6.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 171/39


P9_TA(2019)0012

Lisätalousarvioesitys nro 2/2019: Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2019 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2019 varainhoitovuodeksi 2019 – määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

(2021/C 171/12)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan ja 44 artiklan,

ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2019 (2),

ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (3),

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (4),

ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom (5),

ottaa huomioon komission 15. toukokuuta 2019 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2019 (COM(2019)0320),

ottaa huomioon neuvoston 3. syyskuuta 2019 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2019 (11731/2019 – C9-0112/2019),

ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0004/2019),

A.

ottaa huomioon, että parlamentin vaatimuksesta Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät vuoden 2019 talousarviomenettelyn yhteydessä 100 miljoonan euron käyttöönotosta vuonna 2019 annettavan lisätalousarvion avulla lisätäkseen Horisontti 2020- ja Erasmus+ -ohjelman määrärahoja; ottaa huomioon, että parlamentti ja neuvosto kehottivat komissiota esittämään lisätalousarviota, joka ei sisällä muita osia, heti kun vuotta 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen tekninen mukautus, muun muassa maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran laskeminen, on saatu päätökseen keväällä 2019;

B.

panee merkille, että komissio on ehdottanut varainhoitovuoden 2019 talousarvion muuttamista tämän sopimuksen huomioon ottamiseksi;

C.

ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että Horisontti 2020 -ohjelmalle myönnetään 80 miljoonan euron lisämäärärahat ja Erasmus+ -ohjelmalle 20 miljoonan euron lisämäärärahat; toteaa, että varainhoitovuotta 2019 koskevassa sopimuksessa ei täsmennetty, mikä on kunkin välineen osuus lisämäärärahoista;

D.

ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että Horisontti 2020 -ohjelman määrärahojen lisäämisen yhteydessä Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevaan alamomenttiin 08 02 03 04 — Resurssitehokas, ympäristöystävällinen, turvallinen ja saumaton eurooppalainen liikennejärjestelmä osoitetaan 34,6 miljoonan euron lisämäärärahat, jotta voidaan tehostaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuonna 2019 toteutettavia toimia, jotka liittyvät erityisesti paristoihin, vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja ilmailun viherryttämiseen, ja että Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevaan alamomenttiin 08 02 01 02 — Tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden tutkimuksen lujittaminen osoitetaan 45,4 miljoonan euron lisämäärärahat, jotta voidaan lisätä rahoitusta päästöttömän energiantuotannon läpimurtoteknologian kehittämiselle hiilestä irtautumiseksi sekä energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyville teknologioille;

E.

ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että Erasmus+ -ohjelman määrärahalisäyksellä vahvistettaisiin rahoitustukea ohjelman keskeisille liikkuvuustoimille erityisesti korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloilla sekä ammatillisen koulutuksen huippuyksiköille; ottaa huomioon, että komissio on lisäksi ehdottanut, että osalla määrärahalisäyksestä vahvistettaisiin Eurooppa-yliopistoja koskevaa olennaista toimea, joka kehitettiin hiljattain osana eurooppalaisen koulutusalueen luomista vuoteen 2025 mennessä, jotta tuettaisiin huippuosaamista, innovointia ja osallisuutta korkea-asteen koulutuksessa kaikkialla Euroopassa;

1.

panee merkille komission toimittaman lisätalousarvioesityksen nro 2/2019, jolla lisätään Horisontti 2020- ja Erasmus+ -ohjelmien maksusitoumusmäärärahoja 100 miljoonaa euroa, kuten parlamentti ja neuvosto sopivat varainhoitovuoden 2019 talousarviosta käymissään neuvotteluissa; panee merkille, että tässä vaiheessa ei ole ehdotettu maksumäärärahojen lisäämistä;

2.

toteaa, että ohjelmien profiilit ovat sellaiset, että Horisontti 2020 -ohjelman maksumäärärahoja ei välttämättä ole tarpeen lisätä ennen vuoden 2019 loppua mutta Erasmus+ -ohjelman lisääntyneiden maksusitoumusmäärärahojen vuoksi myös sen maksumäärärahoja joudutaan mitä todennäköisimmin lisäämään vielä tänä vuonna; pyytää komissiota ilmoittamaan budjettivallan käyttäjälle, miten se aikoo kattaa nämä lisääntyneet maksumäärärahatarpeet;

3.

hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2019;

4.

kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 2/2019 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

(1)  EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)  EUVL L 67, 7.3.2019.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)  EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.