29.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 440/6


Euroopan alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”Visio Euroopasta: rajat ylittävän yhteistyön tulevaisuus”

(2021/C 440/02)

EUROOPAN ALUEIDEN KOMITEA

1.

uskoo vakaasti rajat ylittävän yhteistyön suureen lisäarvoon EU-hankkeen ja -politiikan keskeisenä osatekijänä, sillä sen tavoitteena on parantaa alueellista yhteenkuuluvuutta sekä alueiden ja kansalaisten yhteyksiä, vaihtoa ja yhteistyötä maa- ja merirajojen yli.

2.

on huolissaan rajat ylittävää yhteistyötä viime vuosikymmeninä kohdanneesta pahimmasta takaiskusta, jonka covid-19-pandemia on aiheuttanut. Komitea kehottaa Euroopan unionia palauttamaan rajat ylittävän yhteistyön EU:n poliittisen asialistan kärkeen Euroopan tulevaisuudesta käytäviä keskusteluja silmällä pitäen ja edistämään siten yhteistyön asemaa tekijänä, joka auttaa osaltaan selviytymään kriisistä.

3.

ehdottaa seuraavaa näkemystä rajat ylittävästä yhteistyöstä tuleviksi vuosiksi rajat ylittävää yhteistyötä käsitelleen AK:n toteuttaman julkisen kuulemisen pohjalta ja kuultuaan Euroopan rajat ylittävän kansalaisallianssin jäseniä.

Pelastuspalvelut, terveydenhoito ja tulevat kriisit

4.

kehottaa Euroopan komissiota esittämään ehdotuksen maa- ja merirajat ylittävän yhteistyön ja rajat ylittävän toiminnan ylläpitämisestä EU:n laajuisen tai alueellisen kriisin sattuessa. Ehdotuksessa olisi lähdettävä siitä, että EU:n sisärajat pidetään auki, jolloin varmistetaan ihmisten vapaa liikkuvuus, rajat ylittävien julkisten palvelujen tarjoaminen sekä sisämarkkinoiden ja Schengen-alueen rajoittamaton ja sujuva toiminta.

5.

korostaa, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tulisi aina kuulla paikallis- ja alueviranomaisia ajoissa ennen kuin ne harkitsevat rajojen sulkemista tai muita toimia, jotka saattavat vaikuttaa kansalaisten elämään. Tällaisten toimien on lisäksi noudatettava suhteellisuusperiaatetta, eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on välttämätöntä oikeutetusti ja avoimesti määritettyjen poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

6.

korostaa, että Euroopan unionin asukkaiden on saatava mahdollisimman nopeasti pelastus- ja terveyspalveluja. Komitea kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan toimenpiteitä, joiden nojalla pelastus- ja terveyspalvelujen työntekijät ja ajoneuvot voisivat ylittää valtioiden rajat vapaasti.

7.

ehdottaa, että jäsenvaltiot ottavat huomioon rajat ylittävän yhteistyön muuttaessaan tai suunnitellessaan terveys- ja pelastuspalvelutoimintaa ja ottaessaan käyttöön uusia kansallisia, alueellisia tai paikallisia terveyssuunnitelmia ja että mahdollisuuksien ja kiireellisyyden mukaan voidaan ottaa käyttöön ja noudattaa unionin terveyssuunnitelmia.

8.

kehottaa jäsenvaltioita laatimaan yhteisiä rajat ylittäviä pelastussuunnitelmia kullekin rajalle tai jopa rajan osalle valmiuksien ja reagoinnin parantamiseksi hätätilanteessa. Tällaisia suunnitelmia laadittaessa olisi kuultava EU:n raja-alueita ja erityisesti Euroregio-alueita, toiminnallisia yhteisöjä, eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (EAYY) ja muita rajat ylittäviä rakenteita, ja silloin kun se on tarkoituksenmukaista, niille olisi tarjottava mahdollisuus vastata niiden toteuttamisesta tai osallistua niiden hallinnointiin.

9.

vaatii tekemään tiivistä yhteistyötä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ja toimivaltaisten alueviranomaisten kanssa esimerkiksi perustamalla paikallisia ja alueellisia rajat ylittäviä terveydenseurantakeskuksia.

