11.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/7


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9523 – Munich RE / DIF / Green Investment Group / Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 307/06)

1.   

Komissio vastaanotti 2. syyskuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (”Munich Re”, Saksa)

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A (”DIF”), joka on yrityksen DIF Management Holding BV määräysvallassa (Alankomaat)

Green Investment Group Limited (”GIG”, Yhdistynyt kuningaskunta), joka on yrityksen Macquarie Group määräysvallassa (Australia)

Covanta Holding Corporation (”Covanta”, Yhdysvallat)

Covanta Europe Assets Limited (”Dublin Waste-to-Energy facility”, Irlanti).

Munich Re, DIF, GIG ja Covanta hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä Dublin Waste-to-Energy facility. Dublin Waste-to-Energy facility on tällä hetkellä yritysten DIF, GIG ja Covanta yhteisessä määräysvallassa.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Munich Re toimii pääasiassa jälleenvakuutus- ja vakuutusalalla

DIF on infrastruktuuri-investointirahasto

GIG on erikoistunut vihreään infrastruktuuriin tehtäviin sijoituksiin, hankkeiden toteuttamiseen ja salkunhoitopalveluihin sekä niihin liittyviin palveluihin

Covanta toimii pääasiassa jätehuollon ja energian aloilla

Dublin Waste-to-Energy facility toimii jätehuollon ja sähköntuotannon aloilla.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy Facility

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.