13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 284/9


Ilmoitus Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien urean ja ammoniumnitraatin seosten tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireille panemisesta

(2018/C 284/08)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8. kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’perusasetus’, 5 artiklan mukaisen valituksen, jossa väitetään, että Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien urean ja ammoniumnitraatin seosten tuonti tapahtuu polkumyynnillä ja aiheuttaa tästä syystä unionin tuotannonalalle vahinkoa (2).

1.   Valitus

Valituksen teki 29. kesäkuuta 2018 Fertilizers Europe, jäljempänä ’valituksen tekijä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden osuus urean ja ammoniumnitraatin seosten kokonaistuotannosta unionissa on yli 50 prosenttia.

Avoin versio valituksesta ja analyysi unionin tuottajien tuesta valitukselle ovat saatavilla asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetussa asiakirja-aineistossa. Tämän ilmoituksen 5.6 kohdassa annetaan tietoa oikeudesta tutustua asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitettuun asiakirja-aineistoon.

2.   Tutkimuksen kohteena oleva tuote

Tämän tutkimuksena kohteena ovat urean ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa tuotteen määritelmää koskevia tietoja, on tehtävä se 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta (3).

3.   Polkumyyntiä koskeva väite

Tuote, jota väitetään tuotavan polkumyynnillä, on Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta ja Amerikan yhdysvalloista, jäljempänä ’asianomaiset maat’, peräisin oleva tutkimuksen kohteena oleva tuote, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin 3102 80 00. Tämä CN-koodi on ainoastaan ohjeellinen.

Amerikan yhdysvalloista tapahtuvaa polkumyyntiä koskeva väite perustuu tutkimuksen kohteena olevan tuotteen kotimarkkinahinnan ja unioniin suuntautuvaa vientiä varten tapahtuvassa myynnissä käytetyn vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) väliseen vertailuun.

Koska Trinidad ja Tobagon kotimarkkinahinnoista ei ole saatavilla luotettavaa tietoa, polkumyyntiä koskeva väite perustuu tutkimuksen kohteena olevan tuotteen laskennallisen normaaliarvon (tuotantokustannukset, myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voitto) ja sen unioniin suuntautuvaa vientiä varten tapahtuvassa myynnissä käytetyn vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) väliseen vertailuun.

Venäjältä tapahtuvaa polkumyyntiä koskeva väite perustuu sekä tutkimuksen kohteena olevan tuotteen kotimarkkinahinnan ja unioniin suuntautuvaa vientiä varten tapahtuvassa myynnissä käytetyn vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) väliseen vertailuun että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen laskennallisen normaaliarvon (tuotantokustannukset, myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voitto – oikaistuna kaasukustannusten, myynti-, yleis- ja hallintokustannusten sekä voiton osalta) ja sen unioniin suuntautuvaa vientiä varten tapahtuvassa myynnissä käytetyn vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) väliseen vertailuun. Molemmat vertailut osoittavat polkumyyntiä esiintyvän.

Tämän perusteella lasketut polkumyyntimarginaalit ovat kaikkien asianomaisten maiden osalta huomattavat.

4.   Vahinkoa/syy-yhteyttä sekä raaka-aineisiin liittyviä vääristymiä koskevat väitteet

4.1    Vahinkoa ja syy-yhteyttä koskevat väitteet

Valituksen tekijä on esittänyt näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti asianomaisista maista on lisääntynyt kokonaisuudessaan sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna.

Valituksen tekijän esittämä näyttö osoittaa, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen määrillä ja hinnoilla on muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus unionin tuotannonalan veloittamiin hintoihin ja sen markkinaosuuteen, mikä puolestaan on vaikuttanut erittäin kielteisesti unionin tuotannonalan kokonaistulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

4.2    Raaka-aineisiin liittyviä vääristymiä koskeva väite

Valituksen tekijä on esittänyt riittävää näyttöä siitä, että Venäjällä esiintyy tutkimuksen kohteena olevan tuotteen osalta raaka-aineisiin liittyviä vääristymiä. Valituksessa esitetyn näytön mukaan kaasu, jonka osuus on huomattavasti enemmän kuin 17 prosenttia tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuotantokustannuksista, on Venäjällä kaksoishinnoittelun kohteena.