Raja-alueiden yhdentymisen edistäminen

10.

kehottaa Euroopan unionia yhteistyössä jäsenvaltioiden ja paikallis- ja alueviranomaisten kanssa edistämään toiminnallisten asuinalueiden kehittämistä unionin ja sen naapurialueiden maa- ja merirajat ylittäville alueille, myös syrjäisimmillä alueilla, ja keskittämään tämän mukaisesti tulevat rahoitusmahdollisuudet ja toimintapolitiikat näille alueille.

11.

kehottaa Euroopan komissiota ottamaan raja-alueiden tilanteen huomioon monialaisesti toimintapolitiikkoja laatiessaan.

12.

kehottaa Euroopan komissiota ja erityisesti Eurostatia sekä asiaankuuluvia kansallisia tilastotoimistoja keräämään järjestelmällisesti tilastotietoa asumisesta rajat ylittävillä alueilla ja kartoittamaan rajaylittävää liikkumista ja keskinäistä riippuvuutta kaikilla tärkeillä aloilla ja julkisessa elämässä, jotta saadaan konkreettista näyttöä tulevan poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

13.

kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan mahdollisuutta laatia yhteisiä strategioita yhdennetyille rajat ylittäville alueille ja varaamaan erityisiä resursseja rajat ylittävien hankkeiden, aluesuunnittelun, infrastruktuurin, taloudellisten strategioiden ja yhdennettyjen työmarkkinoiden kehittämiseen. Näiden strategioiden laatiminen ja täytäntöönpano rahoitetaan Interreg-ohjelmasta monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 puitteissa.

14.

katsoo, että kaikkien Euroopan komission yksiköiden olisi oltava tietoisia EAYY:iden olemassaolosta. Euroopan alueiden komitea kehottaakin Euroopan komissiota varmistamaan, että EAYY:t tunnustetaan oikeushenkilöiksi ja että ne ovat tukikelpoisia kaikissa EU:n hanke-ehdotuksissa.

15.

korostaa, että ympäristön terveyttä (ilman, maaperän ja veden laatu) ja asukkaiden terveyttä olisi suojeltava paremmin raja-alueilla, jotta vältetään saastumis- ja teollisuusriskit, jotka ovat lähtöisin rajan toiselta puolelta.

16.

kehottaa Euroopan komissiota käymään vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan löytää tehokkaita keinoja tutkintojen sekä kansalaisten ja yritysten oikeuksien vastavuoroiseen tunnustamiseen ja mahdollistaa siten kitkaton elämä rajat ylittävillä alueilla.

Rajat ylittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien parantaminen

17.

vaatii maa- ja merirajat ylittäville yhteyksille ja intermodaalisuudelle enemmän tukea riittävän rahoituksen ja strategisen suunnittelun muodossa. Esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineeseen olisi aina sisällytettävä erityisiä ehdotuspyyntöjä puuttuvien rajat ylittävien yhteyksien luomiseksi myös TEN-T-ydinverkon ulkopuolelle. Euroopan investointipankin (EIP) ja kansallisten kehityspankkien ja -laitosten kautta toteutettavissa pitkäkestoisissa investoinneissa olisi suunnattava rahoitusta myös rajat ylittäviin hankkeisiin, ja Interreg-ohjelman toimenpideohjelmissa olisi myönnettävä enemmän rahoitusta näille liikenteen pullonkauloille.

18.

kehottaa edistämään kunnianhimoisemmin kaikkia sellaisia ratkaisuja, joilla pyritään irtautumaan hiilestä rajat ylittävissä liikennevirroissa, jotta vuoteen 2030 mennessä voidaan saavuttaa ilmastotavoitteet ja vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraalius. Tähän kuuluu myös yhteisten hinnoittelukäytäntöjen tai lippujärjestelmien kehittäminen, aikataulujen yhteensovittaminen ja matkustajille tiedottaminen.

