5.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 438/11


Komission tiedonanto – julkaistu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan nojalla asiassa AT.40049 – Mastercard II

(2018/C 438/04)

1.   Johdanto

(1)

Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 9 artiklassa säädetään, että jos komissio aikoo tehdä päätöksen, jossa rikkominen määrätään lopetettavaksi, ja kun asianomaiset yritykset esittävät sitoumuksia, joiden tarkoituksena on poistaa komission ennakkoarvioinnissaan niille esittämät huolenaiheet, komissio voi päätöksellään määrätä kyseisten sitoumusten noudattamisen yrityksiä velvoittavaksi. Päätös voidaan tehdä määräajaksi, ja siinä on todettava, ettei komission jatkotoimille ole enää perusteita. Asetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaan komissio julkaisee tiiviin yhteenvedon asiaan liittyvistä seikoista ja sitoumusten pääkohdat. Asianomaiset osapuolet voivat esittää huomautuksensa komission asettamassa määräajassa.

2.   Yhteenveto

(2)

Komissio antoi 9. heinäkuuta 2015 väitetiedoksiannon yrityksiä MasterCard Europe S.A, MasterCard Incorporated ja MasterCard International Incorporated, jäljempänä yhdessä ’Mastercard’, vastaan.

(3)

Väitetiedoksiannossa esitettiin komission alustava näkemys, jonka mukaan Mastercardin monenvälisiä siirtohintoja (multilateral interchange fees, MIFs (2)) koskevat säännöt ovat rikkoneet SEUT-sopimuksen 101 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa. Niitä sääntöjä sovelletaan alueiden välisiin tapahtumiin, joita on tehty ETA:n ulkopuolella sijaitsevan liikkeeseenlaskijan (kortinhaltijan pankki) myöntämillä kuluttajien pankki- ja luottokorteilla ETA-alueella sijaitsevissa liikkeissä. Näitä ovat esimerkiksi ”kortti fyysisesti läsnä” -tapahtumat (Card Present- eli CP-tapahtumat, toisin sanoen kortin haltija on paikalla esimerkiksi liikkeessä) ja ”kortti ei fyysisesti läsnä” -tapahtumat (Card Not Present- eli CNP-tapahtumat, toisin sanoen kun kortin haltija ei ole paikalla, vaan kortin numero ja todentamista koskevat tiedot välitetään esimerkiksi internetin, postin tai puhelimen välityksellä).

(4)

Väitetiedoksianto toteaa että Mastercardin sääntöjen mukaan vastaanottaja (kauppiaan pankki) maksaa liikkeeseenlaskijalle (kortinhaltijan pankki) alueiden välillä veloitettavan monenvälisen siirtohinnan jokaisesta alueiden välisestä tapahtumasta, joka on tehty ETA-alueella sijaitsevassa liikkeessä. Väitetiedoksianto toteaa myös että Mastercardin alueiden välillä veloitettavissa monenvälisissä siirtohinnoissa on kyse SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa / ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yritysten yhteenliittymien päätöksistä.

(5)

Kuten väitetiedoksiannossa todetaan, kun kortinhaltija käyttää maksukorttia ostaakseen tavaroita tai palveluja kauppiaalta, kauppias maksaa maksutapahtuman vastaanottajalle palvelumaksun. Vastaanottaja ottaa itselleen osan maksusta (vastaanottajan marginaali), toimittaa osan (monenvälisen siirtohinnan) liikkeeseenlaskijalle ja osan järjestelmän ylläpitäjälle (tässä tapauksessa Mastercardille). Väitetiedoksianto toteaa lisäksi että kauppiaalta veloitettavasta palvelumaksusta määräytyy käytännössä huomattava osa monenvälisen siirtohinnan mukaan. Komissio on kuitenkin aikaisemmissa asioissa hyväksynyt monenväliset siirtohinnat, jotka ovat niin sanotun MIT-testin (Merchant Indifference Test) mukaisia (3). Testin mukaan siirtohinta ei saisi keskimäärin ylittää kauppiaiden maksukorttien hyväksymisestä saamia maksutapahtumaan liittyviä etuja. Testin vaatimukset täyttävä monenvälinen siirtohinta takaa, että kauppiaat eivät keskimäärin tee eroa korttimaksujen hyväksymisen ja muiden maksuvälineiden välillä, mikä luo tasapuoliset kilpailuedellytykset vaihtoehtoisten maksuvälineiden välille.

3.   Tarjottujen sitoumusten pääsisältö

(6)

Menettelyn osapuolina olevat MasterCard Europe S.A, MasterCard Incorporated ja MasterCard International Incorporated eivät yhdy komission alustavaan arviointiin. Ne ovat kuitenkin tarjonneet asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan nojalla sitoumuksia, joilla on tarkoitus ratkaista komission esittämät kilpailuongelmat. Sitoumusten pääkohdat esitetään jäljempänä lyhyesti, ja ne julkaistaan kokonaisuudessaan englannin kielellä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Mastercard sitoutuu kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jolloin se on saanut virallisesti tiedoksi komission asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukaisen päätöksen, rajoittamaan

a)

pankkikorttimaksuista veloitettavan IIF hinnan 0,2 prosenttiin alueiden välisissä CP-tapahtumissa; ja

b)

luottokorttimaksuista veloitettavan IIF hinnan 0,3 prosenttiin alueiden välisissä CP-tapahtumissa; ja

c)

pankkikorttimaksuista veloitettavan IIF hinnan 1,15 prosenttiin alueiden välisissä CNP-tapahtumissa; ja

d)

luottokorttimaksuista veloitettavan IIF hinnan 1,50 prosenttiin alueiden välisissä CNP-tapahtumissa.