Tutkimuksessa tutkitaan tämän vuoksi perusasetuksen 7 artiklan 2 a kohdan mukaisesti näitä väitettyjä vääristymiä sen arvioimiseksi, riittääkö polkumyyntimarginaalia alhaisempi tulli tarvittaessa poistamaan aiheutuneen vahingon. Jos Venäjällä todetaan tutkimuksen kuluessa muita perusasetuksen 7 artiklan 2 a kohdan soveltamisalaan kuuluvia vääristymiä, tutkimus voi kattaa myös ne.

5.   Menettely

Komissio on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille ja todennut, että valitus on unionin tuotannonalan tekemä tai sen puolesta tehty ja että on olemassa riittävä näyttö menettelyn aloittamiseksi. Näin ollen se panee vireille tutkimuksen perusasetuksen 5 artiklan nojalla.

Tutkimuksessa selvitetään, tuodaanko asianomaisista maista peräisin olevaa tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyyntituonti aiheuttanut vahinkoa unionin tuotannonalalle.

Jos näin todetaan olevan, tutkimuksessa selvitetään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti, olisiko unionin edun mukaista ottaa käyttöön toimenpiteitä. Venäjän osalta, jos sovelletaan perusasetuksen 7 artiklan 2 a kohtaa, tutkimuksessa tarkastellaan unionin etua kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 b kohdan nojalla.

Kuten on jo ilmoitettu (4), niin kutsutussa kaupan suojatoimien nykyaikaistamista koskevassa paketissa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/825 (5), joka tuli voimaan 8. kesäkuuta 2018) tehtiin merkittäviä muutoksia muiden muassa polkumyyntimenettelyissä aiemmin käytössä olleisiin aikatauluun ja määräaikoihin. Tutkimukset tehdään nyt aiempaa nopeammin, ja mahdollisia väliaikaisia toimenpiteitä otetaan käyttöön jopa kaksi kuukautta aiemmin kuin ennen. Määräaikoja, joissa asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava erityisesti tutkimusten alkuvaiheessa, on lyhennetty. Komissio katsoo näiden muutosten vuoksi olevan aiheellista vahvistaa jäsennellympi aikataulu polkumyyntitutkimusten suorittamiselle sen varmistamiseksi, että menettelyt voidaan saada päätökseen pakollisissa määräajoissa ottaen täysimääräisesti huomioon asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeudet. Tässä ilmoituksessa esitetty tutkimuksen aikataulu sisältää erityisiä ohjeita tietojen toimittamiseksi tutkimuksen eri vaiheissa ja kuulemisten järjestämiseksi. Lisäksi määräaikojen jatkamispyyntöjä käsitellään tiukemmin.

5.1    Tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattaa 1. heinäkuuta 2017 ja 30. kesäkuuta 2018 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahinkoa koskevaan arvioon vaikuttavien kehityssuuntausten tarkastelu kattaa 1. tammikuuta 2015 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

5.2    Valitusta koskevat huomautukset ja tutkimuksen vireillepano

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat esittää huomautuksensa valituksesta (myös vahinkoon ja syy-yhteyteen liittyvistä seikoista) tai mistä tahansa tutkimuksen vireillepanoa koskevista näkökohdista (myös valituksen tekijän saaman tuen asteesta) on tehtävä se 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Tutkimuksen vireillepanoa koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

5.3    Menettely polkumyynnin määrittämiseksi

Asianomaisissa maissa toimivia tutkimuksen kohteena olevan tuotteen vientiä harjoittavia tuottajia (6) pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

