17.1.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 16/4


Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009 (1), annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta: jäsenvaltioiden 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 ja 22 artiklan mukaisesti toteuttamia toimenpiteitä koskevat tiedot

(2020/C 16/04)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009, jäljempänä ’asetus’, 5, 6, 8, 9, 10, 17 ja 22 artiklassa säädetään, että asetuksen täytäntöönpanoa koskevat jäsenvaltioiden toimenpiteet on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio ja jäsenvaltiot ovat lisäksi päättäneet julkaista lisätietoa jäsenvaltioiden 4 artiklan mukaisesti määräämistä toimenpiteistä, jotta varmistetaan, että viejien saatavilla on kattavat tiedot koko EU:ssa sovellettavasta valvonnasta.

1.    JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 4 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (LUVAN VAATIMINEN LIITTEESEEN I KUULUMATTOMIEN KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENNILLE)

Jäsenvaltio voi 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti laajentaa 4 artiklan 1 kohdan soveltamista koskemaan luetteloon kuulumattomia kaksikäyttötuotteita, jos viejällä on aihetta epäillä, että kyseiset tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden, jotka 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti vaativat luvan liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden viennille, on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Heti taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot komissiolle ilmoitetuista toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko jäsenvaltio ottanut käyttöön kansallista lainsäädäntöä, jossa säädetään luvanvaraisuudesta 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti?

BELGIA

Osittain KYLLÄ

BULGARIA

EI

TŠEKKI

EI

TANSKA

EI

SAKSA

EI

VIRO

EI

IRLANTI

KYLLÄ

KREIKKA

EI

ESPANJA

EI

RANSKA

EI

KROATIA

EI

ITALIA

EI

KYPROS

EI

LATVIA

EI

LIETTUA

EI

LUXEMBURG

KYLLÄ

UNKARI

KYLLÄ

MALTA

EI

ALANKOMAAT

EI

ITÄVALTA

KYLLÄ

PUOLA

EI

PORTUGALI

EI

ROMANIA

EI

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

EI

SUOMI

KYLLÄ

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

KYLLÄ

1.1   Belgia

Luetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vientiin tarvitaan vientilupa Flanderin ja Vallonian alueilla, jos viejällä on aihetta epäillä, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Kaksikäyttötuotteiden viennistä, kauttakulusta ja siirrosta sekä teknisen avun tarjoamisesta 14. maaliskuuta 2014 annetun Flanderin hallituksen asetuksen 5 § (Belgian virallinen lehti 2.5.2014); (kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian viennistä, kauttakulusta ja siirrosta 6. helmikuuta 2014 annetun Vallonian hallituksen asetuksen 4 § (Belgian virallinen lehti 19.2.2014))

1.2   Irlanti

Luetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vientiin tarvitaan vientilupa, jos viejällä on aihetta epäillä, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Vientivalvonnasta (kaksikäyttötuotteet) vuonna 2009 annetun määräyksen (Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009) (S.I. nro 443/2009) 7 §)

1.3   Luxemburg

Luetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vientiin tarvitaan vientilupa, jos viejällä on aihetta epäillä, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Vientivalvonnasta 27. kesäkuuta 2018 annetun lain 45 §:n 1 momentti)

1.4   Unkari

Luetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vientiin tarvitaan vientilupa, jos viejällä on aihetta epäillä, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Kaksikäyttötuotteiden ulkomaankaupan luvista vuonna 2011 annetun hallituksen asetuksen nro 13 7 §)

1.5   Itävalta

Luetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vientiin tarvitaan vientilupa, jos viejällä on aihetta epäillä, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Vuonna 2011 annetun ensimmäisen ulkomaankauppa-asetuksen (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011) (BGBl. II Nr. 343/2011, 28.10.2011) 5 §)

1.6   Suomi

Luetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vientiin tarvitaan vientilupa, jos viejällä on aihetta epäillä, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Lain 562/1996 4 §:n 4 momentti)

1.7   Yhdistynyt kuningaskunta

Luetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vientiin tarvitaan vientilupa, jos viejällä on aihetta epäillä, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Vientivalvonnasta vuonna 2008 annetun määräyksen (Export Control Order 2008) (S.I.2008/3231) 6 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 26 §)

2.   JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 5 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (VÄLITYKSEN VALVONNAN LAAJENTAMINEN)

Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa yhdessä 4 kohdan kanssa säädetään, että komissio julkaisee jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, joilla 5 artiklan 1 kohdan soveltamista laajennetaan koskemaan luetteloon kuulumattomia kaksikäyttötuotteita, jotka on tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin, sekä kaksikäyttötuotteita, jotka on tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Heti taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot komissiolle ilmoitetuista toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn välityksen valvonnan soveltamista laajennettu 5 artiklan 2 kohdan osalta?

BELGIA

EI

BULGARIA

KYLLÄ

TŠEKKI

KYLLÄ

TANSKA

EI

SAKSA

EI

VIRO

KYLLÄ

IRLANTI

KYLLÄ

KREIKKA

KYLLÄ

ESPANJA

KYLLÄ

RANSKA

EI

KROATIA

KYLLÄ

ITALIA

KYLLÄ

KYPROS

EI

LATVIA

KYLLÄ

LIETTUA

EI

LUXEMBURG

KYLLÄ

UNKARI

KYLLÄ

MALTA

EI

ALANKOMAAT

KYLLÄ

ITÄVALTA

KYLLÄ

PUOLA

EI

PORTUGALI

EI

ROMANIA

KYLLÄ

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

EI

SUOMI

KYLLÄ

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

EI

2.1   Bulgaria

Asetuksen liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Puolustukseen liittyvien tuotteiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan lain 34 §:n 4 momentti (valtion virallinen lehti nro 26/29.3.2011, voimaantulo 30.6.2012))

2.2   Tšekki

Kaksikäyttötuotteiden välittäminen on luvanvaraista, jos toimivaltainen viranomainen ilmoittaa välittäjälle, että asetuksen liitteeseen I kuulumattomat kaksikäyttötuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön tai että kaksikäyttötuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin.

(Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan Euroopan yhteisön valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain nro 594/2004 3 §, sellaisena kuin se on muutettuna)

2.3   Viro

Kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos tuotteilla on strategisten tuotteiden ominaisuuksia niiden loppukäytön tai loppukäyttäjän tai yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvien näkökohtien vuoksi, vaikka niitä ei ole merkitty strategisten tuotteiden luetteloon.

(Strategisia tuotteita koskevan lain 6 §:n 7 momentti)

2.4   Irlanti

Kaksikäyttötuotteiden välittäminen on luvanvaraista asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden osalta, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, ja sellaisten kaksikäyttötuotteiden osalta, jotka on tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Vientivalvonnasta (kaksikäyttötuotteet) vuonna 2009 annetun määräyksen (Statutory Instrument 443/2009), sellaisena kuin se on muutettuna, 8 §:n a ja b kohta)

2.5   Kreikka

Kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Ministerin päätöksen nro 121837/e3/21837/28-9-2009 3 §:n 2 momentin 3 kohta)

2.6   Espanja

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön ja määräpaikkaan.

(Puolustustarvikkeiden, muiden tarvikkeiden sekä kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian ulkomaankaupan valvonnasta 1. elokuuta 2014 annetun kuninkaan asetuksen 679/2014 2 §:n 3 momentin a kohdan 6 alakohta ja 2 §:n 3 momentin b kohta)

2.7   Kroatia

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos toimivaltainen viranomainen ilmoittaa välittäjälle, että kaksikäyttötuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Laki kaksikäyttötuotteiden valvonnasta (Kroatian virallinen lehti 80/11, 68/2013))

2.8   Italia

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(15. joulukuuta 2017 annetun asetuksen nro 221/2017 9 §, voimassa 1. helmikuuta 2018 lukien)

2.9   Latvia

Strategisten tuotteiden liikkumista koskevan Latvian lain mukaisesti kaikkea kaksikäyttötuotteiden välitystoimintaa valvotaan tuotteiden käytöstä riippumatta.

(Strategisten tuotteiden liikkumisesta 21. kesäkuuta 2007 annetun lain 5 §:n 7 momentti)

2.10   Luxemburg

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön tai asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Vientivalvonnasta 27. kesäkuuta 2018 annetun lain 42 §:n 1 momentti)

2.11   Unkari

Asetuksen liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin. Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Kaksikäyttötuotteiden ulkomaankaupan luvista vuonna 2011 annetun hallituksen asetuksen nro 13 17 §:n 1 momentti)

2.12   Alankomaat

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. Kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Laki strategisista palveluista – Wet strategische diensten)

Myös 37 kemiallisen aineen välittämiseen tarvitaan lupa, kun määräpaikkana on Irak, riippumatta vastaanottajasta tai loppukäyttäjästä.

(Asetus Irakiin tarkoitetuista kaksikäyttötuotteista – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak)

2.13   Itävalta

Kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos toimivaltainen viranomainen ilmoittaa välittäjälle, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Ulkomaankauppalain (Außenwirtschaftsgesetz 2011) (BGBl. I Nr. 26/2011) 15 §:n 1 momentti)

2.14.   Romania

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Kaksikäyttötuotteita koskevien toimien valvontajärjestelystä 23. joulukuuta 2010 kiireellisenä annetun määräyksen nro 119 (GEO nro 119/2010) 14 §:n 2 momentti)

2.15   Suomi

Asetuksen liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut välittäjälle, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut välittäjälle, että kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Lain 562/1996 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti)

3.   JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 5 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (VÄLITYKSEN VALVONNAN LAAJENTAMINEN)

Asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa yhdessä 4 kohdan kanssa säädetään, että komissio julkaisee jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, joilla määrätään kaksikäyttötuotteiden välitys luvanvaraiseksi, jos välittäjällä on aihetta epäillä, että kyseiset tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Heti taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot komissiolle ilmoitetuista toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko välitystoiminnan valvontaa laajennettu 5 artiklan 3 kohdan osalta?

BELGIA

EI

BULGARIA

KYLLÄ

TŠEKKI

KYLLÄ

TANSKA

EI

SAKSA

EI

VIRO

KYLLÄ

IRLANTI

KYLLÄ

KREIKKA

KYLLÄ

ESPANJA

KYLLÄ

RANSKA

EI

KROATIA

KYLLÄ

ITALIA

KYLLÄ

KYPROS

EI

LATVIA

KYLLÄ

LIETTUA

EI

LUXEMBURG

KYLLÄ

UNKARI

KYLLÄ

MALTA

EI

ALANKOMAAT

KYLLÄ

ITÄVALTA

KYLLÄ

PUOLA

EI

PORTUGALI

EI

ROMANIA

KYLLÄ

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

EI

SUOMI

KYLLÄ

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

EI

3.1   Bulgaria

Kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos välittäjällä on aihetta epäillä, että tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Puolustukseen liittyvien tuotteiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan lain 47 § (valtion virallinen lehti nro 26/29.3.2011))

3.2   Tšekki

Jos välittäjällä on aihetta epäillä, että kaksikäyttötuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka voi määrätä luvanvaraisuudesta.

(Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan Euroopan yhteisön valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain nro 594/2004 3 §:n 4 momentti)

3.3   Viro

Jos välittäjällä on aihetta epäillä, että kaksikäyttötuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä strategisia tuotteita käsittelevälle komissiolle, poliisiviranomaisille tai turvallisuusviranomaisille. Saatuaan tällaisen ilmoituksen strategisia tuotteita käsittelevä komissio voi määrätä luvanvaraisuudesta.

(Strategisia tuotteita koskevan lain 77 §)

3.4   Irlanti

Kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos välittäjällä on aihetta epäillä, että tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Vientivalvonnasta (kaksikäyttötuotteet) vuonna 2009 annetun määräyksen (Statutory Instrument 443/2009) 9 §)

3.5   Kreikka

Kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos välittäjällä on aihetta epäillä, että tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Ministerin päätöksen nro 121837/e3/21837/28-9-2009 3 §:n 2 momentin 2 kohta)

3.6   Espanja

Jos välittäjällä on aihetta epäillä, että asetuksen liitteeseen I kuulumattomat kaksikäyttötuotteet, joiden osalta välittäjä tarjoaa välityspalveluja, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön ja määräpaikkaan, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää, ovatko kyseiset välityspalvelut luvanvaraisia.

