25.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 386/1


OLAFIN VALVONTAKOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2016

(2018/C 386/01)

OLAFin valvontakomitean jäsenet

Tuomas PÖYSTI, komitean jäsen ja puheenjohtaja 12. heinäkuuta 2016 asti

 

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja 1. lokakuuta 2015 asti, minkä jälkeen alivaltiosihteeri, Suomi

Johan DENOLF, komitean jäsen 22. tammikuuta 2016 asti, puheenjohtajan sijainen 13. heinäkuuta 2016 – 6. syyskuuta 2016

 

Liittovaltion poliisin poliisiylijohtaja,

 

rahanpesun selvittelykeskuksen (FIU) jäsen, Belgia

Colette DRINAN, komitean jäsen 13. heinäkuuta 2016 alkaen, puheenjohtaja 7. syyskuuta 2016 alkaen

 

Valtion ylimmän tarkastuselimen (Office of the Comptroller & Auditor General) tarkastustoimen johtaja, Irlanti

Herbert BÖSCH, komitean jäsen 12. heinäkuuta 2016 asti

 

Euroopan parlamentin entinen jäsen,

 

Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan entinen puheenjohtaja, Bregenzin kaupungin varainhoidon valvoja, Itävalta

Catherine PIGNON, komitean jäsen 22. tammikuuta 2017 asti

 

Angers’n ja sittemmin Bordeaux’n muutoksenhakutuomioistuimen johtava yleinen syyttäjä, yleisten syyttäjien kollegion puheenjohtaja, Ranska

Dimitrios ZIMIANITIS, komitean jäsen 22. tammikuuta 2017 asti

 

Ateenan muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä,

 

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yleisen syyttäjän viraston apulaispäällikkö, Kreikka

Grażyna STRONIKOWSKA, komitean jäsen 13. heinäkuuta 2016 alkaen

 

Varsovan kansallisen syyttäjänviraston yleinen syyttäjä, Puola

VALVONTAKOMITEAN PUHEENJOHTAJAN ESIPUHE

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean puheenjohtajana olen iloinen voidessani esitellä valvontakomitean vuotuisen toimintakertomuksen asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti. Seuraan puheenjohtajana Tuomas Pöystiä, ja Grażyna Stronikowska on tullut komitean jäseneksi Herbert Böschin paikalle. Yhdessä olemme jatkaneet asetuksessa määrättyjen porrastettujen uudistusten toteuttamista.

Valvontakomitea on korkean tason riippumaton valvontaelin, joka edistää oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja Euroopan unionin petosten, vakavien väärinkäytösten ja muun laittoman toiminnan torjunnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Komitea analysoi OLAFin pääjohtajalta saamansa tiedot ja antaa analyysin pohjalta lausuntoja ja kertomuksia. Lausunnot voivat sisältää suosituksia OLAFin pääjohtajalle. Komitean tulee säännöllisesti valvoa sitä, miten OLAF toteuttaa tutkimustehtäväänsä, jotta voidaan vahvistaa OLAFin riippumattomuutta viraston toimivaltuuksien asianmukaisessa käytössä.

Tämä on viides ja samalla viimeinen toimintakertomus, jonka valvontakomitea antaa nykyisessä kokoonpanossaan. Kertomus kattaa komitean toiminnan 22. tammikuuta 2017 saakka, ja siinä esitetään pääpiirteissään valvontatoimet, joista osa johti lausuntojen tai kertomusten julkaisemiseen vuonna 2016. Koska kyseessä on tammikuussa 2012 nimitetyn komitean viimeinen toimintakertomus, sen sisältämissä luvuissa käsitellään seikkaperäisesti komitean näkemystä tutkimusten kestosta ja sen näkemystä prosessuaalisten takeiden soveltamisesta OLAFin tutkimuksissa.

Vuonna 2016 komitean työskentelyn painopisteitä olivat OLAFin tutkimustoiminnan riippumattomuuden ja OLAFin pääjohtajan koskemattomuuden arviointi, OLAFin suorituskykyindikaattorit, jotka esitettiin OLAFin vuoden 2015 toimintakertomuksessa, tutkimusten keston laadullinen ja määrällinen valvonta, kurinpidollisiin suosituksiin liittyvät jatkotoimet, OLAFin suositusten aiheuttamat jatkotoimet sekä se, miten OLAFin pääjohtaja on pannut täytäntöön komitean suositukset.

EU:n toimielimet tukivat komitean toimintaa muuttamalla asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013 niin, että komitean talousarvion riippumattomuus ja sen sihteeristön työskentelyn riippumattomuus varmistettiin. Lisäksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission oikeudelliset yksiköt antoivat yhteisen lausunnon, jossa OLAFin ja sen valvontakomitean välistä suhdetta tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta. Tämä on selkeyttänyt oikeudellista kehystä ja vahvistanut komitean riippumattomuutta.

Valvontakomitea on sitoutunut parantamaan Euroopan petostentorjuntaviraston vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta. Komitea arvostaa syvästi OLAFin henkilöstön tekemää tärkeää työtä.

Brysselissä 20. tammikuuta 2017

Colette DRINAN

OLAFin valvontakomitean puheenjohtaja

SISÄLTÖ

TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY 4
VALVONTATEHTÄVIEN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN SAAMINEN 5
PÄÄJOHTAJAN RIIPPUMATTOMUUDEN ARVIOINTI 6
PROSESSUAALISET TAKEET JA PERUSOIKEUDET OLAFIN TUTKIMUKSISSA 7
oikeudellinen tarkastus ja arviointi 7
Valitukset OLAFin tutkimuksista 7
Perusoikeusvirasto 7
OLAFIN TUTKIMUSTEN KESTO 8
Yli 12 kuukautta kestävät tutkimukset 8
Tietojen käsittelyn kesto ennen tutkimuksen aloittamista 9
Yli 12 kuukautta kestäneistä tutkimuksista annettujen 477 kertomuksen laadullinen analyysi 9
TUTKIMUSPOLITIIKAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2017 10
OLAFIN SUOSITUSTEN JATKOTOIMET 10
Kurinpidolliset suositukset 10
Oikeudelliset suositukset 11
Taloudelliset suositukset 13
Hallinnolliset suositukset 13
ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2017 13
OLAFIN VUODEN 2015 VUOTUINEN TOIMINTAKERTOMUS 14
OLAFIN VALVONTAKOMITEAN SUOSITUSTEN JOHDOSTA TOTEUTTAMAT JATKOTOIMET 15
VALVONTAKOMITEAN HALLINTO 15
EU:n toimielinten, elinten ja muiden virastojen edustajien kanssa pidettävät kokoukset 15
Työskentelymenetelmät ja avoimuus 15
Valvontakomitean sihteeristöä koskeva asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muutos 16
Talousarvioasiat 16
LAINSÄÄDÄNTÖKEHYS 16
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 arviointi 16
Ehdotus Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta 17
LIITE 18

TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 1 kohta:

vahvistaa viraston riippumattomuutta sille tällä asetuksella uskottujen toimivaltuuksien asianmukaisessa käytössä.

Valvontakomitea seuraa erityisesti prosessuaalisten takeiden soveltamista ja tutkimusten kestoa pääjohtajan sille 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella.

OLAFin valvontakomitean tehtävänä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (1) määritelmän mukaisesti vahvistaa OLAFin riippumattomuutta sille uskottujen toimivaltuuksien asianmukaisessa käytössä (2). Tehtävän toteuttamiseksi valvontakomitea toimii EU:n lainsäätäjän tehtävänannon mukaisesti kolmenlaisessa roolissa:

Valvontakomitea on OLAFin valvontaelin ja turvaa sen riippumattomuutta; se valvoo säännöllisesti OLAFin tutkimustehtävän toteutumista ja seuraa erityisesti prosessuaalisten takeiden soveltamista ja tutkimusten kestoa.

Valvontakomitea toimii OLAFin pääjohtajan neuvonantajana ja auttaa häntä hänen tehtäviensä hoidossa seuraavin tavoin:

tiedottamalla hänelle tuloksista, jotka valvontakomitea on saanut OLAFin tutkimustehtävän toteutumista koskevasta valvonnasta ja prosessuaalisten takeiden soveltamisen ja tutkimusten keston seurannasta, sekä antamalla tarvittaessa asianmukaisia suosituksia;

antamalla hänelle lausuntoja sekä tarvittaessa myös suosituksia muun muassa OLAFin tutkimustehtävän toteuttamiseen tarvittavista resursseista, tutkimustoiminnan painopisteistä ja tutkimusten kestosta;

esittämällä huomautuksia (ja tarvittaessa myös suosituksia) pääjohtajan asetuksen 17 artiklan 8 kohdan mukaisesti antamista tutkimusmenettelyjä koskevista ohjeista (ja niihin tehtävistä muutoksista).

Valvontakomitea käy vuoropuhelua EU:n toimielinten kanssa, antaa niille toiminnastaan kertomuksia, voi antaa niiden pyynnöstä lausuntoja ja vaihtaa niiden kanssa näkemyksiä poliittisella tasolla ja siten tarjota niille valvontakokemukseensa perustuvaa erityisasiantuntemusta.

VALVONTATEHTÄVIEN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN SAAMINEN

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 1 kohta:

Valvontakomitea valvoo säännöllisesti viraston tutkimustehtävän toteutumista […]

Komission 28. huhtikuuta 1999 Euroopan petostentorjuntaviraston perustamisesta tekemän päätöksen 4 artikla:

[…] [Valvonta-]komitea valvoo säännöllisesti viraston tutkimustehtävän toteuttamista.

1.