5.3.1   Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva tutkimus

5.3.1.1   Menettely, jolla valitaan vientiä harjoittavat tuottajat tutkimukseen asianomaisissa maissa

a)   Otanta

Koska sellaisia asianomaisissa maissa toimivia vientiä harjoittavia tuottajia, joita menettely koskee, saattaa olla huomattava määrä, komissio voi rajata tutkittavien vientiä harjoittavien tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ’otannaksi’), jotta tutkimus saataisiin päätökseen määräajassa. Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia tai niiden edustajia pyydetään toimittamaan komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä I pyydetyt tiedot yrityksistään 7 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Saadakseen tiedot, jotka se katsoo tarpeelliseksi vientiä harjoittavien tuottajien otoksen valintaa varten, komissio on lisäksi ottanut yhteyttä asianomaisten maiden viranomaisiin, ja se saattaa ottaa yhteyttä tiedossa oleviin vientiä harjoittavien tuottajien järjestöihin.

Jos otos tarvitaan, vientiä harjoittavien tuottajien valintaperusteena voidaan käyttää suurinta edustavaa unioniin vietyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa otokseen valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille, asianomaisten maiden viranomaisille ja vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille tarvittaessa asianomaisten maiden viranomaisten välityksellä.

Kun komissio on saanut vientiä harjoittavien tuottajien otoksen valintaa varten tarpeelliset tiedot, se ilmoittaa asianomaisille osapuolille siitä, onko ne sisällytetty otokseen. Otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien on palautettava täytetty kyselylomake 30 päivän kuluessa niiden otokseen sisällyttämistä koskevasta päätöksestä ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Komissio liittää ilmoituksen valitusta otoksesta asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitettuun asiakirja-aineistoon. Otoksen valintaa koskevien huomautusten on oltava perillä 3 päivän kuluessa otosta koskevasta päätöksestä ilmoittamisen jälkeen.

Kopio vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta kyselylomakkeesta on saatavilla asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetussa asiakirja-aineistossa ja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

Kyselylomake annetaan myös tiedossa olevien vientiä harjoittavien tuottajien järjestöjen sekä asianomaisten maiden viranomaisten saataville.

Niiden vientiä harjoittavien tuottajien, jotka ovat täyttäneet liitteen I esitetyssä määräajassa ja ilmoittaneet suostuvansa otokseen sisällyttämiseen mutta joita ei valita otokseen, katsotaan toimivan yhteistyössä, jäljempänä ’otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusasetuksen 18 artiklan mahdollista soveltamista. Otokseen kuulumattomilta yhteistyössä toimivilta vientiä harjoittavilta tuottajilta tulevaan tuontiin mahdollisesti sovellettava polkumyyntitulli ei ylitä otokseen kuuluville vientiä harjoittaville tuottajille määritettävän polkumyyntimarginaalin painotettua keskiarvoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäljempänä olevan 5.3.1. kohdan b alakohdan soveltamista (7).

b)   Otokseen kuulumattomien vientiä harjoittavien tuottajien yksilöllinen polkumyyntimarginaali

Otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat voivat perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan nojalla pyytää, että komissio määrittää niille yksilölliset polkumyyntimarginaalit. Niiden vientiä harjoittavien tuottajien, jotka haluavat pyytää yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, on täytettävä kyselylomake ja palautettava se asianmukaisesti täytettynä 30 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisesta, ellei toisin mainita. Kopio vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta kyselylomakkeesta on saatavilla asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetussa asiakirja-aineistossa ja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

Komissio selvittää, voidaanko otokseen kuulumattomille yhteistyössä toimiville vientiä harjoittaville tuottajille myöntää yksilöllinen tulli perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Yksilöllistä polkumyyntimarginaalia pyytävien otokseen kuulumattomien yhteistyössä toimivien vientiä harjoittavien tuottajien on kuitenkin huomattava, että komissio voi päättää olla määrittämättä niille yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, jos esimerkiksi otokseen kuulumattomien yhteistyössä toimivien vientiä harjoittavien tuottajien määrä on niin suuri, että määrittäminen olisi kohtuuttoman vaivalloista ja estäisi tutkimuksen saattamisen loppuun ajoissa.

5.3.2   Etuyhteydettömiä tuojia koskeva tutkimus (8) (9)

Asianomaisissa maissa toimivia tutkimuksen kohteena olevan tuotteen etuyhteydettömiä tuojia pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen.