(Puolustustarvikkeiden, muiden tarvikkeiden sekä kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian ulkomaankaupan valvonnasta 1. elokuuta 2014 annetun kuninkaan asetuksen 679/2014 2 §:n 3 momentin c kohta)

3.7   Kroatia

Jos välittäjällä on aihetta epäillä, että asetuksen liitteeseen I kuulumattomat kaksikäyttötuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka voi määrätä luvanvaraisuudesta.

(Kaksikäyttötuotteiden valvonnasta annetun lain 3 § (Kroatian virallinen lehti 80/11, 68/2013))

3.8   Italia

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos välittäjällä on aihetta epäillä, että tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(15. joulukuuta 2017 annetun asetuksen nro 221/2017 9 §, voimassa 1. helmikuuta 2018 lukien)

3.9   Latvia

Strategisten tuotteiden liikkumista koskevan Latvian lain mukaisesti kaikkea kaksikäyttötuotteiden välitystoimintaa valvotaan tuotteiden käytöstä riippumatta.

(Strategisten tuotteiden liikkumisesta 21. kesäkuuta 2007 annetun lain 5 §:n 7 momentti)

3.10   Luxemburg

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos välittäjällä on aihetta epäillä, että tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Vientivalvonnasta 27. kesäkuuta 2018 annetun lain 42 §:n 2 momentti)

3.11   Unkari

Kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos välittäjällä on aihetta epäillä, että tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Kaksikäyttötuotteiden ulkomaankaupan luvista vuonna 2011 annetun hallituksen asetuksen nro 13 17 §:n 2 momentti)

3.12   Alankomaat

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, kun tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Strategisia palveluja koskevan lain (Wet strategische diensten) 4 a §:n 5 momentti)

3.13   Itävalta

Jos välittäjällä on aihetta epäillä, että kaksikäyttötuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka voi määrätä luvanvaraisuudesta.

(Vuonna 2011 annetun ensimmäisen ulkomaankauppa-asetuksen (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011) (BGBl. II Nr. 343/2011, 28.10.2011) 5 §)

3.14   Romania

Kaksikäyttötuotteiden välittämiseen tarvitaan lupa, jos välittäjällä on aihetta epäillä, että tuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

(Kaksikäyttötuotteita koskevien toimien valvontajärjestelystä 23. joulukuuta 2010 kiireellisenä annetun määräyksen nro 119 (GEO nro 119/2010) 14 §:n 3 momentti)

3.15   Suomi

Jos välittäjällä on aihetta epäillä, että kaksikäyttötuotteet on tai voi olla tarkoitettu johonkin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka voi määrätä luvanvaraisuudesta.

(Lain 562/1996 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 4 momentti)

4.   JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 6 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (KAUTTAKULUN VALVONNAN LAAJENTAMINEN)

Asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa yhdessä 4 kohdan kanssa säädetään, että komissio julkaisee jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, joilla valtuutetaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset määräämään yksittäisissä tapauksissa liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden erityinen kauttakulku luvanvaraiseksi, jos kyseiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä kauttakulun valvonnasta laajennettu 6 artiklan 2 kohdan osalta?

BELGIA

Osittain KYLLÄ

BULGARIA

KYLLÄ

TŠEKKI

EI

TANSKA

EI

SAKSA

KYLLÄ

VIRO

KYLLÄ

IRLANTI

KYLLÄ

KREIKKA

KYLLÄ

ESPANJA

EI

RANSKA

EI

KROATIA

KYLLÄ

ITALIA

KYLLÄ

KYPROS

EI

LATVIA

EI

LIETTUA

EI

LUXEMBURG

KYLLÄ

UNKARI

KYLLÄ

MALTA

EI

ALANKOMAAT

EI

ITÄVALTA

KYLLÄ

PUOLA

EI

PORTUGALI

EI

ROMANIA

KYLLÄ

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

EI

SUOMI

KYLLÄ

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

KYLLÄ

4.1   Belgia

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi Flanderin ja Vallonian alueilla, kun viranomainen ilmoittaa välittäjälle tai kun välittäjällä on aihetta epäillä, että tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Kaksikäyttötuotteiden viennistä, kauttakulusta ja siirrosta sekä teknisen avun tarjoamisesta 14. maaliskuuta 2014 annetun Flanderin hallituksen asetuksen 6 ja 7 § (Belgian virallinen lehti 2.5.2014); kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian viennistä, kauttakulusta ja siirrosta 6. helmikuuta 2014 annetun Vallonian hallituksen asetuksen 5 ja 6 § (Belgian virallinen lehti 19.2.2014))

4.2   Bulgaria

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Puolustukseen liittyvien tuotteiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan lain 48–50 § (valtion virallinen lehti nro 26/29.3.2011))

4.3   Saksa

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Ulkomaankauppa- ja ulkomaanmaksuasetuksen (AussenwirtschaftsverordnungAWV) 44 §)

4.4   Viro

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Strategisia tuotteita koskevan lain 3, 6 ja 7 §)

4.5   Irlanti

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Vientivalvonnasta (kaksikäyttötuotteet) vuonna 2009 annetun määräyksen (Statutory Instrument 443/2009) 10 §)

4.6   Kreikka

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Ministerin päätöksen nro 121837/e3/21837/28-9-2009 3 §:n 3 momentin 2 kohta)

4.7   Kroatia

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi (lupaa kutsutaan myös erityiseksi kauttakulkuluvaksi), kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Laki kaksikäyttötuotteiden valvonnasta (Kroatian virallinen lehti 80/11, 68/2013))

4.8   Italia

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(15. joulukuuta 2017 annetun asetuksen nro 221/2017 7 §, voimassa 1. helmikuuta 2018 lukien)

4.9   Luxemburg

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Vientivalvonnasta 27. kesäkuuta 2018 annetun lain 43 §:n 1 momentti)

4.10   Unkari

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Kaksikäyttötuotteiden ulkomaankaupan luvista vuonna 2011 annetun hallituksen asetuksen nro 13 18 §)

4.11   Itävalta

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Vuonna 2011 annetun ulkomaankauppalain (Außenwirtschaftsgesetz 2011) (BGBl. I Nr. 26/2011) 15 §)

4.12   Romania

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Kaksikäyttötuotteita koskevien toimien valvontajärjestelystä 23. joulukuuta 2010 kiireellisenä annetun määräyksen nro 119 (GEO nro 119/2010) 15 §:n 1 momentti)

4.13   Suomi

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Lain 562/1996 3 §:n 3 momentti)

4.14   Yhdistynyt kuningaskunta

Lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi, kun tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

(Vientivalvonnasta vuonna 2008 annetun määräyksen (Export Control Order 2008), sellaisena kuin se on muutettuna vientivalvonnasta (muutos) (nro 3) vuonna 2009 annetulla määräyksellä (S.I. 2009/2151), 8 §:n 1 momentti, 17 § ja 26 §)

5.   JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 6 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (KAUTTAKULUN VALVONNAN LAAJENTAMINEN)

Asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa yhdessä 4 kohdan kanssa säädetään, että komissio julkaisee jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, joilla 6 artiklan 1 kohdan soveltamista laajennetaan koskemaan luetteloon kuulumattomia kaksikäyttötuotteita, jotka on tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin, sekä kaksikäyttötuotteita, jotka on tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä kauttakulun valvonnasta laajennettu 6 artiklan 3 kohdan osalta?

BELGIA

Osittain KYLLÄ

BULGARIA

EI

TŠEKKI

KYLLÄ

TANSKA

EI

SAKSA

EI

VIRO

KYLLÄ

IRLANTI

KYLLÄ

KREIKKA

KYLLÄ

ESPANJA

KYLLÄ

RANSKA

EI

KROATIA

KYLLÄ

ITALIA

KYLLÄ

KYPROS

KYLLÄ

LATVIA

EI

LIETTUA

EI

LUXEMBURG

KYLLÄ

UNKARI

KYLLÄ

MALTA

EI

ALANKOMAAT

KYLLÄ

ITÄVALTA

KYLLÄ

PUOLA

EI

PORTUGALI

EI

ROMANIA

KYLLÄ

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

EI

SUOMI

KYLLÄ

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

KYLLÄ

5.1   Belgia

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun Flanderin ja Vallonian alueilla, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun Flanderin ja Vallonian alueilla, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Kaksikäyttötuotteiden viennistä, kauttakulusta ja siirrosta sekä teknisen avun tarjoamisesta 14. maaliskuuta 2014 annetun Flanderin hallituksen asetuksen 6 ja 7 § (Belgian virallinen lehti 2.5.2014); kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian viennistä, kauttakulusta ja siirrosta 6. helmikuuta 2014 annetun Vallonian hallituksen asetuksen 5 ja 6 § (Belgian virallinen lehti 19.2.2014))

5.2   Tšekki

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan Euroopan yhteisön valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain nro 594/2004 13b § (1))

5.3   Viro

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Strategisia tuotteita koskevan lain 3, 6 ja 7 §)

5.4   Irlanti

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Vientivalvonnasta (kaksikäyttötuotteet) vuonna 2009 annetun määräyksen (Statutory Instrument 443/2009) 11 §)

5.5   Kreikka

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Ministerin päätöksen nro 121837/e3/21837/28-9-2009 3 §:n 3 momentin 3 kohta)

5.6   Espanja

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Lain 53/2007 11 §)

5.7   Kroatia

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Laki kaksikäyttötuotteiden valvonnasta (Kroatian virallinen lehti 80/11, 68/2013))

5.8   Italia

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(15. joulukuuta 2017 annetun asetuksen nro 221/2017 7 §, voimassa 1. helmikuuta 2018 lukien)

5.9   Kypros

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Ministeriön määräyksen 312/2009 5 §:n 3 momentti)

5.10   Luxemburg

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Vientivalvonnasta 27. kesäkuuta 2018 annetun lain 43 §:n 2 momentti)

Näitä säännöksiä ei sovelleta ilman uudelleenlastausta tai kuljetusvälineen vaihtoa toimitettavien kaksikäyttötuotteiden kauttakulkuun (aluksessa tai ilma-aluksessa olevien tavaroiden purkamista lastin kiinnitystä varten ei katsota uudelleenlastaukseksi tai kuljetusvälineen vaihtamiseksi, jos kyseiset tavarat sijoitetaan uudelleen samaan alukseen tai ilma-alukseen) eikä sellaisten kaksikäyttötuotteiden kauttakulkuun, joilla on jo Euroopan unionin yleinen vientilupa.

(Vientivalvonnasta 27. kesäkuuta 2018 annetun lain 43 §:n 3 momentti)

5.11   Unkari

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Kaksikäyttötuotteiden ulkomaankaupan luvista vuonna 2011 annetun hallituksen asetuksen nro 13 18 §)

5.12   Alankomaat

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Strategisia tuotteita koskevan asetuksen (Besluit strategische goederen) 4a §:n 1 ja 2 momentti)

5.13   Itävalta

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Vuonna 2011 annetun ulkomaankauppalain (Außenwirtschaftsgesetz 2011) (BGBl. I Nr. 26/2011) 15 §)

5.14   Romania

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(23. joulukuuta 2010 kiireellisenä annetun määräyksen nro 119 (GEO nro 119/2010) 15 §:n 2 momentti)

5.15   Suomi

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

(Lain 562/1996 3 §:n 3 momentti ja 4 §:n 1 momentti)

5.16   Yhdistynyt kuningaskunta

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää luetteloon kuulumattomien muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttöihin.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilaallisiin loppukäyttöihin ja määräpaikkoihin.

Vientivalvonnasta vuonna 2008 annetun määräyksen (Export Control Order 2008), sellaisena kuin se on muutettuna vientivalvonnasta (muutos) (nro 3) vuonna 2009 annetulla määräyksellä (S.I. 2009/2151), 8 §:n 2 momentti, 17 §:n 3 momentti ja 26 §)

6.   TIEDOT, JOTKA JÄSENVALTIOT OVAT TOIMITTANEET ASETUKSEN 8 ARTIKLAN MUKAISESTI (LIITTEESEEN I KUULUMATTOMAN TUOTTEEN VALVONNAN LAAJENTAMINEN YLEISEEN TURVALLISUUTEEN TAI IHMISOIKEUKSIIN LIITTYVISTÄ SYISTÄ)

Asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, että komissio julkaisee jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, joilla liitteeseen I kuulumattoman kaksikäyttötuotteen vienti kielletään tai määrätään luvanvaraiseksi yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko 8 artiklan 1 kohdan osalta laajennettu liitteeseen kuulumattoman tuotteen valvontaa yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä?

