2.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CI 182/1


Komission ilmoitus siitä, että Ranska ei sovella tiettyjä asetuksen (EU) 2020/698 säännöksiä

Covid-19-epidemia

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/698, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, covid-19-epidemian johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/01)

Ilmoituksen tehnyt: Ranska

Euroopan komission ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/698 asianomaisten säännösten mukaisesti Ranska on ilmoittanut komissiolle 28 päivänä toukokuuta 2020, että se on päättänyt olla soveltamatta tiettyjä asetuksen (EU) 2020/698 säännöksiä.

Asetuksen (EU) 2020/698 säännökset, joita Ranska on päättänyt olla soveltamatta:

5 artiklan 1 kohta, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/45/EU (1) säädettyjä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastusten määräaikoja;

5 artiklan 2 kohta, joka koskee direktiivin 2014/45/EU mukaisten katsastustodistusten voimassaoloa


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51).