Bryssel 14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Muutettu ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä


PERUSTELUT

1.    EHDOTUKSEN TAUSTA

Komissio julkaisi 28. marraskuuta 2018 vuoteen 2050 ulottuvan strategisen pitkäaikaisvisionsa vauraasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta 1 . Strategiassa esitetään Euroopan keinot saavuttaa ilmastoneutraalius: investoidaan realistisiin teknologisiin ratkaisuihin, lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, yhdenmukaistetaan toimia teollisuus-, rahoitus- ja tutkimuspolitiikan kaltaisilla avainaloilla ja turvataan sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä.

Kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa 2 todetaan, komissio ehdottaa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia täydentämään vuosiksi 2021–2027 jo esitettyjä talousarvio- ja lainsäädäntöehdotuksia. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin sisältyy oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, joka toteutetaan osana koheesiopolitiikkaa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto perustetaan asiaa koskevalla asetuksella, jossa vahvistetaan sen erityistavoite, maantieteellinen kattavuus, varojen jakomenetelmä ja ohjelmasuunnittelun perustaksi edellytettyjen alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien sisältö.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tulee täydentämään ehdotettuja koheesiopolitiikan rahastoja, joihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plus, jäljempänä ’ESR+’, ja koheesiorahasto ja joita toteutetaan koheesiopolitiikan puitteissa. Sen kokonaishallinnointiin sovelletaan näin ollen Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä annetussa asetusehdotuksessa esitettyjä säännöksiä. Sen vuoksi kyseistä ehdotusta on muutettava, jotta oikeudenmukaisen siirtymän rahasto voidaan sisällyttää siihen uutena koheesiopolitiikan rahastona.

2.    OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

   Oikeusperusta

EU:n toiminta on perusteltua SEUT-sopimuksen 174 artiklan 1 kohdan mukaisesti: ”(U)nioni unioni kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Unioni pyrkii erityisesti vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä.”

   Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate

SEUT-sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti unionilla on jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden alalla sekä tietyissä sosiaalipolitiikan kysymyksissä. Sillä on myös toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, yhteensovittamiseksi tai täydentämiseksi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä teollisuuden aloilla (SEUT-sopimuksen 6 artikla).

Yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla pyritään varmistamaan, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia ja että EU:n tason toiminta on perusteltua kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason mahdollisuuksien ja erityispiirteiden pohjalta. Yhteistyöhön perustuva hallinnointi tuo unionia lähemmäs kansalaisiaan ja kytkee paikalliset tarpeet EU-tavoitteisiin. Lisäksi se lisää EU:n tavoitteiden omaksumista jäsenvaltioiden ja komission jakaessa päätösvallan ja vastuun sekä rahoittaessa ohjelmat yhdessä.

   Toimintatavan valinta

Tällä asetuksella muutetaan ehdotusta yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi 3 .

3.    JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

   Sidosryhmien kuuleminen

Alkuperäisen yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen perusteluissa esitellään toteutetut julkiset kuulemiset ja sidosryhmien kuulemiset ja tapa, jolla niiden tulokset on otettu huomioon. Käsillä oleva muutos ei edellytä lisäkuulemisia.

   Arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit

Alkuperäisen yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen perusteluissa esitetään ehdotuksen tueksi tehtyjen jälkiarviointien ja väliarviointien tulokset.

Siinä todetaan myös, että asetuksesta ei tehdä vaikutustenarviointia, sillä siinä vahvistetaan yhteiset säännöt ja toteutusmekanismi muille politiikoille ja yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen toteutettaville unionin rahastoille. Kutakin tukea myöntävää rahastoa koskevaan asetukseen liittyy oma vaikutustenarviointi.

4.    TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Komissio pyrkii poliittisten suuntaviivojen mukaisten ensisijaisten tavoitteidensa toteuttamiseen osana EU:n talousarvion laajempia kunnianhimoisia tavoitteita. Kunnianhimoinen oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on tällainen ensisijainen tavoite. Tämän vuoksi komissio on esittänyt hyvin varhaisessa vaiheessa toimikauttaan oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevan säädösehdotuksensa, jolla täydennetään monivuotista rahoituskehystä koskevia nykyisiä ehdotuksia ja lisätään se niiden joukkoon. Kyseinen ehdotus ja tämä muutos komission ehdotukseen yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi otetaan huomioon seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävissä neuvotteluissa ja integroidaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskeviin yleisiin sopimuspuitteisiin.

5.    LISÄTIEDOT

   Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Säädöskehys muodostuu oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevasta erillisestä ehdotuksesta ja kohdennetuista muutoksista komission ehdotukseen yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toteutukseen ja täytäntöönpanoon sovelletaan yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, jota on muutettava.

Nyt tehtävät merkittävimmät muutokset koskevat seuraavia:

·Kumppanuussopimusten ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tukea saavien ohjelmien sisältövaatimusten mukauttaminen. Tämä tarkoittaa etenkin velvollisuutta toimittaa oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tukea saavien ohjelmien liitteenä alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma, sellaisena kuin se määritellään oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevassa asetusehdotuksessa.

·Kuvaus mekanismista ja säännöistä, joilla hallinnoidaan EAKR:n ja ESR+:n varojen pakollista siirtoa oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon tuettavien tukitoimityyppien perusteella.

·Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevassa ehdotuksessa annettujen säännösten soveltaminen täydentäviin EAKR:n/ESR+:n varoihin sen varmistamiseksi, että kaikkiin oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoihin sovelletaan samoja sääntöjä (yhdet varat, yhdet säännöt).