BELGIA

EI

BULGARIA

KYLLÄ

TŠEKKI

KYLLÄ

TANSKA

EI

SAKSA

KYLLÄ

VIRO

KYLLÄ

IRLANTI

KYLLÄ

KREIKKA

EI

ESPANJA

EI

RANSKA

KYLLÄ

KROATIA

EI

ITALIA

EI

KYPROS

KYLLÄ

LATVIA

KYLLÄ

LIETTUA

EI

LUXEMBURG

KYLLÄ

UNKARI

EI

MALTA

EI

ALANKOMAAT

KYLLÄ

ITÄVALTA

KYLLÄ

PUOLA

EI

PORTUGALI

EI

ROMANIA

KYLLÄ

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

EI

SUOMI

EI

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

KYLLÄ

6.1   Bulgaria

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää ministerineuvoston säädöksellä yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Puolustukseen liittyvien tuotteiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan lain 34 §:n 1 momentin 3 kohta (valtion virallinen lehti nro 26/29.3.2011))

6.2   Tšekki

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää hallituksen asetuksella yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Lain nro 594/2004 3 §:n 1 momentin d kohta)

6.3   Saksa

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Ulkomaankauppa- ja ulkomaanmaksuasetuksen (Aussenwirtschaftsverordnung – AWV) 8 §:n 1 momentin 2 kohta)

Tätä kansallista toimenpidettä sovelletaan seuraaviin Saksan vientivalvontaluettelossa oleviin tuotteisiin:

– 2B909

Muut kuin 2B009, 2B109 tai 2B209 kohdassa neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, puitteissa valvonnanalaisiksi asetetut painesorvit ja koneet, joissa yhdistyvät paine- ja dreijaussorvauksen toiminnot ja joilla on kaikki jäljempänä esitetyt ominaisuudet, sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit:

a)

koneet, jotka voidaan valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan varustaa numeerisella ohjausyksiköllä, tietokoneohjauksella tai toisto-ohjauksella (play-back-ohjauksella); ja

b)

koneet, joiden valssausvoima on suurempi kuin 60 kN, jos ostaja- tai määrämaa on Syyria.

– 2B952

Muut kuin 2B352 kohdassa neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, puitteissa valvonnanalaisiksi asetetut laitteet, joita voidaan käyttää biologisten aineiden käsittelyyn, jos ostaja- tai määrämaa on Iran, Pohjois-Korea tai Syyria:

a)

fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisia ’mikro-organismeja’ tai viruksia tai tuottaa toksiinia ilman aerosolien muodostusta ja joiden kokonaistilavuus on vähintään 10 litraa;

b)

2B352 a kohdassa neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, puitteissa valvonnanalaisiksi asetetut fermenttoreihin tarkoitetut sekoittajat.

Tekninen huomautus:

Fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kemostaatit sekä jatkuvan virtausperiaatteen järjestelmät.

– 2B993

Seuraavat laitteet johtamattomien substraattien pinnoittamiseen metallipinnoitteilla sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit ja tarvikkeet, jos ostaja- tai määrämaa on Iran:

a)

kemiallista kaasufaasipinnoitusta (CVD) varten tarkoitetut tuotantolaitteet;

b)

elektronisuihkun avulla tapahtuvaa fysikaalista kaasufaasipinnoitusta (EB-PVD) varten tarkoitetut tuotantolaitteet;

c)

induktio- tai vastuskuumennuksen avulla tapahtuvaa pinnoitusta varten tarkoitetut tuotantolaitteet.

– 5A902

Seuraavat tieto- ja viestintäteknologian valvontajärjestelmät, laitteet ja komponentit julkisia verkkoja varten, kun määräpaikka on Euroopan unionin tullialueen ulkopuolella ja asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä II a olevassa 2 osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella:

a)

valvontakeskukset (lainvalvontaviranomaisten valvontalaitteistot) laillisia sieppausjärjestelmiä varten (Lawful Interception (LI), esimerkiksi ETSI ES 201 158:n, ETSI ES 201 671:n tai vastaavien standardien tai spesifikaatioiden mukaisesti) ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit;

b)

puhelutietojen säilyttämisjärjestelmät tai -laitteet (Intercept Related Information (IRI), esimerkiksi ETSI TS 102 656:n tai vastaavien standardien tai spesifikaatioiden mukaisesti) ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Tekninen huomautus:

Puhelutietoihin sisältyvät signalointitiedot, alkuperä ja kohde (esimerkiksi puhelinnumerot, IP- tai MAC-osoitteet), päivämäärä, aika ja viestinnän maantieteellinen alkuperä.

Huomautus:

5A902 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi järjestelmiä tai laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu johonkin seuraavaan tarkoitukseen:

a)

laskutus;

b)

tiedonkeruutoiminnot verkkoelementtien sisällä (esimerkiksi Exchange tai HLR);

c)

verkon palvelun laatu (Quality of Service – QoS) tai

d)

käyttäjätyytyväisyys (Quality of Experience – QoE);

e)

toiminta televiestintäyrityksissä (palveluntarjoajat).

– 5A911

Digitaalisen ’yhteiskäyttöisen radioverkon’ tukiasemat, jos ostaja- tai määrämaa on Sudan tai Etelä-Sudan.

Tekninen huomautus:

’Yhteiskäyttöinen radioverkko’ on solukkoradiojärjestelmä, jossa matkaviestintilaajien käyttöön annetaan taajuusalueet viestintää varten. Digitaalinen ’yhteiskäyttöinen radioverkko’ (esimerkiksi TETRA, Terrestrial Trunked Radio) käyttää digitaalista modulaatiota.

– 5D902

Seuraavat ’ohjelmistot’, kun määräpaikka on Euroopan unionin tullialueen ulkopuolella ja asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä II a olevassa 2 osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella:

a)

5A902 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteistojen, toimintojen tai suorituskykyparametrien ’kehittämistä’, ’tuotantoa’ tai ’käyttöä’ varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut ’ohjelmistot’;

b)

5A902 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen ominaisuuksien, toimintojen tai suorituskykyparametrien saavuttamista varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut ’ohjelmistot’.

– 5D911

kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ’käyttöä’ varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut ’ohjelmistot’, jos ostaja- tai määrämaa on Sudan tai Etelä-Sudan.

– 5E902

Yleisen teknologiahuomautuksen mukainen ’teknologia’ 5A902 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteistojen, toimintojen tai suorituskykyparametrien ’kehittämistä’, ’tuotantoa’ ja ’käyttöä’ varten tai 5D902 kohdassa valvonnanalaisiksi asetetut ’ohjelmistot’, kun määräpaikka on Euroopan unionin tullialueen ulkopuolella ja asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä II a olevassa 2 osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella.

– 6A908

Alus- tai ilmaliikenteen ohjaukseen tarkoitetut muut kuin 6A008 tai 6A108 kohdassa neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, puitteissa valvonnanalaisiksi asetetut tutkapohjaiset navigointi- tai valvontajärjestelmät ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit, jos ostaja- tai määrämaa on Iran.

– 6D908

kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ’kehittämistä’, ’tuotantoa’ tai ’käyttöä’ varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut ’ohjelmistot’, jos ostaja- tai määrämaa on Iran.

– 9A991

Seuraavat maa-ajoneuvot, joita ei mainita vientivalvontaluettelon I A osassa:

a)

syväkuormaus- ja puoliperävaunut, joiden hyötykuorma on yli 25 000 kg mutta alle 70 000 kg tai joilla on yksi tai useampia sotilaskäyttöominaisuuksia ja joilla voidaan kuljettaa I A osan 0006 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettuja ajoneuvoja, sekä kyseisten ajoneuvojen kuljettamiseen soveltuvat vetoajoneuvot, joilla on yksi tai useampia sotilaskäyttöominaisuuksia, jos ostaja- tai määrämaa on Iran, Libya, Myanmar, Pohjois-Korea, Pakistan, Somalia tai Syyria;

Huomautus:

9A991a kohdassa tarkoitettuihin vetoajoneuvoihin kuuluvat kaikki ensisijaisesti vetämiseen tarkoitetut ajoneuvot.

b)

muut kuorma-autot ja maastoajoneuvot, joilla on yksi tai useampia sotilaskäyttöominaisuuksia, jos ostaja- tai määrämaa on Iran, Libya, Myanmar, Pohjois-Korea, Somalia tai Syyria.

Huomautus 1: 9A991 kohdassa määritellyt sotilaskäyttöominaisuudet ovat:

a)

liikkumiskyky vähintään 1,2 metrin syvyisessä vedessä;

b)

alustat aseiden kiinnittämistä varten;

c)

naamiointiverkon kiinnittimet;

d)

pyöreät kattovalot, joissa on liukuva tai saranoilla kääntyvä suojus;

e)

armeijatyyppinen maalikuviointi;

f)

perävaunujen koukkukytkentä yhdessä ns. Nato-pistokkeen kanssa.

Huomautus 2: 9A991 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi maa-ajoneuvoja, joiden kuljettajat käyttävät ajoneuvoa henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

– 9A992

Seuraavat kuorma-autot:

a)

jokapyörävetoiset kuorma-autot, joiden hyötykuorma on yli 1 000 kg, jos ostaja- tai määrämaa on Pohjois-Korea;

b)

kuorma-autot, joissa on vähintään kolme akselia ja joiden suurin sallittu kokonaispaino on yli 20 000 kg, jos ostaja- tai määrämaa on Iran tai Syyria.

– 9A993

Helikopterit, helikopterien tehonsiirtojärjestelmät, helikoptereissa käytettäväksi tarkoitetut kaasuturbiinimoottorit ja apuvoimalaitteet sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit, jos ostaja- tai määrämaa on Kuuba, Iran, Libya, Myanmar, Pohjois-Korea, Somalia tai Syyria.

– 9A994

Ilmajäähdytteiset voimalaitteet (lentokoneiden moottorit), joiden iskutilavuus on vähintään 100 cm3 ja enintään 600 cm3 ja joita voidaan käyttää miehittämättömissä ’ilma-aluksissa’, sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit, jos ostaja- tai määrämaa on Iran.

– 9E991

Yleisen teknologiahuomautuksen mukainen ’teknologia’ 9A993 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ’kehittämistä’ tai ’tuotantoa’ varten, jos ostaja- tai määrämaa on Kuuba, Iran, Libya, Myanmar, Pohjois-Korea tai Syyria.

– 9E992

Muu kuin 9E101b kohdassa neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, puitteissa valvonnanalaiseksi asetettu yleisen teknologiahuomautuksen mukainen ’teknologia’’miehittämättömien ilma-alusten’ (’UAV’) ’tuotantoa’ varten, jos määräpaikka on Euroopan unionin tullialueen ulkopuolella ja asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä II a olevassa 2 osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella.

AWV-asetuksen 5 §:n d kohdan mukaista luetteloon kuulumattomia tuotteita koskevaa vientilupavaatimusta sovelletaan edelleen AWV-asetuksen 9 §:ssä.

Ulkomaankauppa- ja ulkomaanmaksulain (Aussenwirtschaftsgesetz – AWG) 6 §:n mukaan hallinnollisella määräyksellä voidaan asettaa liiketoimien, oikeustoimien ja toiminnan rajoituksia tai toimintavelvoitteita, jotta vältetään vaara, joka kohdistuu yksittäistapauksessa esimerkiksi Saksan liittotasavallan olennaisiin turvallisuusetuihin, kansojen rauhanomaiseen rinnakkaiseloon, Saksan liittotasavallan ulkosuhteisiin tai Saksan liittotasavallan yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen.

6.4   Viro

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää strategisia tuotteita käsittelevän komission päätöksellä yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Strategisia tuotteita koskevan lain 2 §:n 11 momentti ja 6 §:n 2 momentti)

6.5   Irlanti

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Vientivalvonnasta (kaksikäyttötuotteet) vuonna 2009 annetun määräyksen (Statutory Instrument 443/2009), sellaisena kuin se on muutettuna, 12 §:n 2 momentti)

6.6   Ranska

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä. (Asetus nro 2010-292)

Kaksikäyttötuotteiden kansallista vientivalvontaa on otettu käyttöön seuraavilla määräyksillä: tietyntyyppisten helikoptereiden ja niiden varaosien viennistä kolmansiin maihin 31. heinäkuuta 2014 annettu ministeriön määräys (Ranskan virallinen lehti 8.8.2014) sekä kyynelkaasun ja mellakantorjunta-aineiden viennistä kolmansiin maihin 31. heinäkuuta 2014 annettu ministeriön määräys (Ranskan virallinen lehti 8.8.2014).