19.

saari- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisten alueiden kohtaamien haasteiden valossa haluaa lisäksi korostaa rajat ylittävien yhteistyöohjelmien merkitystä keinona varmistaa alueellinen jatkuvuus ja rajat ylittävä liikkuvuus sekä luonnonvarojen kestävä hoito ja tukea energiajärjestelmän hiilestä irtautumista ja kiertotaloutta asianomaisilla seuduilla ja merialueilla.

20.

korostaa, että enemmän huomiota ja rahoitusta olisi annettava rajat ylittäviä tietoliikenneyhteyksiä koskeville hankkeille, laajakaistaverkkoihin pääsylle ja tekoälyyn perustuvien välineiden hyödyntämiselle raja-alueiden välisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen yhteistyön tukena kiinnittäen erityistä huomiota maaseutualueiden tarpeisiin.

Rajat ylittävien palvelujen kehittäminen

21.

korostaa sellaisen EU:n politiikkakehyksen tarvetta, joka mahdollistaa tehokkaat rajat ylittävät julkiset palvelut ja niiden tehokkaan hallinnoinnin EU:n raja-alueiden asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Kansalaisten tarpeet olisi otettava erityisesti huomioon raja-alueilla, joilla on väestökehitykseen liittyviä haasteita, jotta voidaan välttää näiden alueiden väestökadon jatkuminen tarjoamalla laadukkaita julkisia palveluja. Asukkaille ja yrityksille suunnattuja rajat ylittäviä julkisia palveluita olisi kehitettävä kaikilla rajat ylittävän toiminnan kannalta tärkeillä aloilla.

22.

kehottaa EU:n raja-alueita ja erityisesti Euroregio-alueita, toiminnallisia yhteisöjä, EAYY:itä ja muita rajat ylittäviä rakenteita etsimään aktiivisesti rajan toiselta puolelta mahdollisuuksia synergiaan, resurssisäästöihin ja palvelujen täydentävyyteen, jotta voidaan luoda kiinnostava palvelutarjonta asukkaille ja matkailijoille rajan molemmin puolin.

23.

korostaa tarvetta parantaa audiovisuaalisen sisällön saatavuutta ja jakelua vähentämällä maarajoituksia erityisesti raja-alueilla, mikä hyödyttäisi myös kielivähemmistöjä.

24.

korostaa, että hallinnollisen rasituksen vähentäminen on erityisen tärkeää raja-alueilla toimiville yrityksille, ja sitoutuu siksi nostamaan asian ensisijaiseksi aiheeksi Fit for Future -foorumilla esittämällä tähän liittyviä ehdotuksia muun muassa julkisista hankinnoista ja digitaalisista hankintavälineistä ja -prosesseista, ja painottaa digitalisaation merkitystä rajat ylittävien julkisten palvelujen tarjoamisen kehittämisessä kolmella osa-alueella, jotka ovat elinkeinorakenne, kansalaisille palveluja tarjoavat viranomaiset ja julkisyhteisöt sekä alueiden asukkaat.

25.

pyytää Euroopan komissiota laatimaan säädöskehyksen, jolla helpotetaan rajatyöntekijöitä koskevien sääntöjen hyväksymistä rajavaltioissa.

Yhdennettyjen rajat ylittävien työmarkkinoiden kehittäminen

26.

korostaa, että raja-alueilla, joilla on paljon keskinäisiä yhteyksiä, tarvitaan yhteistä kehittämistyötä yhteenkuuluvuuden ja kestävän kasvun varmistamiseksi. Se edellyttää yhdennettyä alueellista strategiaa, rajat ylittävän työskentelyn tuottamien tulojen oikeudenmukaista jakamista sekä raja-alueen toiminnan varmistamiseksi tarvittavien rajat ylittävien perusrakenteiden ja julkisten palvelujen rahoittamista rajojen yli.

27.

kehottaa edistämään ja helpottamaan tehokkaammin rajat ylittävää liikkuvuusyhteistyötä, kun on kyse koulutuksesta ja työllistymisestä. Tällainen liikkuvuus parantaa ihmisten työllistymismahdollisuuksia, auttaa avaamaan maailmaa ja vahvistaa Euroopan kansalaisuutta.