Koska sellaisia etuyhteydettömiä tuojia, joita menettely koskee, voi olla huomattava määrä, komissio voi rajata tutkittavien etuyhteydettömien tuojien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (menettelyä kutsutaan ’otannaksi’), jotta tutkimus saataisiin päätökseen säädetyssä määräajassa. Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia etuyhteydettömiä tuojia tai niiden edustajia pyydetään toimittamaan komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä II pyydetyt tiedot yrityksistään 7 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Saadakseen etuyhteydettömien tuojien otoksen valintaa varten tarpeellisiksi katsomansa tiedot komissio voi lisäksi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

Jos otos tarvitaan, tuojien valintaperusteena voidaan käyttää tutkimuksen kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa.

Kun komissio on saanut otoksen valintaa varten tarpeelliset tiedot, se ilmoittaa asianomaisille osapuolille tuojien otosta koskevasta päätöksestään. Lisäksi komissio liittää ilmoituksen valitusta otoksesta asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitettuun asiakirja-aineistoon. Otoksen valintaa koskevien huomautusten on oltava perillä 3 päivän kuluessa otosta koskevasta päätöksestä ilmoittamisen jälkeen.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta tarpeellisiksi katsomansa tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille etuyhteydettömille tuojille. Näiden osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 30 päivän kuluessa otosta koskevasta päätöksestä ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Kopio tuojille tarkoitetusta kyselylomakkeesta on saatavilla asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetussa asiakirja-aineistossa ja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

5.4    Menettely vahingon määrittämiseksi sekä unionin tuottajia koskeva tutkimus

Vahingon määrittäminen perustuu sitä tukevaan näyttöön, ja siihen kuuluu puolueeton tarkastelu, joka kohdistuu polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrään sekä sen vaikutukseen unionin markkinoiden hintoihin ja unionin tuotannonalaan. Jotta voidaan määrittää, onko unionin tuotannonalalle aiheutunut vahinkoa, tutkimuksen kohteena olevan tuotteen unionissa toimivia tuottajia (10) pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

Koska asiaan liittyvien unionin tuottajien määrä on huomattava, komissio on päättänyt rajata tutkittavien unionin tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ’otannaksi’), jotta tutkimus saataisiin päätökseen säädetyssä määräajassa. Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Komissio on valinnut alustavasti unionin tuottajien otoksen. Tarkemmat tiedot löytyvät asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetusta asiakirja-aineistosta. Asianomaisia osapuolia kehotetaan esittämään huomautuksia alustavasta otoksesta. Lisäksi muiden unionin tuottajien tai niiden edustajien, jotka katsovat, että niiden olisi kuuluttava otokseen, on otettava yhteyttä komissioon 7 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Alustavaa otosta koskevien huomautusten on oltava perillä 7 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta, ellei toisin mainita.

Komissio ilmoittaa otokseen lopullisesti valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville unionin tuottajille ja/tai niiden järjestöille.

Otokseen valittujen unionin tuottajien on palautettava täytetty kyselylomake 30 päivän kuluessa niiden otokseen sisällyttämistä koskevasta päätöksestä ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Kopio unionin tuottajille tarkoitetusta kyselylomakkeesta on saatavilla asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetussa asiakirja-aineistossa ja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

5.5    Menettely unionin edun arvioimiseksi

a)   Venäjä

Jos perusasetuksen 7 artiklan 2 a kohdassa määriteltyjä raaka-aineisiin liittyviä vääristymiä esiintyy, komissio suorittaa kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 b kohdan mukaisen unionin edun tarkastelun. Jos komissio päättää kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisten tullien määrää vahvistaessaan soveltaa 7 artiklan 2 kohtaa, se suorittaa unionin edun tarkastelun 21 artiklan mukaisesti.