6.7   Kypros

Energia-, kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriö voi määrätä asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden viennin luvanvaraiseksi tai kieltää sen yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Ministeriön määräyksen 312/2009 5 §:n 3 momentti ja 10 §:n c kohta)

6.8   Latvia

Strategisten tuotteiden valvontakomitea voi määrätä asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden viennin luvanvaraiseksi tai kieltää sen yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Strategisten tuotteiden ja palvelujen kansallisesta luettelosta 25. syyskuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus nro 645 (annettu strategisten tuotteiden käsittelystä annetun lain I osan 3 §:n mukaisesti))

Kaksikäyttötuotteiden kansallista vientivalvontaa sovelletaan strategisten tuotteiden ja palvelujen kansalliseen luetteloon (asetuksen nro 645 liite), joka on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

https://likumi.lv/doc.php?id=163892.

6.9   Luxemburg

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

Viejän, joka tietää tai epäilee, että tällaisella viennillä tai kyseisillä tuotteilla on tai on todennäköisesti vaikutusta Luxemburgin suurherttuakunnan kansalliseen tai ulkomaiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksien suojaamiseen, on ilmoitettava asiasta ulkomaankaupasta ja ulkoasioista vastaaville ministereille, jotka ilmoittavat viejälle tai viejän valtuutetulle edustajalle, tarvitaanko vientiä varten lupa.

(27. kesäkuuta 2018 annetun lain 45 §:n 2 momentti)

6.10   Alankomaat

Ulkoministeriö voi määrätä asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden viennin luvanvaraiseksi tai kieltää sen yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Strategisia tuotteita koskevan asetuksen (Besluit strategische goederen) 4 §)

Käyttöön on otettu kansallista valvontaa, joka koskee kansallisiin tukahduttamistoimiin käytettävien tuotteiden vientiä ja välityspalveluja Syyriaan sekä kansallisiin tukahduttamistoimiin käytettävien tuotteiden vientiä Egyptiin ja Ukrainaan

(Asetus kaksikäyttötuotteista – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik)

37 kemiallisen aineen vienti Irakiin on määrätty luvanvaraiseksi, riippumatta vastaanottajasta tai loppukäyttäjästä.

(Asetus Irakiin tarkoitetuista kaksikäyttötuotteista – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak)

6.11   Itävalta

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti tai kauttakulku voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Vuonna 2011 annetun ulkomaankauppalain (Außenwirtschaftsgesetz 2011) (BGBl. I Nr. 26/2011) 20 §)

6.12   Romania

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Kaksikäyttötuotteita koskevien toimien valvontajärjestelystä 23. joulukuuta 2010 kiireellisenä annetun määräyksen nro 119 (GEO nro 119/2010) 7 §)

6.13   Yhdistynyt kuningaskunta

Asetuksen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti voidaan määrätä luvanvaraiseksi tai kieltää yleisen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

(Vientivalvontaa koskeva määräys 2008 (Export Control Order 2008))

Vientivalvonnasta vuonna 2008 annetun määräyksen (Export Control Order 2008) (S.I. 2008/3231), sellaisena kuin se on muutettuna vientivalvonnasta (muutos) (nro 2) vuonna 2010 annetulla määräyksellä (S.I. 2010/2007) ja vientivalvonnasta (muutos) (nro 2) vuonna 2019 annetulla määräyksellä (S.I. 2019/1159), liitteessä 3 on seuraava luettelo Yhdistyneessä kuningaskunnassa valvottavista kaksikäyttötuotteista:

 

LIITE 3

Vientivalvonnasta vuonna 2008 annetun määräyksen (Export Control Order 2008) 2 ja 4 §:ssä tarkoitettu liite YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA VALVOTTAVAT KAKSIKÄYTTÖTUOTTEET, -OHJELMISTOT JA -TEKNOLOGIA

Huomautus: Määritellyt termit esitetään tässä liitteessä lainausmerkeissä.

Määritelmät

Tässä liitteessä:

’kehittämisellä’ (development) tarkoitetaan kaikkia ’tuotantoa’ edeltäviä vaiheita (esim. suunnittelua, suunnittelun tutkimusta, suunnittelun analysointia, suunnittelukäsitteitä, prototyyppien kokoonpanoa ja testausta, pilottituotantohankkeita, suunnittelutietoja, suunnittelutietojen muuntamista tuotteiksi, konfigurointisuunnittelua, integrointisuunnittelua ja piirustuksia);

’energeettisillä aineilla’ (energetic materials) tarkoitetaan aineita tai seoksia, jotka reagoivat kemiallisesti vapauttaen energiaa tarkoitettuun käyttösovellukseen; ’räjähteet’, ’pyrotekniset aineet’ ja ’ajoaineet’ ovat energeettisten aineiden alaryhmiä;

’räjähteiden tunnusaineet’ (explosive signatures) ovat tekijöitä, jotka ovat luonteenomaisia räjähteille niiden kaikissa muodoissa ennen niiden sytyttämistä ja jotka havaitaan käyttämällä muun muassa seuraavia tekniikoita: ioniliikkuvuusspektrometria, kemiluminesenssi, fluoresenssi tai ydin-, akustiset tai sähkömagneettiset menetelmät;

’räjähteillä’ (explosives) tarkoitetaan kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia aineita tai aineseoksia, joiden käytettyinä aloite-, lisä- tai päälatauksena taistelukärjissä sekä hävitys- ja muissa tarkoituksissa edellytetään räjähtävän;

’omatekoisilla räjähteillä’ (improvised explosive devices) tarkoitetaan laitteita, jotka on valmistettu tai tarkoitettu asetettavaksi improvisoidusti, joihin sisältyy tuhoavia, tappavia, myrkyllisiä, ’pyroteknisiä’ tai sytyttäviä kemiallisia aineita ja joilla on tarkoitus tuhota, vahingoittaa tai häiritä; niihin voi sisältyä sotilasräjähteitä, mutta yleensä ne on rakennettu ei-sotilaallisista osista;

’ilmaa kevyemmillä ilma-aluksilla’ (lighter-than-air vehicles) tarkoitetaan ilmapalloja ja ilma-aluksia, jotka käyttävät nousemiseen kuumaa ilmaa tai muita ilmaa kevyempiä kaasuja, kuten heliumia tai vetyä;

’aiemmin erotetulla’ (previously separated) tarkoitetaan minkä tahansa sellaisen prosessin käyttöä, jolla halutaan lisätä kontrolloidun isotoopin konsentraatiota;

’tuotannolla’ (production) tarkoitetaan kaikkia tuotantovaiheita (esim. tuotesuunnittelu, valmistus, integrointi, kokoonpano (asennus), tarkastus, testaus, laadunvalvonta);

’ajoaineilla’ (propellants) tarkoitetaan aineita tai seoksia, jotka kemiallisessa reaktiossa tuottavat suuria määriä kuumia kaasuja säädellyillä nopeuksilla mekaanisen työn suorittamiseksi;

’pyroteknisillä aineilla’ (pyrotechnic(s)) tarkoitetaan kiinteiden tai nestemäisten polttoaineiden ja hapettimien seoksia, jotka sytytettyinä saavat aikaan säädetyllä nopeudella energiaa tuottavia kemiallisia reaktioita, joiden tarkoituksena on aiheuttaa aikaviiveitä tai muodostaa lämpöä, melua, savua, näkyvää valoa tai infrapunasäteilyä. Pyroforiset aineet ovat pyroteknisten aineiden alaryhmä; ne eivät sisällä hapettimia vaan syttyvät itsestään ilman kosketuksesta;

’tarvittava’ (required) viittaa ’teknologian’ osalta vain siihen osaan ’teknologiaa’, joka nimenomaisesti aikaansaa valvottuja suorituksen tasoja, ominaisuuksia tai toimintoja tai lisää niitä; ’tarvittava’’teknologia’ voi olla yhteistä eri tuotteille, eikä ’teknologian’ tarkoitettu käyttö ole merkityksellistä sen kannalta, onko se ’tarvittavaa’;

’teknologialla’ (technology) tarkoitetaan erityistä teknistä ’tietoa’, jota tarvitaan ’tuotteiden’ tai ’ohjelmistojen’’kehittämistä’, ’tuotantoa’ tai ’käyttöä’ varten;

Tekninen huomautus:

’Tieto’ (information) voi olla muodoltaan esimerkiksi piirustuksia, suunnitelmia, kaavioita, malleja, kaavoja, taulukoita, ’lähdekoodia’, suunnittelukonstruktioita tai määritelmiä, kirjallisia tai muulle medialle tai laitteille (esim. levylle, nauhalle tai lukumuistiin) talletettuja käsikirjoja ja ohjeita.

’Lähdekoodi’ (tai lähdekieli) (source code or source language) on sopiva yhden tai useamman prosessin esitystapa, joka voidaan ohjelmointijärjestelmässä muuntaa laitteessa toteutettavaan muotoon.

’käytöllä’ (use) tarkoitetaan käyttöä, asennusta (esim. paikalla suoritettava asennus), ylläpitoa, tarkastusta, korjausta, huoltoa ja kunnostusta;

’rokote’ (vaccine) on lääkevalmisteena oleva lääke, jolla on joko valmistus- tai käyttömaan sääntelyviranomaisten myöntämä lisenssi tai markkinoille saattamista tai kliinistä tutkimusta koskeva lupa ja jonka tarkoituksena on saada aikaan suojaava immuunivaste sairauden ennaltaehkäisemiseksi niissä ihmisissä tai eläimissä, joille rokote annetaan.

Räjähteisiin liittyvät tuotteet ja teknologia

PL8001

Seuraavien tuotteiden tai ’teknologian’ vienti tai ’siirto sähköisin keinoin’ muihin kuin seuraaviin määräpaikkoihin on kielletty: ’tullialue’, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada, Norja, Sveitsi, Amerikan yhdysvallat ja Japani:

a.

Jäljempänä luetellut ’räjähteiden’ havaitsemisessa tai ’räjähteiden’ kanssa käytettävät tai ’omatekoisten räjähteiden’ käsittelyyn tai niiltä suojautumiseen tarkoitetut välineet ja laitteet, joita ei mainita liitteessä 2 eikä ’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen’ liitteessä I olevassa 1A004.d, 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229, 3A232 tai 5A001.h kohdassa, sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

elektroniset laitteet, jotka on suunniteltu ’räjähteiden’ tai ’räjähteiden tunnusaineiden’ havaitsemiseen;

Huomautus: PL8001.a.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi laitteita, joiden käyttäjä määrittää itse ’räjähteiden’ tai ’räjähteiden tunnusaineiden’ olemassaolon.

Huomautus: Ks. myös ’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen’ liitteessä I oleva 1A004.d kohta.

2.

elektroniset häirintälaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu estämään ’omatekoisten räjähteiden’ radio-ohjattu kaukolaukaisu;

Huomautus: Ks. myös ’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen’ liitteessä I oleva 5A001.h kohta.

3.

laitteet ja välineet, jotka on erityisesti suunniteltu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muutoin kuin sähköisesti (esim. laukaisulaitteet, nallit ja sytyttimet);

Huomautus: Ks. myös’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen’ liitteessä I oleva 1A007, 1A008, 3A229 ja 3A232 kohta.

Huomautus: PL8001 a.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

a.

sellaiseen tiettyyn kaupalliseen käyttöön erityisesti suunnitellut laitteet ja välineet, johon kuuluu räjähdyksen avulla tapahtuva sellaisten muiden välineiden tai laitteiden käynnistys tai käyttö, joiden tarkoituksena ei ole räjähdysten tuottaminen;

b.

paineohjatut välineet, jotka on erityisesti suunniteltu öljykentillä käytettäviin porausreikälaitesovelluksiin ja jotka eivät toimi ilmakehän paineella; ja

c.

räjähtävä sytytyslanka.

4.

laitteet ja välineet, mukaan lukien esimerkiksi suojat ja kypärät, jotka on erityisesti suunniteltu ’omatekoisten räjähteiden’ raivaamiseen;

Huomautus: Ks. myös ’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen’ liitteessä I oleva 1A005, 1A006 ja 5A001.h kohta. Huomautus: PL8001.a.4 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi pommipeitteitä, ’omatekoisten räjähteiden’ käsittelyyn tai paljastamiseen tarkoitettuja mekaanisia käsittelylaitteita, ’omatekoisten räjähteiden’ tai sellaisiksi epäiltyjen esineiden säilytykseen tarkoitettuja säiliöitä eikä muita sellaisia laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu tilapäiseen suojautumiseen ’omatekoisilta räjähteiltä’ tai sellaisiksi epäillyiltä esineiltä.

a.

muut kuin ’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen’ liitteessä I olevassa 1A008 kohdassa luetellut suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset;

b.

