6.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 439/9


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

(2018/C 439/06)

Unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

6.10.2018

Kesto

6.10.2018–31.12.2018

Jäsenvaltio

Belgia

Kalakanta tai kalakantaryhmä

LEZ/*8ABDE (LEZ/07.:n erityisehto)

Laji

Lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

Alue

8a, 8b, 8d ja 8e

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

37/TQ120


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.