Komitean vuoden 2015 toimintakertomuksessa korostettiin, että komitean rajoitettu pääsy OLAFin tietoihin on ongelma, joka vaatii pikaista ratkaisua. Tämä ongelma oli yhä ratkaisematta vuonna 2016, mikä heikensi komitean valvonnan tehokkuutta.

2.

Ongelma johtuu erityisesti siitä, että valvontakomitean ja OLAFin pääjohtajan näkemykset komitean roolista eroavat toisistaan olennaisesti. Pääjohtajan näkemys näyttää olevan se, että komitean päätehtävänä on tukea hänen riippumattomuuttaan ja seurata tilastotietoja yleisellä tasolla. Komitea korostaa valvontatehtäväänsä ainoana elimenä, joka voi varmistaa OLAFin tutkimustehtävään liittyvän vastuuvelvollisuuden toteutumisen. OLAFin pääjohtajan näkökulma merkitsisi sitä, että valvontakomitea toimisi yksinomaan pääjohtajan sille toimittamien tietojen varassa. Komitean näkökulma edellyttää riippumatonta tiedonsaantioikeutta, jolla voidaan varmistaa valvonnan objektiivisuus.

3.

Vuonna 2016 komitea ei päässyt tutustumaan yhteenkään niistä yksittäisiä tapauksia koskevista asiakirja-aineistoista, joita se oli pyytänyt nähtäväkseen. Sen sijaan sille toimitettiin asiakirja- aineistoista OLAFin kokoama otos. Myös muiden tietojen saanti oli vaikeaa. Ongelmia ilmeni muun muassa valitusten, ulkopuolisten osapuolten asiakirjoja koskevien tietopyyntöjen ja sellaisten tietopyyntöjen osalta, joissa pyydettiin tarkkoja tietoja toimista, joita OLAF on toteuttanut komitean suositusten johdosta. Komitea pani niin ikään merkille, että OLAFin yli 12 kuukautta kestäneistä tapauksista esittämät kertomukset eivät olleet riittävän yksityiskohtaisia tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi.

4.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi valvontakomitea ja OLAFin pääjohtaja esittivät molemmat komission varapuheenjohtajalle pyynnön, että tämä kehottaisi komission, parlamentin ja neuvoston oikeudellisia yksiköitä antamaan yhteisen lausunnon, jossa OLAFin ja valvontakomitean välistä suhdetta tarkasteltaisiin kolmesta näkökulmasta. Tämä lausunto annettiin 5. syyskuuta 2016.

5.

Komitea toteaa, että asianomaiset kolme oikeudellista yksikköä yhtyivät komitean kantaan OLAFin pääjohtajan raportointivelvollisuuksista ja komitean oikeudesta tutustua OLAFin tapausten asiakirja-aineistoihin, tutkimatta jätetyt ja kesken olevat tapaukset mukaan lukien.

6.

Yhteinen lausunto selkeyttää ja vahvistaa OLAFin raportointivelvollisuuksia valvontakomiteaan nähden, joten sen pitäisi tuoda helpotusta komitean valvontatehtävän toteuttamiseen. Se ohjaa näin ollen myös työskentelyä, joka tähtää valvontakomitean uuden sisäisen työjärjestyksen hyväksymiseen sekä valvontakomitean ja OLAFin välisten työjärjestelyjen tarpeesta annettavan päätöksen tekemiseen.

PÄÄJOHTAJAN RIIPPUMATTOMUUDEN ARVIOINTI

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 1 kohta:

Valvontakomitea valvoo säännöllisesti viraston tutkimustehtävän toteutumista, jotta voidaan vahvistaa viraston riippumattomuutta sille tällä asetuksella uskottujen toimivaltuuksien asianmukaisessa käytössä.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 9 kohta:

Valvontakomitea antaa vuosittain vähintään yhden toimintakertomuksen, jossa se käsittelee erityisesti viraston riippumattomuuden arviointia, prosessuaalisten takeiden toteutumista ja tutkimusten kestoa. Kertomukset toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 3 kohta:

Pääjohtaja ei pyydä eikä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä eikä laitokselta hoitaessaan tehtäviään, jotka liittyvät ulkoisten ja sisäisten tutkimusten aloittamiseen ja suorittamiseen sekä tutkimuskertomusten laatimiseen. Jos pääjohtaja katsoo, että jokin komission toteuttama toimenpide vaarantaa hänen riippumattomuutensa, hän ilmoittaa siitä välittömästi valvontakomitealle ja päättää mahdollisen kanteen nostamisesta komissiota vastaan unionin tuomioistuimessa.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 9 kohta:

Komissio kuulee valvontakomiteaa ennen kuin toteuttaa pääjohtajaan kohdistuvia kurinpitotoimia.

7.

Komissio kumosi osittain OLAFin pääjohtajan lainkäytöllisen koskemattomuuden (3)2. maaliskuuta 2016 Belgian oikeusviranomaisten pyynnöstä. OLAFin pääjohtaja ilmoitti (4) valvontakomitealle 14. maaliskuuta 2016 asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 3 kohdan nojalla pitävänsä komission 2. maaliskuuta tekemää päätöstä toimenpiteenä, joka vaarantaa hänen riippumattomuutensa.

8.

Valvontakomitealle ei ole toimitettu jäljennöstä komission päätöksestä siitä huolimatta, että sitä on pyydetty sekä komissiolta että OLAFin pääjohtajalta. Komitea ei myöskään ole päässyt tutustumaan kummankaan asianosaisen yksityiskohtaisiin lausumiin Euroopan unionin tuomioistuimen yleisessä tuomioistuimessa, jossa pääjohtaja nosti kanteen komission päätöksen mitätöimiseksi.

9.

Valvontakomitea on havainnut, että unionin yleisen tuomioistuimen presidentin 20. heinäkuuta 2016 antama määräys (5) välitoimien soveltamisesta tässä tapauksessa on julkisesti saatavilla. Määräyksessä hylättiin toinen OLAFin pääjohtajan nostama kanne, jossa pyydettiin, että tuomioistuimen presidentti lykkäisi komission päätöksen täytäntöönpanoa kiireellisyyden perusteella, jotta vältyttäisiin aiheuttamasta vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa pääjohtajan riippumattomuudelle ja OLAFin riippumattomuudelle ja asianmukaiselle toiminnalle.

10.

Pääjohtajan komission päätöksen mitätöimiseksi nostaman pääkanteen käsittely on tuomioistuimessa yhä kesken. Näin ollen komitea ei pysty tällä hetkellä muodostamaan lopullista kantaa siitä, miten pääjohtajan koskemattomuuden kumoaminen voisi vaikuttaa OLAFin riippumattomuuteen. Komitea seuraa tiiviisti asian etenemistä ja toteaa, että syyttömyysolettaman, puolueettomuuden, riippumattomuuden ja hyvän hallintotavan periaatteet sekä rankaisemattomuuteen ja vastuuvelvollisuuteen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä teemoja tässä ennennäkemättömässä tilanteessa.

11.

Valvontakomitea on pannut merkille, että asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 9 kohdan mukaan komission on kuultava valvontakomiteaa ennen kuin se toteuttaa pääjohtajaan kohdistuvia kurinpitotoimia. Tällaisesta vaatimuksesta ei kuitenkaan ole säädetty sellaisen tilanteen varalta, jossa komissio päättää kumota pääjohtajan koskemattomuuden.

12.

Komitea neuvoi OLAFin pääjohtajaa harkitsemaan operatiivisten toimenpiteiden toteuttamista sellaisten mahdollisten eturistiriitojen lieventämiseksi tai sellaisten eturistiriitoihin viittaavien vaikutelmien hälventämiseksi, joita voi syntyä kanssakäymisessä Belgian oikeusviranomaisten kanssa (6). Erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 6 kohta antaa mahdollisuuden tällaisiin toimenpiteisiin. Komitealle ei ole ilmoitettu tällaisista toimenpiteistä.

PROSESSUAALISET TAKEET JA PERUSOIKEUDET OLAFIN TUTKIMUKSISSA

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 1 kohdan toinen alakohta:

Valvontakomitea seuraa erityisesti prosessuaalisten takeiden soveltamista (…).

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 7 kohta:

Pääjohtaja luo sisäisen neuvonanto- ja valvontamenettelyn, mukaan lukien oikeudellisen tarkastuksen, joka liittyy muun muassa asianomaisten henkilöiden prosessuaalisten takeiden ja perusoikeuksien (…) kunnioittamiseen (…).

13.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 1 kohdan nojalla valvontakomitealle on nimenomaisesti annettu tehtäväksi seurata erityisesti prosessuaalisten takeiden soveltamista OLAFin pääjohtajan sille toimittamien tietojen perusteella. Komitea on käsitellyt tätä seikkaa useita kertoja lausunnoissa, erityiskertomuksissa ja toimintakertomuksissa. Työstä, jota kautensa päättävä komitea on tehnyt tämän asian parissa vuosina 2012–2016, on laadittu kooste (7) – yhteenveto ei kuitenkaan ole tyhjentävä. Työskentelyssä on paneuduttu erityisesti kolmeen keskeiseen alueeseen, joita tarkastellaan tarkemmin seuraavassa.

Oikeudellinen tarkastus ja arviointi

14.

Lausunnossaan N:o 2/2015 valvontakomitea tarkasteli OLAFin tutkimustoimien yhteydessä suorittamaa oikeudellista tarkastusta ja arviointia. Tarkastelussa keskityttiin erityisesti prosessuaalisiin takeisiin ja perusoikeuksiin.

15.

Komitea suositteli erityisesti, että OLAF kehittäisi niitä arviointihenkilöstönsä parhaita käytäntöjä, jotka koskevat prosessuaalisten takeiden kunnioittamisen varmistamista ja tutkimusten suhteellista kestoa.

16.