PL8001.a ja PL8001.b kohdassa lueteltujen tuotteiden ’käyttöä’ varten ’tarvittava’’teknologia’.

Huomautus: Ks. tämän määräyksen (vientivalvontaa koskeva määräys 2008) 18 §:ssä määrätyt poikkeukset ’teknologian’ valvonnasta.

Materiaalit, kemikaalit, mikro-organismit ja toksiinit

PL9002

Seuraavien tuotteiden vienti mihin tahansa määräpaikkaan on kielletty:

Jäljempänä luetellut ’energeettiset aineet’ sekä yhtä tai useampaa ’energeettistä ainetta’ sisältävät seokset:

a.

nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä);

b.

nitroglykoli;

c.

pentaerytritolitetranitraatti (PETN);

d.

pikryylikloridi;

e.

trinitrofenyylietyylinitramiini (tetryyli);

f.

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).

Huomautus: PL9002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yksi-, kaksi- ja kolmipohjaisia ’ajoaineita’.

PL9003

Seuraavien tuotteiden vienti mihin tahansa määräpaikkaan on kielletty:

’Rokotteet’, joilla suojaudutaan seuraavilta:

a.

bacillus anthracis (pernaruttobakteeri);

b.

botuliinitoksiini.

PL9004

Seuraavien tuotteiden vienti mihin tahansa määräpaikkaan on kielletty:

’Aiemmin erotettu’ amerikium-241, -242m tai -243 kaikissa muodoissa.

Huomautus:PL9004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tuotteita, joiden amerikiumpitoisuus on enintään 10 grammaa.

Tietoliikenne ja siihen liittyvä teknologia

PL9005

Seuraavien tuotteiden tai ’teknologian’ vienti tai ’siirto sähköisin keinoin’ mihin tahansa määräpaikkaan Iranissa on kielletty:

a.

analogista tai digitaalista modulaatiotekniikkaa käyttävät troposfäärisirontaviestintälaitteet ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit;

b.

’teknologia’ PL9005.a kohdassa määritettyjen tuotteiden ’kehittämistä’, ’tuotantoa’ tai ’käyttöä’ varten.

Huomautus: Ks. tämän määräyksen (vientivalvontaa koskeva määräys 2008) 18 §:ssä määrätyt poikkeukset ’teknologian’ valvonnasta.

Ilmaisinlaitteet

PL9006

’Räjähteiden’ havaitsemiseen tarkoitettujen ’sähköstaattisesti toimivien’ laitteiden vienti, lukuun ottamatta liitteessä 2 olevassa PL8001.a.1 kohdassa tai ’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen’ liitteessä I olevassa 1A004.d kohdassa määritettyjä ilmaisinlaitteita, on kielletty mihin tahansa määräpaikkaan Afganistanissa tai Irakissa:

Tekninen huomautus:

’Sähköstaattisesti toimivalla’ tarkoitetaan sähköstaattisesti tuotetun varauksen käyttämistä.

Alukset ja niihin liittyvät ohjelmistot ja teknologia

PL9008

Seuraavien tuotteiden, ’ohjelmistojen’ tai ’teknologian’ vienti tai ’siirto sähköisin keinoin’ mihin tahansa määräpaikkaan Iranissa on kielletty:

a.

Jäljempänä luetellut, muut kuin tämän määräyksen (vientivalvontaa koskeva määräys 2008) liitteessä 2 tai ’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen’ liitteessä I määritetyt ’alukset’, ilmatäytteiset alukset ja ’vedenalaiset alukset’ sekä niihin liittyvät laitteet ja komponentit:

1.

’merialukset’ (pinta- tai vedenalaiset alukset), ilmatäytteiset alukset ja ’vedenalaiset alukset’;

2.

seuraavat ’aluksiin’, ilmatäytteisiin aluksiin ja ’vedenalaisiin aluksiin’ suunnitellut laitteet ja komponentit:

a.

runko- ja kölirakenteet ja -komponentit;

b.

merikäyttöön suunnitellut tai muunnetut työntömoottorit sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit;

c.

meritutka-, ääniluotain- ja nopeuslokilaitteet sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit;

3.

PL9008.a kohdassa määritettyjen tuotteiden ’kehittämistä’, ’tuotantoa’ tai ’käyttöä’ varten suunnitellut ’ohjelmistot’;

4.

’teknologia’ PL9005.a tai PL9008.b kohdassa määritettyjen tuotteiden tai ’ohjelmistojen’’kehittämistä’, ’tuotantoa’ tai ’käyttöä’ varten.

Huomautus: Ks. tämän määräyksen (vientivalvontaa koskeva määräys 2008) 18 §:ssä määrätyt poikkeukset ’teknologian’ valvonnasta.

Tekninen huomautus:

’Vedenalaisiin aluksiin’ kuuluvat miehitetyt, miehittämättömät, kytketyt tai kytkemättömät alukset.

Ilma-alukset ja niihin liittyvä teknologia

PL9009

Seuraavien tuotteiden tai ’teknologian’ vienti tai ’siirto sähköisin keinoin’ mihin tahansa määräpaikkaan Iranissa on kielletty:

a.

Jäljempänä luetellut, muut kuin tämän määräyksen (vientivalvontaa koskeva määräys 2008) liitteessä 2 tai ’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen’ liitteessä I määritetyt ’ilma-alukset’, ’ilmaa kevyemmät ilma-alukset’ ja ohjattavat laskuvarjot sekä niihin liittyvät laitteet ja komponentit:

1.

’ilma-alukset’, ’ilmaa kevyemmät ilma-alukset’ ja ohjattavat laskuvarjot;

2.

seuraavat ’ilma-aluksiin’ ja ’ilmaa kevyempiin ilma-aluksiin’ suunnitellut laitteet ja komponentit:

a.

runkorakenteet ja -komponentit;

b.

lentokoneiden moottorit ja apuvoimalaitteet (APU) sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit;

c.

lentoelektroniikka ja navigointilaitteet sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit;

d.

laskutelineet ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit sekä lentokoneiden renkaat;

e.

potkurit ja roottorit;

f.

voimansiirtolaitteet ja vaihteistot sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit;

g.

miehittämättömien ilma-alusten talteenottojärjestelmät;

h.

ei käytössä;

i.

’teknologia’ PL9009.a kohdassa määritettyjen tuotteiden ’kehittämistä’, ’tuotantoa’ tai ’käyttöä’ varten.

Huomautus: Ks. tämän määräyksen (vientivalvontaa koskeva määräys 2008) 18 §:ssä määrätyt poikkeukset ’teknologian’ valvonnasta.

Huomautus: PL9009.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi teknistä tietoa, piirustuksia tai dokumentaatiota sellaisia ylläpitotoimia varten, jotka liittyvät suoraan viallisten tai ei-korjattaviksi tarkoitettujen, ’siviili-ilma-alusten’ lentokelpoisuuden ylläpidossa ja turvallisen toiminnan varmistamisessa tarvittavien tuotteiden kalibrointiin, poistoon tai vaihtoon.

Ampuma-aseet

Huomautus. Sotilaskäyttöön tarkoitetut ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet asetetaan valvonnanalaisiksi liitteessä 2 olevassa ML1, ML2 ja ML3 kohdassa.

PL9010

Kun ’ampuma-aseita koskevaa asetusta’ ei sovelleta, seuraavien ’ampuma-aseiden’, niiden ’osien’ ja ’olennaisten komponenttien’ sekä ’ampumatarvikkeiden’ vienti Euroopan unionin ulkopuolisiin määräpaikkoihin on kielletty:

Huomautus: Ks. myös, mitä ’ampuma-aseita koskevassa asetuksessa’ säädetään ’ampuma-aseiden’ viennistä muihin kuin EU:n jäsenvaltioihin.

a.

muut kuin liitteessä 2 olevassa ML1 tai ML2 kohdassa määritetyt ’ampuma-aseet’;

Huomautus: PL9010.a kohtaan sisältyvät ennen vuotta 1938 valmistetut ’ampuma-aseet’, vuoden 1937 jälkeen valmistetut sileäpiippuiset ’ampuma-aseet’, jotka eivät ole täysautomaattisia tai joita ei ole erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön, sekä vuoden 1937 jälkeen valmistetut ’ampuma-aseet’, joissa käytetään muita kuin keskisytytteisiä (esimerkiksi reunasytytteisiä) ’ampumatarvikkeita’ ja jotka eivät ole täysautomaattisia.

b.

edellä PL9010.a kohdassa määritettyjä ’ampuma-aseita’ varten erityisesti suunnitellut ’osat’ (mukaan lukien äänenvaimentimet) tai ’olennaiset komponentit’;

c.

edellä PL9010.a kohdassa määritettyjä ’ampuma-aseita’ varten erityisesti suunnitellut ’ampumatarvikkeet’;

d.

’ohjelmistot’, jotka on suunniteltu vuonna 1938 tai myöhemmin valmistettujen itselataavien tai pumpputoimisten sileäpiippuisten ’ampuma-aseiden’’kehittämistä’ tai ’tuotantoa’ varten;

e.

’teknologia’ vuonna 1938 tai myöhemmin valmistettujen itselataavien tai pumpputoimisten sileäpiippuisten ’ampuma-aseiden’’kehittämistä’ tai ’tuotantoa’ varten.

Huomautus: Ks. tämän määräyksen (vientivalvontaa koskeva määräys 2008) 18 §:ssä määrätyt poikkeukset ’teknologian’ valvonnasta.

Huomautus: PL9010 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

1.

ennen vuotta 1890 valmistetut ’ampuma-aseet’ sekä niiden jäljennökset;

2.

edellä huomautuksessa 1 määritettyjä ’ampuma-aseita’ varten erityisesti suunnitellut ’osat’ (mukaan lukien äänenvaimentimet), ’olennaiset komponentit’ tai ’ampumatarvikkeet’;

3.

’ampuma-aseet’, joihin sovelletaan ’deaktivointia koskevaa asetusta’ ja jotka on deaktivoitu ja merkitty deaktivointia koskevan asetuksen liitteissä I ja II esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti;

4.

’ampuma-aseet’, joihin ei sovelleta ’deaktivointia koskevaa asetusta’, joissa on merkki ja jotka on ampuma-aseista (muutos) vuonna 1988 annetun lain (Firearms (Amendment) Act 1988) 8 §:n mukaisesti todistetusti muutettu siten, ettei niillä voi ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia.

PL9011

Kun ’ampuma-aseita koskevaa asetusta’ ei sovelleta, seuraavien ’ampuma-aseiden’, laitteiden, ’olennaisten komponenttien’, äänenvaimentimien ja ’ampumatarvikkeiden’ vienti Euroopan unionissa oleviin määräpaikkoihin on kielletty:

Huomautus: Ks. myös, mitä ’ampuma-aseita koskevassa asetuksessa’ ja PL9010 kohdassa säädetään ja määrätään ’ampuma-aseiden’ viennistä muihin kuin EU:n jäsenvaltioihin.

a.

muut kuin liitteessä 2 olevassa ML1 tai ML2 kohdassa määritetyt ’ampuma-aseet’;

Huomautus: PL9011.a kohtaan sisältyvät ennen vuotta 1938 valmistetut ’ampuma-aseet’, vuoden 1937 jälkeen valmistetut sileäpiippuiset ’ampuma-aseet’, jotka eivät ole täysautomaattisia tai joita ei ole erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön, sekä vuoden 1937 jälkeen valmistetut ’ampuma-aseet’, joissa käytetään muita kuin keskisytytteisiä (esimerkiksi reunasytytteisiä) ’ampumatarvikkeita’ ja jotka eivät ole täysautomaattisia.

b.

edellä PL9011.a kohdassa määritettyjä ’ampuma-aseita’ varten erityisesti suunnitellut ’osat’ (mukaan lukien äänenvaimentimet) tai ’olennaiset komponentit’;

c.

edellä PL9011.a kohdassa määritettyjä ’ampuma-aseita’ varten erityisesti suunnitellut ’ampumatarvikkeet’;

d.

’ohjelmistot’, jotka on suunniteltu vuonna 1938 tai myöhemmin valmistettujen itselataavien tai pumpputoimisten sileäpiippuisten ’ampuma-aseiden’’kehittämistä’ tai ’tuotantoa’ varten;

e.

’teknologia’ vuonna 1938 tai myöhemmin valmistettujen itselataavien tai pumpputoimisten sileäpiippuisten ’ampuma-aseiden’’kehittämistä’ tai ’tuotantoa’ varten;

Huomautus: Ks. tämän määräyksen (vientivalvontaa koskeva määräys 2008) 18 §:ssä määrätyt poikkeukset ’teknologian’ valvonnasta.

f.

paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten patruunoiden ampumiseen tarkoitetut laitteet, jotka voidaan muuntaa ’ampuma-aseiksi’;

g.

kunnialaukauksiin käytettävät laitteet tai äänilaitteet, jotka voidaan muuntaa ’ampuma-aseiksi’.

Huomautus: PL9011 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

1.

ennen vuotta 1890 valmistetut ’ampuma-aseet’;

2.

edellä huomautuksessa 1 määritettyjä ’ampuma-aseita’ varten erityisesti suunnitellut ’osat’ (mukaan lukien äänenvaimentimet), ’olennaiset komponentit’ tai ’ampumatarvikkeet’;

3.

’ampuma-aseet’, joihin sovelletaan ’deaktivointia koskevaa asetusta’ ja jotka on deaktivoitu ja merkitty deaktivointia koskevan asetuksen liitteissä I ja II esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti.

Vedenalaiset alukset ja niihin liittyvät tuotteet, ohjelmistot ja teknologia

PL9012

Seuraavien tuotteiden, ’ohjelmistojen’ tai ’teknologian’ vienti tai ’siirto sähköisin keinoin’ mihin tahansa määräpaikkaan Venäjällä on kielletty:

a.

jäljempänä luetellut, muut kuin tämän määräyksen liitteessä 2 tai ’kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen' liitteessä I määritetyt ’vedenalaiset alukset’ sekä niihin liittyvät järjestelmät, laitteet ja komponentit:

1.

’vedenalaiset alukset’ ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

2.

vedenalaiset aurat ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

3.

seuraavat ’vedenalaisten alusten’ ja vedenalaisten aurojen kanssa käytettävät järjestelmät, laitteet ja komponentit:

a.

seuraavat meriakustiset järjestelmät ja laitteet:

i.

ääniluotainlaitteet;

ii.

nopeuslokilaitteet;

iii.

vedenalaiset korkeusmittarit;

b.

’vedenalaisiin aluksiin’ erityisesti suunnitellut navigointilaitteet’;

c.

akustiset järjestelmät ja laitteet, jotka on suunniteltu ’vedenalaisten alusten’ paikan määrittämiseen, mukaan lukien pinta-alusten kautta;

d.

’vedenalaisten alusten’ työntövoimalaitteet;

e.

’vedenalaisiin aluksiin’ erityisesti suunnitellut tai muunnetut yhdyskaapelit ja niiden liittimet;

f.

umbilikaalivintturit, hinausvintturit ja nostovintturit;

g.

’vedenalaisten alusten’ kiinnitysvaijerit ja kiinnitysvaijerijärjestelmät;

h.

vedenalaiseen käyttöön erityisesti suunnitellut tai muunnetut valaistusjärjestelmät;

i.

vedenalaiset näyttöjärjestelmät;

j.

vedenalaiset viestintäjärjestelmät;

k.

vedenalaiseen käyttöön erityisesti suunnitellut paineanturit;

l.

’vedenalaisia aluksia’ varten tarkoitetut lasku- ja nostojärjestelmät sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit;

m.

kaivuvälineet ja suihkutusvälineet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi ’vedenalaisten alusten’ kanssa;

n.

’vedenalaisten alusten’ kauko-ohjausta varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut ohjausjärjestelmät ja -laitteet;

o.

kauko-ohjatut nivelmanipulaattorit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi ’vedenalaisten alusten’ kanssa;

p.

vedenalaiset kaapelinhakujärjestelmät;

q.

kaapeleiden leikkaus-, kiinnitys- ja käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi ’vedenalaisten alusten’ kanssa;

r.

vedenalaiset tietoliikenteen käsittelyjärjestelmät ja -laitteet;

s.

’vedenalaisten alusten’ tai nivelmanipulaattorien käytettäväksi erityisesti suunnitellut tai muunnetut välineet;

t.

syntaktinen vaahto;

u.

painekotelot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi ’vedenalaisissa aluksissa’;

v.

vedenalaiseen käyttöön suunnitellut tai muunnetut biologiset, kemialliset tai fysikaaliset ympäristöanturit;

b.

pinta-aluksissa, joiden potkurin halkaisija on yli 2 metriä, käytettävät kääntöpotkurityyppiset työntövoimajärjestelmät;

c.

PL9012.a. ja PL9012.b kohdassa määritettyjen tuotteiden ’kehittämistä’, ’tuotantoa’ tai ’käyttöä’ varten suunnitellut ’ohjelmistot’;

d.

’teknologia’ PL9012.a., PL9012.b. tai PL9012.c kohdassa määritettyjen tuotteiden tai ’ohjelmistojen’’kehittämistä’, ’tuotantoa’ tai ’käyttöä’ varten.

Huomautus: Ks. tämän määräyksen (vientivalvontaa koskeva määräys 2008) 18 §:ssä määrätyt poikkeukset ’teknologian’ valvonnasta.

Tekninen huomautus:

’Vedenalaisiin aluksiin’ kuuluvat miehitetyt, miehittämättömät, kytketyt tai kytkemättömät alukset.

7.   JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 9 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (KANSALLISET YLEISET VIENTILUVAT)

Asetuksen 9 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetään, että komissio julkaisee jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, jotka koskevat annettuja tai muutettuja kansallisia yleisiä vientilupia.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko jäsenvaltio antanut tai muuttanut kansallisia yleisiä vientilupia 9 artiklan osalta?

BELGIA

EI

BULGARIA

EI

TŠEKKI

EI

TANSKA

EI

SAKSA

KYLLÄ

VIRO

EI

IRLANTI

EI

KREIKKA

KYLLÄ

ESPANJA

EI

RANSKA

KYLLÄ

KROATIA

KYLLÄ (mutta EIVÄT käytössä)

ITALIA

KYLLÄ

KYPROS

EI

LATVIA

EI

LIETTUA

EI

LUXEMBURG

EI

UNKARI

EI

MALTA

EI

ALANKOMAAT

KYLLÄ

ITÄVALTA

KYLLÄ

PUOLA

EI

PORTUGALI

EI

ROMANIA

EI

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

EI

SUOMI

KYLLÄ (mutta EIVÄT käytössä)

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

KYLLÄ

7.1   Saksa

Saksassa on voimassa viisi kansallista yleistä vientilupaa:

1.

tiettyjen, arvoltaan tiettyä kynnysarvoa pienempien kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva yleinen lupa nro 12;

2.

tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiä tietyissä olosuhteissa koskeva yleinen lupa nro 13;

3.

venttiilejä ja pumppuja koskeva yleinen lupa nro 14;

4.

tietoliikennettä ja tietoturvaa koskeva yleinen lupa nro 16;

5.

taajuusmuuntimia koskeva yleinen lupa nro 17.

7.2   Kreikka

Kansallista yleistä vientilupaa sovelletaan tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin seuraaviin määräpaikkoihin: Argentiina, Kroatia, Korean tasavalta, Venäjän federaatio, Ukraina, Turkki ja Etelä-Afrikka.

(Ministerin päätös nro 125263/e3/25263/6-2-2007)

7.3   Ranska

Ranskassa on voimassa seitsemän kansallista yleistä vientilupaa:

1.

kansallinen yleinen vientilupa, joka koskee teollisuustuotteita, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan yhteisössä strategisen valvonnan alaisten teollisuustuotteiden viennistä 18. heinäkuuta 2002 annetussa asetuksessa [sellaisena kuin se on julkaistuna Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä nro 176, 30. heinäkuuta 2002 (teksti 11) ja sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan unionin laajenemisesta 21. kesäkuuta 2004 annetulla asetuksella, sellaisena kuin se on julkaistuna Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä31. heinäkuuta 2004 (teksti 5)];

2.

kansallinen yleinen vientilupa, joka koskee kemiallisia tuotteita, sellaisina kuin ne on määritelty kemiallisten kaksikäyttötuotteiden viennistä 18. heinäkuuta 2002 annetussa asetuksessa [sellaisena kuin se on julkaistuna Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä nro 176, 30. heinäkuuta 2002 (teksti 12) ja sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan unionin laajenemisesta 21. kesäkuuta 2004 annetulla asetuksella, sellaisena kuin se on julkaistuna Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä31. heinäkuuta 2004 (teksti 6)];

3.

kansallinen yleinen vientilupa, joka koskee grafiittia, sellaisena kuin se on määritelty ydinlaatuisen grafiitin viennistä 18. heinäkuuta 2002 annetussa asetuksessa [sellaisena kuin se on julkaistuna Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä nro 176, 30. heinäkuuta 2002 (teksti 13) ja sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan unionin laajenemisesta 21. kesäkuuta 2004 annetulla asetuksella, sellaisena kuin se on julkaistuna Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä31. heinäkuuta 2004 (teksti 7)];

4.

kansallinen yleinen vientilupa, joka koskee biologisia tuotteita, sellaisina kuin ne on määritelty tietyn geneettisen materiaalin ja tiettyjen geneettisesti muunnettujen organismien viennistä 14. toukokuuta 2007 annetussa asetuksessa ja muutettu 18. maaliskuuta 2010 annetulla asetuksella [sellaisena kuin se on julkaistuna Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä20. maaliskuuta 2010];

5.

kansallinen yleinen vientilupa, joka koskee tiettyjä kolmansissa maissa oleville Ranskan asevoimille tarkoitettuja kaksikäyttötuotteita (31. heinäkuuta 2014 annettu ministeriön määräys, julkaistu Ranskan virallisessa lehdessä 8. elokuuta 2014);

6.

kansallinen yleinen lupa, joka koskee tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiä tai siirtoa EU:ssa näyttelyitä tai messuja varten (31. heinäkuuta 2014 annettu ministeriön määräys, julkaistu Ranskan virallisessa lehdessä 8. elokuuta 2014);

7.

kansallinen yleinen lupa, joka koskee kaksikäyttötuotteiden vientiä siviili-ilma-alusten korjausta varten ja josta käytetään myös nimitystä ’ilmailualan laitteita’ koskeva kansallinen yleinen lupa (14. tammikuuta 2019 annettu ministeriön määräys, julkaistu Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä18. tammikuuta 2019 (teksti 19)).

Näiden lupien piiriin kuuluvat tuotteet määritetään kyseisissä asetuksissa.

7.4   Kroatia

Ulko- ja eurooppaministeriö voi antaa kansallisen yleisen vientiluvan kaksikäyttötuotteiden vientiä varten asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti (laki kaksikäyttötuotteiden valvonnasta (Kroatian virallinen lehti 80/11, 68/2013)).

7.5   Italia

Kansallista yleistä vientilupaa sovelletaan tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin seuraaviin määräpaikkoihin: Antarktis (Italian tukikohdat), Argentiina, Korean tasavalta, Turkki.

(4. elokuuta 2003 annettu asetus, virallinen lehti nro 202, 1.9.2003)

7.6   Alankomaat

Alankomaissa on voimassa kaksi kansallista yleistä vientilupaa:

1.

Kansallista yleistä vientilupaa sovelletaan tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin kaikkiin määräpaikkoihin seuraavin poikkeuksin:

Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Norja, Yhdysvallat ja Sveitsi (jotka kuuluvat jo asetuksen liitteessä II olevan 3 osan piiriin);

Afganistan, Burma/Myanmar, Irak, Iran, Libya, Libanon, Pohjois-Korea, Pakistan, Sudan, Somalia ja Syyria.

(Kansallinen yleinen lupa NL002 – Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002)

2.

Kansallista yleistä vientilupaa sovelletaan tiedonsuojaustuotteiden vientiin kaikkiin määräpaikkoihin seuraavin poikkeuksin:

maat, joihin kohdistuu 4 artiklan 2 kohdan mukainen aseidenvientikielto;

Afganistan, Armenia, Azerbaidžan, Bahrain, Bangladesh, Burundi, Kiina (mukaan lukien Taiwan, Hongkong ja Macao), Kuuba, Djibouti, Egypti, Päiväntasaajan Guinea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Intia, Jemen, Kazakstan, Kuwait, Laos, Ukraina, Uzbekistan, Oman, Pakistan, Qatar, Ruanda, Saudi-Arabia, Swazimaa, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkki, Turkmenistan, Arabiemiirikunnat ja Vietnam.

(Kansallinen yleinen lupa Authorisation NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging))

7.7   Itävalta

Itävallassa on voimassa neljä kansallista yleistä vientilupaa:

1.

AT001 koskee tapauksia, joissa tiettyjä kaksikäyttötuotteita viedään uudelleen alkuperämaahan ilman muutoksia, joissa sama määrä samanlaatuisia tuotteita viedään alkuperämaahan tai joissa teknologiaa viedään uudelleen vähäisin muutoksin, kaikkien osalta kolmen kuukauden kuluessa tuonnista Euroopan unioniin.

2.

AT002 koskee tiettyjen, arvoltaan tiettyä kynnysarvoa pienempien kaksikäyttötuotteiden vientiä.

3.

AT003 koskee 2B350g ja 2B350i kohdassa määritettyjen venttiilien ja pumppujen vientiä tiettyihin määräpaikkoihin.

4.

AT004 koskee 3A225 kohdassa määritettyjä taajuusmuuntimia sekä niihin liittyviä ohjelmistoja ja teknologiaa.

Lupien yksityiskohdista säädetään ensimmäisen ulkomaankauppa-asetuksen (Erste Außenhandelsverordnung) (BGBl. II Nr. 343/2011, 28.10.2011), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella BGB1. II Nr. 430/2015, 17.12.2015, 3–3c §:ssä. Niiden käyttöä koskevat edellytykset (rekisteröinti- ja ilmoitusvaatimukset) esitetään saman asetuksen 16 §:ssä.

7.8   Suomi

Ulkoministeriö voi myöntää kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan kansallisen yleisen vientiluvan asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 562/1996, sellaisena kuin se on muutettuna, 3 §:n 1 momentin nojalla.

7.9   Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on voimassa 15 kansallista yleistä lupaa (OEGL):

1.

OGEL (kemikaalit)

2.

OGEL (salaustekninen kehittäminen)

3.

OGEL (vienti näyttelyn jälkeen: kaksikäyttötuotteet)

4.

OGEL (vienti korjauksen jälkeen / takuuvaihto: kaksikäyttötuotteet)

5.

OGEL (vienti korjausta varten / takuuvaihto: kaksikäyttötuotteet)

6.

OGEL (kaksikäyttötuotteet: Hongkongin erityishallintoalue)

7.

OGEL (arvoltaan vähäiset toimitukset)

8.

OGEL (öljyn- ja kaasunetsintä: kaksikäyttötuotteet)

9.

OGEL (teknologia kaksikäyttötuotteita varten)

10.

OGEL (Turkki)

11.

OGEL (X)

12.

OGEL (sotatarvikkeet ja kaksikäyttötuotteet: vientikiellon alaisiin määräpaikkoihin sijoitetut Yhdistyneen kuningaskunnan asevoimat)

13.

OGEL (sotatarvikkeet ja kaksikäyttötuotteet: muihin kuin vientikiellon alaisiin määräpaikkoihin sijoitetut Yhdistyneen kuningaskunnan asevoimat)

14.

OGEL (ei-tappavien sotatarvikkeiden ja kaksikäyttötuotteiden vienti: diplomaattiset edustustot tai konsuliedustustot)

15.

OGEL (tiedonsuojaustuotteet)

16.

OGEL (kaksikäyttötuotteiden piirilevyt ja komponentit)

Kaikki kaksikäyttötuotteita koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliset yleiset luvat, mukaan lukien sallittujen tuotteiden ja määräpaikkojen luettelot sekä kuhunkin liittyvät ehdot, ovat saatavilla ja ladattavissa osoitteesta https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

8.   JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 9 ARTIKLAN 6 KOHDAN A JA B ALAKOHDAN SEKÄ 10 ARTIKLAN 4 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (VIENTILUPIEN MYÖNTÄMISEEN TOIMIVALTAISET JÄSENVALTIOIDEN KANSALLISET VIRANOMAISET, MUIDEN KUIN YHTEISÖN KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN KAUTTAKULUN KIELTÄMISEEN TOIMIVALTAISET JÄSENVALTIOIDEN KANSALLISET VIRANOMAISET JA LUPIEN MYÖNTÄMISEEN VÄLITYSPALVELUJEN TARJOAMISTA VARTEN TOIMIVALTAISET JÄSENVALTIOIDEN KANSALLISET VIRANOMAISET)

Asetuksen 9 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetään, että komissio julkaisee luettelon viranomaisista, joilla on valtuudet myöntää vientilupa kaksikäyttötuotteille.

Asetuksen 9 artiklan 6 kohdan b alakohdassa säädetään, että komissio julkaisee luettelon viranomaisista, joilla on valtuudet kieltää muiden kuin yhteisön kaksikäyttötuotteiden kauttakulku.

Asetuksen 10 artiklan 4 kohdassa säädetään, että komissio julkaisee luettelon viranomaisista, joilla on valtuudet myöntää lupia välityspalvelujen tarjoamista varten.

8.1   Belgia

Brysselin pääkaupunkiseutu (postinumeroalueilla 1000–1299 sijaitsevat paikkakunnat)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences - Cel vergunningen

Mr Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

P. +32 28003727

F +32 28003824

Sähköposti: calu@sprb.brussels

Internet: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Vallonia (postinumeroalueilla 1300–1499 ja 4000–7999 sijaitsevat paikkakunnat)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d'Armes

Mr Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur Tel.

BELGIQUE/BELGIË

P. +32 81649751

F +32 81649759/60

Sähköposti: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Internet: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Flanderi (postinumeroalueilla 1500–3999 ja 8000–9999 sijaitsevat paikkakunnat)

Flemish Department of Foreign Affairs

Strategic Goods Control Unit

Mr Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Brussel

BELGIQUE/BELGIË

P. +32 499589934

Sähköposti: csg@buza.vlaanderen

Internet: www.fdfa.be/csg

8.2   Bulgaria

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy

1000 Sofia

8 Slavyanska Str.

BULGARIA

P. +359 29407771, +359 29407786

F +359 29880727

Sähköposti: ivan.penchev@mi.government.bg ja n.grahovska@mi.government.bg

Internet: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

8.3   Tšekki

Ministry of Industry and Trade Licensing Office

Na Františku 32 110 15 Prague 1

CZECH REPUBLIC

P. +420 224907638

F +420 224214558 tai +420 224221811

Sähköposti: leitgeb@mpo.cz tai dual@mpo.cz

Internet: www.mpo.cz

8.4   Tanska

Exportcontrols

Danish Business Authority

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen

DENMARK

P. +45 35291000

F +45 35466632

Sähköposti: eksportkontrol@erst.dk

Internet: englanniksi: www.exportcontrols.dk; tanskaksi: www.eksportkontrol.dk

8.5   Saksa

Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn

GERMANY

P. +49 61969080

F +49 61969081800

Sähköposti: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Internet: http://www.ausfuhrkontrolle.info

8.6   Viro

Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs Islandi väljak 1 15049 Tallinn

ESTONIA

P. +372 6377192

F +372 6377199

Sähköposti: stratkom@vm.ee

Internet: englanniksi: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

viroksi: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

8.7   Irlanti

Trade Licensing and Control Unit

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

IE-Dublin 2

IRELAND

Yhteyshenkilöt: David Martin, Niamh Guihen

P. +353 16312328, +353 16312287

Sähköposti: david.martin@dbei.gov.ie – niamh.guihen@dbei.gov.ie –

exportcontrol@dbei.gov.ie

Internet: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

8.8   Kreikka

Ministry of Development, Competitiveness

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes and Trade Defence Instruments

Export Regimes and Procedures Unit

Kornarou 1 str

105 63 Athens

GREECE

Yhteyshenkilö: O. Papageorgiou

P. +30 2103286047/56/22/21

F +30 2103286094

Sähköposti: opapageorgiou@mnec.gr

8.9   Espanja

Ulkomaankaupan pääsihteeristö (Secretaría General de Comercio Exterior), tullihallinto (Agencia Tributaria – Aduanas) ja ulkoasiainministeriö (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) ovat viranomaisia, joilla on valtuudet myöntää lupia ja päättää muiden kuin yhteisön kaksikäyttötuotteiden kauttakulun kieltämisestä.

Yhteyshenkilö lupatoimistossa: Mr. Ramón Muro Martínez, Subdirector General,

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid

SPAIN

P. +34 913492587

F +34 913492470

Sähköposti: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Internet: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

8.10   Ranska

Ministère de l'Économie et des Finances

Direction Générale des Enterprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANCE

P +33 179843419

Sähköposti: doublusage@finances.gouv.fr

Internet: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

8.11   Kroatia

Ministry of Foreign and European Affairs

Directorate for Economic Affairs and Development Coordination

Export Control Division

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CROATIA

P. +385 14598135, 137, 110

F +385 16474553

Sähköposti: kontrola.izvoza@mvep.hr

Internet: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

8.12   Italia

Ministry of Economic Development

Directorate-General for International Trade Policy

Export Control Unit

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALY

P. +39 0659932439

F +39 0659932103

Sähköposti: polcom4@mise.gov.it ; massimo.cipolletti@mise.gov.it

Internet: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

8.13   Kypros

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia

CYPRUS

P. +357 22867100, 22867332, 22867197

F +357 22375120, 22375443

Sähköposti: perm.sec@mcit.gov.cy ; pevgeniou@mcit.gov.cy ; xxenopoulos@mcit.gov.cy

Internet: http://www.mcit.gov.cy/ts

8.14   Latvia

Control Committee for Strategic Goods

Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs

Executive Secretary: Mr Renārs Danelsons

Ministry of Foreign Affairs

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LATVIA

P. +371 67016426

Sähköposti: renars.danelsons@mfa.gov.lv

Internet: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

8.15   Liettua

Kaksikäyttötuotteiden vientilupien myöntämiseen toimivaltainen viranomainen ja lupien myöntämiseen välityspalvelujen tarjoamista varten toimivaltaiset viranomaiset:

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius

LITHUANIA

Yhteystiedot:

Export Policy Division

Economic Development Department

P. +370 70664680

Sähköposti: vienaslangelis@eimin.lt

Internet: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Muiden kuin yhteisön kaksikäyttötuotteiden kauttakulun kieltämiseen toimivaltainen viranomainen:

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius

LITHUANIA

Yhteystiedot:

Customs Criminal Service

P. +370 52616960

Sähköposti: budetmd@lrmuitine.lt

8.16   Luxemburg

1)

Ulkomaankaupasta vastaava ministeri

2)

Ulkoasioista vastaava ministeri

Postiosoite:

Ministère de l’Economie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

P. +352 226162

Sähköposti: oceit@eco.etat.lu

8.17   Unkari

Government Office of the Capital City Budapest

Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay

Export Control Unit

Németvölgyi út 37-39.

1124 Budapest

HUNGARY

P. +36 14585577

F +36 14585869

Sähköposti: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Internet: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

8.18   Malta

Commerce Department Mr Brian Montebello Trade Services

MALTA

P. +356 25690214

F +356 21240516

Sähköposti: brian.montebello@gov.mt

Internet: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

8.19   Alankomaat

Ministry for Foreign Affairs

Directorate-General for International Relations

Department for Trade Policy and Economic Governance

PO Box 20061 2500 EB The Hague

THE NETHERLANDS

P. +31 703485954

Dutch Customs/Central Office for Import and Export PO Box 30003 9700 RD Groningen

THE NETHERLANDS

P. +31 881512400

F +31 881513182

Sähköposti: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Internet: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

8.20   Itävalta

Federal Ministry of Digital and Economic Affairs

Division for Foreign Trade Administration

Stubenring 1 1010 Vienna

AUSTRIA

P. +43 171100802335

F +43 171100808366

Sähköposti: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Internet: http://www.bmdw.gv.at/pawa

8.21   Puola

Ministry of Entrepreneurship and Technology

Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety

Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa

POLAND

P. +48 222629665

F +48 222629140

Sähköposti: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Internet: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

8.22   Portugali

Autoridade Tributária e Aduaneira

Customs and Taxes Authority

Rua da Alfândega, 5

1049-006 Lisboa

PORTUGAL

Director: Luísa Nobre; License Officer: Maria Oliveira

P. +351 218813843

F +351 218813986

Sähköposti: dsl@at.gov.pt

Internet: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

8.23   Romania

Ministry of Foreign Affairs

Department for Export Controls – ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, Bucureşti

ROMANIA

P. +40 374306950

F +40 374306924

Sähköposti: dancex@mae.ro ; dan.marian@mae.ro

Internet: www.ancex.ro

8.24   Slovenia

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIA

P. +386 14003564

F +386 14003283

Sähköposti: gp.mgrt@gov.si

Internet: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/

8.25   Slovakia

Asetuksen 9 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 10 artikla 4 kohdan osalta:

Ministry of Economy of the Slovak Republic

Department of Trade Measures

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SLOVAKIA

P. +421 248547019

F +421 243423915

Sähköposti: jan.krocka@economy.gov.sk

Internet: www.economy.gov.sk

Asetuksen 9 artiklan 6 kohdan b alakohdan osalta:

Criminal Office of the Financial Administration

Department of Drugs and Hazardous materials

Coordination Unit

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOVAKIA

P. +421 258251221

Sähköposti: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

8.26   Suomi

Ulkoministeriö

Vientivalvontayksikkö

Eteläesplanadi 4

FI-00130 HELSINKI

Postiosoite:

PL 176

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINLAND

P. +358 295350000

Sähköposti: vientivalvonta.um@formin.fi

Internet: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

8.27   Ruotsi

1.

Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

Käyntiosoite:

Gullfossgatan 6, Kista

SE-164 90 Stockholm

SWEDEN

P. +46 84063100

F +46 84203100

Sähköposti: registrator@isp.se.

Internet: http://www.isp.se/

ISP:llä on valtuudet myöntää lupia kaikissa paitsi jäljempänä 2 kohdassa luetelluissa tapauksissa.

2.

Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Transport.

Solna strandväg

96 SE-171 16 Stockholm

SWEDEN

P. +46 87994000

F +46 87994010

Sähköposti: registrator@ssm.se

Internet: http://www.ssm.se

Ruotsin säteilyturvaviranomaisella on valtuudet myöntää asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I olevaan ryhmään 0 kuuluvia tuotteita koskevia lupia ja kieltää tällaisten tuotteiden kauttakulku.

8.28   Yhdistynyt kuningaskunta

Department for International Trade (DIT)

Export Control Joint Unit (ECJU)

3 Whitehall Place

London SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

P. +44 2072154594

Sähköposti: eco.help@trade.gov.uk

Internet: https://www.gov.uk/export-control-licence

9.   JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 17 ARTIKLAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (ERITYISESTI MÄÄRÄTYT TULLITOIMIPAIKAT)

Asetuksen 17 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos ne ovat käyttäneet mahdollisuutta määrätä kaksikäyttötuotteiden vientiä varten tarvittavat tullimuodollisuudet suoritettaviksi vain tähän tarkoitukseen valtuutetuissa tullitoimipaikoissa.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko 17 artiklan 1 kohdan osalta nimetty tullitoimipaikkoja, joissa voidaan suorittaa kaksikäyttötuotteiden vientiä varten tarvittavat tullimuodollisuudet?

BELGIA

EI

BULGARIA

KYLLÄ

TŠEKKI

EI

TANSKA

EI

SAKSA

EI

VIRO

KYLLÄ

IRLANTI

EI

KREIKKA

EI

ESPANJA

EI

RANSKA

EI

KROATIA

EI

ITALIA

EI

KYPROS

EI

LATVIA

KYLLÄ

LIETTUA

KYLLÄ

LUXEMBURG

EI

UNKARI

EI

MALTA

EI

ALANKOMAAT

EI

ITÄVALTA

EI

PUOLA

KYLLÄ

PORTUGALI

EI

ROMANIA

KYLLÄ

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

EI

SUOMI

EI

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

EI

9.1   Bulgaria

Bulgarian tasavallan alueella sijaitsevat strategisille tuotteille tarkoitetut tullitoimipaikat on hyväksytty valtiovarainministeriön alaisen tullihallituksen pääjohtajan 14. tammikuuta 2016 antamalla määräyksellä nro 55/32-11385 (Bulgarian virallinen lehti nro 9/2016). Luettelo Bulgarian tullitoimipaikoista, joiden kautta kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa voidaan viedä EU:n tullialueen ulkopuolelle tai tuoda EU:n tullialueelle, on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

9.2   Viro

Luettelo Viron tullitoimipaikoista, joiden kautta kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa voidaan viedä EU:n tullialueen ulkopuolelle tai tuoda EU:n tullialueelle, on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

9.3   Latvia

Luettelo Latvian tullitoimipaikoista, joiden kautta kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa voidaan viedä EU:n tullialueen ulkopuolelle tai tuoda EU:n tullialueelle, on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

9.4   Liettua

Luettelo Liettuan tullitoimipaikoista, joiden kautta kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa voidaan viedä EU:n tullialueen ulkopuolelle tai tuoda EU:n tullialueelle, on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en

9.5   Puola

Luettelo Puolan tullitoimipaikoista, joiden kautta kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa voidaan viedä EU:n tullialueen ulkopuolelle tai tuoda EU:n tullialueelle, on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

9.6   Romania

Luettelo Romanian tullitoimipaikoista, joiden kautta kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa voidaan viedä EU:n tullialueen ulkopuolelle tai tuoda EU:n tullialueelle, on saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice

10.   JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 22 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (YHTEISÖN SISÄISET SIIRROT)

Asetuksen 22 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden, jotka määräävät asetuksen liitteeseen IV kuulumattomien tuotteiden (liitteessä IV luetellaan tuotteet, joihin ei voida soveltaa vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla) siirrot alueeltaan toiseen jäsenvaltioon luvanvaraisiksi, on ilmoitettava asiasta komissiolle, joka julkaisee nämä tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko erityisiä toimenpiteitä toteutettu EU:n sisäisten siirtojen valvonnan laajentamiseksi 22 artiklan 2 kohdan osalta?

BELGIA

EI

BULGARIA

KYLLÄ

TŠEKKI

KYLLÄ

TANSKA

EI

SAKSA

KYLLÄ

VIRO

KYLLÄ

IRLANTI

EI

KREIKKA

KYLLÄ

ESPANJA

EI

RANSKA

EI

KROATIA

EI

ITALIA

EI

KYPROS

EI

LATVIA

EI

LIETTUA

EI

LUXEMBURG

KYLLÄ

UNKARI

KYLLÄ

MALTA

EI

ALANKOMAAT

KYLLÄ

ITÄVALTA

EI

PUOLA

EI

PORTUGALI

EI

ROMANIA

EI

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

KYLLÄ

SUOMI

EI

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

KYLLÄ

10.1   Bulgaria

Bulgaria on laajentanut EU:n sisäisten siirtojen valvontaa asetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ottanut käyttöön vaatimuksen, jonka mukaan toimivaltaisille viranomaisille on annettava lisätietoja tietyistä EU:n sisäisistä siirroista asetuksen 22 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

(Puolustukseen liittyvien tuotteiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan lain 51 §:n 8 ja 9 momentti (valtion virallinen lehti nro 26/29.3.2011, voimaantulo 30.6.2012))

10.2   Tšekki

Lailla nro 594/2004 laajennetaan valvontaa, joka koskee EU:n sisäisiä siirtoja Tšekistä, asetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

10.3.   Saksa

Elokuun 2. päivänä 2013 annetun ulkomaankauppa- ja ulkomaanmaksuasetuksen (Aussenwirtschaftsverordnung – AWV) 11 §:ssä laajennetaan valvontaa, joka koskee EU:n sisäisiä siirtoja Saksasta, asetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

10.4   Viro

Strategisia tuotteita koskevan lain 3 §:n 6 momentissa laajennetaan valvontaa EU:n sisäisten siirtojen osalta asetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

10.5   Kreikka

Syyskuun 28. päivänä 2009 annetun ministerin päätöksen nro 121837/E3/21837 3 §:n 4 momentissa laajennetaan valvontaa, joka koskee EU:n sisäisiä siirtoja Kreikasta, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

10.6   Luxemburg

Asetuksen liitteeseen IV kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden siirrot Luxemburgin suurherttuakunnan alueelta toiseen jäsenvaltioon voidaan määrätä luvanvaraisiksi asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa säädetyissä tapauksissa.

(Vientivalvonnasta 27. kesäkuuta 2018 annetun lain 44 §)

10.7   Unkari

Kaksikäyttötuotteiden ulkomaankaupan luvista vuonna 2011 annetun hallituksen asetuksen nro 13 16 §:ssä määrätään lueteltujen kaksikäyttötuotteiden siirrot EU:ssa luvanvaraisiksi, jos asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset toteutuvat.

10.8   Alankomaat

EU:n sisäiset kaksikäyttötuotteiden siirrot voidaan määrätä luvanvaraisiksi yksittäisissä tapauksissa.

(Strategisia tuotteita koskevan asetuksen (Besluit strategische goederen) 4a §:n 3 momentti)

10.9   Slovakia

Lain nro 39/2011 23 §:n 2 momentissa laajennetaan valvontaa, joka koskee EU:n sisäisiä siirtoja Slovakiasta, asetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

10.10   Yhdistynyt kuningaskunta

Vientivalvonnasta vuonna 2008 annetun määräyksen (Export Control Order 2008) 7 §:ssä laajennetaan valvontaa, joka koskee EU:n sisäisiä siirtoja Yhdistyneestä kuningaskunnasta, asetuksen (EY) N:o 428/2009 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

11.   JÄSENVALTIOIDEN ASETUKSEN 22 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITTAMAT TIEDOT (YHTEISÖN SISÄISET SIIRROT)

Asetuksen 22 artiklan 9 kohdan mukaan jäsenvaltio voi edellyttää, että sen alueelta toiseen jäsenvaltioon tapahtuvan siirron osalta on jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille annettava lisätietoja liitteessä I olevan 2 osan ryhmässä 5 luetelluista tuotteista, joita ei luetella asetuksen liitteessä IV.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä, jotka on ilmoitettu komissiolle. Taulukon jälkeen esitetään yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä.

Jäsenvaltio

Onko erityisiä toimenpiteitä toteutettu EU:n sisäisten siirtojen valvonnan laajentamiseksi 22 artiklan 2 kohdan osalta?

BELGIA

EI

BULGARIA

KYLLÄ

TŠEKKI

EI

TANSKA

EI

SAKSA

EI

VIRO

EI

IRLANTI

EI

KREIKKA

EI

ESPANJA

EI

RANSKA

EI

KROATIA

EI

ITALIA

EI

KYPROS

EI

LATVIA

EI

LIETTUA

EI

LUXEMBURG

KYLLÄ

UNKARI

EI

MALTA

EI

ALANKOMAAT

EI

ITÄVALTA

EI

PUOLA

EI

PORTUGALI

EI

ROMANIA

EI

SLOVENIA

EI

SLOVAKIA

EI

SUOMI

EI

RUOTSI

EI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

EI

11.1   Bulgaria

Jos liitteessä I olevan 2 osan ryhmässä 5 lueteltuja kaksikäyttötuotteita, joita ei luetella asetuksen liitteessä IV, siirretään Bulgarian tasavallan alueelta toisen jäsenvaltion alueelle, ministeriöiden välinen komissio voi vaatia siirron suorittavalta henkilöltä lisätietoja kyseisistä tuotteista.

(Puolustukseen liittyvien tuotteiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan lain 51 §:n 9 momentti (valtion virallinen lehti nro 26/29.3.2011, voimaantulo 30.6.2012))

11.2   Luxemburg

Jos liitteessä I olevan 2 osan ryhmässä 5 lueteltuja kaksikäyttötuotteita, joita ei luetella asetuksen liitteessä IV, siirretään Luxemburgin suurherttuakunnan alueelta toisen jäsenvaltion alueelle, lupahakemuksen yhteydessä on annettava seuraavat lisätiedot:

1.

tuotteen kaupallinen viite, yleinen kuvaus ja ominaisuudet;

2.

toimitettavien salauspalvelujen esittely;

3.

algoritmien toteutuksen esittely;

4.

turvallisuusnormien tai -standardien esittely;

5.

palveluun liittyvän tietotyypin esittely;

6.

tuotteen teknisiä eritelmiä koskeva asiakirja (12 kohtaa).

(14. joulukuuta 2018 annetun suurherttuan asetuksen 10 §:n 1 momentin 1 kohdan 2 alakohta ja 2 kohdan 4 alakohta sekä liite 15)


(1)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.