(8)

Sitoumukset ovat voimassa viisi vuotta ja kuusi kuukautta siitä, kun sitoumuksia koskeva päätös on annettu tiedoksi Mastercardille.

(9)

Mastercard ilmoittaa viimeistään 12 työpäivän kuluttua sitoumuksia koskevan päätöksen tiedoksi antamisesta kullekin Mastercardin alueiden välisten tapahtumien vastaanottajalle seuraavista seikoista ja pyytää, että kukin vastaanottaja puolestaan ilmoittaa niistä viipymättä omille kauppiasasiakkailleen: i) sitoumukset on hyväksytty ja ii) alueiden välillä veloitettavien monenvälisten siirtohintojen enimmäismäärää rajoitetaan kaikkien kuluttajien tulevaisuudessa toteuttamien alueiden välisten pankki- ja luottokorttitapahtumien osalta sitoumusten voimassaoloajan. Mastercard myös julkaisee viimeistään 12 työpäivän kulutta sitoumuksia koskevan päätöksen tiedoksi antamisesta Mastercardin verkkosivuilla Euroopassa selkeästi näkyvällä ja helposti saatavilla olevalla tavalla kaikki pankki- ja luottokorttimaksuihin sovellettavat IIF hintansa CP- ja CNP-tapahtumissa.

(10)

Mastercard ei kierrä eikä yritä kiertää näitä sitoumuksia suoraan tai epäsuorasti millään toimella tai laiminlyönnillä. Mastercard luopuu sitoumuksia koskevan päätöksen tiedoksi antamisesta alkaen kaikista käytännöistä, joilla on vastaava tavoite tai vaikutus alueiden välillä veloitettaviin monenvälisiin siirtohintoihin. Tämä koskee erityisesti mutta ei yksinomaan ohjelmien tai uusien sääntöjen täytäntöönpanoa, joiden puitteissa Mastercard siirtää ETA-alueen vastaanottajilta veloitetut järjestelmä- tai muut maksut ETA-alueen ulkopuolisille liikkeeseenlaskijoille.

(11)

Mastercard voi ottaa käyttöön asianmukaisia kuluttajansuojatoimenpiteitä varmistaakseen, että sen alueiden välillä veloitettaviin monenvälisiin siirtohintoihin tehdyt muutokset eivät vaikuta haitallisesti kuluttajiin, jollei sitoumuksen kiertämistä koskevasta sitoumuksesta muuta johdu. Tämä koskee erityisesti petoksia, valuutan muuntamista, hyvityksiä ja palautuksia.

(12)

Mastercard nimittää toimitsijamiehen valvomaan sitä, että se noudattaa sitoumuksia. Komissiolla on valta hyväksyä tai hylätä Mastercardin ehdottama toimitsijamies.

(13)

Käynnissä olevaa, Mastercardia koskevaa kilpailuoikeudellista tutkimusta (ks. 2 jakso) ei päätetä ennen kuin komissio on toteuttanut lisäarvioinnin ja ottanut huomioon tämän tiedonannon johdosta mahdollisesti esitetyt huomautukset.

4.   Huomautuspyyntö

(14)

Jollei markkinatestin tuloksista muuta johdu, komissio aikoo antaa asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan mukaisen päätöksen, jossa edellä yhteenvetona ja kilpailun pääosaston verkkosivustolla lyhentämättöminä esitetyt sitoumukset todetaan sitoviksi.

(15)

Komissio pyytää asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään huomautuksensa ehdotetuista sitoumuksista. Huomautusten on oltava komissiolla kuukauden kuluessa tämän tiedonannon julkaisupäivästä. Asianomaisia kolmansia osapuolia pyydetään toimittamaan huomautuksistaan myös julkinen toisinto, josta tiedot, jotka ne katsovat liikesalaisuuksiksi, ja muut luottamukselliset tiedot on poistettu ja korvattu vaatimusten mukaisesti yhteenvedolla, joka ei sisällä luottamuksellisia tietoja, tai merkinnällä ”liikesalaisuus” tai ”luottamuksellinen tieto”.

(16)

Vastausten ja huomautusten olisi mielellään oltava perusteltuja, ja niissä on esitettävä kaikki olennaiset tosiseikat. Jos havaitsette johonkin ehdotettujen sitoumusten osa-alueeseen liittyvän ongelman, komissio pyytää teitä ehdottamaan mahdollista ratkaisua.

(17)

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle viitteellä AT.40049 – Mastercard II sähköpostitse COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, faksilla numero +32 22950128 tai postitse seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklasta tuli 1. joulukuuta 2009 SEUT-sopimuksen 101 artikla ja 82 artiklasta SEUT-sopimuksen 102 artikla. Kyseisten artiklojen määräykset ovat asiasisällöltään samat. Tässä tiedonannossa viittauksia SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklaan on tarvittaessa pidettävä viittauksina EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaan.

(2)  Mastercard soveltaa seuraavaa määritelmää alueiden välisiin tapahtumiin sovellettaviin monenvälisiin siirtohintoihin: Mastercardin asettamat siirtohinnat jotka soveltuvat oletuksena alueiden välisiin tapahtumiin kuluttajien pankki- ja luottokorteilla (inter-regional interchange fees, IIFs).

(3)  MIT – testiä koskien ks. tiivistelmä komission julkaisussa vuonna 2015 tehdystä tutkimuksesta koskien käteisen ja korttimaksujen käsittelyn kustannuksia, sivu 3, joka on julkaistu osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.