Lisäksi komitea suositteli, että OLAFin pääjohtaja laatisi toimenpidesuunnitelman, jolla pyrittäisiin tehokkaasti vahvistamaan sisäistä valvonta- ja neuvonantojärjestelmää, josta asetuksessa säädetään. Suunnitelman laadinta on yhä kesken.

Valitukset OLAFin tutkimuksista

17.

Lausunnossaan N:o 2/2013 komitea tarkasteli OLAFin tutkimusten kohteena olevien henkilöiden käytössä olevia muutoksenhakukeinoja tapauksissa, joissa heidän oikeuksiaan ja prosessuaalisia takeitaan on saatettu loukata. Valvontakomitea totesi, ettei tällaisilla henkilöillä ollut riittäviä ja välittömiä muutoksenhakukeinoja mahdollisten loukkausten oikaisemiseksi joko ulkopuolisen tai sisäisen järjestelmän kautta.

18.

Tästä syystä valvontakomitea suositteli, että OLAFin pääjohtaja perustaisi ja julkistaisi tällaisen sisäisen menettelyn kuultuaan ensin valvontakomiteaa asiasta tarkemmin ja esittäisi tämän jälkeen komitealle määräajoin kertomuksia OLAFille tehdyistä valituksista ja niiden jatkotoimista.

19.

Komitea ei kuitenkaan ole saanut yksityiskohtaista kertomusta OLAFin toimista tehdyistä valituksista, jotka liittyisivät tutkimuksissa osallisina olevien henkilöiden perusoikeuksiin ja prosessuaalisiin takeisiin, mukaan lukien OLAFin tiedossa olevat muihin oikeusasteisiin tai elimiin tehdyt valitukset.

Perusoikeusvirasto

20.

Vuonna 2016 valvontakomitea aloitti näkemystenvaihdon Wienissä toimivan perusoikeusviraston kanssa. Virastolla on valtuudet tarjota asiantuntemusta ja neuvontaa jäsenvaltioille, EU:n toimielimille ja elimille.

21.

Valvontakomitea määritteli useita eri osa-alueita (kuten EPPOa koskeva lainsäädäntöehdotus), joissa mahdollisten OLAFin ja perusoikeusviraston välisten neuvotteluiden avulla olisi kenties voitu parantaa tutkimuksissa osallisina olevien (sekä asianosaisten että muiden) henkilöiden perusoikeuksien suojaa.

22.

Näin ollen valvontakomitea katsoo, että OLAFin kannattaisi luoda yhteyksiä perusoikeusvirastoon ja pyrkiä viralliseen yhteistyöhön, mikä tarkoittaisi erityisesti sitä, että perusoikeusvirastolle annettaisiin tilaisuus tarkastaa, miten perusoikeudet OLAFin menettelyissä toteutuvat.

OLAFIN TUTKIMUSTEN KESTO

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 7 artiklan 8 kohta:

Jos tutkimusta ei saada päätökseen 12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, pääjohtaja ilmoittaa asiasta valvontakomitealle tämän 12 kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein ja mainitsee tilanteen syyt sekä tutkimuksen nopeuttamiseksi suunnitellut korjaavat toimenpiteet.

Yli 12 kuukautta kestävät tutkimukset

23.

Vuonna 2016 valvontakomitea on analysoinut 477 OLAFin pääjohtajan toimittamaa kertomusta, jotka koskevat 377:ää tutkimusta, jotka olivat kestäneet yli 12 kuukautta. Tapauksista 274 oli saatettu päätökseen ja 103 oli yhä tutkinnassa. Heinäkuussa 2016 OLAFin pääjohtaja toimitti komitean pyynnöstä lisää tilastotietoja näistä kertomuksista, jotta komitealla olisi paremmat mahdollisuudet tunnistaa yleisiä suuntauksia ja toimintamalleja.

Tutkimusten kesto tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemisestä lukien: 377 tapauksen otos heinäkuulta 2016

Image

24.

OLAFin pääjohtaja on vuotuisessa hallintosuunnitelmassaan määritellyt tutkimusten keston viitearvoksi 20 kuukautta (asetuksessa viitearvoksi määritellään 12 kuukautta). Otoksessa oli 42 tapausta (11 prosenttia tapauksista), joiden tutkinta kesti alle 20 kuukautta, ja 335 tapausta (89 prosenttia tapauksista), joiden tutkinta kesti yli 20 kuukautta – viimeksi mainituista 157 tapauksessa (47 prosentissa tapauksista) tutkinta kesti yli 30 kuukautta.

25.

Heinäkuussa 2016 toimitettujen tietojen analyysissa kävi ilmi, että tapausten merkittävä alajoukko – 28 tapausta – oli peräisin 2. helmikuuta 2012 toteutetusta yhdistetystä toimesta, jolla 423 tapauksen tutkinta aloitettiin samana päivänä (8). Valvontakomitea katsoo, että OLAFin tulisi kiinnittää erityistä huomiota kyseisten 28 tapauksen seurantaan, jotta viraston suorituskyky ei heikkenisi siksi, että se joutuu jatkuvasti käsittelemään tapauksia, jotka ovat perua entisistä järjestelmistä.

Tietojen käsittelyn kesto ennen tutkimuksen aloittamista

26.

OLAF mittaa tutkimusten kestoa tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemisestä alkaen. Tällaisten päätösten tekemistä kuitenkin edeltää kausi, jonka aikana ilmoitettuja tietoja arvioidaan, joten valvontakomitea katsoi tärkeäksi tarkastella myös sitä, miten kauan saatuja tietoja käsitellään tietojen vastaanottamishetkestä siihen, kunnes OLAFissa tehdään päätös tutkimuksen aloittamisesta tai tapauksen tutkimatta jättämisestä.

27.

OLAFin pääjohtaja on määritellyt arvioinnin tavoiteajaksi kaksi kuukautta. Komitealle ei ole selvää, lasketaanko tämä tavoiteaika hetkestä, jolloin OLAF saa asianomaiset tiedot, tapausnumeron luomishetkestä, hetkestä, jolloin OLAFille ilmoitetut tiedot annetaan valitsijalle, vai hetkestä, jolloin valitsijat aloittavat tapauksen käsittelyn. OLAF ilmoitti komitealle, että sillä on käytössä seurantavälineitä, joiden avulla tietojen käsittelyssä vältytään tyhjiltä kohdilta.

28.

Valvontakomitea saattaa tarkastella näitä seurantavälineitä ja OLAFille ilmoitettujen tietojen käsittelyn kestosta toimitettuja tietoja vastaisuudessa vielä tarkemmin.

Yli 12 kuukautta kestäneistä tutkimuksista annettujen 477 kertomuksen laadullinen analyysi

29.

Valvontakomitea analysoi seikkaperäisesti yli 12 kuukautta kestäneistä tutkimuksista annettuja 477:ää kertomusta (9) ja arvioi erityisesti seuraavia seikkoja:

niiden tapausten lukumäärä, joiden osalta OLAFin kertomuksissa on esitetty tosiseikkoihin perustuvia syitä siihen, että tutkimusta ei ole saatu vietyä päätökseen, ja korjaavia toimenpiteitä, joilla tutkimusta pyritään nopeuttamaan;

niiden tapausten lukumäärä, joissa on tapahtunut kehitystä verrattuna valvontakomitean lausunnossa N:o 4/2014 (10) kuvattuun tilanteeseen;

niiden tapausten lukumäärä, joissa korjaava toimenpide on asianmukainen suhteessa syyhyn, joka on esitetty sille, että tutkimusta ei ole saatettu päätökseen, ja/tai on mainitun lausunnon mukainen.

30.

Hieman yli puolessa kertomuksista sille, että tutkimusta ei ollut saatettu päätökseen, ei esitetty minkäänlaisia syitä tai mainitut syyt katsottiin riittämättömiksi. Koska kertomuksissa ei esitetty yksityiskohtaista tietoa annettujen syiden tueksi, tietoja ei voitu tarkistaa.

31.

Valvontakomitea totesi, että suuressa osassa kertomuksia korjaavia toimenpiteitä ei mainittu lainkaan tai toimenpiteiden riittävyyttä oli syytä epäillä.

32.

Valvontakomitea totesi, että suuressa osassa kertomuksia korjaavat toimenpiteet, joihin OLAFin pääjohtaja oli ryhtynyt tutkimusten nopeuttamiseksi, tai niille esitetyt perustelut eivät olleet valvontakomitean lausunnossaan N:o 4/2014 antamien suositusten mukaisia.

33.

Näin ollen komitea totesi, että OLAFin käytännöissä ei ollut tapahtunut merkittävää kehitystä. Vaikka asetuksella (EU, Euratom) N:o 883/2013 on vahvistettu komitean asemaa OLAFin tutkimusten keston seurannassa, sen avulla ei pystytä varmistamaan, että tutkimuksia edistetään keskeytyksettä ja ilman aiheetonta viivytystä tapausten olosuhteisiin ja monimutkaisuuteen nähden. Tämä huolenaihe liittyy erityisesti pisimpään kestäneisiin tutkimuksiin.

TUTKIMUSPOLITIIKAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2017

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta:

Pääjohtaja vahvistaa vuosittain viraston tutkimuksissaan noudattaman politiikan painopisteet vuotuisessa hallintosuunnitelmassa ja toimittaa ne ennen niiden julkaisua valvontakomitealle.

5 artiklan 1 kohta: Tutkimuksen aloittamista koskevassa OLAFin pääjohtajan päätöksessä on otettava huomioon (…) tutkimuksissa noudatettavan politiikan painopisteet ja viraston vuotuinen hallintosuunnitelma.

34.

