29.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 365/8


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia: M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 365/08)

1.   

Komissio vastaanotti 20. lokakuuta 2020 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

SAZKA Group a.s (”SAZKA Group”, Tšekki), joka kuuluu yhtymään KKCG Group

Österreichische Beteiligungs Aktiengesellschaft (”ÖBAG”, Itävalta), jonka omistaja on Itävallan valtio

Casinos Austria Aktiengesellschaft (”CASAG”, Itävalta), joka on yhtymän SAZKA Group yksinomaisessa määräysvallassa.

SAZKA Group ja ÖBAG hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä CASAG.

Keskittymä toteutetaan sopimuksella tai muilla keinoin.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

SAZKA Group on eurooppalaisen arpajaiskonsernin emoyhtiö. Se on pääasiassa holdingyhtiö mutta tarjoaa myös rahapelejä koskevia konsulttipalveluja. Sen tytäryhtiöt tarjoavat arpajais-, rahapeli- ja vedonlyöntipalveluja (sekä muita palveluja) Tšekissä, Kreikassa, Kyproksessa ja Italiassa.

ÖBAG on valtion omistama itsenäinen holdingyhtiö, joka hallinnoi 11:tä valtion sijoitusta ja toimii pääasiassa seuraavilla aloilla: i) aktiivisten omistusosuuksien hallinnointi, ii) omistusoikeuksien hankinta olemassa olevissa sijoituksissa ja kolmansissa yrityksissä, iii) toimenpiteet, joilla kehitetään Itävallan asemaa talouden kannalta keskeisenä paikkana, iv) ulkopuolisten omistusosuuksien hallinnointi ja v) yksityistämisen hallinnointi.

CASAG toimii Itävallassa pelialalla, erityisesti i) kasinotoiminnan, ii) arpajaistoiminnan, iii) videopelikoneiden, iv) urheiluvedonlyönnin ja v) verkkopelien alalla. Lisäksi Casinos Austria Aktiengesellschaftilla on tytäryhtiöidensä kautta kasinotoimintaa Australiassa, Belgiassa, Tanskassa, Egyptissä, Liechtensteinissa, Saksassa, Unkarissa, Palestiinassa ja Sveitsissä sekä videopelikoneisiin liittyvää toimintaa Pohjois-Makedoniassa. Ennen liiketoimen toteuttamista CASAG on yrityksen SAZKA Group yksinomaisessa määräysvallassa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

Case M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.