·Selvitys siitä, että EAKR:n ja ESR+:n temaattista keskittämistä koskevien vaatimusten laskentaperuste ei sisällä EAKR:stä ja ESR+:sta siirrettyjä määriä, joilla täydennetään oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoja.

2018/0196 (COD)

Muutettu ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

Muutetaan komission ehdotus COM(2018) 375 seuraavasti:

1.    korvataan ehdotuksen otsikko seuraavasti:

”Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä”;

2.    korvataan johdanto-osan 2 kappale seuraavasti:

”(2) Jotta voitaisiin edelleen kehittää sellaisten unionin rahastojen koordinoitua ja yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa, joita toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia ja joihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plus, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahasto, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jäljempänä ’JTF’, sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahastosta, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä, jäljempänä ’BMVI’, rahoitettavat toimenpiteet, olisi SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annettava kaikkiin näihin rahastoihin, jäljempänä ’rahastot’, sovellettavat yhteiset säännökset, joissa määritetään tarkkaan eri säännösten soveltamisalat. Lisäksi olisi annettava SEUT-sopimuksen 177 artiklan nojalla yhteiset säännökset, jotka kattavat EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston, JTF:n ja EMKR:n politiikkakohtaiset säännöt.”;

3.    korvataan johdanto-osan 8 kappale seuraavasti:

”(8) Jotta rahastot voisivat edistää unionin prioriteetteja, niiden olisi keskitettävä tukensa rajalliseen määrään toimintapoliittisia tavoitteita sen mukaan, mitkä ovat niiden perussopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin perustuvat tehtävät. AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n toimintapoliittiset tavoitteet olisi vahvistettava vastaavissa rahastokohtaisissa asetuksissa. JTF:n ja niiden EAKR:n ja ESR+:n varojen, jotka siirretään täydentävänä tukena JTF:ään, olisi edistettävä yhden erityistavoitteen saavuttamista.”;

4.    korvataan johdanto-osan 19 kappaleen ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jäsenvaltion olisi tehtävä väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja JTF:stä tuetusta ohjelmasta. ”;

5.    lisätään johdanto-osaan 22 a kappale seuraavasti:

”(22 a) JTF:n tehokkuuden lisäämiseksi EAKR:stä ja ESR+:sta siirrettävät täydentävät varat olisi asetettava saataville JTF:ään . Tällaiset täydentävät varat olisi asetettava saataville erityisellä pakollisella siirrolla kyseisistä rahastoista JTF:ään ottaen huomioon alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa esitetyt siirtymähaasteet, joihin on puututtava. Siirrettävät määrät olisi otettava niille alueluokille kohdennetuista varoista, joissa alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa määritetyt alueet sijaitsevat. Koska JTF:n varojen käyttöön sovelletaan tällaisia erityisjärjestelyitä, sen varojen muodostamisessa olisi käytettävä ainoastaan erityistä siirtomekanismia. Lisäksi olisi selvennettävä, että JTF:ään ja JTF:ään siirrettäviin EAKR:n ja ESR+:n varoihin, joista tulee JTF:n tukea, olisi sovellettava ainoastaan tämän asetuksen ja asetuksen (EU) [JTF-asetus] säännöksiä. Täydentävään tukeen ei pitäisi soveltaa asetusta (EU) [EAKR-/koheesiorahasto-asetus] eikä asetusta (EU) [ESR+-asetus]. Sen vuoksi täydentävänä tukena JTF:ään siirrettävät EAKR:n varat olisi poistettava asetuksen (EU) [EAKR/koheesiorahasto-asetus] 3 artiklassa säädetystä temaattista keskittämistä koskevien vaatimusten laskentaperusteesta ja asetuksen (EU) [EAKR-/koheesiorahasto-asetus] 9 artiklassa säädetystä kestävän kaupunkikehityksen vähimmäismäärärahoja koskevasta laskentaperusteesta. Sama koskee JTF:ään täydentävänä tukena siirrettäviä ESR+:n varoja asetuksen (EU) [ESR+-asetus] 7 artiklassa säädettyjen temaattista keskittämistä koskevien vaatimusten osalta.”;

6.    korvataan johdanto-osan 27 kappale seuraavasti:

”(27) Jäsenvaltion olisi perustettava seurantakomiteoita ohjelmien tuloksellisuuden tarkastelua varten. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi korvattava vuotuisella jäsennellyllä politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta toimittamiin uusimpiin tietoihin. Myös JTF:n ohjelmien osalta olisi järjestettävä vuotuinen arviointikokous.”;

7.    korvataan johdanto-osan 39 kappale seuraavasti:

”(39) Täydentävyyden parantamiseksi ja täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi koheesiorahastosta, JTF:stä ja EAKR:stä annettava tuki olisi voitava yhdistää ESR+:n tuen kanssa Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen alaan kuuluvissa yhteisissä ohjelmissa.”;

8.    muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Tässä asetuksessa vahvistetaan

a)varainhoitoa koskevat säännökset Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plussan, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahaston, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, jäljempänä ’JTF’, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahaston, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen, jäljempänä ’BMVI’, jäljempänä yhdessä ’rahastot’, osalta;

b)EAKR:ään, ESR+:aan, koheesiorahastoon, JTF:ään ja EMKR:ään sovellettavat yhteiset säännökset.”;

b)lisätään 6 kohtaan h alakohta seuraavasti:

”h) Asetus (EU) [JTF-asetus] (JTF-asetus) (*).

(*) EUVL L , , s. .”;

9.    muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”JTF:stä tuetaan erityistavoitetta, jolla pyritään siihen, että alueet ja ihmiset voivat vastata ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin.