Valvontakomitea sai OLAFin luonnoksen vuoden 2017 tutkimuspolitiikan painopistealueista 22. joulukuuta 2016. Komiteaa pyydettiin esittämään huomautuksensa 13. tammikuuta 2017 mennessä. Vuoden 2017 tutkimuspolitiikan painopistealueet eivät olennaisesti eroa vuosien 2014, 2015 ja 2016 painopisteistä.

35.

Komitea odottaa tarkempia tietoja OLAFin vuoden 2016 tutkimuspolitiikan painopistealueiden vaikutusten arvioinnista.

OLAFIN SUOSITUSTEN JATKOTOIMET

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta:

Pääjohtaja tiedottaa valvontakomitealle määräajoin

a)

tapauksista, joissa pääjohtajan antamia suosituksia ei ole noudatettu;

b)

tapauksista, joissa jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille on toimitettu tietoja.

36.

Kun OLAF saa tutkimuksensa päätökseen, sen tulee toimittaa jäsenvaltioiden tai EU:n toimielinten toimivaltaisille viranomaisille ja jatkotoimista vastaaville elimille loppukertomus, josta käyvät ilmi tapaukseen liittyvät tosiseikat (sekä niiden tueksi esitetty näyttö ja kattava luettelo tapauksen asiakirja-aineistoon kuuluvista tiedoista), ja mahdolliset OLAFin pääjohtajan antamat suositukset.

37.

OLAFin pääjohtaja voi antaa neljänlaisia suosituksia: suositukset voivat olla hallinnollisia (sopimusten, avustussopimusten, lainsäädännön ja hallinnollisten käytäntöjen arviointi petosten osalta), taloudellisia (aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä), oikeudellisia (kansallisten viranomaisten rikosprosessit) ja kurinpidollisia (EU:n toimielinten, virastojen ja elinten kurinpitomenettelyt).

38.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 5 kohdan mukaan pääjohtajan on tiedotettava komitealle määräajoin tapauksista, joissa hänen antamiaan suosituksia ei ole noudatettu.

39.

OLAFin pääjohtaja toimitti valvontakomitealle tilannekatsaukset (11) toukokuussa ja kesäkuussa 2016. Niissä esitettiin yhteenveto asianomaisilta viranomaisilta 29. helmikuuta 2016 mennessä saaduista vastauksista, jotka koskivat OLAFin 1. lokakuuta 2013 lukien antamia suosituksia, joita ei ollut noudatettu.

Kurinpidolliset suositukset

40.

OLAF on ilmoittanut (12) antaneensa 55 kurinpidollista suositusta 1. tammikuuta 2013 lukien (24 suositusta vuonna 2013, 15 suositusta vuonna 2014 ja 16 suositusta vuonna 2015).

41.

OLAF ilmoitti valvontakomitealle, että se on 1. lokakuuta 2013 lukien antanut kahdeksan sellaista kurinpidollista suositusta, jotka eivät ole johtaneet suosituksen saaneiden kurinpitovaltaa käyttävien viranomaisten taholta jatkotoimiin. Komitea ei ole saanut asiasta lisätietoja, joten seuraavassa esitettävät huomautukset perustuvat OLAFin pääjohtajan antamiin yhteenvetotietoihin.

42.

Kahdessa tapauksessa viranomaiset totesivat, että tosiseikkoja ei ollut selvitetty tutkintatoimissa riittävän perusteellisesti. Yhdessä tapauksessa viranomaiset eivät pitäneet OLAFin toteamia tosiseikkoja tarpeeksi vakavina kurinpitomenettelyiden aloittamiseen. Kahdessa tapauksessa viranomaiset arvioivat OLAFin toteamat tosiseikat uudelleen ja päättivät olla ryhtymättä kurinpitotoimiin. Yksi viranomainen katsoi, että todetut tosiseikat eivät olleet luonteeltaan sellaisia, että niihin olisi liittynyt kurinpidollista vastuuta.

43.

Valvontakomitea käynnisti analyysin kurinpidollisten suositusten jatkotoimista. OLAFin taloudellisten, hallinnollisten ja kurinpidollisten suositusten analysoinnista vastuussa oleva esittelijä teki kertomuskauden aikana valmistelevaa työtä mahdollisen lausunnon tai kertomuksen laajuuden määrittämiseksi. Suositusten analysoinnin ensimmäinen vaihe toteutettiin OLAFin toimittaman otoksen pohjalta. Analyysia täydennettiin kahdenvälisillä keskusteluilla komission sisäisen kurinpitokomitean edustajien kanssa ja OLAFin sidosryhmille lähetetyllä kyselylomakkeella. Useat sääntelyvirastot, EU:n toimielimet ja elimet vastasivat kyselyyn ja antoivat hyvin arvokasta tietoa. Euroopan komission pääsihteeri sitä vastoin kieltäytyi vastaamasta valvontakomitean tekemään kyselyyn ja antamasta mitään tietoja ja kehotti komiteaa – kahteen otteeseen (13) – työskentelemään yksinomaan OLAFin pääjohtajan toimittamien tietojen pohjalta.

44.

Valvontakomitealla ei näin ollen ole hallussaan riittävästi laadullista tietoa, jotta se voisi tarkastella OLAFin kurinpidollisten suositusten hyödyllisyyttä. Komitealla ei myöskään ole tarpeeksi määrällistä tietoa, jotta se voisi arvioida, kuinka suuri osa kaikista annetuista kurinpidollisista suosituksista on johtanut jatkotoimiin, sillä saatavilla olevat tiedot eivät ole peräisin samalta ajanjaksolta.

Oikeudelliset suositukset

45.

Valvontakomitea tarkasteli työssään niin ikään oikeudellisten suositusten jatkotoimia ja OLAFin tällä osa-alueella toteuttamaa seurantaa. Tätä tarkoitusta varten järjestettiin useita työkokouksia, ja OLAF toimitti aineistoja toimenpiteistä, joilla pyrittiin parantamaan seurantaa sekä oikeudellisten suositusten laatua.

46.

Vuonna 2012 OLAF perusti järjestelmän jäsenvaltioiden tietojen keruuseen ja laati niin ikään seurantaa koskevat ohjeet. Näiden myötä tuli mahdolliseksi seurata, millaisia hylkäämis- tai syyttämispäätöksiä kansalliset oikeusviranomaiset tekivät OLAFin niille toimittamien suositusten perusteella. Komitea haluaa kiinnittää huomiota siihen, että näiden tietojen kerääminen on edellyttänyt OLAFin henkilöstöltä huomattavaa työpanosta.

47.

OLAF on ilmoittanut (14) toimittaneensa oikeusviranomaisille 284 suositusta 1. tammikuuta 2013 lukien (85 suositusta vuonna 2013, 101 suositusta vuonna 2014 ja 98 suositusta vuonna 2015).

48.

OLAFin pääjohtajan toimittamien tietojen perusteella kansallisille oikeusviranomaisille toimitetuista suosituksista kaikkiaan 18 on sellaisia, että niitä ei ollut pantu täytäntöön lokakuun 2013 ja helmikuun 2016 välisenä aikana (15).

49.

Oikeusviranomaisten saamien suositusten täytäntöönpanematta jättämiselle ilmoitettiin seuraavat syyt:

a)

13:a suositusta ei voitu ottaa huomioon tai panna täytäntöön siksi, että näyttöä ei ollut, tai – yhdessä tapauksessa – siksi, että näyttöä ei ollut riittävästi

b)

3:a suositusta ei voitu ottaa huomioon tai panna täytäntöön niihin liittyneiden ajallisten rajoitteiden takia

c)

2:ta suositusta ei voitu ottaa huomioon tai panna täytäntöön, koska väitettyjen tosiseikkojen ei katsottu viittaavan rikokseen.

50.

Valvontakomitea kuitenkin toteaa OLAFin ilmoittaneen, että vuodesta 2008 lukien oikeusviranomaisille toimitetuista 317 suosituksesta 168 oli sellaisia, että niitä koskevat tiedot hylättiin tai niiden johdosta ei ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

51.

Valvontakomitea ei voi tehdä tästä mitään päätelmiä, sillä sen käytössä ei ole tietoja, jotka vastaisivat OLAFin määrittämiä kertomuskausia.

52.

Valvontakomitealla ei ole käytössään riittävästi olennaista tietoa, jotta se voisi tarkastella sitä, kuinka suuri osa kaikista annetuista oikeudellisista suosituksista on johtanut jatkotoimiin – tämä helpottaisi OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden arviointia. Tällaista tarkastelua varten komitean olisi saatava ainakin seuraavat tiedot:

a)

kansallisille oikeusviranomaisille toimitetut lopulliset tapauskertomukset;

b)

kansallisten oikeusviranomaisten OLAFille antamat vastaukset.

53.

Tästä syystä valvontakomitea katsoo, että OLAFin toimittamat tiedot eivät riitä täyttämään velvoitteita, jotka OLAFin pääjohtajalle on asetettu asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 17 artiklan 5 kohdassa.

54.

Kun tarkastellaan (16) jäsenvaltioiden tekemien ja OLAFin ilmoittamien hylkäämispäätösten syitä, käy ilmi, että kaksi pääasiallista hylkäämiseen johtavaa syytä ovat seuraavat:

a)

näyttöä ei ole tai sitä ei ole riittävästi – 50 prosenttia hylkäämisistä

b)

tapaukseen ei liity rikosta – 33 prosenttia hylkäämisistä.

55.

OLAF on ilmaissut olevansa huolissaan siitä, että se on havainnut, että ”eräillä kansallisilla syyttäjillä on taipumuksena asettaa tapaukset eriarvoiseen asemaan sen mukaan, vaikuttavatko ne valtion, EU:n vai kansallisiin etuihin” (17). OLAF on toteuttanut analyysin, josta ilmeni, että jäsenvaltiot eivät suoraan hyväksy näyttöä, jonka se on kerännyt hallinnollisissa tutkimuksissaan – näin käy erityisesti silloin, kun toteutetaan tai käynnistetään uudelleen mittavia kansainvälisiä tutkimuksia.