28.

korostaa, että raja-alueiden koulutusjärjestelmien ja myös korkeakoulujen ja aikuis- ja ammattioppilaitosten olisi tarjottava mahdollisuus opiskella naapurimaan kieltä mahdollisimman varhain ja osana elinikäistä oppimista sellaisten opetusohjelmien avulla, jotka auttavat vastaamaan työmarkkinoiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Rajat ylittävän hallinnon vahvistaminen

29.

pyytää, että rajat ylittävät rakenteet, kuten Euroregio-alueet, toiminnalliset yhteisöt tai rajat ylittävät EAYY:t, saisivat merkittävämmän aseman rajat ylittävien alueiden hallinnoinnissa ja että niitä kuultaisiin säännöllisesti kaikista rajat ylittävään elämään liittyvistä asioista. Jäsenvaltioiden ja paikallis- ja alueviranomaisten tulisi laatia työskentelytapoja tämän varmistamiseksi.

Yhteisen rajanylisen identiteetin kehittäminen

30.

korostaa, että rajat ylittävässä yhteistyössä ei ole kyse vain taloudellisesta yhteistyöstä vaan myös elämisestä raja-alueilla ja yhteisen identiteetin muotoutumisesta. Olisi kehitettävä kulttuurilähtöinen lähestymistapa, jossa tuodaan esille raja-alueille yhteisen aineellisen ja aineettoman perinnön rikkautta ja jossa kansalaiset saavat mahdollisuuden olla säännöllisessä kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa naapuriensa kanssa ja luoda näin luottamusta, jonka puute on edelleen suuri este rajat ylittävälle yhteistyölle. Tässä mielessä ihmisten väliset hankkeet ja erityisesti kulttuurien välisen vaihdon vahvistaminen ovat erittäin tärkeitä, sillä ne tiivistävät lähialueyhteistyötä, jonka kansalaiset kokevat vaikuttavan eniten arkielämäänsä. Erityistä huomiota olisi myös kiinnitettävä väestön moninaisuuteen, ja olisi löydettävä toimivia keinoja osallistavan lähestymistavan soveltamiseksi.

31.

tukee EU:n digitaalisen rajat ylittävän palvelukortin luomista ja muistuttaa lainsäätäjiä siitä, että perimmäinen ajatus sähköisen palvelukortin takana on vähentää rajat ylittävien palvelujen tarjoajille, erityisesti pk-yrityksille, hallinnollisten muodollisuuksien täyttämisestä aiheutuvia hallinnollisia hankaluuksia ja kustannuksia.

32.

kehottaa Euroopan unionia, jäsenvaltioita ja paikallis- ja alueviranomaisia tukemaan rajat ylittävien kulttuuri-, koulutus- ja urheilutapahtumien ja festivaalien järjestämistä säännöllisesti ja korostaa, että nuorten vapaaehtoistyötä ja nuorten osallistumista rajat ylittäviin ja eurooppalaisiin yhteistyöaloitteisiin olisi kehitettävä nuorten Interreg-vapaaehtoistyön ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen täydennykseksi.

33.

on sitä mieltä, että Euroopan unionin tulisi edistää yleispätevien automatisoitujen käännöslaitteiden kehittämistä, sillä ne ovat erityisen hyödyllisiä raja-alueilla.

Sääntelyn parantaminen vahvempien raja-alueiden luomiseksi

34.

korostaa, että Euroopan unioni on hyväksynyt monia säädöksiä ja sopimuksia, joiden avulla pystyttäisiin parantamaan merkittävästi raja-alueiden asukkaiden elämää, mutta niiden täytäntöönpanossa ja seurannassa on puutteita. Komitea kehottaa Euroopan komissiota arvioimaan voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja lisäämään seurantakapasiteettia, jotta voidaan varmistaa, että lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön kaikilla tasoilla.

35.

kehottaa Euroopan komissiota ehdottamaan koordinointivälinettä jäsenvaltioiden käyttöön niiden saattaessa EU:n direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta vältetään uusien lainsäädännöllisten esteiden syntyminen raja-alueilla.