Asianomaisia osapuolia pyydetään toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot, jotta komissio voi määrittää, onko unionin edun mukaista asettaa toimenpiteiden taso perusasetuksen 7 artiklan 2 a kohdan mukaisesti. Asianomaisia osapuolia pyydetään erityisesti toimittamaan kaikki tiedot asianomaisessa maassa olevasta käyttämättömästä kapasiteetista, raaka-aineita koskevasta kilpailusta ja vaikutuksista eurooppalaisten yritysten toimitusketjuihin. Jos asianomaiset osapuolet eivät tee yhteistyötä, komissio voi päättää, että on unionin edun mukaista soveltaa perusasetuksen 7 artiklan 2 a kohtaa.

Jos komissio päättää soveltaa perusasetuksen 7 artiklan 2 kohtaa, tehdään asetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, olisiko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto unionin edun mukaista. Unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä, ammattiyhdistyksiä sekä kuluttajia edustavia järjestöjä pyydetään toimittamaan komissiolle tietoja siitä, ovatko toimenpiteet unionin edun mukaisia. Voidakseen osallistua tutkimukseen kuluttajia edustavien järjestöjen on osoitettava, että niiden toiminnan ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti todettava yhteys.

Unionin edun arviointia koskevat tiedot on toimitettava 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta, ellei toisin mainita. Tiedot voidaan toimittaa joko vapaamuotoisesti tai täyttämällä komission laatima kyselylomake. Toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietojen tueksi on niitä toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

b)   Trinidad ja Tobago ja Amerikan yhdysvallat

Jos polkumyyntiä ja sen aiheuttamaa vahinkoa koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, olisiko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto unionin edun mukaista. Unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä, ammattiyhdistyksiä sekä kuluttajia edustavia järjestöjä pyydetään toimittamaan komissiolle tietoja siitä, ovatko toimenpiteet unionin edun mukaisia. Voidakseen osallistua tutkimukseen kuluttajia edustavien järjestöjen on osoitettava, että niiden toiminnan ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti todettava yhteys.

Unionin edun arviointia koskevat tiedot on toimitettava 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta, ellei toisin mainita. Tiedot voidaan toimittaa joko vapaamuotoisesti tai täyttämällä komission laatima kyselylomake. Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietojen tueksi on niitä toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

5.6    Asianomaiset osapuolet

Voidakseen osallistua tutkimukseen asianomaisten osapuolten, kuten vientiä harjoittavien tuottajien, unionin tuottajien, tuojien ja niitä edustavien järjestöjen, käyttäjien ja niitä edustavien järjestöjen, ammattiyhdistysten sekä kuluttajia edustavien järjestöjen on ensin osoitettava, että niiden toiminnan ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti todettava yhteys.

Vientiä harjoittavia tuottajia, unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, jotka antoivat tietoja saataville edellä olevassa 5.3, 5.4 ja 5.5 jaksossa kuvattujen menettelyjen mukaisesti, pidetään asianomaisina osapuolina, jos niiden toiminnan ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti todettava yhteys.

Muut osapuolet voivat osallistua tutkimukseen asianomaisina osapuolina vasta siitä hetkestä, jona ne ilmoittautuvat, edellyttäen että niiden toiminnan ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti todettava yhteys. Se, että katsotaan asianomaiseksi osapuoleksi, ei rajoita perusasetuksen 18 artiklan soveltamista.

Asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitettuun asiakirja-aineistoon pääsy tapahtuu Tron.tdi:n kautta seuraavassa osoitteessa: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Pääsyn saamiseksi asiakirja-aineistoon on noudatettava kyseisellä sivulla olevia ohjeita.

5.7    Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi.

Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut sekä yhteenveto siitä, mistä asianomainen osapuoli haluaa keskustella kuulemisen aikana. Kuuleminen rajoittuu niihin asioihin, jotka asianomaiset osapuolet ovat esittäneet kirjallisesti etukäteen.

Kuulemisaikataulu on seuraava:

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönottoa edeltäviä kuulemisia koskeva pyyntö olisi esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta, ja kuuleminen järjestetään tavallisesti 60 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Väliaikaisvaiheen jälkeen pyyntö olisi esitettävä 5 päivän kuluessa alustavien päätelmien ilmoittamisesta tai tietoasiakirjan päivämäärästä, ja kuuleminen järjestetään tavallisesti 15 päivän kuluessa päätelmien ilmoittamispäivämäärästä tai tietoasiakirjan päivämäärästä.

