2.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CI 182/5


Komission ilmoitus siitä, että Liettua ei sovella tiettyjä asetuksen (EU) 2020/698 säännöksiä

Covid-19-epidemia

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/698, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, covid-19-epidemian johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/05)

Ilmoituksen tehnyt: Liettua

Euroopan komission ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/698 asianomaisten säännösten mukaisesti Liettua on ilmoittanut komissiolle 28 päivänä toukokuuta 2020, että se on päättänyt olla soveltamatta tiettyjä asetuksen (EU) 2020/698 säännöksiä.

Asetuksen (EU) 2020/698 säännökset, joita Liettua on päättänyt olla soveltamatta:

3 artiklan 1 kohta, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (1) mukaista ajokorttien voimassaoloa;

4 artiklan 1 kohta, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/2014 (2) säädettyjä tieliikenteessä käytettävien ajopiirtureiden säännöllisiä tarkastuksia;

4 artiklan 2 kohta, joka koskee kuljettajakortin uusimista asetuksen (EU) N:o 165/2014 mukaisesti;

4 artiklan 3 kohta, joka koskee kuljettajakortin korvaamista asetuksen (EU) N:o 165/2014 mukaisesti;

5 artiklan 1 kohta, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/45/EU (3) säädettyjä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastusten määräaikoja;

5 artiklan 2 kohta, joka koskee direktiivin 2014/45/EU mukaisten katsastustodistusten voimassaoloa;

7 artiklan 1 kohta, joka koskee maanteiden tavaraliikenteeseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 (4) mukaisesti myönnettyjen yhteisön liikennelupien voimassaoloa;

7 artiklan 2 kohta, joka koskee asetuksen (EY) N:o 1072/2009 mukaisten kuljettajatodistusten voimassaoloa;

8 artiklan 1 kohta, joka koskee henkilöliikenteeseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 (5) mukaisesti myönnettyjen yhteisön liikennelupien voimassaoloa.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).