3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CI 219/1


Ilmoitus rahoitusmarkkina-asetuksen avointa pääsyä koskevien säännösten soveltamisen lykkäämisestä pörssilistattujen johdannaisten osalta

(2020/C 219 I/01)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (1) (jäljempänä ’rahoitusmarkkina-asetus’) 54 artiklan 2 kohdassa säädetään siirtymäkaudesta, jonka aikana rahoitusmarkkina-asetuksen 35 artiklaa ei sovelleta sellaisiin keskusvastapuoliin tai 36 artiklaa ei sovelleta sellaisiin kauppapaikkoihin, jotka ovat pyytäneet lupaa soveltaa siirtymäjärjestelyä pörssilistattujen johdannaisten osalta.

Tämä siirtymäkausi päättyy 3. heinäkuuta 2020. Covid-19-pandemia on aiheuttanut merkittävää epävarmuutta ja volatiliteettia markkinoilla, mikä lisää keskusvastapuoliin ja kauppapaikkoihin kohdistuvia operatiivisia riskejä. Riskien lisääntyessä on huomio suunnattava erityisesti toiminnan jatkuvuuteen. Pääsyä koskevien pyyntöjen arvioinnilla voi nykytilanteessa olla kielteisiä vaikutuksia pörssilistattuja johdannaisia koskevien kaupankäynti- ja määrityspalvelujen markkinoiden moitteettomaan toimintaan. Sen vuoksi lainsäätäjät ovat päättäneet jatkaa siirtymäkautta 3. heinäkuuta 2021 saakka.

Markkinaosapuolten olisi näin ollen otettava huomioon, että lainsäätäjät ovat päättäneet jatkaa 4. heinäkuuta 2020 alkaen rahoitusmarkkina-asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja siirtymäjärjestelyjä, jotka koskevat asetuksen 35 tai 36 artiklaa. Siirtymäkauden jatkaminen koskee niitä keskusvastapuolia tai kauppapaikkoja, jotka ovat esittäneet toimivaltaisille viranomaisilleen pyynnön saada soveltaa siirtymäjärjestelyä pörssilistattujen johdannaisten osalta.


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.