7.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 441/1


KOMISSION ILMOITUS

Toimenpiteet, jotka katsotaan yhtä tehokkaiksi kuin veronkiertodirektiivin 4 artiklassa säädetyt toimenpiteet

(2018/C 441/01)

1.   Yleisiä huomioita

Veronkiertodirektiivin (1) 4 artiklassa vaaditaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön koron vähennysoikeutta rajoittavia sääntöjä, jotka on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 31. joulukuuta 2018 (2).

Veronkiertodirektiivin 11 artiklan 6 kohta kuuluu seuraavasti: ”(…) jäsenvaltiot, joilla on 8 päivänä elokuuta 2016 veropohjan rapautumiseen ja voitonsiirtoon liittyvien riskien ehkäisemistä varten kansallisia kohdennettuja sääntöjä, jotka ovat yhtä tehokkaita kuin tässä direktiivissä säädetty koron vähennysoikeutta rajoittava sääntö, voivat soveltaa näitä kohdennettuja sääntöjä sen ensimmäisen kokonaisen verovuoden loppuun, joka seuraa BEPS-toimenpiteeseen 4 liittyviä vähimmäisvaatimuksia koskevan OECD:n jäsenten välisen sopimuksen julkaisemista virallisella verkkosivustolla, kuitenkin enintään 1 päivään tammikuuta 2024 saakka”.

Veronkiertodirektiivin 10 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jäljempänä 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2017 kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen arvioitaessa niiden kansallisten kohdennettujen sääntöjen tehokkuutta, joilla ehkäistään veropohjan rapautumiseen ja voitonsiirtoon liittyviä riskejä”.

2.   Toimenpiteet, jotka katsotaan yhtä tehokkaiksi kuin veronkiertodirektiivin 4 artiklassa säädetyt toimenpiteet

Komission yksiköt katsovat, että jäljempänä luetellut asianomaisten jäsenvaltioiden ilmoittamat säännöt ovat ”yhtä tehokkaita” kuin veronkiertodirektiivin 4 artiklassa säädetyt koron vähennysoikeuden rajoittavat säännöt. Asianomaiset jäsenvaltiot saavat jatkaa seuraavien sääntöjen soveltamista veronkiertodirektiivin 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti:

Kreikka – laki 4172/2013, 49 §,

Ranska – code général des impôts (”GCI”), 212 a § (”rabot”),

Slovakia – Säädös numero 595/2003 Coll, 21 a jakso,

Slovenia – zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), 32 §, ja

Espanja – (1) Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades (territorio común), 16 ja 63 § ja (2) Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades (Navarra), 24 §.

3.   Tehokkuuden arvioimisessa käytetyt kriteerit

Komission yksiköt arvioivat veronkiertodirektiivissä säädettyjen mittapuiden perusteella jäsenvaltioiden ilmoittamien toimenpiteiden (1) oikeudellista vastaavuutta ja (2) taloudellista vastaavuutta.

Ilmoitettujen toimenpiteiden oikeudellisen vastaavuuden tutkimisen lähtökohtana oli se, että ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan ylimenevien vieraan pääoman menojen vähennysoikeuden rajoittaminen suhteessa verovelvollisten kannattavuutta koskeviin tekijöihin, voidaan pääasiallisesti pitää yhtä tehokkaina tapoina puuttua korkojen liialliseen vähentämiseen.

Ilmoitettujen sääntöjen ja veronkiertodirektiivin 4 artiklan taloudellisen vastaavuuden analysoinnissa käytettiin kahta kriteeriä.

Ensimmäisen kriteerin mukaan ilmoitetun toimenpiteen ei pitäisi ainakaan johtaa huomattavasti vähäisempään verokertymään kuin veronkiertodirektiivin 4 artiklaan pohjautuvan koron vähennysoikeutta rajoittavan säännön.

Toisen kriteerin mukaan kansallista toimenpidettä pidetään ”yhtä tehokkaana” kuin veronkiertodirektiivin 4 artiklaa, jos sen soveltaminen johtaisi siihen, että verorasituksen arvioitaisiin olevan valtaosalla suuryrityksistä (kaikki yritykset pk-yrityksiä lukuun ottamatta) vähintään yhtä suuren kuin silloin, jos mainittuun artiklaan pohjautuvaa korkojen vähennysoikeutta rajoittavaa sääntöä sovellettaisiin.


(1)  Neuvoston direktiivi (EU) 2016/1164, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 193, 19.7.2016, s. 1).

(2)  Veronkiertodirektiivin 11 artiklan 1 kohta.