Bryssel 10.9.2020

COM(2020) 568 final

2020/0259(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen tavoitteet

Direktiivillä 2002/58/EY 1 (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) varmistetaan yksityiselämän, viestinnän luottamuksellisuuden ja henkilötietojen suoja sähköisen viestinnän alalla. Sillä pannaan täytäntöön unionin johdetussa oikeudessa Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 7 ja 8 artikla.

Eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön 2 tultua voimaan 21. joulukuuta 2020 sähköisten viestintäpalvelujen määritelmä korvataan uudella määritelmällä, johon sisältyvät numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut. Mainitusta päivästä alkaen näihin palveluihin sovelletaan siten sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä, jossa käytetään eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstössä annettua määritelmää. Tämä muutos koskee selainposti-, sanomanvälitys- ja internetpuhelupalvelujen kaltaisia viestintäpalveluja.

Eräät numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät jo erityisiä teknologioita havaitakseen lasten seksuaalisen hyväksikäytön palveluissaan ja ilmoittaakseen siitä lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille ja/tai poistaakseen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista, sekä EU:ssa ja kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, joiden tarkoituksena on vähentää lasten seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi joutuminen.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen vakava rikos, joka aiheuttaa uhreilleen laajakantoisia ja vakavia koko eliniän kestäviä seurauksia. Vahingoittamalla lapsia nämä rikokset aiheuttavat samalla merkittävää ja pitkäaikaista yhteiskunnallista vahinkoa. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta on yksi EU:n keskeisistä tavoitteista. Euroopan komissio hyväksyi 24. heinäkuuta 2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi 3 . Strategian tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tehokkaasti EU:n tasolla. Komissio ilmoitti, että se aikoo ehdottaa vuoden 2021 toiseen neljännekseen mennessä tarvittavaa lainsäädäntöä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi tehokkaasti muun muassa edellyttämällä, että asianomaiset verkkopalvelujen tarjoajat havaitsevat tiedossa olevan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin ja ilmoittavat siitä viranomaisille. Ilmoitetulla lainsäädännöllä on tarkoitus korvata tämä asetus ottamalla käyttöön pakollisia toimenpiteitä lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi. Tarkoituksena on lisätä selkeyttä ja varmuutta sekä lainvalvontaviranomaisten että yksityissektorin asiaankuuluvien toimijoiden työssä verkossa tapahtuvan hyväksikäytön torjumiseksi ja varmistaa samalla käyttäjien perusoikeuksien kunnioittaminen, mukaan lukien erityisesti oikeus sananvapauteen ja mielipiteenvapauteen ja henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan. Lisäksi on tarkoitus säätää mekanismeista, joilla varmistetaan vastuuvelvollisuus ja avoimuus.

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien on noudatettava sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä asetettua velvoitetta kunnioittaa viestinnän luottamuksellisuutta sekä viestintätietojen käsittelyä koskevia ehtoja. Käytännöt, joita jotkin numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut nykyisin soveltavat verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi, voivat vaikuttaa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tiettyihin säännöksiin. Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi ei sisällä nimenomaista oikeusperustaa sisällön tai liikennetietojen vapaaehtoiselle käsittelylle verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi. Näin ollen palveluntarjoajat voivat jatkaa tällaisten toimenpiteiden soveltamista sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin soveltamisalaan kuuluviin palveluihin vain, jos jäsenvaltiot toteuttavat lainsäädäntötoimenpiteitä, jotka ovat perusteltuja mainitun direktiivin 15 artiklassa säädetyin perustein ja täyttävät mainitun säännöksen vaatimukset. Jos tällaisia kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole toteutettu, numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajilla ei olisi oikeusperustaa jatkaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemista palveluissaan siihen saakka, kunnes 24. heinäkuuta 2020 annetussa komission strategiassa ilmoitettu pitkän aikavälin lainsäädäntö on hyväksytty. Näillä vapaaehtoisilla toimilla on tärkeä rooli uhrien tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin levittämisen rajoittamisessa. Ne tukevat myös rikoksentekijöiden tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten ehkäisemistä.