Lopullisessa vaiheessa pyyntö olisi esitettävä 3 päivän kuluessa lopullisten päätelmien ilmoittamisesta, ja kuuleminen järjestetään tavallisesti lopullisia päätelmiä koskeville huomautuksille asetetussa määräajassa. Jos ilmoitetaan täydentäviä lopullisia päätelmiä, pyyntö olisi esitettävä välittömästi näiden täydentävien lopullisten päätelmien vastaanottamisen jälkeen, ja kuuleminen järjestetään tavallisesti näitä päätelmiä koskeville huomautuksille asetetussa määräajassa.

Mainitut määräajat eivät rajoita komission yksiköiden oikeutta hyväksyä aikataulun ulkopuolisia kuulemisia asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja komission oikeutta evätä kuulemiset asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa. Jos komission yksiköt epäävät kuulemispyynnön, asianomaiselle osapuolelle ilmoitetaan syyt tähän.

Periaatteessa kuulemistilaisuuksia ei käytetä sellaisten asiatietojen esittämiseen, jotka eivät vielä ole asiakirja-aineistossa. Tästä huolimatta asianomaisia osapuolia voidaan ohjeistaa toimittamaan uusia asiatietoja kuulemisen jälkeen hyvän hallinnon toteuttamiseksi ja jotta komission yksiköt voivat edetä tutkimuksessa.

5.8    Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (11). Tämän tutkimuksen kuluessa tietoja toimittavia osapuolia kehotetaan perustelemaan luottamuksellista käsittelyä koskevat pyyntönsä.

Osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys.

Jos luottamuksellisia tietoja toimittava osapuoli ei pysty osoittamaan hyvää syytä luottamuksellista käsittelyä koskevalle pyynnölleen tai ei liitä tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, komissio voi jättää kyseiset tiedot huomiotta, paitsi jos asianmukaisten lähteiden perusteella voidaan vakuuttavasti osoittaa, että tiedot ovat oikeita.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-R-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Euroopan komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköpostit:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti tavallisesti 13, mutta enintään 14, kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Väliaikaisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään 7 ja joka tapauksessa viimeistään 8 kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Komissio antaa perusasetuksen 19 a artiklan mukaisesti tietoja väliaikaisten tullien suunnitellusta käyttöön ottamisesta 3 viikkoa ennen väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönottoa. Asianomaisille osapuolille annetaan 3 työpäivää esittää kirjallisesti huomautuksia laskelmien tarkkuudesta.

Tapauksissa, joissa komissio ei aio ottaa käyttöön väliaikaisia tulleja vaan jatkaa tutkimusta, asianomaisille osapuolille ilmoitetaan tietoasiakirjan avulla siitä, että tulleja ei oteta käyttöön, 3 viikkoa ennen perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisen määräajan päättymistä.

Asianomaisille osapuolille annetaan periaatteessa 15 päivää esittää kirjallisesti huomautuksia alustavista päätelmistä tai tietoasiakirjasta ja 10 päivää esittää kirjallisesti huomautuksia lopullisista päätelmistä, ellei toisin mainita. Täydentävissä lopullisissa päätelmissä täsmennetään tarvittaessa määräaika, jossa asianomaisten osapuolten on esitettävä huomautuksensa kirjallisesti.

7.   Tietojen toimittaminen

Asianomaiset osapuolet voivat pääsääntöisesti toimittaa tietoja ainoastaan tämän ilmoituksen 5 ja 6 jaksossa ilmoitetuissa määräajoissa. Muiden kuin kyseisissä jaksoissa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa olisi noudatettava seuraavaa aikataulua:

Alustavien päätelmien vaiheeseen tarkoitetut tiedot olisi toimitettava ennen kuin tämän ilmoituksen julkaisupäivästä on kulunut 70 päivää, ellei toisin mainita.