36.

kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita tekemään rajat ylittävien alueellisten vaikutusten arviointeja kaikista asiaankuuluvista säädösehdotuksista, joilla voi olla rajat ylittäviä vaikutuksia, jotta ei luotaisi uusia esteitä raja-alueille.

37.

kehottaa Euroopan komissiota ehdottamaan tarkistuksia tai selvennyksiä Schengenin sopimukseen ja erityisesti määräyksiin, joiden mukaan jäsenvaltiot saavat sulkea rajansa tai asettaa hallinnollisia lisävaatimuksia rajanylitykseen.

38.

pitää erittäin valitettavana, että jäsenvaltioiden väliset keskustelut ehdotetusta oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista kariutuivat, sillä ehdotus sisälsi huomattavia edistysaskeleita rajat ylittävään yhteistyöhön. Koska rajat ylittävät oikeudelliset ja hallinnolliset esteet haittaavat merkittävästi rajat ylittävää yhteistyötä ja heikentävät elämänlaatua raja-alueilla, AK vaatii uutta komission aloitetta, jolla tarkistetaan asetusta oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista ottaen huomioon jäsenvaltioiden aiemmin esiin ottamat ongelmat. AK on valmis järjestämään keskusteluja Euroopan komission, Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, alue- ja paikallisviranomaisten sekä kaikkien aiheesta kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa ennen uuden asetusehdotuksen antamista.

39.

pyytää Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan Euroregio-alueiden roolin tärkeinä Euroopan yhdentymisen ja yhteenkuuluvuuden edistäjinä, jotka muokkaavat Euroregio-alueiden identiteettiä, hyväksyvät yhteisiä strategioita ja pyrkivät poistamaan rajatilanteesta aiheutuvia kustannuksia ja edistämään lähialueyhteistyötä. Komitea kehottaa tämän vuoksi vahvistamaan ja edistämään Euroregio-alueiden asemaa rajat ylittävässä yhteistyössä antamalle niille enemmän rahoitustukea.

Euroopan alueellisen yhteistyön parantaminen

40.

kehottaa Euroopan unionia tarkistamaan monivuotista rahoituskehystä väliarvioinnin yhteydessä niin, että Interreg-ohjelmiin ja Euroopan alueelliseen yhteistyöhön osoitetaan huomattavasti enemmän rahoitusta.

41.

vaatii yksinkertaistamaan Interreg-ohjelmia edelleen huomattavasti ja korostaa, että niiden pitäisi olla riittävän joustavia raja-alueiden todellisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Komitea kehottaa Interreg-ohjelmien hallintoelimiä välttämään jatkossakin ylisääntelyä. Olisi luovuttava tarpeettomista hallinnollisista menettelyistä ja valvontatoimista sekä liian usein tehtävistä tarkastuksista, sillä nykyisen rasitteen vuoksi rajat ylittävät hankkeet ovat monille paikallis- ja alueviranomaisille ja muille tahoille mahdottomia tai epämieluisia.

42.

pitää tärkeänä, että kaudella 2021–2027 kaikki rajat ylittävän yhteistyön maantieteelliset alueet säilytetään sellaisina kuin ne on määritelty kaudella 2014–2020 ja ettei tukikelpoisia alueita poisteta rajat ylittävistä yhteistyöohjelmista ilman perusteltua syytä.

43.

kehottaa EU:n raja-alueita ja Interreg-ohjelmia panostamaan enemmän resursseja ihmisten välisiin hankkeisiin, vertaishankkeisiin tai mikrohankkeisiin, joiden hallinnointi voidaan hoitaa säännöllisten ehdotuspyyntöjen avulla tai perustamalla pienhankerahasto, raja-alueilla, jotta voidaan lisätä mahdollisuuksia kohtaamisiin ja keskinäisen luottamuksen rakentamiseen. Lisäksi komitea ehdottaa rajat ylittävän, monikansallisen ja alueidenvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön tiivistämistä.

44.

korostaa synergian ja täydentävyyden merkitystä rajat ylittävän yhteistyön piiriin kuuluvien toimien ja EU:n rahoitusohjelmien välillä suoran, välillisen ja erityisesti yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa.