Komissio katsoo, että välittömät toimet ovat välttämättömiä. Tämän vuoksi nyt annettavassa ehdotuksessa esitetään kapea-alainen ja kohdennettu väliaikainen lainsäädäntöratkaisu, jonka ainoana tarkoituksena on luoda tilapäinen ja tiukasti rajattu poikkeus sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan soveltamisesta. Mainituilla säännöksillä suojellaan viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta. Tässä ehdotuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia, kuten oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan, ja annetaan numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus jatkaa tiettyjen teknologioiden käyttöä ja nykyisiä toimiaan siinä määrin kuin on tarpeen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi niiden palveluista siihen saakka, kunnes ilmoitettu pitkän aikavälin lainsäädäntö on hyväksytty. Vapaaehtoiset toimet, joilla pyritään havaitsemaan lasten houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin (”grooming”), on myös rajoitettava sellaisen olemassa olevan uusimman teknologian käyttöön, joka vastaa esitettyjä suojatoimia. Tämän asetuksen soveltamisen olisi päätyttävä joulukuussa 2025. Jos ilmoitettu pitkän aikavälin lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee voimaan ennen mainittua ajankohtaa, kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava tämä asetus.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 16 ja 114 artikla.

Koska tässä asetuksessa säädetään väliaikaisesta poikkeuksesta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla annetun direktiivin 2002/58/EY tiettyihin säännöksiin, on aiheellista antaa tämä asetus SEUT-sopimuksen 114 artiklan vastaavan määräyksen perusteella. Kaikki jäsenvaltiot eivät myöskään ole hyväksyneet sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaisia lainsäädäntötoimenpiteitä, jotka koskevat numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien mahdollisuutta käyttää teknologioita verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen liittyy merkittävä pirstaloitumisen riski, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus sisämarkkinoihin. Sen vuoksi on aiheellista antaa tämä asetus SEUT-sopimuksen 114 artiklan perusteella.

SEUT-sopimuksen 16 artikla muodostaa erityisen oikeusperustan, jonka nojalla voidaan antaa sääntöjä yksilöiden suojelusta unionin toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja jäsenvaltioiden suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä silloin, kun ne toteuttavat unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvia toimia, sekä sääntöjä, jotka koskevat näiden tietojen vapaata liikkuvuutta. Koska sähköinen viestintä, johon osallistuu luonnollinen henkilö, luokitellaan yleensä henkilötiedoiksi, myös tämän asetuksen olisi perustuttava SEUT-sopimuksen 16 artiklaan.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

Toissijaisuusperiaatteen mukaan EU:n toimia voidaan toteuttaa vain, jos jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa asetettuja tavoitteita. EU:n toimia tarvitaan, jotta voidaan säilyttää numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajien kyky vapaaehtoisesti havaita verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja ilmoittaa siitä ja poistaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja jotta voidaan varmistaa kyseistä toimintaa koskeva yhtenäinen ja johdonmukainen oikeudellinen kehys koko sisämarkkinoilla. Jos unioni ei toimisi tässä asiassa, vaarana olisi pirstaloituminen, kun jäsenvaltiot antaisivat toisistaan poikkeavia kansallisia säädöksiä. Tällaisia kansallisia ratkaisuja ei myöskään todennäköisesti voitaisi hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa 21. joulukuuta 2020 mennessä. Lisäksi unionin laajuisesta poikkeuksesta sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin säännösten soveltamisesta tiettyihin käsittelytoimiin voidaan säätää ainoastaan unionin lainsäädännössä. Näin ollen tavoitetta ei voida saavuttaa tehokkaasti minkään yksittäisen jäsenvaltion toimilla tai edes jäsenvaltioiden yhteisillä toimilla.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotus on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska siinä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä otetaan käyttöön kohdennettu ja tilapäinen poikkeus, joka koskee nykyiseen kehykseen tehtävien muutosten tiettyjä näkökohtia, jotta voidaan varmistaa, että tietyt toimenpiteet ovat edelleen sallittuja siltä osin kuin ne ovat tällä hetkellä unionin lainsäädännön mukaisia. Ehdotuksella luodaan tilapäinen ja tiukasti rajattu poikkeus sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan soveltamisesta, ja sen ainoana tarkoituksena on antaa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus jatkaa tiettyjen teknologioiden käyttöä ja nykyisiä toimiaan siinä määrin kuin on tarpeen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi niiden palveluista siihen saakka, kunnes ilmoitettu pitkän aikavälin lainsäädäntö on hyväksytty. Tätä poikkeusta sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tarkistetusta soveltamisalasta on tulkittava suppeasti, erityisesti koska numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut kuuluvat edelleen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin soveltamisalaan niiden kaiken muun toiminnan osalta. Sen vuoksi ehdotukseen sisältyy suojatoimia, joilla varmistetaan, että poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvat teknologiat täyttävät nykyisin sovellettavien parhaiden käytäntöjen vaatimukset, ja rajoitetaan siten viestinnän luottamuksellisuuteen puuttumista ja toimenpiteiden kiertämisen riskiä. Poikkeus rajoittuu teknologioihin, joita numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat tavanomaisesti käyttäneet verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja sillä varmistetaan, että käytetyt teknologiat ovat mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen mukaisesti. Palveluntarjoajien olisi myös julkaistava vuosittain raportit suoritetusta tietojen käsittelystä. Poikkeuksen kesto on rajoitettu ajanjaksoon, joka on ehdottoman välttämätön pitkän aikavälin lainsäädännön hyväksymiseksi.

