Bryssel 16.7.2021

COM(2021) 319 final

2021/0224(NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaolon jatkamiseen siihen saakka, kunnes EU ja Jordania ovat hyväksyneet uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat


PERUSTELUT

1.Ehdotuksen kohde

Tämä ehdotus koskee päätöstä, jolla vahvistetaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa unionin puolesta otettava kanta sellaisen päätöksen suunniteltuun hyväksymiseen, jolla EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaoloa jatketaan siihen saakka, kunnes EU ja Jordania ovat hyväksyneet uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat.

2.Ehdotuksen tausta

2.1.Assosiaatiosopimus

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’, allekirjoitettiin 24. marraskuuta 1997, ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 2002. Assosiaatiosopimus muodostaa oikeusperustan EU:n ja Jordanian kahdenvälisille suhteille. Sopimuksen tavoitteena on

luoda asianmukaiset kehykset poliittiselle vuoropuhelulle, jolla mahdollistetaan osapuolten välisten tiiviiden poliittisten suhteiden kehittäminen,

luoda edellytykset tavaroiden, palvelujen ja pääomien kaupan asteittaiselle vapauttamiselle,

edistää tasapainoisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten suhteiden kehittymistä osapuolten välillä vuoropuhelun ja yhteistyön avulla,

parantaa elinolosuhteita ja työllisyyttä ja edistää tuottavuutta ja rahoituksellista vakautta,

edistää alueellista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa rauhanomainen rinnakkaiselo sekä vakaa talous ja vakaat poliittiset olot,

edistää yhteistyötä muilla vastavuoroisen edun alueilla.

2.2.Assosiaationeuvosto

Assosiaatiosopimuksella perustetaan assosiaationeuvosto, jolla on valtuudet tehdä päätöksiä, jotta sopimuksen tavoitteet saavutetaan siinä määrätyissä asioissa. Päätökset sitovat osapuolia. Assosiaationeuvosto voi myös antaa suosituksia. Työjärjestyksen mukaisesti EU ja Jordania toimivat vuorotellen assosiaationeuvoston puheenjohtajana aina 12 kuukauden ajan. Assosiaationeuvosto pitää ministeritason kokouksen säännöllisesti kerran vuodessa. Jos osapuolet niin sopivat, jommankumman osapuolen pyynnöstä voidaan pitää assosiaationeuvoston ylimääräisiä kokouksia.

2.3.Suunniteltu assosiaationeuvoston säädös

Assosiaationeuvoston on määrä hyväksyä päätös EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden vuosien 2016–2020 painopisteiden voimassaolon jatkamisesta siihen saakka, kunnes EU ja Jordania hyväksyvät uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat. Assosiaationeuvoston työjärjestyksen 10 artiklan mukaisesti päätös hyväksytään kirjallisella menettelyllä.

3.Unionin puolesta otettava kanta

Assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa esitettävä Euroopan unionin kanta sellaisen päätöksen hyväksymiseen, jolla jatketaan EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaoloa, perustuu tämän päätöksen liitteenä olevaan päätökseen.

EU ja Jordania sopivat joulukuussa 2016 annetulla assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 1/2016 kumppanuuden painopisteistä, jotka ohjaavat kumppanuutta vuosina 2016–2018 ja joita tarkastellaan uudelleen vuoden 2018 loppuun mennessä, jotta nähdään, voitaisiinko niiden soveltamisen voimassaoloa jatkaa kahdella vuodella ottaen huomioon politiikan, turvallisuuden ja talouden kehityksen. Kumppanuuden painopisteiden uudelleentarkastelun jälkeen osapuolet sopivat vuonna 2018 jatkavansa painopisteiden voimassaoloa kahdella vuodella eli vuoden 2020 loppuun saakka.