1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta EAKR:n ja ESR+:n varoihin, jotka siirretään JTF:ään 21 a artiklan mukaisesti.”;

b)korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. EAKR, ESR+, koheesiorahasto ja JTF osallistuvat sellaisiin unionin toimiin, joilla lujitetaan sen taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta SEUT-sopimuksen 174 artiklan mukaisesti, ja joilla pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

a)Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoite, jota toteutetaan jäsenvaltioissa ja alueilla ja jota tuetaan EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja JTF:stä; ja

b)Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite (Interreg), jota tuetaan EAKR:stä.”;

c)korvataan 3 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

Kun on kyse EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja JTF:stä, painotus liitetään liitteessä I vahvistetussa nimikkeistössä määriteltyjen tukitoimityyppien otsikoihin ja koodeihin.”;

10.    muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)korvataan a alakohta seuraavasti:

”a) valitut toimintapoliittiset tavoitteet ja JTF:n erityistavoite perusteluineen ja tieto siitä, minkä rahastojen ja ohjelmien avulla näihin tavoitteisiin pyritään, mukaan lukien tarvittaessa perustelut InvestEU-ohjelman täytäntöönpanomallin käytölle, ja ottaen huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset;”;

b)korvataan b alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”b) kunkin a kohdassa tarkoitetun valitun toimintapoliittisen tavoitteen ja JTF:n erityistavoitteen osalta:”;

c)korvataan c alakohta seuraavasti:

”c) alustavat määrärahat kustakin rahastosta kunkin toimintapoliittisen tavoitteen osalta kansallisella tasolla noudattaen temaattista keskittämistä koskevia rahastokohtaisia sääntöjä ja alustavat määrärahat JTF:n erityistavoitteen osalta mukaan lukien mahdolliset EAKR:stä ja ESR+:sta JTF:ään 21 a artiklan mukaisesti siirrettävät varat;”;

11.    muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)korvataan artiklan otsikko seuraavasti:

10 artikla    
EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston, JTF:n ja EMKR:n käyttö InvestEU-ohjelman kautta”;

b)korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”1. Jäsenvaltiot voivat kumppanuussopimuksessa tai ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä varata käyttöön EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta, JTF:stä ja EMKR:stä InvestEU-ohjelmaan osoitettavan ja talousarviotakuuksina toimitettavan rahoitusosuuden määrän.”;

12.    korvataan 11 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7. Liitettä IV ei sovelleta EMKR:stä tuettaviin toimiin.

Liitettä V ei sovelleta myöskään JTF:stä tuettuihin toimintalinjoihin eikä EAKR:stä ja ESR+:sta JTF:ään 21 a artiklan mukaisesti siirrettäviin varoihin. ”;

13.    muutetaan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)korvataan johdantokappale seuraavasti:

”1. Jäsenvaltion on tarkasteltava EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja JTF:stä tuettuja ohjelmia ottaen huomioon seuraavat seikat:”;

b)lisätään e alakohta seuraavasti:

”e) JTF:stä tuettavien ohjelmien osalta lisäksi asetuksen (EU) 2018/1999 29 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti suoritettu komission arviointi(*).

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta.”;

14.    muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä strategia, jonka mukaisesti ohjelmalla edistetään toimintapoliittisia tavoitteita tai JTF:n erityistavoitetta ja sen tuloksista tiedotetaan.”;

b)korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2. Ohjelman on koostuttava toimintalinjoista. Kunkin toimintalinjan on vastattava yhtä toimintapoliittista tavoitetta tai JTF:n erityistavoitetta tai teknistä apua. Toimintapoliittista tavoitetta vastaavan toimintalinjan on koostuttava yhdestä tai useammasta erityistavoitteesta. Yhtä toimintapoliittista tavoitetta tai JTF:n erityistavoitetta voi vastata useampi toimintalinja.”;

c)muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)lisätään a alakohtaan viii alakohta seuraavasti:

”viii)JTF:stä tuettavien ohjelmien osalta lisäksi asetuksen (EU) [JTF-asetus] [7] artiklassa tarkoitetuissa alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa määritetyt siirtymähaasteet;”;

ii)muutetaan d alakohta seuraavasti:

-korvataan i alakohta seuraavasti:

”i)tavoitetta koskevien toimien tyypit, mukaan lukien luettelo suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden odotettu vaikutus kyseisiin erityistavoitteisiin ja tilanteen mukaan makroalue- ja merialuestrategioihin sekä asetuksen (EU) [JTF-asetus] [7] artiklassa tarkoitettuihin alueellisiin oikeudenmukaista siirtymää koskeviin suunnitelmiin;”;

-lisätään viii alakohta seuraavasti:

”viii) JTF:n erityistavoitteen osalta lisäksi perustelut EAKR:stä ja ESR+: sta 21 a artiklan mukaisesti siirrettäville määrille sekä niiden erittely alueluokittain ottaen huomioon asetuksen (EU) [JTF-asetus] [7] artiklassa tarkoitetuissa alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa tarkoitetut tukitoimityypit; ”;

iii)korvataan f alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i) taulukko, jossa eritellään kokonaismäärärahat kunkin rahaston ja kunkin alueluokan osalta koko ohjelmakauden ajalta ja vuosikohtaisesti, mukaan lukien 21 artiklan tai 21 a artiklan nojalla siirretyt määrät; ”;

d)korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6. Edellä olevan 16 artiklan mukaisesti toimitettujen EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja JTF:n ohjelmien osalta 3 kohdan f alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa taulukossa on ilmoitettava ainoastaan vuosia 2021–2025 koskevat määrät.”;

e)lisätään 8 kohta seuraavasti:

”8. JTF:stä tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle asetuksen (EU) [JTF-asetus] [7] artiklassa tarkoitetut alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat ohjelman tai sen muuttamista koskevan pyynnön yhteydessä.”;

15.    korvataan 19 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”5. Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana siirtää saman ohjelman saman rahaston eri toimintalinjaan summan, joka on enintään viisi prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista ja enintään kolme prosenttia ohjelman budjetista. EAKR:stä, ESR+:sta ja JTF:stä tuettavien ohjelmien osalta siirto saa koskea ainoastaan saman alueluokan määrärahoja.”;

16.    korvataan 20 artikla seuraavasti:

20 artikla
Yhteinen tuki EAKR:stä, ESR+:sta, JTF:stä ja koheesiorahastosta

1.    EAKR, ESR+, JTF ja koheesiorahasto voivat myöntää yhdessä tukea Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen mukaisille ohjelmille.

2.    EAKR:stä ja ESR+:sta voidaan rahoittaa täydentävästi ja enintään kymmeneen prosenttiin asti kyseisten rahastojen tuesta tietyn ohjelman kunkin toimintalinjan osalta sellainen toimi tai toimen osa, jonka kustannuksiin voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta siihen sovellettavien tukikelpoisuussääntöjen perusteella edellyttäen, että tällaiset kustannukset ovat tarpeen toteuttamisen kannalta. Tätä vaihtoehtoa ei sovelleta EAKR:stä ja ESR+:sta JTF:ään 21 a artiklan mukaisesti siirrettäviin varoihin.”;

17.    lisätään 21 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

”6. JTF:n varoja, mukaan lukien EAKR:stä tai ESR+:sta 21 a artiklan mukaisesti siirrettävät varat, ei voida siirtää muihin rahastoihin tai välineisiin 1–5 kohdan mukaisesti.

JTF ei voi vastaanottaa 1–5 kohdan mukaisia siirtoja.

Varojen siirto EAKR:stä ja ESR+:sta JTF:ään 21 a artiklan mukaisesti jätetään 1 kohdassa tarkoitettua viiden prosentin enimmäismäärää koskevan laskentaperusteen ulkopuolelle. ”;

18.    lisätään 21 a artikla seuraavasti:

21 a artikla    
Varojen siirto EAKR:stä ja ESR+:sta JTF:ään

1.Asetuksen (EU) [JTF-asetus] [3] artiklan mukaisesti Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF:ssä käytettävissä olevia varoja täydennetään EAKR:stä, ESR+:sta tai näiden yhdistelmästä saatavilla niille alueluokille kohdennetuilla varoilla, joissa kyseessä oleva alue sijaitsee. EAKR:stä ja ESR+:sta JTF:ään siirrettävien varojen yhteismäärän on oltava vähintään puolitoistakertainen mutta enintään kolminkertainen JTF:n tuen määrään nähden. EAKR:stä ja ESR+:sta siirrettävät varat eivät saa missään tapauksessa ylittää 20:tä prosenttia asianomaisen jäsenvaltion EAKR- ja ESR+-määrärahoista.

EAKR:stä ja ESR+:sta tehtävissä varojen siirroissa JTF:stä tuettuun toimintalinjaan tai tuettuihin toimintalinjoihin on otettava huomioon tukitoimityypit ohjelmasta 17 artiklan 3 kohdan d alakohdan viii alakohdan nojalla annettavien tietojen mukaisesti. Tällaisia siirtoja on pidettävä lopullisina.

2.JTF:n varoja, mukaan lukien EAKR:stä ja ESR+:sta siirrettävät varat, on käytettävä tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) [JTF-asetus] säädettyjen sääntöjen mukaisesti. Asetuksessa (EU) [EAKR-/koheesiorahastoasetus] ja asetuksessa (EU) [ESR+-asetus] säädettyjä sääntöjä ei sovelleta 1 kohdan mukaisesti siirrettäviin EAKR:n ja ESR+:n varoihin.”;

19.    korvataan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. EAKR:stä, ESR+:sta, JTF:stä ja EMKR:stä voidaan tukea yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä.”;

20.    lisätään 31 artiklan 2 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e) JTF:n tuen osalta 3,25 %.”;

21.    korvataan 35 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b) EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien vuotuinen tuloksellisuuskertomus ja EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja JTF:stä tuettavien ohjelmien lopullinen tuloksellisuuskertomus;”;

22.    korvataan 36 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3. EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja JTF:stä tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltion on viimeistään kuukautta ennen vuotuista arviointikokousta toimitettava komissiolle tiedot 35 artiklan 1 kohdassa luetelluista seikoista.”;

23.    korvataan 38 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja JTF:stä tuettavien ohjelmien osalta hallintoviranomaisen on toimitettava ohjelman lopullinen tuloksellisuuskertomus komissiolle 15 päivään helmikuuta 2031 mennessä.”;

24.    korvataan 45 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii) ESR+:n, JTF:n, EMKR:n, ISF:n, AMIF:n ja BMVI:n tukemat toimet, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 100 000 euroa;”;

25.    korvataan 48 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Silloin kun toimen kokonaiskustannukset ovat enintään 200 000 euroa, EAKR:n, ESR+:n, JTF:n, AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n rahoitusosuus tuensaajalle myönnetään yksikkökustannusten, kertakorvausten tai kiinteämääräisen rahoituksen muodossa, lukuun ottamatta toimia, joiden osalta tuki on valtiontukea. Kiinteämääräisessä rahoituksessa ainoastaan kustannuserät, joihin sovelletaan kiinteämääräistä rahoitusta, voidaan korvata ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti.”;