Toimintatavan valinta

Ehdotuksen tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa asetuksella. Näin varmistetaan säännösten välitön sovellettavuus ja yhtenäinen ja johdonmukainen lähestymistapa koko sisämarkkinoilla. Tämä on erityisen tärkeää, koska yritysten toimia verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi sovelletaan yhdenmukaisesti niiden koko palvelussa; toisistaan poikkeavat kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet voisivat olla esteenä vapaaehtoisen sitoutumisen jatkamiselle. Lisäksi vaikuttaa siltä, että ainoastaan asetus voi tulla voimaan 21. joulukuuta 2020 mennessä.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Ei sovelleta

Sidosryhmien kuuleminen

Ei sovelleta

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Ei sovelleta

Vaikutustenarviointi

Kun otetaan huomioon toimintapoliittinen tavoite ja asian kiireellisyys, käytettävissä ei ole muita olennaisesti erilaisia toimintavaihtoehtoja, joten vaikutusten arviointia ei tarvita. Toimenpiteen tarkoituksena on ottaa käyttöön tilapäinen ja tiukasti rajattu poikkeus sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan soveltamisesta sen varmistamiseksi, että numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat voivat vapaaehtoisesti jatkaa tiettyjen teknologioiden käyttöä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi palveluistaan 20. joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, kunnes pitkän aikavälin lainsäädäntö on hyväksytty. Pitkän aikavälin lainsäädäntöä ehdotetaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä, kuten lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamista koskevassa EU:n strategiassa ilmoitettiin, ja siihen liitetään vaikutustenarviointi. 

Perusoikeudet

Ehdotuksessa otetaan kaikilta osin huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut perusoikeudet ja periaatteet. Ehdotetuissa toimenpiteissä otetaan erityisesti huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artikla, jossa turvataan jokaisen perusoikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. Tähän sisältyy myös viestinnän luottamuksellisuus. Ehdotuksessa otetaan huomioon myös perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohta, jossa määrätään, että kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lisäksi siltä osin kuin numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen suorittama sähköisen viestinnän käsittely, jonka ainoana tarkoituksena on verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitseminen ja siitä ilmoittaminen ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistaminen, kuuluu tällä ehdotuksella luodun poikkeuksen soveltamisalaan, tällaiseen käsittelyyn sovelletaan edelleen yleistä tietosuoja-asetusta, jolla pannaan täytäntöön johdetussa oikeudessa perusoikeuskirjan 8 artiklan 1 kohta.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Tällä ehdotuksella ei ole vaikutuksia EU:n talousarvioon.

5.LISÄTIEDOT

Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Ei sovelleta

Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Ehdotuksen 1 artiklassa määritellään sen tavoite, joka on luoda sellainen tilapäinen ja tiukasti rajattu poikkeus direktiivin 2002/58/EY tiettyjen velvoitteiden soveltamisesta, jonka ainoana tavoitteena on antaa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus jatkaa tiettyjen teknologioiden käyttöä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn siinä määrin kuin on tarpeen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi niiden palveluista.

Ehdotuksen 2 artiklassa viitataan direktiivissä (EU) 2018/1972 (eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö) annettuun numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen määritelmään sekä tiettyihin määritelmiin, jotka on annettu lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta annetussa direktiivissä 2011/93/EU.

Ehdotuksen 3 artiklassa vahvistetaan poikkeuksen soveltamisala ottamalla käyttöön rajoitettu poikkeus sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa asetetuista velvoitteista. Poikkeus koskee sellaista henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyä numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä, joka on välttämätöntä teknologian käyttämiseksi, mukaan lukien tarvittaessa teknologian käyttöön suoraan liittyvä ihmisen suorittama arviointi, ja jonka ainoana tarkoituksena on verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitseminen tai siitä ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistaminen. Artiklassa vahvistetaan myös tällaiseen poikkeukseen sovellettavat ehdot.

