23.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 176/8


Euroopan alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”Komission ehdotus neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta”

(2018/C 176/03)

EUROOPAN ALUEIDEN KOMITEA (AK), joka

ottaa huomioon komission 20. joulukuuta 2017 neuvostolle esittämän ehdotuksen antaa päätös Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla,

ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman ”Oikeusvaltioperiaate EU:ssa paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta”,

ottaa huomioon 12. helmikuuta 2015 antamansa lausunnon ”Paikallis- ja alueviranomaiset ja oikeusvaltion ja perusoikeuksien monitasoinen suojelu EU:ssa”,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 15. marraskuuta 2017 antaman päätöslauselman oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa,

ottaa huomioon Venetsian komission 8.–9. joulukuuta 2017 pitämässään 113. täysistunnossa antaman lausunnon, joka käsittelee Puolan presidentin esittämiä lakiehdotuksia kansallisesta tuomarineuvostosta annetun lain muuttamiseksi ja korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamiseksi sekä lakia yleisten tuomioistuinten organisaatiosta,

1.

vahvistaa olevansa sitoutunut Euroopan unionin perustan muodostaviin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa, EU:n perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa vahvistettuihin yhteisiin perusarvoihin, joihin kuuluvat demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen.

2.

katsoo, että nämä arvot luovat pohjan jäsenvaltioiden väliselle, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten väliselle sekä kaikkien hallintotasojen väliselle vastavuoroiselle luottamukselle.

3.

korostaa, että useimmilla oikeusvaltion perusperiaatteilla – joita ovat laillisuus, perusoikeuksien kunnioittaminen, yhdenvertaisuus lain edessä, sananvapaus ja kokoontumisvapaus, avoimuus, vastuuvelvollisuus, vallanjako, demokraattinen ja moniarvoinen lainsäädäntäprosessi, oikeusvarmuus, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisen toiminnan kielto, riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet sekä tehokas tuomioistuinvalvonta – on suoraa ja välitöntä merkitystä paikallis- ja alueviranomaisten toiminnan kannalta ja ne ovat ennakkoedellytys näiden viranomaisten aktiiviselle osallistumiselle Euroopan yhdentymisprosessiin.

4.

kannattaa siksi komission 20. joulukuuta 2017 neuvostolle esittämää ehdotusta antaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla päätös, joka perustuu arvioon siitä, että on olemassa selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta.

5.

odottaa Puolan hallituksen ja komission käyvän rakentavaa vuoropuhelua tilanteen ratkaisemiseksi ennen maaliskuun 20. päivää 2018, jotta vältetään haitalliset heijastusvaikutukset EU:n päätöksentekoprosessiin ajatellen esimerkiksi ehdotuksia, jotka komission on määrä esittää vuoden 2020 jälkeistä ohjelmakautta varten.

6.

vastustaa kaikkia poliittisia jälkikäteisehtoja, jotka tarkoittaisivat sitä, että paikallis- ja alueviranomaiset voisivat joutua valtionhallitusten harjoittaman politiikan vangeiksi ja että kunnille ja alueille tarkoitettu EU:n rahoitus voitaisiin siten keskeyttää valtiotason politiikan vuoksi. Koheesiopolitiikkaa ei saa rasittaa EU-tason ehdoilla, joiden täyttymiseen paikallis- ja aluetaso ja muut tuensaajatahot eivät voi vaikuttaa mitenkään. AK kiinnittää kuitenkin huomiota kumppanuussopimuksiin jo sisältyviin määräyksiin, joiden nojalla rahoitus voidaan keskeyttää, jos paikallis- ja alueviranomaiset rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Komitea ilmaisee huolensa siitä, ovatko mahdolliset, kuntien ja alueiden EU-rahoituksen saantiin vaikuttavat poliittiset ehdot suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

7.

korostaa myös, että rikkomusmenettelyn käynnistäminen jäsenvaltiota vastaan unionin tuomioistuimessa voi johtaa tuomioistuimen päätökseen sakkojen langettamisesta keskushallinnon maksettavaksi.

8.

antaa komitean puheenjohtajan tehtäväksi toimittaa tämä päätöslauselma Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille, neuvoston puheenjohtajavaltiolle Bulgarialle ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle.

Bryssel 1. helmikuuta 2018.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja

Karl-Heinz LAMBERTZ