Vuonna 2021 on tarkoitus laatia ja hyväksyä uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat eteläisten naapurimaiden, myös Jordanian, kanssa sen jälkeen, kun vuodet 2021–2027 kattava monivuotinen rahoituskehys ja uusi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (NDICI) on hyväksytty. Yhteisten asiakirjojen päivittäminen on osa EU:n ja eteläisen naapuruston kumppanuuden uudistamisprosessia. Tässä yhteydessä, ja jotta EU:n ja Jordanian kumppanuuden painopisteiden voimassaolon päättymisen ja uusien painopisteiden hyväksymisen välille ei synny katkoa, on osapuolten edun mukaista jatkaa kumppanuuden nykyisten painopisteiden voimassaoloa siihen saakka, kunnes uudet päivitetyt painopisteet on hyväksytty.

4.Oikeusperusta

4.1.Menettelyllinen oikeusperusta

4.1.1.Periaatteet

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 218 artiklan 9 kohdassa määrätään päätöksistä ”sopimuksella perustetussa elimessä unionin puolesta esitettävien kantojen vahvistamisesta, silloin kun tämän elimen on annettava säädöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia, lukuun ottamatta säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan sopimuksen institutionaalisia rakenteita”.

Ilmaisu ”säädökset, joilla on oikeusvaikutuksia” kattaa myös säädökset, joilla on oikeusvaikutuksia kyseiseen elimeen sovellettavan kansainvälisen oikeuden nojalla. Se kattaa myös välineet, joilla ei ole sitovaa vaikutusta kansainvälisen oikeuden nojalla mutta jotka ”voivat vaikuttaa ratkaisevasti sen säännöstön sisältöön, jonka unionin lainsäätäjä antaa 1 .

4.1.2.Soveltaminen käsillä olevassa asiassa

Assosiaationeuvosto on sopimuksella perustettu elin; se on perustettu assosiaatiosopimuksella.

Säädös, joka assosiaationeuvoston on määrä hyväksyä, on säädös, jolla on oikeusvaikutuksia. Suunnitellulla säädöksellä on oikeusvaikutuksia, koska sillä jatketaan kumppanuuden nykyisten painopisteiden voimassaoloa siihen saakka, kunnes uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat hyväksytään.

Tämän vuoksi ehdotetun päätöksen menettelyllinen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohta.

4.2.Aineellinen oikeusperusta

4.2.1.Periaatteet

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan nojalla annettavan päätöksen aineellinen oikeusperusta määräytyy ensisijaisesti sen suunnitellun säädöksen tavoitteen ja sisällön perusteella, jota unionin puolesta otettava kanta koskee. Jos suunnitellulla säädöksellä on kaksi tavoitetta tai siihen sisältyy kaksi osatekijää ja jos näistä tavoitteista tai osatekijöistä toinen on mahdollista määritellä pääasialliseksi tavoitteeksi tai osatekijäksi, johon nähden toinen tavoite tai osatekijä on liitännäinen, SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksyttävällä päätöksellä on oltava vain yksi aineellinen oikeusperusta, eli se, jota pääasiallinen tai ensisijainen tavoite tai osatekijä edellyttää.

4.2.2.Soveltaminen käsillä olevassa asiassa

Suunnitellun säädöksen pääasiallinen tavoite ja sisältö liittyvät assosiaatiosopimuksen ja Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa tehtävään yhteistyöhön kolmannen maan kanssa.

Sen vuoksi ehdotetun päätöksen aineellinen oikeusperusta on 217 artikla.

4.3.Päätelmä

Ehdotetun päätöksen oikeusperustana tulisi olla SEUT-sopimuksen 217 artikla yhdessä SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan kanssa.

5.Suunnitellun säädöksen julkaiseminen

Koska assosiaationeuvoston säädöksellä muutetaan EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaolon kestoa, on aiheellista julkaista säädös Euroopan unionin virallisessa lehdessä sen jälkeen kun se on hyväksytty.

2021/0224 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaolon jatkamiseen siihen saakka, kunnes EU ja Jordania ovat hyväksyneet uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus 2 allekirjoitettiin 24 päivänä marraskuuta 1997, ja se tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

(2)Assosiaationeuvosto hyväksyi EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteet joulukuussa 2016 3 , ja niiden voimassaoloa jatkettiin vuonna 2018 4 vuoden 2020 loppuun saakka.