Asianomaiset osapuolet eivät saa toimittaa uusia asiatietoja sen jälkeen, kun määräaika väliaikaisista päätelmistä tai tietoasiakirjasta väliaikaisvaiheessa esitettäville huomautuksille on umpeutunut, ellei toisin mainita. Asianomaiset osapuolet saavat tämän määräajan jälkeen toimittaa uusia asiatietoja vain, jos kyseiset osapuolet voivat osoittaa, että nämä uudet asiatiedot ovat tarpeen muiden asianomaisten osapuolten esittämien asiatietoväitteiden kumoamiseksi ja edellyttäen, että tällaiset uudet asiatiedot voidaan todentaa siinä ajassa, joka on käytettävissä tutkimuksen saamiseen päätökseen hyvissä ajoin.

Jotta tutkimus saataisiin päätökseen sitovassa määräajassa, komissio ei vastaanota asianomaisten osapuolten toimittamia huomautuksia sen määräajan jälkeen, joka on annettu lopullisten päätelmien ilmoittamista koskevien huomautusten esittämiselle, tai tapauksen mukaan sen määräajan jälkeen, joka on annettu täydentävien lopullisten päätelmien ilmoittamista koskevien huomautusten esittämiselle.

8.   Mahdollisuus esittää huomautuksia muiden osapuolten esittämistä tiedoista

Puolustautumisoikeuksien takaamiseksi asianomaisilla osapuolilla olisi oltava mahdollisuus esittää huomautuksia muiden asianomaisten osapuolten toimittamista tiedoista. Näin tehdessään asianomaiset osapuolet voivat käsitellä ainoastaan muiden asianomaisten osapuolten toimittamissa tiedoissa esiin tuotuja asioita eivätkä voi ottaa esiin uusia asioita.

Nämä huomautukset olisi esitettävä seuraavan aikataulun mukaisesti:

Huomautukset, jotka koskevat muiden asianomaisten osapuolten ennen väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönottoa toimittamia tietoja, olisi esitettävä viimeistään ennen kuin tämän ilmoituksen julkaisupäivästä on kulunut 75 päivää, ellei toisin mainita.

Huomautukset, jotka koskevat muiden asianomaisten osapuolten vastauksena alustavien päätelmien ilmoittamiseen tai tietoasiakirjaan toimittamia tietoja, olisi toimitettava 7 päivän kuluessa alustavia päätelmiä tai tietoasiakirjaa koskevien huomautusten määräajasta, ellei toisin mainita.

Huomautukset, jotka koskevat muiden asianomaisten osapuolten vastauksena lopullisten päätelmien ilmoittamiseen toimittamia tietoja, olisi toimitettava 3 päivän kuluessa lopullisia päätelmiä koskevien huomautusten määräajasta, ellei toisin mainita. Jos ilmoitetaan täydentävät lopulliset päätelmät, muiden asianomaisten osapuolten vastauksena tähän täydentävään ilmoitukseen toimittamia tietoja koskevat huomautukset olisi tehtävä 1 päivän kuluessa tätä täydentävää ilmoitusta koskevien huomautusten määräajasta, ellei toisin mainita.

Mainitut määräajat eivät rajoita komission oikeutta pyytää lisätietoja asianomaisilta osapuolilta asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

9.   Tässä ilmoituksessa mainittujen määräaikojen pidentäminen

Tässä ilmoituksessa mainittujen määräaikojen pidentämistä voidaan pyytää vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja se myönnetään vain asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Kyselylomakkeisiin vastaamisen määräaikaa voidaan pidentää, jos se on asianmukaisesti perusteltua, ja pidentäminen rajoitetaan yleensä 3 lisäpäivään. Pääsääntöisesti tällaiset pidennykset ovat enintään 7 päivää. Kun on kyse tässä ilmoituksessa mainituista muiden tietojen toimittamisen määräajoista, pidennykset rajoitetaan 3 päivään, ellei poikkeuksellisia olosuhteita osoiteta.

