7.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 152/3


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9797 – AUNDE Group / Toyota Boshoku / TB Kawashima Automotive Textile (India) JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 152/03)

1.   

Komissio vastaanotti 28. huhtikuuta 2020 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

AUNDE Achter & Ebels GmbH (Saksa), joka kuuluu konserniin AUNDE Group SE (”AUNDE”, Saksa),

TB Kawashima Co. Ltd (”TBK”, Japani), joka on yrityksen Toyota Boshoku Corporation (”TB”, Japani) määräysvallassa,

TB Kawashima Automotive Textile (Intia) Private Ltd (”kohdeyritys JV”, Intia).

AUNDE ja TB hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan kohdeyrityksessä (JV). Ennen liiketoimen toteuttamista kohdeyritys on TB:n yksinomaisessa määräysvallassa TBK:n kautta.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

AUNDE Achter & Ebels GmbH: Aunden tytäryhtiö, joka kehittää ja tuottaa autoteollisuuden tuotteita, mukaan lukien lankoja, teknisiä kankaita sekä tekstiili- ja nahkapäällysteitä. Aunde kehittää ja tuottaa mm. autoteollisuuden lankoja, teknisiä tekstiilejä, istuinpäällysteitä ja vaahto-osia tuotemerkeillä AUNDE, ISRINGHAUSEN ja FEHRER alkuperäisille laitevalmistajille ja autoteollisuuden tavarantoimittajille Euroopassa ja maailmanlaajuisesti,

TBK: kehittää, tuottaa ja toimittaa erityyppisiä autoteollisuudessa käytettäviä tekstiilejä ja sisäkankaita lähinnä Aasiassa. Se on sidossuhteessa TB:hen, japanilaiseen autonosien valmistajaan, joka valmistaa pääasiassa henkilöautojen istuimia, junien ja ilma-alusten istuimia sekä istuinten osia ja muita ajoneuvojen sisä- ja ulko-osia.

kohdeyritys JV: valmistaa ja jakelee sisätekstiilejä ja -kankaita autoteollisuudelle Intiassa ja sen naapurimaissa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9797 – AUNDE Group / Toyota Boshoku / TB Kawashima Automotive Textile (India) JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, p. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.