23.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 285/3


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9483 – Engie/Powerlines)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 285/04)

1.   

Komissio vastaanotti keskiviikko 16. elokuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Engie S.A. (Ranska, ”Engie”),

Powerlines Group (Itävalta, ”Powerlines”).

Engie hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Powerlines.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Engie on teollisuusyritys, joka toimii kaasun, sähkön ja energiapalvelujen aloilla. Sen toiminta kattaa energian koko arvoketjun.

Powerlinesin toimenkuvaan kuuluu rautateiden sähköistys ja ajojohdinratkaisut pääasiassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Itävallassa sekä energian siirto- ja jakelulinjojen asentaminen Saksassa ja Itävallassa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9483 – Engie/Powerlines

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).