10.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

Sitä, että vastausta ei anneta tietokoneitse, ei katsota yhteistyöstä kieltäytymiseksi, jos asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulisi ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

11.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä kauppaan liittyvissä menettelyissä vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja mahdollisia muita pyyntöjä, jotka koskevat asianomaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten puolustautumisoikeuksia menettelyn aikana.

Neuvonantaja voi järjestää asianomaisen osapuolen (asianomaisten osapuolten) ja komission yksiköiden välisen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti. Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Neuvonantaja tutkii pyyntöjen perustelut. Tällaisia kuulemisia olisi järjestettävä vain, jos asioita ei ole ratkaistu komission yksiköiden kanssa aikanaan.

Kaikki pyynnöt on toimitettava hyvissä ajoin ja viipymättä, ettei vaaranneta menettelyjen hallittua etenemistä. Tätä varten asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä neuvonantajaan mahdollisimman varhain sen jälkeen, kun yhteenoton perusteena oleva tapahtuma on tapahtunut. Periaatteessa edellä 5.7 jaksossa komission yksiköiden kanssa käytävien kuulemisten pyytämiselle esitettyä aikataulua sovelletaan soveltuvin osin neuvonantajan kanssa järjestettäviä kuulemisia koskeviin pyyntöihin. Jos kuulemista koskevat pyynnöt esitetään asianomaisen aikataulun ulkopuolella, neuvonantaja tutkii syyt myöhässä oleviin pyyntöihin, esiin tuotujen asioiden luonteen sekä kyseisten asioiden vaikutuksen puolustautumisoikeuksiin ottaen asianmukaisesti huomioon hyvän hallinnon toteutumisen ja tutkimuksen saattamisen päätökseen oikea-aikaisesti.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (12) mukaisesti.


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 2.

(2)  Yleisellä termillä ’vahinko’ tarkoitetaan perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkittävää vahinkoa sekä merkittävän vahingon uhkaa taikka merkittävää viivästystä tuotannonalan perustamisessa.

(3)  Viittauksia tämän ilmoituksen julkaisemiseen pidetään viittauksina tämän ilmoituksen julkaisemiseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(4)  ”Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/825, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (EUVL L 143, 7.6.2018, s. 1).

(6)  Vientiä harjoittavia tuottajia ovat asianomaisissa maissa toimivat yritykset, jotka tuottavat tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta ja vievät sitä unionin markkinoille joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä, mukaan lukien niihin etuyhteydessä olevat yritykset, jotka osallistuvat tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuotantoon, kotimarkkinamyyntiin tai vientiin. Määritelmä kattaa sekä integroituneet urean ja ammoniumnitraatin tuottajat (jotka tuottavat ureaa ja ammoniumnitraattia) että integroitumattomat urean ja ammoniumnitraatin tuottajat.

(7)  Perusasetuksen 9 artiklan 6 kohdan nojalla nollamarginaaleja, vähimmäistason marginaaleja ja perusasetuksen 18 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa määritettyjä marginaaleja ei oteta huomioon.

(8)  Tämä osio koskee ainoastaan sellaisia tuojia, jotka eivät ole etuyhteydessä vientiä harjoittaviin tuottajiin. Vientiä harjoittaviin tuottajiin etuyhteydessä olevien tuojien on täytettävä tämän ilmoituksen liite I kyseisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta. Unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24. marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 127 artiklan mukaisesti henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä; b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) kolmas osapuoli suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia kummankin liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; tai h) he ovat saman perheen jäseniä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558). Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. Unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 4 kohdan mukaan ’henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja henkilöiden yhteenliittymää, joka ei ole oikeushenkilö, mutta joka tunnustetaan unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä oikeustoimikelpoiseksi (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  Etuyhteydettömien tuojien antamia tietoja voidaan käyttää polkumyynnin määrittämisen lisäksi myös muihin tähän tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin.

(10)  Määritelmä ’unionin tuottajat’ kattaa sekä integroituneet urean ja ammoniumnitraatin tuottajat (jotka tuottavat ureaa ja ammoniumnitraattia) että integroitumattomat urean ja ammoniumnitraatin tuottajat.

(11)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE I

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE II

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva