Bryssel 25.9.2019

COM(2019) 422 final

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KAHDESTOISTA RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MAATALOUSRAHASTOSTA (MAASEUTURAHASTO)
VARAINHOITOVUOSI 2018


Sisällysluettelo

1.Talousarviomenettely

1.1.Rahoituskehys

1.2.Talousarvioesitys vuodeksi 2018

1.3.Vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen

1.4.Lisätalousarvioiden hyväksyminen

2.Määrärahojen hoito

2.1.Maksusitoumusmäärärahojen hoito

2.1.1.Maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmat

2.1.2.Tekninen apu

2.2Maksumäärärahojen hoito

2.2.1.Maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmat

2.2.2.Tekninen apu

3.Maaseuturahaston vuoden 2018 talousarvion toteutuminen

3.1.Maksusitoumusmäärärahojen toteutuminen

3.1.1.Maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmat

3.1.2.Tekninen apu

3.2.Maksumäärärahojen toteutuminen

3.2.1.Maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmat

3.2.2.Tekninen apu

3.3.Ilmoitetut menot toimenpiteittäin

3.4.Maaseuturahaston ohjelmien täytäntöönpano

3.4.1.Ohjelmakausi 2007–2013

3.4.2.Ohjelmakausi 2014–2020

1.    Talousarviomenettely

1.1.    Rahoituskehys 

Vuoden 2018 maaseudun kehittämismenot rahoitetaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka kattaa kauden 2014–2020. Monivuotinen rahoituskehys vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1311/2013. Maaseudun kehittämiseen sekä markkinoihin liittyviin menoihin ja suoriin tukiin myönnetyt määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen vuosittaisen teknisen mukautuksen jälkeen esitetään taulukossa 1.

Taulukko 1 – Rahoituskehys vuosiksi 2014–2020

OTSAKE 2.

miljoonaa euroa; käypinä hintoina

Kestävä kasvu: luonnonvarat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

josta:

- maaseudun kehittämiseen a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

- markkinoihin liittyviin menoihin ja suoriin tukiin, a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä varainhoitovuoden 2014 osalta siirretyn 351,9 miljoonan euron nettomäärän jälkeen (ks. yksityiskohtaiset tiedot alaviitteestä f).

b) Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä varainhoitovuoden 2015 osalta siirretyn 51,6 miljoonan euron nettomäärän jälkeen (ks. yksityiskohtaiset tiedot alaviitteestä f).

c) Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä varainhoitovuosien 2014–2020 osalta siirretyn 28 miljoonan euron nettomäärän jälkeen (ks. yksityiskohtaiset tiedot alaviitteestä f).

d) Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä varainhoitovuosien 2015–2020 osalta siirretyn 4 313,9 miljoonan euron nettomäärän jälkeen (ks. yksityiskohtaiset tiedot alaviitteestä f).

e) Monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1311/2013 19 artiklan soveltamisesta johtuvan maaseuturahaston vuoden 2014 määrärahojen uudelleenkohdentamisen jälkeen vuoden 2014 sitoumuksista vähennetty yhteensä 8 705 miljoonan euron summa jaettiin tasan vuosien 2015 ja 2016 sitoumuksille.

f) Alaviitteissä a–d mainitut siirrot käsittävät seuraavat tapahtumat: vuosina 2014–2020 puuvilla-alalta (GR) asetuksen (EU) N:o 1307/2013 66 artiklan 1 kohdan perusteella vuosittain tehtävä 4 miljoonan euron siirto, vapaaehtoiseen mukauttamiseen tarkoitettu varainhoitovuoden 2014 osalta (UK) asetuksen (EY) N:o 73/2009 10 artiklan b kohdan ja 10 artiklan c kohdan 2 alakohdan perusteella tehty 296,3 miljoonan euron siirto, sekä varainhoitovuoden 2014 että 2015 osalta asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 artiklan ja 136 artiklan b kohdan perusteella tehdyt 51,6 miljoonan euron käyttämättömien varojen siirrot (SE ja DE) ja maksujen vähentämistä sekä pilareiden joustavuutta varten asetuksen (EU) N:o 1307/2013 7 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan perusteella tehty 4 313,9 miljoonan euron siirto.

1.2.    Talousarvioesitys vuodeksi 2018

Komissio hyväksyi vuoden 2018 talousarvioesityksen ja teki sitä koskevan ehdotuksen budjettivallan käyttäjälle 29. kesäkuuta 2017.

Talousarvioesitykseen sisältyi 14 372 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 11 848 miljoonaa euroa maksumäärärahoina Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle (maaseuturahasto) ohjelmakaudelle 2014–2020.

Neuvosto vahvisti vuoden 2018 talousarvioesitystä koskevan kantansa 4. syyskuuta 2017 ja Euroopan parlamentti oman kantansa 25. lokakuuta 2017. Sovittelukomitea oli kutsuttava koolle, ja komitea sopi yhteisestä tekstistä 21 päivän määräajassa. Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät yhteisen tekstin kumpikin erikseen 30. marraskuuta 2017.

1.3.    Vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen

Marraskuun 30. päivänä 2017 hyväksytty vuoden 2018 talousarvio vastasi maaseuturahaston osalta komission ehdotusta.

Taulukko 2

Hyväksytty vuoden 2018 talousarvio

Budjettikohta

Maksusitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

(euroa)

(euroa)

2014–2020

05.046001 (Maaseudun kehittämisohjelmat)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Muu kuin operatiivinen tekninen apu)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operatiivinen tekninen apu)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Lisätalousarvioiden hyväksyminen

Lisätalousarviossa nro 6 vähennettiin maaseuturahaston kauden 2014–2020 teknisen avun maksusitoumusmäärärahoja 0,7 miljoonaa euroa.

Taulukko 3

Vuoden 2018 talousarvio muutosten jälkeen

Budjettikohta

Maksusitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

(euroa)

(euroa)

2014–2020

05.046001 (Maaseudun kehittämisohjelmat)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Muu kuin operatiivinen tekninen apu)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operatiivinen tekninen apu)

20 070 000

21 037 093

2.    Määrärahojen hoito

2.1.    Maksusitoumusmäärärahojen hoito

2.1.1.    Maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmat

Vuoden 2018 hyväksytyn talousarvion maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmien maksumäärärahojen määrä oli 14 347 miljoonaa euroa, ja ne kaikki liittyivät kauden 2014–2020 ohjelmiin.

Taulukko 4

Maksusitoumusmäärärahojen hoito vuonna 2018 – Maaseuturahasto

Budjettikohta

05.046001

(euroa)

Määrärahat vuoden 2018 alussa

14 346 899 509

Vuonna 2018 käytettävissä olleet määrärahat

14 346 899 509

Vuonna 2018 käytetyt määrärahat

14 346 899 509

2.1.2.    Tekninen apu

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 1 kohdassa säädetään, että maaseuturahaston vuotuisista määrärahoista voidaan käyttää komission aloitteesta enintään 0,25 prosenttia teknisen avun toimien rahoitukseen. Vuoden 2018 talousarviossa tähän tarkoitukseen käytettävissä oleva määrä oli alun perin 4,7 miljoonaa euroa muulle kuin operatiiviselle tekniselle avulle ja 20,8 miljoonaa euroa operatiiviselle tekniselle avulle. Jälkimmäistä määrää alennettiin 0,7 miljoonaa euroa lisätalousarviossa nro 6.

2.2    Maksumäärärahojen hoito

2.2.1.    Maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmat

Kauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmille hyväksytyn vuoden 2018 talousarvion maksumäärärahat olivat 11 822 miljoonaa euroa. Lisäksi käytettävissä oli edelliseltä vuodelta siirrettyjä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja 18,1 miljoonaa euroa ja vuoden aikana perittyjä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja 12,4 miljoonaa euroa. Maksumäärärahoja vahvistettiin siirtämällä a) 4 miljoonaa euroa teknistä apua koskevasta budjettikohdasta, b) 150 miljoonaa euroa kokonaismäärärahasiirtona ja c) 64 miljoonaa euroa tilinpäätössiirtona. Lisäksi siirrettiin 119,0 miljoonaa euroa maaseuturahaston kauden 2007–2013 käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, jotta jäsenvaltioiden vuoden 2018 kolmannen neljänneksen menoilmoitukset voitiin kattaa kokonaisuudessaan. Kaikki siirrot huomioon ottaen vuonna 2018 käytettävissä olleiden maksumäärärahojen kokonaismäärä oli 12 189,5 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan käytettiin 12 173,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoja ja 12,4 miljoonaa euroa käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja siirrettiin automaattisesti varainhoitovuodelta 2018 varainhoitovuodelle 2019.Taulukko 5

Maksumäärärahojen hoito vuonna 2018

(euroa)

 

Maaseuturahasto (2014–2020)

Budjettikohta: 05.046001

Määrärahat vuoden 2018 alussa

11 822 000 000

Siirto maaseuturahaston kauden 2014–2020 teknisen avun budjettikohdasta

4 000 000

Kokonaismäärärahasiirto

150 000 000

Tilinpäätössiirto

64 000 000

Vuodelta 2017 siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

18 098 156

Takaisin perityt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2018

12 400 084

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirto maaseuturahastolta 2007–2013

119 046 270

Vuonna 2018 käytettävissä olleet määrärahat

12 189 544 509

Vuonna 2018 käytetyt määrärahat

12 173 540 691

2.2.2.    Tekninen apu

Vuoden 2018 talousarviossa maksumäärärahoja oli maaseuturahaston teknisen avun osalta yhteensä 25,7 miljoonaa euroa. Maaseuturahaston kauden 2014–2020 ohjelmien budjettikohtaan siirrettiin 4,0 miljoonaa euroa kattamaan jäsenvaltioiden menoilmoitukset kokonaan vuoden 2018 kolmannelta neljännekseltä. Maksumäärärahojen lopullinen määrä oli 21,7 miljoonaa euroa.

3.    Maaseuturahaston vuoden 2018 talousarvion toteutuminen

3.1.    Maksusitoumusmäärärahojen toteutuminen

3.1.1.    Maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmat    

Vuoden 2018 talousarviossa maaseuturahaston kauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmien käytettävissä olevien maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä (14 346,9 miljoonaa euroa) sidottiin kokonaan.

Taulukossa 6 esitetään jäsenvaltioittain asetuksella (EU) N:o 1305/2013, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/71, vahvistettu jako ja vuonna 2018 sidotut määrät.Taulukko 6

Asetus (EU) N:o 1305/2013 (sellaisena kuin se on muutettuna) v. sidotut määrät vuoden 2018 lopussa

Budjettikohta: 05.046001

(euroa)

Jäsenvaltio

Asetus (EU) N:o 1305/2013

Vuonna 2018 sidotut määrät

Vuoden 2018 määrärahat

 

(a)

(b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Yhteensä

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Tekninen apu

Ohjelmakaudeksi 2014–2020 operatiivisen teknisen avun maksusitoumusmäärärahat olivat vuoden 2018 talousarviossa suuruudeltaan 20,8 miljoonaa euroa. Tätä budjettikohtaa pienennettiin 0,7 miljoonaa euroa lisätalousarviossa nro 6. Taulukossa 7 esitetään operatiivista teknistä apua varten vuonna 2018 käytettävissä olleiden maksusitoumusmäärärahojen käyttö. Suurin osa niistä liittyy Euroopan maaseudun kehittämisen verkostoon ja rahoitusvälineitä koskevaan tekniseen neuvoa-antavaan foorumiin.

Taulukko 7

Tekninen apu – Maksusitoumusmäärärahojen toteutuminen

Budjettikohta: 05.046002

(euroa)

Kuvaus

Sidottu määrä

Eurooppalainen maaseudun kehittämisen verkosto

4 629 652

Rahoitusvälineitä koskeva tekninen neuvoa-antava foorumi

4 523 225

Tietotekniikka*

2 979 178

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus

2 730 006

Yritysviestintä

2 140 000

Euroopan arviointiverkosto

1 900 113

Luonnonmukaisen maatalouden tietokanta

432 796

Tarkastukset

249 774

Logon suojaus

50 000

Yhteensä

19 634 744

* mukaan lukien laajakaistaa käsittelevät virastot (BCO, Broadband Competence Offices)

3.2.    Maksumäärärahojen toteutuminen

3.2.1.    Maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmat

Ohjelmakaudella 2014–2020 käytettävissä olevista 12 189,5 miljoonan euron maksumäärärahoista käytettiin 12 173,5 miljoonaa euroa. Taulukossa 8 esitetään vuonna 2018 suoritettujen maksujen jakautuminen ilmoituskausittain:


Taulukko 8

Vuoden 2018 maksut maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelmiin (miljoonaa euroa)

2007–2013

2014–2020

 

 

 

Ennakkorahoitus 2014–2020

19,5

Maksupyyntöjen korvaukset ennen Q4:ää 2017

6,3

Maksupyyntöjen korvaukset Q4 2017

4 460,8

Maksupyyntöjen korvaukset Q1 2018

2 616,1

Maksupyyntöjen korvaukset Q2 2018

2 402,3

Maksupyyntöjen korvaukset Q3 2018

2 668,6

Päättäminen tai positiiviset maksut 2007–2013

271,9

-

Yhteensä vuonna 2018

271,9

12 173.5

Jäljempänä olevassa kaaviossa esitetään maksumäärärahojen kuukausittainen käyttö (tammikuusta joulukuuhun 2018).

Kaavio 1Komission varainhoitovuonna 2018 maksamien määrien toteutuminen jäsenvaltiota ja ilmoituskautta kohden esitetään taulukoissa 9 a ja 9 b.

Taulukko 9 a: Maaseuturahasto (2007–2013)

Tosiasiallisesti suoritetut maksut 1.1.2018–31.12.2018

Maaseuturahaston kausi 2007–2013 – Budjettikohta 05.040501 (euroa)

Jäsenvaltio

Positiiviset maksut, pääasiassa unionin tuomioistuimen tuomioiden mukaisesti

Päättäminen

Yhteensä

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Yhteensä

47 161 052

224 768 001

271 929 053Taulukko 9 b: Maaseuturahasto (2014–2020)

Tosiasiallisesti suoritetut maksut 1.1.2018–31.12.2018

Maaseuturahaston kausi 2014–2020 – Budjettikohta 05.046001

(euroa)

Jäsenvaltio

Ennakkomaksut

Ennen Q4:ää 2017

Q4 2017

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

Yhteensä

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Yhteensä

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691Taulukossa 10 verrataan kunkin jäsenvaltion osalta vuonna 2018 suoritettuja maaseuturahaston kauden 2014–2020 maksuja vuoden 2017 maksuihin. Maksut lisääntyivät yhteensä 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2017 (11,1 miljardista eurosta 12,2 miljardiin euroon).

Taulukko 10

Jäsenvaltioille suoritetut maksut – Vertailu 2018 v. 2017 – Maaseuturahaston kausi 2014-2020

(euroa)

 

Jäsenvaltio

2017

2018

Erotus 2018 v. 2017

Välimaksut

Ennakkomaksut

Yhteensä

Välimaksut

Ennakkomaksut

Yhteensä

(euroa)

(prosenttia)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Yhteensä

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Tekninen apu 

Operatiivisen teknisen avun maksumäärärahat olivat ohjelmakaudeksi 2014–2020 suuruudeltaan 21,0 miljoonaa euroa. Osa näistä määrärahoista (4,0 miljoonaa euroa) siirrettiin kattamaan maaseuturahaston kauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmien maksutarpeet.

Taulukossa 11 esitetään maksut tärkeimpien toimien mukaan ryhmiteltyinä. Suurin osa niistä liittyy Euroopan maaseudun kehittämisen verkostoon.

Taulukko 11

 

Tekninen apu – Maksumäärärahojen toteutuminen

Budjettikohta: 05.046002

(euroa)

Kuvaus

Maksettu määrä

Eurooppalainen maaseudun kehittämisen verkosto

3 914 519

Tietotekniikka*

2 822 364

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus

2 468 602

Rahoitusvälineitä koskeva tekninen neuvoa-antava foorumi

1 800 000

Euroopan arviointiverkosto

1 589 121

Tarkastukset

410 785

Luonnonmukaisen maatalouden tietokanta

135 317

Logon suojaus

40 000

Yhteensä

13 180 708

    * mukaan lukien laajakaistaa käsittelevät virastot (Broadband Competence Offices)

3.3.    Ilmoitetut menot toimenpiteittäin

Taulukossa 12 esitetään jäsenvaltioiden ohjelmille ilmoittamat maaseudun kehittämisen maksupyynnöt toimenpidettä kohden vuonna 2018 (Q4 2017–Q3 2018), kumulatiiviset ilmoitetut menot ohjelmien alusta lähtien sekä maaseuturahaston kauden 2014–2020 ohjelmien rahoitussuunnitelmat.

Vuonna 2018 maaseuturahaston ohjelmakauden 2014–2020 menoista suurin osa liittyi toimenpiteeseen 13 (tuet alueille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia tai muita erityisrajoitteita), toimenpiteeseen 04 (investoinnit fyysiseen omaisuuteen) ja toimenpiteeseen 10 (maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet).Taulukko 12

Maaseuturahaston ilmoitetut menot 2018 (Q4 2017–Q3 2018) ja kumulatiiviset kokonaismenot (Q4 2014–Q3 2018)

rahoitussuunnitelmiin verrattuna – Maaseuturahaston kausi 2014-2020

 

Ilmoitetut menot vuonna 2018 (Q4 2017–Q3 2018)

Kumulatiiviset ilmoitetut menot (Q4 2014–Q3 2018)

Rahoitussuunnitelmat 2014-2020

Maaseuturahastoon liittyvä toimenpide

(miljoonaa euroa)

(%)

(miljoonaa euroa)

(%)

(miljoonaa euroa)

(%)

Toimenpide 01

Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Toimenpide 02

Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Toimenpide 03

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Toimenpide 04

Investoinnit fyysiseen omaisuuteen

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Toimenpide 05

Luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja aiheellisten ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Toimenpide 06

Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Toimenpide 07

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Toimenpide 08

Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Toimenpide 09

Tuottajaryhmien ja -organisaatioiden perustaminen

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Toimenpide 10

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuki

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Toimenpide 11

Luonnonmukainen viljely

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Toimenpide 12

Natura 2000 -tuet ja vesipuitedirektiivin mukaiset tuet

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Toimenpide 13

Tuet alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia rajoitteita tai muita erityisrajoitteita

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Toimenpide 14

Eläinten hyvinvointi

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Toimenpide 15

Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelu

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Toimenpide 16

Yhteistyö

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Toimenpide 17

Riskienhallinta

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Toimenpide 18

Kroatian täydentävien kansallisten suorien tukien rahoitus

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Toimenpide 19

Tuki paikalliseen Leader-kehittämiseen – yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Toimenpide 20

Jäsenvaltioiden aloitteesta annettava tekninen tuki

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Toimenpide 113

Varhaiseläke

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Toimenpide 131

Sopeutuminen yhteisön lainsäädäntöön perustuviin vaatimuksiin

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Toimenpide 341

Pätevyyden hankkiminen, toiminnan edistäminen ja täytäntöönpano

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Kaikki yhteensä

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Jäsenvaltiot ilmoittavat menonsa neljännesvuosittain. Vuoden n Q4-ilmoitukset kuitenkin toimitetaan vuoden n+1 tammikuussa. Tämän vuoksi komission vastaavat korvaukset jäsenvaltioille vuonna n siirtyvät vuoden n-1 neljännekseltä Q4 vuoden n neljännekseen Q3.3.4.    Maaseuturahaston ohjelmien täytäntöönpano

3.4.1.    Ohjelmakausi 2007–2013

Kaaviossa 2 esitetään maaseudun kehittämisohjelmien 2007–2013 toteutumisaste jäsenvaltioittain: maksut ohjelmakauden alusta alkaen 31 joulukuu 2018 asti, mukaan lukien kyseiseen päivämäärään mennessä jo päätettyjen ohjelmien päättämismaksut, verrattuna kauden 2007–2013 kokonaismäärärahoihin.

Vuoden 2018 loppuun mennessä vapautettiin yhteensä 1 974 miljoonaa euroa.

3.4.2.    Ohjelmakausi 2014–2020

Kaaviossa 3 esitetään maaseudun kehittämisohjelmien 2014–2020 toteutumisaste jäsenvaltioittain: maksut ohjelmakauden alusta alkaen, mukaan lukien vuoden 2018 neljännelle neljännekselle maksetut maksut, jotka korvataan varainhoitovuonna 2019, verrattuna kauden 2014–2020 kokonaismäärärahoihin.