56.

Komitealle ei ole kerrottu tarkasteltavana olevan kertomuskauden loppuun mennessä siitä, millaista näyttöä OLAF on saanut tekemästään analyysista havaintojensa tueksi, eikä eritoten siitä, mitä sen työryhmätyöskentely jäsenvaltioiden edustajien kanssa on tämän kysymyksen osalta sisältänyt. Komitea huomauttaa, että vuoden 2013 asetuksen sisältämät uudistukset ovat vahvistaneet ja selkeyttäneet OLAFin tutkintavaltuuksia fyysisten todisteiden keruussa.

57.

OLAFin edustajien kanssa pidettyjen työkokousten ja heidän kanssaan käytyjen perusteellisten keskusteluiden jälkeen komitea määritteli useita teemoja, jotka edellyttävät tarkkaa analysointia. Kyseeseen tulevat seuraavat seikat:

OLAFin asiantuntemuksen vahvistaminen yksittäisten jäsenvaltioiden prosessuaalisten oikeuksien osalta (18);

sen avun vahvistaminen, jota OLAF tarjoaa jäsenvaltioille sen jälkeen, kun se on toimittanut niille tutkimustensa tulokset;

OLAFin aiempi ja tiiviimpi yhteistyö jäsenvaltioiden lainvalvontavirastojen kanssa, esimerkiksi yhteiset tutkimusryhmät;

sen arvioiminen, miten OLAF soveltaa säännöksiä, jotka antavat sille valtuudet tietojen toimittamiseen oikeusviranomaisille tilanteissa, joissa näytön kerääminen edellyttää oikeudellisten valtuuksien nopeaa käyttöä.

58.

Vastauksessaan valvontakomitean esittämään tietopyyntöön OLAFin oikeudellisiin suosituksiin liittyvistä jatkotoimista OLAFin pääjohtaja totesi seuraavaa: ”olen perustanut työryhmän pyyntönne täyttämiseksi ja odotan sen tulosten olevan käytettävissä toukokuussa [2016]. OLAFin henkilöstön pitäisi myös olla yhteydessä valvontakomitean sihteeristöön saadakseen täsmennyksiä tiettyihin pyyntöihin” (19). Valvontakomitea ei ole saanut tarkasteltavana olevan kertomuskauden loppuun mennessä tuloksia OLAFin työskentelystä.

Taloudelliset suositukset

59.

OLAF on ilmoittanut (20) antaneensa 706 taloudellista suositusta 1. tammikuuta 2013 lukien (233 suositusta vuonna 2013, 253 suositusta vuonna 2014 ja 220 suositusta vuonna 2015).

60.

Pääjohtajan touko- ja kesäkuussa 2016 antamien tietojen mukaan asianomaiset EU:n varojen hoidosta vastaavat viranomaiset eivät olleet panneet täytäntöön viittä lokakuun 2013 ja helmikuun 2016 välisenä aikana annettua taloudellista suositusta. Sille, miksi suosituksia ei ollut noudatettu, ei löydetty mitään yhtä selkeää selitystä. Syiksi annettiin muun muassa perusteiden riittämättömyys, takaisinsaantioikeuden puuttuminen ja se, että väärinkäytöksiä ei ollut näytetty toteen tai niillä ei ollut vaikutusta EU:n varoihin.

61.

Taloudellisten suositusten tarkastelussa keskeinen indikaattori on se, miten suuri osa takaisinperittäväksi suositellusta määrästä tosiasiassa peritään takaisin. Ennen vuotta 2012 OLAF kytki takaisinperityt määrät siihen vuoteen, jona suositus oli annettu, jolloin takaisinperinnän tasoa voitiin käyttää suorituskykyindikaattorina. Vuoden 2012 jälkeen takaisinperinnän tasoa ei enää voida määrittää. Tämä olisi kuitenkin hyödyllinen tieto erityisesti silloin, kun asianomaisten viranomaisten arvio takaisinperittävästä määrästä eroaa OLAFin arviosta. Komitean kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena OLAF sitoutui tekemään sisäisen arvioinnin, jonka avulla se pyrkii edelleen parantamaan taloudellisten suositustensa laatimisprosessia. Arvioinnin pohjalta OLAFin pääjohtaja esitti 7. lokakuuta 2016 ohjeasiakirjan Instructions on drafting financial recommendations and the related sections of OLAF Final Report (Ohjeet taloudellisten suositusten ja niihin liittyvien OLAFin loppukertomuksen osien laatimiseen).

62.

Valvontakomitea on niin ikään tietoinen siitä, että OLAF on parhaillaan toteuttamassa sisäistä arviointia taloudellisesta seurantaprosessista ja että tässä arvioinnissa käsitellään vaihtoehtoisia lähestymistapoja viraston taloudellisten suositusten vaikuttavuuden mittaamiseen. Kyse on pohjimmiltaan siitä, että OLAFin pääjohtaja aikoo pyytää taloudellisten suositusten saajia ilmoittamaan takaisinperittäväksi hyväksytyt määrät.

Hallinnolliset suositukset

63.

OLAF on ilmoittanut (21) antaneensa 1. tammikuuta 2013 lukien kaikkiaan 69 hallinnollista suositusta (11 suositusta vuonna 2013, 28 suositusta vuonna 2014 ja 30 suositusta vuonna 2015).

64.

OLAFin pääjohtaja ei ole kuitenkaan antanut tietoa niistä antamistaan hallinnollisista suosituksista, jotka eivät ole johtaneet suositusten saajien jatkotoimiin, sillä tätä ei häneltä edellytetä. Valvontakomitea on tästä huolimatta sitä mieltä, että tällaisista tiedoista olisi hyötyä.

ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2017

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta 28 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyn komission päätöksen N:o 1999/352/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 27 päivänä syyskuuta 2013 tehdyllä päätöksellä N:o 2013/478/EU, 6 artiklan 2 kohta:

”2.   Kuultuaan valvontakomiteaa pääjohtaja antaa talousarviosta vastaavalle pääjohtajalle virastoa koskevan alustavan talousarvioesityksen, joka otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion komission pääluokkaan liittyvään, virastoa koskevaan liitteeseen.”

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta:

Valvontakomitea antaa pääjohtajalle lausuntoja ja tarvittaessa suosituksia muun muassa viraston tutkimustoimien suorittamiseen tarvittavista resursseista […].

65.

Valvontakomitea tuki OLAFin alustavaa talousarvioesitystä vuodeksi 2017 sillä edellytyksellä, että sen suositukset ja huomautukset otetaan kaikilta osin huomioon OLAFin vuoden 2018 talousarviossa, jonka komitea tulee arvioimaan vuotuisessa lausunnossaan.

66.

Komitea katsoo, että OLAFin resurssit pitäisi keskittää sen ydintoimintaan eli laittoman toiminnan, vakavien väärinkäytösten, petosten, virkavelvollisuuksien rikkomisten ja muiden EU:n etuja vahingoittavien toimien tutkimiseen. OLAFin tekemien huomautusten perusteella komitea kuitenkin yhtyy siihen näkemykseen, että OLAFin riippumattomuuden säilyttämiseksi virastolla on oltava tiettyjä rajallisia ja perusteltuja tukiresursseja.

67.

Tutkimushenkilöstön osalta komitea hyväksyy selitykset, jotka OLAF on antanut 171 hengen suuruisesta tutkimusalan henkilöstöstä: ”Tämä luku ei sisällä ainoastaan niitä henkilöitä, joiden työnimike on ’tutkija’, vaan siinä on mukana myös muu tutkimushenkilöstö, kuten henkilöt, joiden työnimike on ’tapausten käsittelijä-valitsija’ tai ’tietojen analysoija’. Tutkimusyksiköiden jaostopäälliköt ja apulaispäälliköt ovat myös tutkimushenkilöstöä siitä huolimatta, että heidän työnimikkeensä eroavat muista työntekijöistä.”

68.

Sisäiset oikeudelliset asiantuntijat vahvistavat osaltaan OLAFin kykyä soveltaa kansallista lainsäädäntöä oikein ja tukevat EU:n laajuisten petostentorjuntavalmiuksien kehittymistä. OLAFin pitäisi näin ollen myös jatkossa rekrytoida sellaista unionin henkilöstöä, joka on suorittanut hyväksytyn oikeustieteellisen tutkinnon asianomaisen jäsenvaltion kielellä. Komitea katsoo, että sisäisiä kansallisia oikeudellisia asiantuntijoita ei ole mahdollista korvata muille kuin oikeusalan ammattilaisille annettavalla sisäisellä koulutuksella tai suppeilla ohjeasiakirjoilla, kuten lyhyillä maaprofiileilla (”country mini-profiles”), jotka ovat käytettävissä OLAFin intranetissä ja jotka komitea on tarkastanut. Tästä syystä komitea on tyytyväinen siihen, että parhaillaan on käynnissä erikoisaloihin kohdennettuja kilpailuja.

OLAFIN VUODEN 2015 VUOTUINEN TOIMINTAKERTOMUS

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta:

”Valvontakomitea valvoo säännöllisesti viraston tutkimustehtävän toteutumista, jotta voidaan vahvistaa viraston riippumattomuutta sille tällä asetuksella uskottujen toimivaltuuksien asianmukaisessa käytössä.”

69.