Ehdotuksen 4 artiklassa vahvistetaan päivämäärät asetuksen voimaantulolle ja soveltamiselle sekä se, milloin tai millä edellytyksillä asetuksen soveltaminen lakkaa.

2020/0259 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan yhdessä 114 artiklan 1 kohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 4 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/58/EY 5 vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan oikeus yksityisyyteen ja luottamuksellisuuteen henkilötietojen käsittelyssä sähköisen viestinnän alan tietojenvaihdossa. Direktiivi täsmentää ja täydentää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 6 .

(2) Direktiiviä 2002/58/EY sovelletaan yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Sähköisen viestintäpalvelun määritelmä annetaan tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY 7 2 artiklan c alakohdassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/1972 8 kumotaan direktiivi 2002/21/EY 21 päivästä joulukuuta 2020. Kyseisestä päivästä alkaen sähköisen viestintäpalvelun määritelmä korvataan direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 4 alakohdassa annetulla uudella määritelmällä, joka kattaa mainitun direktiivin 2 artiklan 7 alakohdassa määritellyt numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut. Nämä palvelut, joihin sisältyvät esimerkiksi internetpuhelupalvelut, sanomanvälityspalvelut ja verkkopohjaiset sähköpostipalvelut, kuuluvat näin ollen direktiivin 2002/58/EY soveltamisalaan 21 päivästä joulukuuta 2020.

(3)Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan unioni tunnustaa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, vapaudet ja periaatteet. Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 7 artiklassa turvataan jokaisen perusoikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. Tähän sisältyy myös viestinnän luottamuksellisuus. Perusoikeuskirjan 8 artikla sisältää oikeuden henkilötietojen suojaan. Perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohdassa määrätään, että kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

(4)Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, huonolta kohtelulta tai riistolta, seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös haasteita, kuten verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on yksi unionin keskeisistä tavoitteista. Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi 9 , jäljempänä ’strategia’. Strategian tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tehokkaasti unionin tasolla.

(5)Eräät numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, kuten selainposti- ja sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä teknologioita havaitakseen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille tai poistaakseen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, joiden tarkoituksena on vähentää lasten seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla on yhteisesti tärkeä rooli uhrien tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin levittämisen rajoittamisessa. Ne tukevat myös rikoksentekijöiden tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten ehkäisemistä.

(6)Henkilötietojen käsittelyä, jota numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat suorittavat vapaaehtoisin toimenpitein verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi, säännellään 20 päivään joulukuuta 2020 asti asetuksella (EU) 2016/679.

(7)Direktiivi 2002/58/EY ei sisällä erityisiä säännöksiä sellaisesta henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä, jota suoritetaan sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi. Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan muun muassa mainitun direktiivin 5 ja 6 artiklassa säädettyjen, viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Jos tällaisia lainsäädäntötoimenpiteitä ei ole toteutettu, numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajilla ei olisi oikeusperustaa jatkaa verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemista ja siitä ilmoittamista ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamista palveluistaan 21 päivän joulukuuta 2020 jälkeen siihen saakka, kunnes hyväksytään strategiassa ilmoitettu uusi pidemmän aikavälin oikeudellinen kehys lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi tehokkaasti unionin tasolla.

(8)Sen vuoksi tässä asetuksessa säädetään tilapäisestä poikkeuksesta direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdasta ja 6 artiklasta, joilla suojellaan viestinnän ja liikennetietojen luottamuksellisuutta. Koska direktiivi 2002/58/EY annettiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla, on aiheellista antaa tämä asetus saman oikeusperustan nojalla. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet kansallisella tasolla lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitettaisiin mainituissa säännöksissä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen liittyy merkittävä pirstaloitumisen riski, joka todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoihin.

(9)Koska sähköinen viestintä, johon osallistuu luonnollisia henkilöitä, luokitellaan yleensä henkilötiedoiksi, myös tämän asetuksen olisi perustuttava perussopimuksen 16 artiklaan, joka muodostaa erityisen oikeusperustan, jonka nojalla voidaan antaa sääntöjä yksilöiden suojelusta unionin toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja jäsenvaltioiden suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä silloin, kun ne toteuttavat unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvia toimia, sekä sääntöjä, jotka koskevat näiden tietojen vapaata liikkuvuutta.

