoidoista, joita tarvitsivat kaikki tutkittavat, joilla lääkinnällistä laitetta käytettiin tässä kliinisessä tutkimuksessa. Tapauksen mukaan selitetään, miten tämä mahdollisesti poikkeaa tätä lääkinnällistä laitetta koskevasta käypä hoito -suosituksesta.

Tilastolliset analyysimenetelmät 4

Lyhyt kuvaus tilastollisista menetelmistä, joilla tuotetaan tulosarvioita, vertaillaan ryhmiä ensisijaisen tuloksen osalta, tehdään lisäanalyyseja, oikaistaan harhaa ja käsitellään puuttuvia tietoja.

Huomattavat muutokset 11

Tarvittaessa taulukko, jossa kuvataan kliinistä tutkimusta koskevaan suunnitelmaan mahdollisesti tehdyt huomattavat muutokset, kliinistä tutkimusta koskevan suunnitelman asiaankuuluvat versiot ja muutosten päivämäärät. Vahvistetaan, että näille muutoksille on saatu hyväksyntä eettiseltä komitealta.


Tutkimuksen tulokset 4

Osallistujavirta 12

Niiden osallistujien lukumäärä, jotka on seulottu, valittu mukaan, joihin on kohdennettu hoitoa ja joita on seurattu kussakin toimenpiteessä.

Tämän tai vastaavan vuokaavion käyttö on erittäin suositeltavaa.13

Huom. Seuraava vuokaavio koskee satunnaistettua kahden ryhmän tutkimusta. Vuokaaviota on mukautettava erilaisten tutkimusasetelmien mukaan.

Image 1

Demografiset perustiedot ja kliiniset ominaisuudet 4

Kuvaus osallistujien iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maasta, taudin vaiheesta, merkityksellisistä samanaikaisista sairauksista ja muista tauteihin vaikuttavista tekijöistä, jos saatavilla.

Tarvittaessa kuvaus hoidon tarjoajista (tapausten määrä, pätevyys, asiantuntemus jne.) ja keskuksista (määrä) kussakin ryhmässä.

Toimenpiteen tulokset 4

Ensisijaisen päätetapahtuman tulokset, myös absoluuttisina lukuina mahdollisuuksien mukaan (esim. 10/20, ei 50 prosenttia), arvioitu vaikutuksen suuruus ja tuloksen tarkkuus. Maininta siitä, onko analyysi hoitoaikeen vai tutkimusprotokollan mukainen.

Toissijaisten päätetapahtumien tai lisäanalyysien tulokset voidaan raportoida, mutta päätelmien tekemiseen näiden tulosten perusteella liittyvistä vaaroista olisi keskusteltava.

Turvallisuustulokset 14

Kuvaus haittatapahtumista15, laitteen haitallisista vaikutuksista16 ja laitteen virheellisyyksistä15. Luetellaan taulukossa järjestyksessä eniten esiintyvästä vähiten esiintyvään, absoluuttisina numeroina (X tutkittavaa YX:stä) ja prosenttiosuuksina (X prosenttia tutkittavista) sekä näiden tapahtumien/vaikutusten luonne (odotettu/odottamaton).

Näistä tapahtumista/vaikutuksista esitetään vain aggregoidut tiedot.5 Luettelo mahdollisista tutkittavien kuolemista.

Tutkimuksesta vetäytyneiden tutkittavien lukumäärä ja vetäytymisen syyt.

Poikkeamiset kliinistä tutkimusta koskevasta suunnitelmasta 5

Tarvittaessa kuvaus kliinisen tutkimuksen aikana mahdollisesti tapahtuneista poikkeamisista kliinistä tutkimusta koskevasta suunnitelmasta.


Kliinisen tutkimuksen päätelmä 4

Mitä tulokset tarkoittavat 17

Lyhyt kuvaus tämän tutkimuksen tuloksista: kokonaisarviointi toimenpiteen hyödyistä verrattuna riskeihin tutkimuksen perusteella.

Mitä tämä kliininen tutkimus tuo lisää laitteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyviin kliinisiin tietoihin?

Mitä uutta tulokset antavat nykyiseen tieteelliseen tietoon 17

Lyhyt kuvaus tämän tutkimuksen tuloksista olemassa olevan näytön yhteydessä: tutkittavan lääkinnällisen laitteen yleiset hyödyt verrattuna arvioituihin riskeihin kaiken muun saatavilla olevan näytön yhteydessä sekä tulosten vaikutukset kliiniseen käytäntöön.

Rajoitukset 18

Tutkimuksen mahdolliset rajoitukset, kuten tutkimuksen harha, tutkimuksen jälkeen jäljellä olevat epävarmuustekijät tai rajoitukset tulosten sovellettavuudelle todellisissa olosuhteissa

Potentiaali tuleville tutkimuksille 18

 

3.   Tarkistuslauseke

Näiden suuntaviivojen soveltamisesta saatavien kokemusten perusteella komissio voi harkita tämän asiakirjan tarkistamista.

4.   Sanasto ja lyhenteet

CIV-ID

Kliinisen tutkimuksen tunniste(numero)

Eudamed

Eurooppalainen lääkinnällisten laitteiden tietokanta

MDR

Lääkinnällisistä laitteista annettu asetus

5.   Viitteet

1.

Asetuksen (EU) 2017/745 77 artiklan 5 kohta

2.

Rahoittajataho on yhteisö, joka tarjoaa rahoitusta kliiniseen tutkimukseen ja johon viitataan asetuksen (EU) 745/2017 liitteessä XV olevan II luvun 3.1.4 jaksossa.

3.

Asetuksen (EU) 2017/745 77 artikla

4.

Asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XV olevan III luvun 7 jakso

5.

Lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmän (MDCG) ohjeasiakirja 2021–6: Regulation (EU) 2017/745 – Questions & Answers regarding clinical investigation

6.

Asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XV olevan II luvun 3.6.2 jakso

7.

Asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XV olevan II luvun 3.6.3 jakso

8.

Asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XV olevan II luvun 3.6.4 jakso

9.

Asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XV olevan II luvun 3.6.5 jakso

10.

Asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XV olevan II luvun 3.7 jakso

11.

”Huomattava muutos” sellaisena kuin se kuvataan lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmän (MDCG) ohjeasiakirjassa 2021-6: Regulation (EU) 2017/745 – Questions & Answers regarding clinical investigation

12.

Mukautettu asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XV olevan III luvun 7 jaksosta ja kansainvälisestä standardista EN ISO 14155:2020, liite D.7

13.

Muutettu CONSORT-vuokaavio ei-farmakologista hoitoa koskevia yksittäisiä satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia varten. Isabelle Boutron, MD, PhD; et al for the CONSORT Group: Extending the CONSORT Statement to Randomized Trials of Nonpharmacologic Treatment: Explanation and Elaboration. Ann Intern Med. 2008;148:295-309.

14.

Asetuksen (EU) 2017/745 80 artikla

15.

Asetuksen (EU) 2017/745 2 artikla

16.

Asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XV olevan II luvun 2.5 jakso

17.

Mukautettu asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XV olevan III luvun 7 jaksosta ja kansainvälisestä standardista ISO 14155:2020, liite D.8

18.

Kansainvälinen standardi ISO 14155:2020, liite D.8