Valvontakomitea toteaa, että OLAF on parantanut kertomustensa ja vuotuisten toimintakertomustensa esitystapaa ja ottanut huomioon valvontakomitean antamat suositukset – kertomukset ovat aiempaa helppolukuisempia ja selkeämpiä ja kaaviot ja kuviot ovat entistä parempia. Komitea on tyytyväinen erityisesti siihen, että OLAFin vuoden 2015 kertomuksessa tarkastellaan erikseen päätökseen saatettujen tutkimusten keskimääräistä kestoa (kertomuksen kohta ”Average duration of closed investigations only”), mikä merkitsee sitä, että OLAF jatkaa vuoden 2014 kertomuksessa käyttöön ottamaansa lähestymistapaa.

70.

Komitea on määritellyt tapoja, joilla tutkimusten kestoa koskevaa raportointia voitaisiin parantaa. Tutkimusten keston arviointia ja valvontaa koskevien tietojen puuttuminen on huolestuttavaa. Komitea toivoo niin ikään asianmukaisia perusteluja 20 kuukauden viitearvon soveltamiselle.

71.

OLAF ei ole esittänyt kertomuksissaan kattavia tietoja perusoikeuksien suojaamiseen liittyvistä valituksista. OLAF ilmoittaa komitealle ainoastaan valituksista, jotka on tehty verkkosivustolla julkaistun menettelyn mukaisesti. Komitea on kuitenkin havainnut myös muita valituksia, jotka saattavat olla yhteydessä perusoikeuksien ja prosessuaalisten takeiden suojaamiseen. Komitea pitää asemansa puolesta tältä osin tärkeänä sitä, että valituksista ilmoitettavat tiedot olisivat kattavat.

72.

Tiedot, jotka OLAFin pääjohtaja on antanut valvontakomitean suositusten täytäntöönpanosta, eivät vastaa komitean tekemää arviota. Komitea on huolestunut siitä, että OLAFin pääjohtaja ei ole antanut sille asiasta riittävää tietoa.

OLAFIN VALVONTAKOMITEAN SUOSITUSTEN JOHDOSTA TOTEUTTAMAT JATKOTOIMET

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta:

Valvontakomitea antaa pääjohtajalle lausuntoja ja tarvittaessa suosituksia muun muassa viraston tutkimustoimien suorittamiseen tarvittavista resursseista, viraston tutkimustoiminnan painopisteistä ja tutkimusten kestosta. Se voi antaa näitä lausuntoja omasta aloitteestaan tai pääjohtajan taikka toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä, puuttumatta kuitenkaan meneillään oleviin tutkimuksiin.

73.

Tässä kertomuksessa tarkasteltavalla kaudella valvontakomitea seurasi OLAFin edistymistä 26 komitean antaman suosituksen täytäntöönpanossa. Liitteessä esitetään tarkemmat tiedot kustakin suosituksesta ja tehdään selkoa kunkin suosituksen täytäntöönpanovaiheesta.

74.

Valvontakomitea luokittelee ”erittäin tärkeiksi” sellaiset suositukset, jotka liittyvät EU:n kansalaisten perusoikeuksiin, OLAFin sääntelyvelvoitteisiin ja OLAFin riippumattomuutta turvaaviin tekijöihin.

75.

OLAFin pääjohtaja hyväksyi luettelon seurattavista suosituksista eikä virallisesti ilmoittanut vastustavansa annettujen 26 suosituksen sisältöä. Hän arvioi tosin itse vain 15 suositusta (22). Valvontakomitea arvioi saatavilla olleiden tietojen perusteella suositusten täytäntöönpanoa seuraavasti: 3 suositusta on pantu täytäntöön, 1 suositus on pantu osittain täytäntöön, 11 suositusta on panematta täytäntöön, 7 suosituksen täytäntöönpanovaiheesta ei ole tietoa (23) ja 4 suositusta on vanhentunut.

76.

Tulevissa lausunnoissaan valvontakomitea aikoo pyytää OLAFin pääjohtajalta virallista sitoumusta siitä, että virasto ryhtyy suositusten johdosta toimenpiteisiin. Komitea ei aio seurata sellaisten suositusten täytäntöönpanoa, joiden osalta tällaista sitoumusta ei ole annettu, sillä perusteella, että kyseistä suositusta ei ole hyväksytty.

77.

OLAFin pääjohtajan esittämissä tiedoissa ei huomioida kaikkia valvontakomitean ajankohtaisia suosituksia. Komitea on huolissaan siitä, että viisi sen antamaa ja ”erittäin tärkeiksi” luokittelemaa suositusta on panematta täytäntöön ja että OLAFin pääjohtajalta saadut tiedot ovat riittämättömät.

VALVONTAKOMITEAN HALLINTO

EU:n toimielinten, elinten ja muiden virastojen edustajien kanssa pidettävät kokoukset

78.

Valvontakomitea osallistui aktiivisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 16 artiklassa tarkoitettuun näkemysten vaihtoon toimielinten kanssa ja piti säännöllisesti kokouksia OLAFista vastaavan komission varapuheenjohtajan, Euroopan parlamentin edustajien (talousarvion valvontavaliokunta) ja neuvoston petostentorjuntaa käsittelevän työryhmän kanssa ja tarjosi niille asiantuntija-apua.

79.

Valvontakomitea pitää yhä yhteyttä muihin sidosryhmiin, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan oikeusasiamieheen ja Euroopan perusoikeusvirastoon.

Työskentelymenetelmät ja avoimuus

80.

Vuonna 2016 valvontakomitea piti 11 kokousta. Puheenjohtaja, esittelijät ja komitean sihteeristön jäsenet kokoontuivat myös säännöllisesti käsittelemään erityiskysymyksiä. Komitea nimitti jokaiselle tutkimalleen merkittävälle kysymykselle esittelijän. Esittelijät valmistelivat yhdessä valvontakomitean sihteeristön kanssa kertomus-, lausunto- tai asiakirjaluonnoksia kokouskäsittelyä varten. He tapasivat myös OLAFin johtoa ja henkilöstöä komitean lausuntojen ja kertomusten valmisteluvaiheessa.

81.

Valvontakomitea käsitteli lausuntojaan aina seikkaperäisesti OLAFin kanssa ennen niiden viimeistelyä. Vuonna 2016 komitea kuuli OLAFia ja kehitti lausuntojen ja kertomusten antamisessa käyttämäänsä menettelyä. Jotta voidaan varmistaa, että komitean työskentely on mahdollisimman avointa, komitea päätti julkaista yleisen edun kannalta merkitykselliset ei- luottamukselliset asiakirjat verkkosivustollaan (http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/).

Valvontakomitean sihteeristöä koskeva asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muutos

82.

Valvontakomitean sihteeristö koostuu lakimiehistä ja assistenteista, jotka huolehtivat OLAFin tutkintatoimien päivittäisestä seurannasta ja avustavat valvontakomitean jäseniä näiden tehtävien hoidossa. Sihteeristö vastaanottaa komitealle toimitettavat tiedot ja tarkastelee niitä alustavasti. Sihteeristö vastaa myös valvontakomitean jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta. Vuonna 2016 sihteeristössä oli kaiken kaikkiaan kahdeksan virkaa.

83.

Valvontakomitean sihteeristöllä on keskeinen tehtävä, sillä sihteeristö avustaa komiteaa sen seurantatehtävien toteuttamisessa luotettavasti ja tehokkaasti. Kertomuskaudella sihteeristön jäsenet kuuluivat kuitenkin edelleen hallinnollisesti OLAFin pääjohtajan alaisuuteen (tämä vaikuttaa erityisesti jäsenten koulutukseen, arviointiin, urakehitykseen ja ylennyksiin).

84.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 1. tammikuuta 2017 voimaan tulleen muutoksen (24) nojalla komissio huolehtii komitean sihteeristöstä vastedes suoraan OLAFista riippumattomasti ja tiiviissä yhteistyössä komitean kanssa.

Talousarvioasiat

85.

Vuonna 2016 komitean 200 000 euron talousarvio siirrettiin OLAFin alaisuudesta Euroopan komissiolle, jotta voitaisiin varmistaa komitean riippumattomuus OLAFista.

86.

Valvontakomitean pyynnöstä Euroopan komission sisäinen tarkastus laati kertomuksen OLAFin valvontakomiteaa koskevan budjettikohdan hallinnoinnista, suunnittelusta, seurannasta ja täytäntöönpanosta. Valvontakomitea on tyytyväinen tarkastuskertomukseen ja pitää sitä arvokkaana työkaluna, jonka avulla se voi hallinnoida talousarviotaan aiempaa paremmin ja entistä enemmän komission yksiköiden käytäntöjen mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen antamista suosituksista monia on jo pantu täytäntöön ja otettu osaksi valvontakomitean talousarvion päivittäistä hallinnointia.

LAINSÄÄDÄNTÖKEHYS

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 arviointi

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 19 artikla:

”Komissio antaa viimeistään 2 päivänä lokakuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään valvontakomitean lausunto ja siinä todetaan, onko tätä asetusta tarpeen muuttaa.”

87.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 arviointia varten laatimansa etenemissuunnitelman (25) mukaan komissio on määritellyt keskeisiä vaikuttavuuteen, tehokkuuteen, merkityksellisyyteen ja johdonmukaisuuteen liittyviä ongelmakohtia, jotka pyritään ratkaisemaan. Valvontakomitean valvontatehtäviä käsitellään arvioinnin hallintoon liittyvien näkökohtien yhteydessä. Arvioitavan jakson alkamisajankohta on 1. lokakuuta 2013, jolloin asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013 tuli voimaan.

88.

Valvontakomitea on käynnistänyt asetuksen soveltamista koskevan oman arviointiprosessinsa. Arviointi perustuu tuloksiin, jotka komitea on saanut OLAFin tutkintatoimien analysoinnista, valvonnasta ja seurannasta.

89.