(3)Osapuolet sopivat käymässään kirjeenvaihdossa, että EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteet ovat edelleen pätevä ohjeasiakirja kumppanuuden lujittamiseksi siihen saakka, kunnes uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat hyväksytään.

(4)Euro–Välimeri-sopimuksen 91 artiklan 1 kohdan nojalla assosiaationeuvosto voi tehdä päätöksiä sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(5)Assosiaationeuvoston on määrä hyväksyä kirjallisella menettelyllä päätös kumppanuuden painopisteiden voimassaolon jatkamisesta siihen saakka, kunnes EU ja Jordania hyväksyvät uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat.

(6)On aiheellista vahvistaa assosiaationeuvostossa unionin puolesta otettava kanta, koska päätös tulee olemaan unionia sitova,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa unionin puolesta otettava kanta EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaolon jatkamiseen siihen saakka, kunnes EU ja Jordania ovat hyväksyneet uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat, perustuu tähän päätökseen liitettyyn EU:n ja Jordanian assosiaationeuvoston päätösluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu komissiolle.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

(1)    Unionin tuomioistuimen tuomio 7.10.2014, Saksa v. neuvosto, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 kohta.
(2)    Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus (EYVL L 129, 15.5.2002, s. 3).
(3)    EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2016, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteistä sopimisesta (EUVL L 355, 24.12.2016, s. 31).
(4)    EU:n ja Jordanian assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2018, annettu 12 päivänä joulukuuta 2018, sen sopimisesta, että EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella (EUVL L 8, 10.1.2019, s. 34).

Bryssel 16.7.2021

COM(2021) 319 final

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaolon jatkamiseen siihen saakka, kunnes EU ja Jordania ovat hyväksyneet uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat
LIITE

EU:N JA JORDANIAN ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:O xx/2021, 

annettu [pp/kk/vvvv], 

EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaolon jatkamisesta

EU:N ja JORDANIAN ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’Euro–Välimeri-sopimus’,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 24 päivänä marraskuuta 1997, ja se tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

(2)Euro–Välimeri-sopimuksen 91 artiklassa assosiaationeuvosto valtuutetaan antamaan aiheellisia päätöksiä sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(3)Sopimuksen 101 artiklassa määrätään, että osapuolet toteuttavat kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi, ja huolehtivat siitä, että sopimuksen tavoitteet saavutetaan.

(4)Assosiaationeuvosto sopi 19 päivänä joulukuuta 2016 tehdyllä päätöksellä N:o 1/2016 1 EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteistä vuosiksi 2016–2018 kumppanuutensa lujittamiseksi; näiden painopisteiden tavoitteena on tukea ja lujittaa Jordanian selviytymiskykyä ja vakautta ja samalla pyrkiä puuttumaan Syyrian pitkittyneen konfliktin vaikutuksiin.

(5)Assosiaationeuvosto päätti 12 päivänä joulukuuta 2018 tekemällään päätöksellä N:o 1/2018 2 jatkaa EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaoloa 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

(6)Osapuolet sopivat käymässään kirjeenvaihdossa, että EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteet on edelleen pätevä ohjeasiakirja kumppanuuden lujittamiseksi siihen saakka, kunnes uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat hyväksytään.

(7)Assosiaationeuvoston työjärjestyksen 10 artiklassa määrätään mahdollisuudesta tehdä istuntojen välissä päätöksiä kirjallista menettelyä noudattaen, jos osapuolet niin sopivat,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Assosiaationeuvosto päättää kirjallisella menettelyllä, että sen 19 päivänä joulukuuta 2016 tekemän päätöksen N:o 1/2016 liitteenä olevien EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaoloa jatketaan siihen saakka, kunnes EU ja Jordania hyväksyvät uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty xx [... päivänä ...kuuta ...].

   Assosiaationeuvoston puolesta

(1)    EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2016, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteistä sopimisesta (EUVL L 355, 24.12.2016, s. 31).
(2)    EU:n ja Jordanian assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2018, annettu 12 päivänä joulukuuta 2018, sen sopimisesta, että EU:n ja Jordanian välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella (EUVL L 8, 10.1.2019, s. 34).