27.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.11261 – ARDIAN / ATTERO)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2023/C 340/01)

Komissio päätti 21. syyskuuta 2023 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (https://competition-cases.ec.europa.eu/search); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32023M11261. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)   EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.