45.

katsoo, että unionin tulisi rahoittaa Interreg-ohjelmien osana raja-alueilla työskenteleville virkamiehille tarjottavaa täydennyskoulutusta rajat ylittävästä yhteistyöstä ja tarjota Erasmus-ohjelman kaltaisia kieltenoppimis- ja vaihto-ohjelmia raja-alueiden virkamiehille rajat ylittävän yhteistyön tiivistämiseksi.

46.

korostaa, että AK on sitoutunut tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa tässä päätöslauselmassa esitettyjen ehdotusten toteuttamiseksi.

47.

painottaa, että tässä päätöslauselmassa esitettyjen ehdotusten tarkoituksena on pohjustaa Euroopan tulevaisuuskonferenssissa käytäviä keskusteluja. Komitea kehottaakin raja-alueiden paikallis- ja alueviranomaisia järjestämään rajat ylittäviä kansalaisvuoropuheluja ja luomaan pysyviä kuulemismekanismeja, joiden kautta kansalaiset voivat osallistua Euroopan tulevaisuuskonferenssiin.

Rajat ylittävän yhteistyön ulkoinen ulottuvuus

48.

muistuttaa rajat ylittävän yhteistyön ja pysyvien rajat ylittävien rakenteiden, kuten Euroregio-alueiden, toiminallisten yhteisöjen tai EAYY:iden, merkittävistä mahdollisuuksista kestävän kehityksen edistämisessä ulkorajojen toisella puolen ja sitä kautta vahvempien yhteistyösuhteiden luomisessa EU:n ja sen naapureiden välille, paikallis- ja alueviranomaisten tukemisessa, turvallisuuden parantamisessa ja sosioekonomisen kehityksen vauhdittamisessa. EU:n ulkoisilla maa- ja merirajoilla sijaitsevien paikallis- ja aluehallintotahojen tulisi tiivistää yhteistyötä EU:hun kuulumattomien naapureidensa kanssa kummankin osapuolen eduksi kehittämällä yhteistä infrastruktuuria, vahvistamalla sosioekonomista yhteistyötä ja lisäämällä kulttuurivaihtoa sekä mahdollistamalla yhteisten palvelujen luominen, mistä näiden raja-alueiden asukkaat hyötyisivät.

49.

kehottaa harkitsemaan eurooppalaisten, valtiollisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten välistä rajat ylittävää yhteistyötä keskeisenä tekijänä pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseksi Euroopan ja sen naapurialueiden humanitaariseen kriisiin.

50.

korostaa rajat ylittävän PEACE-ohjelman keskeistä roolia rauhanprosessissa Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla ja pitää valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen päätöstä vetäytyä muista Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista. AK katsoo, että tulevien rajat ylittävien hankkeiden ja rakenteiden edistäminen Pohjanmeren alueen Interreg-ohjelmissa tehdyn menestyksekkään työn pohjalta on tärkeä vaihe tiiviiden yhteyksien ylläpitämisessä Yhdistyneen kuningaskunnan kuntien ja alueiden kanssa, vaikka nämä eivät virallisesti osallistuisikaan EU:n yhteistyöohjelmiin.

51.

muistuttaa, että EU:n ulkorajat ulottuvat aina Karibialle, Intian valtamerelle ja Afrikan länsirannikolle saakka, sillä siellä on EU:n syrjäisimpiä alueita. Kyseiset alueet ovat hyvin alttiita muuttoliikkeeseen, laittomaan kauppaan, luonnonkatastrofeihin ja terveyskriiseihin liittyville riskeille ja hätätilanteille. Muiden EU:n naapurialueiden ulkorajoista poiketen EU ei ole laatinut yhteisiä strategioita näille alueille. Komitea kehottaa EU:ta perehtymään tähän kysymykseen ja laatimaan kutakin aluetta varten toimintasuunnitelmia, joiden avulla vahvistetaan naapurimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja voidaan hyödyntää sitä strategista potentiaalia, jota kyseisillä EU:n syrjäisimmillä alueilla on sijaintinsa vuoksi.

Bryssel 1. heinäkuuta 2021.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja

Apostolos TZITZIKOSTAS