Kertomuskauden aikana komission konsultit ottivat yhteyttä joihinkin komitean jäseniin ja pyysivät heitä antamaan henkilökohtaisia haastatteluja, joita hyödynnettäisiin asetuksen arvioinnissa. Mahdollisten rooliristiriitojen välttämiseksi nämä henkilöt suostuivat haastatteluihin vasta sen jälkeen, kun heidän tehtävänsä komiteassa oli päättynyt.

Ehdotus Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta

90.

Euroopan syyttäjänvirastoa (European Public Prosecutor Office, EPPO) koskevan asetuksen antaminen mainitaan Euroopan komission vuoden 2017 työohjelmassa tärkeänä lainsäädäntöhankkeena.

91.

On luultavaa, että EPPOn perustaminen vaikuttaa OLAFin työhön ja resursseihin ja näin ollen myös valvontakomitean valvontatehtävään. Se saattaa edellyttää lisämuutoksia asetukseen (EU, Euratom) N:o 883/2013. Komitea on seurannut hankkeen etenemistä alusta alkaen ja tulee tekemään niin myös jatkossa.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(2)  Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 15 artikla.

(3)  Komission päätös C(2016) 1449 lopullinen.

(4)  Ares(2016)1280862.

(5)  Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin 20. heinäkuuta 2016 antama määräys – OLAFin pääjohtaja v. komissio asiassa T-251/16R.

(6)  Ares(2016)6451016 (16.11.2016).

(7)  Kooste on luettavissa OLAFin valvontakomitean verkkosivustolla.

(8)  Ks. valvontakertomus N:o 3/2014, jossa käsitellään OLAFissa vuonna 2012 aloitettuja tutkimuksia (Opening of Cases in OLAF in 2012).

(9)  OLAF myönsi valvontakomitealle myös oikeuden tutustua otokseen, joka koostui 62 tapauksesta, joiden tutkinta oli kestänyt yli 12 kuukautta. Komitea on laatinut analyysikehikon ja analysoi kyseisiä tapauksia edelleen.

(10)  Lausunnossaan N:o 4/2014 ”Control of the duration of investigations conducted by the European Anti-fraud Office” (Euroopan petostentorjuntaviraston toteuttamien tutkimusten keston valvonta) komitea suositteli OLAFille muun muassa seuraavia toimia: (1) kahdentoista kuukauden kohdalla annettavien kertomusten sisältöä tulisi täydentää toistuvasti esitettävillä tapauskohtaisilla tosiseikoilla, jotta valvontakomitea pystyy muodostamaan käsityksen tutkimusten taustasta ja edistymisestä; (2) tosiseikat, jotka koskevat syitä, joiden takia tutkimukset ovat kestäneet yli 12 kuukautta, tulisi perustella paremmin; ja (3) tiedot, jotka koskevat tutkimusten nopeuttamiseksi toteutettavia korjaavia toimenpiteitä, olisi perusteltava paremmin.

(11)  Ares(2016)2867755 (20.6.2016) ja Ares(2016)2336179 (19.5.2016).

(12)  OLAFin toimintakertomus vuodelta 2015: ks. kuvio 12 ”recommendations issued” (”annetut suositukset”) sivulla 20 ja kuvio 24 ”actions taken by the appointing authorities following OLAF's disciplinary recommendations issued between 1 January 2013 and 31 December 2015” (”toimet, joihin nimittävät viranomaiset ovat ryhtyneet OLAFin 1. tammikuuta 2013 ja 31. joulukuuta 2015 välisenä aikana antamien kurinpidollisten suositusten johdosta”) sivulla 30.

(13)  Ks. Euroopan komission pääsihteerin allekirjoittamat huomautukset Ares(2016)2996187 (28.6.2016) ja Ares(2016)6032504 (20.10.2016).

(14)  OLAFin toimintakertomus vuodelta 2015: ks. kuvio 12 ”recommendations issued” (”annetut suositukset”) sivulla 20 ja kuvio 24 ”actions taken by the appointing authorities following OLAF's disciplinary recommendations issued between 1 January 2013 and 31 December 2015” (”toimet, joihin nimittävät viranomaiset ovat ryhtyneet OLAFin 1. tammikuuta 2013 ja 31. joulukuuta 2015 välisenä aikana antamien kurinpidollisten suositusten johdosta”) sivulla 30.

(15)  Ilmoitetut tiedot sisältävät 14 tapausta, joissa oikeudelliset suositukset olivat tuloksettomia. Näistä 9 tapauksessa syynä oli se, että näyttöä ei ollut riittävästi.

(16)  Tämä nimenomainen analyysi tehtiin vuosina 2012 ja 2013.

(17)  Vuoden 2015 vuosikertomus.

(18)  Asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 on nimenomaisesti korostettu sen tärkeyttä, että OLAF on hyvin perillä niiden jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä, joihin se toimittaa tutkimuskertomuksiaan. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 11 artiklan 2 kohta: ”Tällaisia kertomuksia ja suosituksia laadittaessa on otettava huomioon asianomaisen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö.”

(19)  19 Ares(2016)980350 (25.2.2016).

(20)  OLAFin toimintakertomus vuodelta 2015: ks. kuvio 12 ”recommendations issued” (”annetut suositukset”) sivulla 20 ja kuvio 24 ”actions taken by the appointing authorities following OLAF's disciplinary recommendations issued between 1 January 2013 and 31 December 2015” (”toimet, joihin nimittävät viranomaiset ovat ryhtyneet OLAFin 1. tammikuuta 2013 ja 31. joulukuuta 2015 välisenä aikana antamien kurinpidollisten suositusten johdosta”) sivulla 30.

(21)  OLAFin vuoden 2015 toimintakertomus: ks. kuvio 12 ”recommendations issued” (”annetut suositukset”) sivulla 20.

(22)  Ks. ARES(2016)222388 (15.1.2016), jossa OLAFin pääjohtaja toteaa seuraavaa: ”OLAF katsoo, että 11 suositusta asianomaisista 15 suosituksesta on pantu täytäntöön ja yhtä ei voida soveltaa. Suosituksista kolme liittyy OLAFin ja valvontakomitean työjärjestelyistä käytäviin neuvotteluihin, ja niiden täytäntöönpano on kesken.”

(23)  OLAFin pääjohtaja ei antanut komitealle minkäänlaista tietoa 11 suosituksesta, jotka lukeutuivat asianomaisten 26 suosituksen joukkoon. Nämä suositukset on annettu OLAFin oikeudellista tarkastusta ja arviointia käsittelevässä lausunnossa N:o 2/2015 ja vuoden 2016 tutkimuspolitiikan painopisteiden luonnosta käsittelevässä lausunnossa N:o 3/2015.

(24)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 2016/2030, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta. Asetusta sovelletaan 1. tammikuuta 2017 alkaen.

(25)  Ks. etenemissuunnitelma osoitteessa http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_olaf_001_evaluation_of_regulation_883_2013_en.pdf.


LIITE

OLAFIN VALVONTAKOMITEAN SUOSITUSTEN JOHDOSTA TOTEUTTAMAT JATKOTOIMET

TÄRKEYS

VALVONTAKOMITEAN SUOSITUKSET

OLAFIN OMA ARVIO

VALVONTAKOMI TEAN LOPULLINEN ARVIO

 

Lausunto 3/2014 OLAFin alustavasta talousarvioesityksestä vuodeksi 2015:

I)

OLAFin pitäisi esittää tarkempaa tietoa resurssien kohdentamisesta painopistealueille

Pantu täytäntöön

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

II)

OLAFin tulisi jatkaa työtään esimerkillisen henkilöstöstrategian kehittämiseksi ja kertoa valvontakomitealle säännöllisesti edistymisestään tällä alalla

Pantu täytäntöön

PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

III)

OLAFin pääjohtajan tulisi – sikäli kuin suinkin mahdollista – siirtää nimittäville viranomaisille ja tulojen ja menojen hyväksyjälle kuuluvaa toimivaltaa valvontakomitean sihteeristön henkilöstön ja talousarvion osalta sihteeristön päällikölle

Pantu täytäntöön

VANHENTUNUT

 

IV)

Valvontakomitean sihteeristön henkilöstöä ja talousarviota koskeville muutoksille on saatava valvontakomitean hyväksyntä

Pantu täytäntöön

VANHENTUNUT

 

V)

Komission 28. huhtikuuta 1999 tekemän päätöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti OLAF toimittaa tämän lausunnon budjettivallan käyttäjälle

Ei sovelleta

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

SUURI

Lausunto 4/2014 OLAFin toteuttamien tutkimusten keston valvonnasta:

OLAFin tulisi parantaa niiden tietojen laatua, joita se toimittaa valvontakomitealle tutkimusten keston valvontaa varten, jotta valvontakomitea voi toteuttaa valvontatehtäväänsä vaikuttavasti ja tehokkaasti ja jotta se pystyy noudattamaan velvollisuuttaan tehdä toiminnastaan selkoa EU:n toimielimille. OLAFin pitäisi niin ikään optimoida niiden työkalujen käyttöä, jotka se on ottanut käyttöön tutkimusten keston hallintaa varten. Tämä tarkoittaa seuraavia toimenpiteitä:

1)

OLAFin tulee täydentää kahdentoista kuukauden kohdalla annettavien kertomusten sisältöä toistuvasti esitettävillä tapauskohtaisilla tosiseikoilla, jotta valvontakomitea voi muodostaa käsityksen tutkimusten taustasta ja edistymisestä.