26.    korvataan 51 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. AMIF:stä, ISF:stä, BMVI:stä, ESR+:sta, JTF:stä ja EAKR:stä tuettujen toimien tapauksessa osallistujille maksetut palkat ja korvaukset katsotaan tukikelpoisiksi lisäkustannuksiksi, jotka eivät sisälly kiinteään prosenttiosuuteen.”;

27.    muutetaan 57 artikla seuraavasti:

a)lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”JTF:n osalta toimiin liittyvillä menoilla on edistettävä asetuksen (EU) [JTF-asetus] [7] artiklassa tarkoitettujen asiaan liittyvien alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien toteuttamista.”;

b)korvataan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”EAKR:n, koheesiorahaston ja JTF:n kohdalla tämä merkitsee sitä, että liitteessä I olevassa taulukossa 1 tarkoitettu uusi tukitoimityyppi lisätään ohjelmaan, tai AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n kohdalla sitä, että rahastokohtaisissa asetuksissa tarkoitettu tukitoimityyppi lisätään ohjelmaan.”;

28.    korvataan 59 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. ESR+:n tai JTF:stä asetuksen (EU) [JTF-asetus] [[4] artiklan [2] kohdan h, i ja j alakohdan] mukaisesti tukea saavien toimien on maksettava ESR+:n rahoitusosuus takaisin ainoastaan silloin, kun niillä on valtiontukisääntöjen mukaisesti velvoite ylläpitää investointeja.”;

29.    korvataan 73 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tilastollinen otos voi kattaa yhden tai useamman EAKR:stä, koheesiorahastosta, JTF:stä ja ESR+:sta tukea saavan ohjelman ja yhden tai useamman ohjelmakauden, tarvittaessa ositettuna, tarkastusviranomaisen ammatillisen harkinnan mukaan.”;

30.    korvataan 74 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3. Kun toimen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä on enintään 400 000 euroa EAKR:n ja koheesiorahaston osalta, 300 000 euroa ESR+:n ja JTF:n osalta tai 200 000 euroa EMKR:n, AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n osalta, tarkastusviranomainen tai komissio tarkastaa toimen ainoastaan kerran ennen sitä tilivuotta koskevan tilityksen toimittamista, jonka aikana toimi on saatettu päätökseen.”;

31.    korvataan 96 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Viimeisen tilivuoden osalta komissio maksaa tai perii takaisin tilityksen mukaista vuotuista loppumaksua vastaavan määrän EAKR:stä, ESR+:sta, JTF:stä ja koheesiorahastosta tuetuissa ohjelmissa viimeistään kahden kuukauden kuluttua päivästä, jona 38 artiklassa tarkoitettu lopullinen tuloksellisuuskertomus on hyväksytty.”;

32.    lisätään 98 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

”6. JTF:n rahastokohtaisissa säännöissä voidaan vahvistaa komission tekemille rahoitusoikaisuille erityisperusteita, jotka liittyvät JTF:lle määritettyjen tavoitteiden alittumiseen.”;

33.    korvataan 99 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Se osa sitoumuksista, joka on edelleen avoinna 31 päivänä joulukuuta 2029, vapautetaan, jos ESR+:sta, EAKR:stä, koheesiorahastosta ja JTF:stä tuetuista ohjelmista ei ole toimitettu komissiolle varmuuden saamiseksi toimitettavia asiakirjoja ja lopullista tuloksellisuuskertomusta 38 artiklan 1 kohdassa asetettuun määräaikaan mennessä.”;

34.    lisätään 106 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”JTF:stä tuettavan toimintalinjan yhteisrahoitusosuus ei saa olla suurempi kuin ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa vahvistetut rahoitusosuudet, joita sovelletaan alueeseen, jolla asetuksen (EU) [JTF-asetus] [7] artiklassa tarkoitetuissa alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa määritetty alue sijaitsee tai määritetyt alueet sijaitsevat.”;

35. muutetaan liitteet I, II, V ja VII tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1)    Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille ”Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta”, COM(2018) 773 final.
(2)    Ks. COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Bryssel 14.1.2020

COM(2020) 23 final

LIITE

asiakirjaan

Muutettu ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä


LIITE

Muutetaan komission ehdotuksen COM (2018) 375 liitteet I, II, V ja VII seuraavasti:

LIITE I

1) Korvataan otsikko seuraavasti:

”EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja JTF:n tukitoimityyppien kokonaisuudet ja koodit – 17 artiklan 5 kohta”

2) Lisätään taulukon 1 otsikkoon alaviite seuraavasti:

* JTF:stä tuettavan erityistavoitteen, joka on “antaa alueille ja ihmisille mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä on”, osalta voidaan käyttää minkä tahansa toimintapoliittisen tavoitteen mukaisia tukitoimialoja edellyttäen, että ne ovat asetuksen (EU) [uusi JTF-asetus] [4] ja [5] artiklan ja asiaa koskevan alueellisen oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman mukaisia.” Tässä erityistavoitteessa ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin myönnettävän tuen laskukerroin on 100 prosenttia kaikilla käytetyillä tukitoimialoilla.”

LIITE II

1)    Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Toimintapoliittisten tavoitteiden ja tarvittaessa JTF:n erityistavoitteen valinta

Viite: Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 8 artiklan a alakohta, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta, sisäisen turvallisuuden rahastosta ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä annettujen asetusten 3 artikla

Taulukko 1: Toimintapoliittisten tavoitteiden (ja JTF:n erityistavoitteen) valinta perusteluineen

Valittu toimintapoliittinen tavoite

Ohjelma

Rahasto

Toimintapoliittisen tavoitteen (ja JTF:n erityistavoitteen) valintaperusteet

[3 500 per tavoite]2)    Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Alustavat määrärahat toimintapoliittisen tavoitteen ja JTF:n erityistavoitteen mukaan

Viite: Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 8 artiklan c alakohta

Taulukko 4: Alustavat määrärahat EAKR:stä, ESR+:sta, JTF:stä, koheesiorahastosta ja EMKR:stä toimintapoliittisen tavoitteen mukaan*

Toimintapoliittiset tavoitteet / JTF:n erityistavoite

EAKR

ESR+

JTF

Koheesiorahasto

EMKR

Yhteensä

Toimintapoliittinen tavoite 1

Toimintapoliittinen tavoite 2

Toimintapoliittinen tavoite 3

Toimintapoliittinen tavoite 4

Toimintapoliittinen tavoite 5

JTF:n erityistavoite**

Tekninen tuki

Määrärahat vuosiksi 2026–2027

Yhteensä

*Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaiset toimintapoliittiset tavoitteet ja JTF:n erityistavoite. EAKR:ää, ESR+:aa, koheesiorahastoa ja JTF:ää varten vuosiksi 2021–2025; EMKR:ää varten vuosiksi 2021–2027.

**Tälle riville lisätään EAKR:stä ja ESR+:sta JTF:ään siirrettävä täydentävä tuki.”3)    Korvataan 6 kohdassa oleva taulukko 6 seuraavasti:

Taulukko 6. Luettelo ohjelmista ja niiden alustavat määrärahat*

Nimike[255]

Rahasto

Alueluokka

EU:n rahoitusosuus

Kansallinen rahoitusosuus**

Yhteensä

Ohjelma 1

EAKR

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

Ohjelma 1

Koheesiorahasto

Ohjelma 1

ESR+

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

Ohjelma 1

JTF – määrärahat***

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Ohjelma 1

JTF – JTF:lle siirrettävä ESR+:n täydentävä tuki

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Ohjelma 1

JTF – JTF:lle siirrettävä EAKR:n täydentävä tuki

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Yhteensä

EAKR, KOHEESIORAHASTO, ESR+, JTF

Ohjelma 2

EMKR

Ohjelma 3

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Ohjelma 4

Sisäisen turvallisuuden rahasto

Ohjelma 5

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline

Yhteensä

Kaikki rahastot

*Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaiset toimintapoliittiset tavoitteet ja JTF:n erityistavoite. EAKR:ää, ESR+:aa, koheesiorahastoa ja JTF:ää varten vuosiksi 2021–2025; EMKR:ää varten vuosiksi 2021–2027.

**Yhteisrahoitusosuuksien määrittämistä koskevan 106 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

*** Alustavat JTF:n määrärahat – alkuperäiset JTF:n määrärahat ja EAKR:n ja ESR+:n täydentävä tuki erikseen ilmoitettuina kunkin alueluokan osalta, jos tiedossa.LIITE V

1)    Korvataan otsikko ja ensimmäinen taulukko seuraavasti:

Malli EAKR:stä (Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoite), ESR+:sta, JTF:stä, koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuetuille ohjelmille – 16 artiklan 3 kohta

CCI

Nimike englanniksi

[255 merkkiä*]

Nimike kansallisella kielellä (kansallisilla kielillä)

[255]

Versio

Ensimmäinen vuosi

[4]

Viimeinen vuosi

[4]

Tukikelpoisuus alkaa

Tukikelpoisuus päättyy

Komission päätöksen numero

Komission päätöksen päivämäärä

Jäsenvaltion muutospäätöksen numero

Jäsenvaltion muutospäätöksen voimaantulopäivä

Ei-merkittävä siirto (19 artiklan 5 kohta)

Kyllä/ei

Ohjelman kattamat NUTS-alueet (ei sovelleta EMKR:ään)

Asianomainen rahasto

EAKR

Koheesiorahasto

ESR+

JTF

EMKR

*Hakasulkeissa olevat numerot tarkoittavat merkkien määrää.2)    Korvataan 2 kohdassa oleva taulukko 1 T seuraavasti:

Tunnus

Nimike[300]

Tekninen tuki

Laskennan perusta

Rahasto

Tuetun alueen luokka

Valittu erityistavoite

1

Toimintalinja 1

Ei

EAKR

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 1

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 2

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 3

2

Toimintalinja 2

Ei

ESR+

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 4

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 5

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

3

Toimintalinja 3

Ei

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

Erityistavoite 6

4

Toimintalinja 4

Ei

JTF*

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite JTF

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

5

Ensisijainen tekninen tuki

Kyllä

Ei sovelleta

..

Erityinen toimintalinja (nuorten työllisyys)

Ei

ESR+

..

Erityinen toimintalinja (maakohtaiset suositukset)

Ei

ESR+

..

Erityinen toimintalinja (innovatiiviset toimet)

Ei

ESR+

Erityistavoite 8

Erityinen toimintalinja (aineellinen puute)

Ei

ESR+

Erityistavoite 9

*Tämä sisältää JTF:n määrärahat ja EAKR:stä ja ESR+:sta siirretyn täydentävän tuen.3)    Korvataan 3.A kohdassa oleva taulukko 15 seuraavasti:

Alueluokka

Investointi-ikkuna 1

Investointi-ikkuna 2

Investointi-ikkuna 3

Investointi-ikkuna 4

Investointi-ikkuna 5

Määrä

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

EAKR

Kehittyneemmät alueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

ESR+

Kehittyneemmät alueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

JTF*

Kehittyneemmät alueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Koheesiorahasto

EMKR

Yhteensä

* Alkuperäiset JTF:n määrärahat (ilman siirrettäviä täydentäviä määrärahoja) asetuksessa 21 vahvistettujen rajojen puitteissa.4)    Lisätään 3.A kohtaan taulukko 18 seuraavasti:

”Taulukko 18: JTF:n alkuperäiset määrärahat ohjelmalle1

Viite: 21 a artikla

JTF:n alkuperäiset määrärahat ohjelmalle* alueluokittain

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

JTF:n alkuperäinen tuki ohjelmassa*

* JTF:stä tuettava ohjelma.

1 Kun ”asianomainen rahasto” on JTF (ohjelmaa koskevat perustiedot, ohjelmamallin s. 1).”

5)    Lisätään 3.A kohtaan taulukon 18 jälkeen rastittava kohta seuraavasti:

”Pakollinen EAKR:n ja ESR+:n varojen siirto täydentävänä tukena oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon2

Siirto JTF:ään

Koskee JTF:stä tuettavan ohjelman sisäisiä siirtoja (Taulukko 18 A)

Koskee muista ohjelmista tehtäviä siirtoja JTF:stä tuettavaan ohjelmaan (Taulukko 18 B)

Ei sovelleta (eli ohjelma ei saa tukea JTF:stä)

2 Jos JTF:stä tuettava ohjelma saa täydentävää tukea (ks. 21 a artikla) ohjelman sisältä tai muista ohjelmista, on täytettävä molemmat taulukot 18 A ja 18 B.6)    Lisätään 3.A kohtaan taulukko 18 A seuraavasti:

”Taulukko 18A: EAKR:n ja ESR+:n varojen siirto oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (JTF) ohjelman sisällä

JTF:n määrärahat ohjelmassa* alueluokittain

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Ohjelman sisäinen siirto* (täydentävä tuki) alueluokittain

EAKR

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

ESR+

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

Yhteensä

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

* JTF:stä tuettava ohjelma.”

 7)    Lisätään 3.A kohtaan taulukko 18 B seuraavasti:

”Taulukko 18 B: EAKR:n ja ESR+:n varojen siirto muista ohjelmista oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (JTF) tässä ohjelmassa

Täydentävä tuki JTF:lle tässä ohjelmassa (CCI-numero)* alueluokittain

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Siirto/siirrot muista ohjelmista** alueluokittain

Ohjelma 1 (CCI-numero)

EAKR

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

ESR+

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

Ohjelma 2 (CCI-numero)

Ohjelma 3 (CCI-numero)

EAKR yhteensä

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

ESR+ yhteensä

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät alueet

Yhteensä

* JTF:stä tuettava ohjelma, joka saa täydentävää tukea EAKR:stä ja ESR+:sta.

** Ohjelma, josta EAKR:n ja ESR+:n täydentävä tuki annetaan.”

Perustelut pakolliselle siirrolle EAKR:stä ja ESR :sta suunniteltujen tukitoimityyppien perusteella – 17 artiklan 3 kohdan d alakohdan viii alakohta

Tekstikenttä [3 000]

8)    Korvataan 3.1 kohdassa oleva taulukko 10 seuraavasti:

Taulukko 10: Määrärahat vuosittain

Rahasto

Alueluokka

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Yhteensä

EAKR*

Vähemmän kehittyneet alueet

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

Yhteensä

ESR+*

Vähemmän kehittyneet alueet

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

Yhteensä

JTF**

Vähemmän kehittyneet alueet

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Yhteensä

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

EMKR

Ei sovelleta

Yhteensä

* Määrät pakollisen siirron jälkeen eli jos pakollinen siirto EAKR:stä ja ESR+:sta tehdään tästä ohjelmasta, EAKR:n ja ESR+:n määrät eivät sisälly siirrettyjä määriä.

** Ilmoitetaan JTF:n kokonaisvarat taulukon 18 perusteella (eli JTF:n määrärahat ja EAKR:stä ja ESR+:sta siirretty täydentävä tuki).

9)    Korvataan 3.2 kohta seuraavasti:

3.2 Kokonaismäärärahat rahastoittain ja kansallinen yhteisrahoitus*

Viite: 17 artiklan 3 kohdan f alakohdan ii alakohta, 17 artiklan 6 kohta

Työpaikat ja kasvu -tavoite

Taulukko 11: Kokonaismäärärahat rahastoittain ja kansallinen yhteisrahoitus

Toimintapoliittinen tavoite / JTF-tavoite tai tekninen tuki

Toimintalinja

EU:n tuen laskentaperusta (yhteensä tai julkinen)

Rahasto

Alueluokka**

EU:n rahoitusosuus

Kansallinen rahoitusosuus

Kansallisen rahoitusosuuden ohjeellinen jakautuminen

Yhteensä

Yhteisrahoituksen määrä

julkinen

yksityinen

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+ (b)***

(f)=(a)/(e)***

Toimintalinja 1

Julkinen/yhteensä

EAKR

Vähemmän kehittyneet alueet

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Erityismääräraha syrjäisimmille tai pohjoisen harvaan asutuille alueille

Toimintalinja 2

ESR+

Vähemmän kehittyneet alueet

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

Toimintalinja 3

JTF****

Vähemmän kehittyneet alueet

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Toimintalinja 4

Koheesiorahasto

Tekninen tuki

Tekninen tuki, yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 29 artikla

EAKR tai ESR+ tai koheesiorahasto tai JTF

Tekninen tuki, yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 30 artikla

EAKR tai ESR+ tai koheesiorahasto tai JTF

EAKR yhteensä

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityismääräraha syrjäisimmille tai pohjoisen harvaan asutuille alueille

ESR+ yhteensä

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

JTF yhteensä

Kehittyneemmät alueet

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Koheesiorahasto yhteensä

Ei sovelleta

Yhteensä

* Ennen vuonna 2025 tehtävää väliarviointia EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja JTF:n osalta, määrärahat vain vuosiksi 2021–2025.

**EAKR: vähemmän kehittyneet alueet, siirtymäalueet, kehittyneemmät alueet ja soveltuvin osin erityismääräraha syrjäisimmille ja pohjoisen harvaan asutuille alueille. ESR+: vähemmän kehittyneet alueet, siirtymäalueet, kehittyneemmät alueet ja soveltuvin osin lisämääräraha syrjäisimmille ja pohjoisen harvaan asutuille alueille. Koheesiorahasto: ei sovelleta. Teknisen tuen osalta alueluokkien soveltaminen riippuu rahaston valinnasta.

*** Tarvittaessa kaikkien alueluokkien osalta.

**** Ilmoitetaan JTF:n kokonaisvarat taulukon 18 perusteella (eli JTF:n määrärahat ja EAKR:stä ja ESR+:sta siirretty täydentävä tuki).10)    Korvataan 8. kohdassa oleva taulukko 14 seuraavasti:

Merkintä 88 ja 89 artiklan käytöstä*

Toimintalinjan nro

Rahasto

Erityistavoite (Työpaikat ja kasvu -tavoite) tai tuen kohde (EMKR)

Tukikelpoisten menojen korvausten käyttö toimintalinjassa yksikkökustannusten, kertakorvausten ja kiinteämääräisen rahoituksen perusteella yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 88 artiklan mukaisesti.

Toimintalinja 1

EAKR

Erityistavoite 1

Erityistavoite 2

Toimintalinja 2

ESR+

Erityistavoite 3

Erityistavoite 4

Toimintalinja 3

Koheesiorahasto

Erityistavoite 5

Erityistavoite 6

Toimintalinja 4

JTF

Erityistavoite JTF

Kustannuksiin perustumattoman rahoituksen käyttö yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 89 artiklan mukaisesti.

Toimintalinja 1

EAKR

Erityistavoite 7

Erityistavoite 8

Toimintalinja 2

ESR+

Erityistavoite 9

Erityistavoite 10

Toimintalinja 3

Koheesiorahasto

Erityistavoite 11

Erityistavoite 12

Toimintalinja 4

JTF

Erityistavoite JTF

* Täydelliset tiedot toimitetaan yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen liitteenä olevien mallien mukaisesti.”LIITE VII

1)    Korvataan taulukko 1 seuraavasti:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Toimintalinjan määrärahat ohjelman perusteella

Kumulatiiviset tiedot ohjelman rahoituksesta

Toimintalinja

Erityistavoite

Rahasto

Alueluokka

Unionin rahoitusosuuden laskentaperuste*

(Rahoitusosuus yhteensä tai julkinen rahoitusosuus)

Määrärahat yhteensä

(euroa)

Yhteisrahoituksen määrä

(%)

Tuettaviksi valittujen toimien tukikelpoiset kustannukset yhteensä (euroa)

Rahastoista osoitettava rahoitusosuus tuettaviksi valituille toimille (euroa)

Valittujen toimien kattama osuus kokonaismäärärahoista (%)

[sarake 7 / sarake 5 x 100]

Toimien toteuttamisesta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Tuensaajille aiheutuneiden ja toimien toteuttamisessa maksettujen tukikelpoisten menojen osuus kokonaismäärärahoista (%)

[sarake 10 / sarake 5 x 100]

Valittujen toimien lukumäärä

Laskelma

Laskelma

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Toimintalinja 1

Erityistavoite 1

EAKR

Toimintalinja 2

Erityistavoite 2

ESR+

Toimintalinja 3

Erityistavoite 3

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

Toimintalinja 4

Erityistavoite JTF

JTF*

Yhteensä

EAKR

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

EAKR

Siirtymäalueet

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

EAKR

Kehittyneemmät alueet

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

EAKR

Erityismääräraha syrjäisimmille alueille tai pohjoisen harvaan asutuille alueille

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

ESR+

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

ESR+

Siirtymäalueet

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

ESR+

Kehittyneemmät alueet

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

ESR+

Erityismääräraha syrjäisimmille alueille tai pohjoisen harvaan asutuille alueille

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

JTF*

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

JTF*

Siirtymäalueet

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Yhteensä

JTF*

Kehittyneemmät alueet

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

*Määrät sisältävät EAKR:stä ja ESR+:sta siirretyn täydentävän tuen.

2)    Korvataan taulukko 7 seuraavasti:

Rahasto

Alueluokka

Unionin rahoitusosuus

[kuluva kalenterivuosi]

[seuraava kalenterivuosi]

Tammikuu–lokakuu

Marraskuu–joulukuu

Tammikuu–joulukuu

EAKR

Vähemmän kehittyneet alueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Siirtymäalueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Kehittyneemmät alueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Euroopan alueellinen yhteistyö

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESR+

Vähemmän kehittyneet alueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Siirtymäalueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Kehittyneemmät alueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

JTF**

Vähemmän kehittyneet alueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Siirtymäalueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Kehittyneemmät alueet

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Sisäisen turvallisuuden rahasto

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline

       Tässä ilmoitetaan ainoastaan erityismääräraha syrjäisimmille alueille ja/tai pohjoisen harvaan asutuille alueille.

** Määrät sisältävät soveltuvin osin EAKR:stä ja ESR+:sta siirretyn täydentävän tuen.