(10)Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely, jota numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut suorittavat sähköisten viestintäpalvelujen tarjonnan yhteydessä ja jonka ainoana tarkoituksena on verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitseminen ja siitä ilmoittaminen ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistaminen, kuuluu tässä asetuksessa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan, tällaiseen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/679, mukaan lukien vaatimus, jonka mukaan suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista on tarvittaessa tehtävä arviointi mainitun asetuksen 35 artiklan mukaisesti ennen kyseisten teknologioiden käyttöönottoa.

(11)Koska tämän asetuksen ainoana tavoitteena on mahdollistaa tiettyjen olemassa olevien toimien jatkaminen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi, tässä asetuksessa säädetty poikkeus olisi rajoitettava vakiintuneeseen teknologiaan, jota numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut ovat tavanomaisesti käyttäneet verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Viittaus teknologiaan sisältää tarvittaessa kaikki ihmisen tekemät arvioinnit, jotka liittyvät suoraan teknologian käyttöön ja sen valvontaan. Kyseisen teknologian olisi sen vuoksi oltava alalla yleisessä käytössä, mutta tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että kaikki palveluntarjoajat käyttävät teknologiaa, eikä se estä teknologian kehittämistä edelleen yksityisyyden suojaa edistävällä tavalla. Tältä osin pitäisi olla merkityksetöntä, käyttääkö tietty palveluntarjoaja, joka haluaa vedota tähän poikkeukseen, jo itse tällaista teknologiaa tämän asetuksen voimaantulopäivänä. Käytettävien teknologioiden olisi oltava mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia alan viimeisimmän kehityksen mukaisesti, eikä niihin saisi sisältyä tekstiä sisältävien viestien järjestelmällistä suodatusta ja seulontaa, vaan niissä olisi tarkasteltava yksittäisiä viestejä ainoastaan, jos on olemassa konkreettisia seikkoja, jotka herättävät epäilyn lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

(12)Mahdollisimman suuren tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi käytetyn teknologian olisi alan viimeisimmän kehityksen mukaisesti oltava sellainen, että väärien positiivisten tulosten esiintymisaste rajoitetaan mahdollisimman pieneksi ja että mahdolliset virheet korjataan tarvittaessa viipymättä.

(13)Henkilötiedot ja muut tiedot, joita käytetään tässä asetuksessa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien toimien toteuttamisessa, sekä tietojen säilytysaika, jos tulokset ovat positiivisia, olisi minimoitava sen varmistamiseksi, että poikkeus rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä.

(14)Jotta poikkeuksen nojalla toteutetuissa toimissa voidaan varmistaa avoimuus ja vastuuvelvollisuus, palveluntarjoajien olisi julkaistava vuosittain raportit tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen tapausten lukumäärä, keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja parantamisessa sovelletut toimenpiteet, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet.

(15)Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jotta voidaan varmistaa, että sitä sovelletaan 21 päivästä joulukuuta 2020.

(16)Tällä asetuksella rajoitetaan oikeutta viestinnän luottamuksellisuuden suojaan ja poiketaan direktiivissä (EU) 2018/1972 tehdystä päätöksestä soveltaa numeroista riippumattomiin henkilöiden välisiin viestintäpalveluihin samoja yksityisyyttä koskevia sääntöjä kuin kaikkiin muihin sähköisiin viestintäpalveluihin. Tämän asetuksen soveltamisaika olisi sen vuoksi rajattava ulottumaan 31 päivään joulukuuta 2025, eli kattamaan ajanjakso, joka on kohtuudella tarpeen uuden pitkän aikavälin oikeudellisen kehyksen ja yksityiskohtaisempien suojatoimien hyväksymiseksi. Jos pitkän aikavälin lainsäädäntö hyväksytään ja se tulee voimaan ennen mainittua ajankohtaa, kyseisellä lainsäädännöllä olisi kumottava tämä asetus.

(17)Numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajiin olisi sovellettava direktiivissä 2002/58/EY säädettyjä erityisvelvoitteita kaikkien muiden direktiivin soveltamisalaan kuuluvien toimintojen osalta.