Suosituksen täytäntöönpanoa varten valvontakomitea ehdottaa, että kertomuksiin sisällytettäisiin muun muassa seuraavat tiedot: tutkimusten aloittamisen oikeusperusta, lyhyt kuvaus kyseisestä tutkimuksesta (esitetty väite, tietolähteen laji, petoksen tai väärinkäytöksen tyyppi, tapauksen toimiala, EU:n toimielin, elin, virasto tai jäsenvaltio, jota tapaus koskee, lainsäädäntö, johon väitetty rikkomus liittyy, ja arvio taloudellisesta vaikutuksesta sikäli kuin tällaiset tiedot voidaan antaa), keskeiset toteutetut tai toteutettavat tutkintatoimet ja niiden aikajärjestys, ajallisiin rajoitteisiin liittyvät seikat.

Täytäntöön- pano käynnissä

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

2)

OLAFin tulee perustella paremmin tosiseikat, jotka koskevat syitä, joiden takia tutkimukset ovat kestäneet yli 12 kuukautta.

Suosituksen täytäntöönpanoa varten valvontakomitea ehdottaa, että OLAF sisällyttäisi 12 kuukauden kohdalla annettaviin kertomuksiin ei- tyhjentävän luettelon ennalta määriteltyjen syiden luokista ja alaluokista, joita voidaan hyödyntää, kun selitetään, miksi yli 12 kuukautta kestäneitä tutkimuksia ei ole saatu päätökseen. Näitä syitä voidaan täydentää tapauskohtaisilla tiedoilla. OLAF voisi lisäksi antaa tutkijoille ohjeita ja/tai koulutusta.

Täytäntöön pano käynnissä

PANTU OSITTAIN TÄYTÄNTÖÖN

 

3)

OLAFin tulee perustella paremmin tiedot, jotka koskevat tutkimusten nopeuttamiseksi toteutettavia korjaavia toimenpiteitä

Täytäntöön pano käynnissä

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

4)

OLAFin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota yli 12 kuukautta kestäneiden tutkimusten nopeuttamiseksi toteutettaviin korjaaviin toimenpiteisiin ja eritoten kehittää työkaluja, joiden avulla tutkimusresurssien kohdentumista voidaan seurata arvioituun työtaakkaan nähden.

Pantu täytäntöön

EI ILMOITUSTA

SUURI

5)

Menettelyä, jota tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö noudattaa tutkimusten jatkuvuuden varmentamisessa, tulisi arvioida ja vahvistaa.

Pantu täytäntöön

EI ILMOITUSTA

 

Lausunto N:o 5/2014 OLAFin tutkimusten kestosta ulkopuolisille tahoille annettavista tiedoista:

1)

Tutkimusten keskimääräisestä kestosta annettavien tilastotietojen läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden edistämiseksi OLAFin tulisi ilmoittaa tiedot kertomuskauden aikana päätökseen saatettujen tutkimusten keskimääräisestä kestosta.

Pantu täytäntöön

PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

2)

OLAFin olisi tuotava tietojen läpinäkyvyyden edistämiseksi kertomuksissaan selkeästi esiin sellaiset kertaluonteiset hallinnolliset toimet, jotka vaikuttavat tutkimusten keskimääräisestä kestosta esitettävään laskelmaan

Pantu täytäntöön

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

SUURI

3)

Perusoikeuksien ja hyvän hallintotavan periaatteiden turvaamiseksi OLAFin pitäisi kertoa vuosikertomuksessaan nykyistä avoimemmin pisimpään kestävien tutkimusten kestosta.

Pantu täytäntöön

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

Lausunto N:o 1/2015 OLAFin alustavasta talousarvioesityksestä vuodeksi 2016:

I)

OLAFin pääjohtajan tulee edelleen – sikäli kuin suinkin mahdollista – siirtää nimittävälle viranomaiselle ja tulojen ja menojen hyväksyjälle kuuluvaa toimivaltaa valvontakomitean sihteeristön henkilöstön ja talousarvion osalta sihteeristön päällikölle.

Pantu täytäntöön

VANHENTUNUT

 

II)

Valvontakomitean sihteeristön henkilöstöä ja talousarviota koskeville muutoksille on saatava valvontakomitean hyväksyntä

Pantu täytäntöön

VANHENTUNUT

SUURI

Lausunto 2/2015 OLAFin oikeudellisesta tarkastuksesta ja arvioinnista:

1)

OLAFin tulee varmistaa, että tutkimusten valinta- ja arviointiyksiköllä on käytössään riittävät henkilöstöresurssit, jotta se voi vaikuttavasti hyödyntää kaikkien jäsenvaltioiden kansallisia lainsäädäntöjä koskevaa oikeudellista asiantuntemusta

Ei

ilmoitusta

EI ILMOITUSTA

 

2)

OLAFin pitäisi monin paikoin harkita tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön käyttämien työlomakkeiden kysymysten muuttamista niin, että niihin saatavat vastaukset olisivat nykyistä kattavampia ja perusteellisempia ja voisivat tarvittaessa sisältää tietoja tapauskohtaisista olosuhteista ja oikeudellisista perusteista

Ei

ilmoitusta

EI ILMOITUSTA

 

3)

OLAFin pitäisi kirjata huolellisesti tapauskohtaisiin asiakirja-aineistoihin arvioijien tekemät ehdotukset ja huomautukset ja kenties tehdä niiden pohjalta muutoksia viraston kertomuksiin

Ei

ilmoitusta

EI ILMOITUSTA

 

4)

OLAFin tulee huolehtia arvioijien huomautusten systemaattisesta seurannasta ja antaa näille asianmukaista palautetta siitä, miten huomautukset on otettu viraston toiminnassa huomioon

Ei

ilmoitusta

EI ILMOITUSTA

SUURI

5)

OLAFin tulee kehittää arvioijien parhaita käytäntöjä, erityisesti käytäntöjä, jotka koskevat prosessuaalisten takeiden kunnioittamisen varmistamista ja tutkimusten suhteellista kestoa, seuraavilla tavoilla:

OLAFin on varmistettava, että arvioijat tarkistavat systemaattisesti, että sovellettavia vaatimuksia ja prosessuaalisia takeita on todellisuudessa noudatettu, ja että arvioijat perustelevat lausuntonsa riittävän huolellisesti

OLAFin olisi harkittava, tulisiko sen asettaa määräaikoja tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön lausuntojen antamiselle – määräaikojen tulisi perustua huolelliseen analyysiin lausuntojen antamiseen keskimäärin tarvittavasta ajasta

OLAFin on huolehdittava siitä, että sääntöjenmukaisuus tarkistetaan olennaisilta osin, ja siitä, että tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön lausunnot vastaavat nykyistä paremmin arvioituja tapauskohtaisia asiakirja-aineistoja, jotta voidaan varmistua siitä, että tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö havaitsee – sikäli kuin suinkin mahdollista – kaikki sellaiset tilanteet, joissa oikeudellisia vaatimuksia, prosessuaaliset takeet mukaan lukien, ei ehkä ole noudatettu

OLAFin tulee analysoida osa-alueita, jotka tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön havaintojen mukaan edellyttävät parantamista, ja niitä toimenpiteitä, jotka on toteutettu arvioinnin tulosten pohjalta

OLAFin on myös jatkossa kehitettävä ja ylläpidettävä tutkimusyksiköiden ja tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön välisiä rakentavia suhteita

Ei

ilmoitusta

EI ILMOITUSTA

 

6)

Valvontakomitea kehottaa OLAFin pääjohtajaa harkitsemaan sitä, että virasto laatisi hyvissä ajoin toimintasuunnitelman tulevaisuudessa toteutettavista suosituksista, sillä näin voitaisiin tehokkaasti vahvistaa viraston sisäistä valvonta- ja neuvonantojärjestelmää, josta asetuksessa säädetään

Ei toteutettu

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

Lausunto 3/2015 OLAFin vuoden 2016 tutkimuspolitiikan painopistealueita koskevasta luonnoksesta:

I)

OLAFin tutkimuspolitiikan painopisteiden määrittelyssä tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat: vaikutusten arviointi, edellisten tutkimuspolitiikan painopisteiden toteutumisesta tehty arviointi, tarkkojen suorituskykyindikaattorien määrittely ja systemaattiset yhteydet EU:n varainkäytön painopisteisiin ja EU:n toimintapoliittisiin painopisteisiin talousrikosten torjunnassa

Ei

ilmoitusta

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

II)

OLAFin tulisi tarkistaa tutkimusten valinnasta vastaaville henkilöille antamiaan neuvoja ja ohjeita niin, että niistä kävisi seikkaperäisesti ilmi, miten tutkimuspolitiikan painopisteet tosiasiallisesti vaikuttavat tapausten valintaprosessiin. Nämä tarkistetut ohjeet tulee asetuksen 17 artiklan 8 kohdan mukaisesti toimittaa valvontakomitealle ennen niiden hyväksymistä.

Ei

ilmoitusta

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

III)

OLAFin pitäisi vuoden 2017 tutkimuspolitiikan painopistealueiden määrittämiseksi toteuttaa kattava arviointi edellisten vuosien tutkimuspolitiikan painopisteiden vaikutuksista ja kuulla arvioinnissa kaikkia komission ja muiden toimielinten sekä jäsenvaltioiden viranomaisten asianosaisia sidosryhmiä ja ulkopuolisia osapuolia.

Ei

ilmoitusta

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

IV)

OLAFin olisi järjestettävä komission menettelyiden mukainen sisäinen lausuntokierros tutkimuspolitiikan painopisteiden hyväksymistä varten.

Ei

ilmoitusta

EI PANTU TÄYTÄNTÖÖN

 

V)

OLAFin olisi selvennettävä vuoden 2016 tutkimuspolitiikan painopistealueita ”tupakan” (”of tobacco”) laittomaan valmistukseen liittyvien viittaustensa osalta verotuksen ja tulliliiton pääosaston antaman lausunnon perusteella.

Ei

ilmoitusta

PANTU TÄYTÄNTÖÖN