Bryssel 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

2020/0047(NLE)

Yhteinen ehdotus

NEUVOSTON SUOSITUS EUROOPPA-NEUVOSTOLLE

päätöksen antamiseksi unionin strategisista tavoitteista, joihin pyritään ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2020–2024 avulla


PERUSTELUT

1.Unionin ulkoisella toiminnalla pyritään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 21 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin, jotka koskevat demokratiaa ja oikeusvaltiota sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta.

2.Tätä varten komissio ja korkea edustaja ehdottavat neuvostolle, että se antaisi Eurooppa-neuvostolle suosituksen hyväksyä SEU-sopimuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla päätös unionin strategisista eduista ja tavoitteista, joihin pyritään ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2020–2024 avulla. Tämä päätös ei rajoita perussopimuksissa määrättyjä toimivallan jakautumista tai päätöksentekomenettelyjä. Se ei etenkään vaikuta määräenemmistöpäätöksentekoon asioissa, joissa sitä tällä hetkellä sovelletaan.

3.Toimintasuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, jotka olisi toteutettava sen täytäntöönpanemiseksi. Eurooppa-neuvoston päätöksellä luotaisiin kehys, jonka avulla voitaisiin yksilöidä konkreettisia ehdotuksia unionin toimiksi tai kannoiksi ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevien tavoitteiden täytäntöönpanon yhteydessä ja helpottaa sellaisten resurssien määrittämistä, joita unioni ja jäsenvaltiot kohdentavat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.Yhteinen ehdotus

NEUVOSTON SUOSITUS EUROOPPA-NEUVOSTOLLE

päätöksen antamiseksi unionin strategisista tavoitteista, joihin pyritään ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2020–2024 avulla

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta ja komissio muiden ulkoisen toiminnan alojen osalta ehdottavat neuvostolle, että se antaisi Eurooppa-neuvostolle suosituksen hyväksyä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös.

Ehdotetaan, että neuvosto antaa Eurooppa-neuvostolle suosituksen hyväksyä tämän ehdotuksen liitteenä oleva ehdotus Eurooppa-neuvoston päätökseksi.


Bryssel 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

LIITE

Yhteinen ehdotus

NEUVOSTON SUOSITUS EUROOPPA-NEUVOSTOLLE

päätöksen antamiseksi unionin strategisista tavoitteista, joihin pyritään ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2020–2024 avulla
LIITE

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Unionin kansainvälisen tason toiminnan olisi perustuttava sen perustamisen, kehittämisen ja laajentumisen johtoajatuksena oleviin periaatteisiin, joita unioni pyrkii edistämään muualla maailmassa: demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus, ihmisarvo, tasa-arvo ja yhteisvastuu sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteet ja kansainvälinen oikeus.

(2)Eurooppa-neuvoston päätösten, jotka koskevat unionin strategisia etuja ja tavoitteita, olisi liityttävä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja muihin unionin ulkoisen toiminnan aloihin. Ne voivat koskea unionin suhteita yksittäiseen maahan tai alueeseen taikka tiettyä aihetta.

(3)Komission ja korkean edustajan esittämän ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman tarkoituksena on vahvistaa EU:n johtoasemaa ihmisoikeuksien ja demokratian maailmanlaajuisena edistäjänä ja suojelijana, asettaa tavoitteet, määritellä toiminnan ja täytäntöönpanon painopisteet, maksimoida unionin rooli maailmannäyttämöllä laajentamalla ihmisoikeuksia koskevaa välineistöä ja edistää yhtenäisempää ja yhdennetympää EU:ta tukemalla tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa toimintaa.

(4)Edellä mainittuihin tavoitteisiin pyritään hyödyntämällä viittä toisiinsa liittyvää ja toisiaan vahvistavaa toimintalinjaa: yksilöiden suojelu ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, kestävien, osallistavien ja demokraattisten yhteiskuntien rakentaminen, maailmanlaajuisen ihmisoikeus- ja demokratiajärjestelmän edistäminen, uusien teknologioiden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja haasteiden ratkaiseminen sekä tavoitteiden saavuttaminen yhteistyön avulla.

(5)On aiheellista hyväksyä toimintasuunnitelma Eurooppa-neuvoston päätöksellä, jotta unioni ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa tiettyjä täytäntöönpanotoimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.Ihmisoikeuksien ja demokratian alaa koskevalla unionin ulkoisella toiminnalla pyritään seuraaviin strategisiin tavoitteisiin:

·vahvistetaan EU:n johtoasemaa ihmisoikeuksien ja demokratian maailmanlaajuisena edistäjänä ja suojelijana;

·asetetaan EU:lle tavoitteet, määritetään toiminnan painopisteet ja keskitytään täytäntöönpanoon;

·maksimoidaan EU:n rooli maailmannäyttämöllä laajentamalla ihmisoikeuksia koskevaa välineistöä ja siihen kuuluvia keskeisiä välineitä ja politiikkoja;

·edistetään yhtenäisempää ja yhdennetympää EU:ta tukemalla tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa toimintaa.

2.    Edellä 1 kohdassa lueteltuihin tavoitteisiin pyritään asettamalla etusijalle yksilöiden suojelu ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, kestävien, osallistavien ja demokraattisten yhteiskuntien rakentaminen, maailmanlaajuisen ihmisoikeus- ja demokratiajärjestelmän edistäminen, uusien teknologioiden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja haasteiden ratkaiseminen sekä tavoitteiden saavuttaminen yhteistyön avulla. Yksityiskohtaiset toimet tavoitteisiin pyrkimiseksi esitetään tähän päätökseen liittyvässä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa toimintasuunnitelmassa.

2 artikla

Toimintasuunnitelma kattaa vuodet 2020–2024. Unioni ja jäsenvaltiot asettavat saataville tarvittavat resurssit toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3 artikla

Neuvosto ja komissio varmistavat korkean edustajan avustamana, että toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi toteutettavat toimenpiteet ja muut unionin ulkoisen toiminnan alalla toteutettavat toimenpiteet ovat keskenään johdonmukaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Eurooppa-neuvoston puolesta    
Puheenjohtaja

C. Michel