26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/29


Ilmoitus terästuotteiden tuontia koskevan suojatoimenpidetutkimuksen vireillepanosta

(2018/C 111/10)

Tällä hetkellä Euroopan komission, jäljempänä ’komissio’, käytettävissä olevien tietojen sekä paikalla toteutettujen valvontatoimien (1) mukaan tiettyjen terästuotteiden tuonti on viime aikoina kasvanut jyrkästi, mikä osoittaa, että on olemassa riittävästi näyttöä siitä, että tuonnin kehitys näyttää antavan aihetta suojatoimenpiteisiin. Komissio on sen vuoksi päättänyt viran puolesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/478 (2) 5 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 (3) 3 artiklan nojalla aloittaa suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen.

1.   TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLEVAT TUOTTEET

Tutkimuksen kohteena olevina tuotteina ovat tietyt terästuotteet, jäljempänä ’tarkasteltavana olevat tuotteet’. Tarkasteltavana olevat tuotteet ja CN-koodit, joihin ne tällä hetkellä luokitellaan, on lueteltu tämän ilmoituksen liitteessä I. Kyseiset CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

2.   TUONNIN KASVU JA VAHINKO

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että kyseisten tuotteiden kokonaistuonti on kasvanut 17,8 miljoonasta tonnista 29,3 miljoonaan tonniin vuosien 2013–2017 välisenä aikana. Tarkasteltavana olevien tuotteiden tuonti kasvoi noin 65 prosenttia vuosina 2013–2016. Tuonti kasvoi eniten vuonna 2015 ja erityisesti vuonna 2016, jolloin se oli 28,6 miljoonaa tonnia. Tarkasteltavana olevien tuotteiden tuonti on pysynyt siitä lähtien merkittävänä. Lisäksi kunkin tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa on absoluuttisesti mitattuna tapahtunut yllättävää, äskettäistä, merkittävää ja jyrkkää kasvua. Lisäksi komissio toteaa, että myös suhteellisesti mitattuna tarkasteltavana olevien tuotteiden kokonaistuonti kasvoi eli suhteessa tuotantoon 7,3 prosentista 11,6 prosenttiin ja suhteessa kulutukseen 12,2 prosentista 17,6 prosenttiin. Molemmissa tapauksissa kasvua ilmeni ajanjaksolla 2014–2016, minkä jälkeen tuonti pysyi suhteellisen korkealla tasolla. Tuonnin kasvu näyttää olevan seurausta ennakoimattomista tapahtumista, kuten teräksen valmistuksen maailmanlaajuisesta ylikapasiteetista ja kolmansien maiden viime vuosina kyseisen ylikapasiteetin yhteydessä toteuttamista kaupan toimenpiteistä.

Lisäksi on olemassa riittävää näyttöä siitä, että kyseisen tuonnin määrä ja hinnat ovat aiheuttaneet tai uhkaavat aiheuttaa unionin tuotannonalan tilanteen huomattavaa yleistä huononemista, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) 2015/478 9 artiklassa ja asetuksen (EU) 2015/755 6 artiklassa eritellyt taloudelliset indikaattorit. Tämä näyttö osoittaa erityisesti, että tarkasteltavana olevien tuotteiden tuonnilla on tiettyjen tuoteluokkien osalta muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus unionin tuottajien markkinaosuuksiin. Lisäksi tuontihinnat ovat koko tarkastelujakson ajan olleet alempia kuin unionin tuotannonalan myyntihinnat. Tämä on aiheuttanut huomattavaa painetta unionin tuotannonalan myyntihintoihin, mikä on johtanut siihen, että voiton taso on jäänyt alhaiseksi tai negatiiviseksi. Vaikka taloudellinen tilanne näyttää vuonna 2017 parantuneen, joidenkin tarkasteltavana olevien tuotteiden tilanne on edelleen heikko ja ne ovat vaikeassa asemassa tuonnin uuden kasvun vuoksi, mikä on lähiaikoina todennäköistä teräksen ylikapasiteetin, kolmansien maiden terästuotteita vastaan soveltamien kaupan suojatoimenpiteiden ja Amerikan yhdysvaltojen äskeisten ”jakson 232” mukaisten toimenpiteiden vuoksi. Tutkimuksessa tutkitaan tarkasteltavana olevien tuotteiden tilannetta, mukaan lukien kunkin tuoteluokan tilanne erikseen, ottaen huomioon myös viimeisin kehitys, kuten Yhdysvaltojen toimenpiteiden seurauksena mahdollisesti tapahtuneet kauppavirtojen muutokset.

3.   MENETTELY

Päätettyään, että tutkimuksen vireille panemiseksi on riittävästi näyttöä, ja ilmoitettuaan asiasta jäsenvaltioille komissio panee vireille tutkimuksen asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan mukaisesti.

Tutkimuksessa määritetään, ovatko ennakoimattomat tapahtumat johtaneet siihen, että tarkasteltavina olevia tuotteita tuodaan unioniin niin voimakkaasti kasvaneina määrinä ja/tai sellaisin edellytyksin, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa unionin samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajille vakavaa vahinkoa.

3.1   Kirjalliset huomautukset, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto

Saadakseen tutkimuksensa kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajille unionissa ja tiedossa oleville unionin tuottajien järjestöille. Täytetyt kyselylomakkeet on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jona komissio on ne lähettänyt.

Kaikkia asianomaisia osapuolia, myös tarkasteltavana olevien tuotteiden vientiä harjoittavia tuottajia, tuojia ja käyttäjiä sekä niiden järjestöjä pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Edellä tarkoitettu vapaamuotoinen aineisto olisi toimitettava 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua ja pyytää kyselylomakkeen ottamalla yhteyttä komissioon mieluiten sähköpostitse viipymättä ja viimeistään 15 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Täytetty kyselylomake olisi toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jona komissio on ne lähettänyt.

Edellä mainittujen määräaikojen jälkeen toimitetut näkökannat ja tiedot saatetaan jättää tutkimuksessa huomiotta.

3.2   Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Komissiolle toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (1). Tämän tutkimuksen kuluessa tietoja toimittavia osapuolia kehotetaan perustelemaan luottamuksellista käsittelyä koskevat pyyntönsä.

Sen varmistamiseksi, että kaikilla asianomaisilla osapuolilla on tutkimuksen aikana puolustautumisoikeus, osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaisia, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos luottamuksellisia tietoja toimittava osapuoli ei pysty osoittamaan hyvää syytä luottamuksellista käsittelyä koskevalle pyynnölleen tai ei liitä tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset tiedot voidaan jättää huomiotta.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-ROM-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä.

Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Euroopan komission postiosoite:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H, Unit H5

Office: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköpostiosoite TRADE-SAFEGUARD-STEEL@ec.europa.eu

3.3   Kuulemiset

Asianomaiset osapuolet voivat asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan nojalla pyytää myös saada tulla komission kuulemiksi 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4.   TIETOJEN TUTKIMINEN

Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittaneet näkökantansa tai toimittaneet tietoja tai pyytäneet kuulemista asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan mukaisesti, sekä viejämaiden edustajat voivat kirjallisesta pyynnöstä tutkia kaikkia komissiolle tutkimuksen yhteydessä toimitettuja tietoja, lukuun ottamatta unionin tai sen jäsenvaltioiden viranomaisten laatimia sisäisiä asiakirjoja, jos nämä tiedot ovat tarpeen niiden etujen puolustamiseksi ja jos ne eivät ole asetuksen (EU) 2015/478 8 artiklassa tai asetuksen (EU) 2015/755 5 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja ja jos komissio käyttää niitä tutkimuksessaan. Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittautuneet, voivat esittää komissiolle näitä tietoja koskevat huomautuksensa, jotka voidaan ottaa huomioon, jos niiden tueksi on esitetty riittävä näyttö.

5.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät voidaan asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan mukaisesti tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

6.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa tuonnin kasvua, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua koskevissa kysymyksissä.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

7.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

Jos komissio katsoo, että toimenpiteet ovat tarpeellisia, se tekee tarvittavat päätökset asetusten (EU) 2015/478 ja (EU) 2015/755 V osaston mukaisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa vireillepanopäivästä, paitsi jos kyse on poikkeuksellisista olosuhteista, jolloin tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella. Jos määräaikaa pidennetään, komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa vahvistetaan jatkoajan kesto ja esitetään yhteenveto pidentämisen syistä.

8.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (4) mukaisesti.


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/670, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, unionin ennakkovalvonnan käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnissa (EUVL L 115, 29.4.2016, s. 37).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/478, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EUVL L 83, 27.3.2015, s. 16).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 33).

(1)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on asetuksen (EU) 2015/478 8 artiklassa, asetuksen (EU) 2015/755 5 artiklassa sekä tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO-sopimuksen 3.2 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(4)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE

Tarkasteltavana olevat tuotteet

Tuotenumero

Tuoteluokka

CN-koodi

1

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja kaistaleet

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Metallipinnoitetut levyt

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Orgaanisella aineella pinnoitetut levyt

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Tinatut tuotteet

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

8

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja kaistaleet

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja kaistaleet

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut kvarttolevyt

7219 21 10 , 7219 21 90

11

Suuntaisrakeistetut sähkötekniset levyt

7225 11 00 , 7226 11 00

12

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Betoniteräs

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Ruostumaton valssilanka

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Ponttirauta ja -teräs

7301 10 00

19

Rautateiden materiaali

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Kaasuputket

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Putkipalkit

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

23

Laakeroidut putket

7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38

24

Muut saumattomat putket

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00 ,

25

Suuret hitsatut putket

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Muut hitsatut putket

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00