(18)Tämän asetuksen tavoitteena on luoda tilapäinen poikkeus direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä luomatta pirstoutuneisuutta sisämarkkinoilla. Lisäksi kansallista lainsäädäntöä ei todennäköisesti hyväksyttäisi ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tätä tavoitetta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä säädetään tilapäisestä ja tiukasti rajatusta poikkeuksesta direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan soveltamiseen, ja siihen sisältyy joukko suojatoimia, joilla varmistetaan, että poikkeuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(19)Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/1725 10 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa [...],

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tilapäiset ja tiukasti rajatut säännöt, joilla poiketaan tiettyjen direktiivissä 2002/58/EY säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta, ja poikkeuksen ainoana tavoitteena on antaa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajille mahdollisuus jatkaa tiettyjen teknologioiden käyttöä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn siinä määrin kuin on tarpeen verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi niiden palveluista.

 

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’numeroista riippumattomalla henkilöiden välisellä viestintäpalvelulla’ direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 7 alakohdassa määriteltyä palvelua;

2) ’verkossa tapahtuvalla lasten seksuaalisella hyväksikäytöllä’

a) materiaalia, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan c alakohdassa määriteltyä lapsipornografiaa;

b) lasten houkuttelemista seksuaaliseen kanssakäymiseen tai lapsipornografian tuottamiseen jollakin seuraavista tavoista: 

i) lapsen houkutteleminen lahjoja tai muita etuja tarjoamalla;

ii) lapsen uhkaaminen kielteisillä seurauksilla, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus lapseen;

iii) pornografisen aineiston esittäminen lapselle tai sen asettaminen lapsen saataville;

c) direktiivin 2011/93/EU 2 artiklan e alakohdassa määriteltyä pornografista esitystä.

3 artikla
Poikkeuksen soveltamisala

Direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa säädettyjä erityisvelvoitteita ei sovelleta henkilöiden välisten numeroista riippumattomien viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvään henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn, joka on ehdottoman välttämätöntä teknologian käyttämiseksi yksinomaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseen ja verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseen tai siitä ilmoittamiseen lainvalvontaviranomaisille ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille, edellyttäen, että

(a)käsittely on oikeasuhteista ja rajoittuu vakiintuneisiin teknologioihin, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat ovat tavanomaisesti käyttäneet tätä tarkoitusta varten ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja jotka ovat alan viimeisimmän kehityksen mukaisia ja mahdollisimman vähän yksityisyyteen puuttuvia;

(b)käytetty teknologia on itsessään riittävän luotettava siten, että se rajoittaa mahdollisimman paljon virheitä, jotka liittyvät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä edustavan sisällön havaitsemiseen, ja jos tällaisia satunnaisia virheitä esiintyy, niiden seuraukset korjataan viipymättä;

(c)lasten houkuttelemisen havaitsemiseen käytettävä teknologia rajoittuu asiaankuuluvien keskeisten indikaattorien, kuten avainsanojen ja ikäeron kaltaisten objektiivisesti määriteltyjen riskitekijöiden, käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta ihmisen suorittamaan arviointiin;

(d)käsittely rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi ja siitä ilmoittamiseksi sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin poistamiseksi, ja käsitellyt tiedot poistetaan välittömästi, jollei verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ole havaittu ja vahvistettu sellaiseksi;

(e)palveluntarjoaja julkaisee vuosittain raportin asiaan liittyvästä käsittelystä, mukaan lukien käsiteltyjen tietojen tyyppi ja määrä, havaittujen tapausten lukumäärä, keskeisten indikaattoreiden valinnassa ja parantamisessa sovelletut toimenpiteet, käytettyjen eri teknologioiden virheiden (väärät positiiviset tulokset) määrä ja suhde, virhesuhteen pienentämiseksi sovelletut toimenpiteet ja saavutettu virhesuhde, säilytysperiaatteet ja sovelletut tietosuojatakeet.

Edellä olevan d alakohdan soveltamiseksi, jos verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on havaittu ja vahvistettu sellaiseksi, asiaankuuluvat tiedot voidaan säilyttää ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten ja ainoastaan tarvittavan ajan:

asiasta ilmoittaminen ja lainvalvontaviranomaisten ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten esittämiin oikeasuhteisiin pyyntöihin vastaaminen;

asianomaisen käyttäjän tilin sulkeminen;

luotettavasti lapsipornografiaksi tunnistettujen tietojen yhteydessä yksilöllisen, ei-muutettavissa olevan digitaalisen allekirjoituksen luominen (tiiviste eli hash-tunniste).

4 artikla 
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivän joulukuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2025 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
(2)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36–214).
(3)    Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan unionin strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.
(4)    EUVL C , , s. .
(5)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
(6)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(7)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).
(8)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).
(9)    Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan unionin strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.
(10)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL C 20, 21.1.2019, s. 1).