Bryssel 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Kokemus on osoittanut, että vuotuiset ennakkomaksut, jotka maksetaan jäsenvaltioille tiettyä tilivuotta varten ja jotka selvitetään tilien hyväksymisen yhteydessä, johtavat siihen, että merkittäviä määriä peritään vuosittain takaisin perintämääräyksillä (esimerkiksi vuonna 2017 takaisin perittiin 6,6 miljardia euroa). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot pyytävät unionin talousarvioon otetuista maksumäärärahoista ennakkomaksua, joka on vuoden kuluttua maksamisesta perittävä suurelta osin takaisin.

Tämän vuoksi ehdotetaan, että vuotuiset ennakkomaksut supistetaan välttämättömään vähimmäismäärään nykyisen täytäntöönpanokauden kolmena viimeisenä vuotena (2021–2023), jotka ajoittuvat päällekkäin seuraavan vuonna 2021 käynnistyvän täytäntöönpanokauden kanssa. Näin pyritään lisäämään budjettisuunnittelun avoimuutta ja ennustettavuutta sekä tekemään maksuprofiilista nykyistä vakaampi ja paremmin ennakoitavissa oleva. Ehdotetussa lähestymistavassa on otettu huomioon myös maksumäärärahatarpeet, jotka ovat seurausta vuosina 2021–2027 toteutettavia ohjelmia varten ehdotetuista ennakkomaksujärjestelyistä. Näiden järjestelyjen mukaan maksetaan ainoastaan ensimmäinen ennakkomaksu kuudessa vuotuisessa erässä. 1 Komissio on jo ilmoittanut aikomuksestaan pienentää ennakkomaksuja. 2

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Ehdotus on yhdenmukainen Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin, jäljempänä ’ERI-rahastot’, sovellettavien asetukseen (EU) N:o 1303/2013 3 sisältyvien varainhoitosäännösten kanssa. Ehdotetulla muutossäädöksellä ei muuteta näiden säännösten rakennetta.

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Ehdotus on yhdenmukainen muiden Euroopan komission hyväksymien ehdotusten ja aloitteiden kanssa. Se on myös moitteettoman varainhoidon vaatimusten mukainen.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 vahvistetaan ERI-rahastoihin sovellettavat yhteiset säännöt. Perusperiaatteena asetuksessa on komission ja jäsenvaltioiden yhteistyössä toteuttama hallinnointi, ja se sisältää ohjelmasuunnitteluun sovellettavat säännökset sekä hankkeiden hallintoa (myös varainhoitoa), seurantaa, varainhoidon valvontaa ja arviointia koskevat järjestelyt.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

Tämä ehdotus koskee komission unionin talousarviosta jäsenvaltioille maksaman vuotuisen ennakkomaksun pienentämistä. Vuotuisten ennakkomaksujen määrät vahvistetaan unionin tasolla asetuksessa (EU) N:o 1303/2013. Määriä koskevien säännösten muuttaminen vaatii sen vuoksi kyseisen asetuksen muuttamista. Käsillä olevaan ongelmaan ei ole tarkoituksenmukaista puuttua kansallisin tai alueellisin keinoin. Ehdotus on tämän vuoksi toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska siinä ei ylitetä sitä, mikä on vähintään tarpeen esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi unionin tasolla. Vuotuisen ennakkomaksun määrää pienennetään, jotta se vastaisi käteisvarojen tarvetta. Tässä yhteydessä otetaan huomioon ERI-rahastojen täytäntöönpanon nopeutuminen ja siitä seurauksena oleva käteisvarojen nopeampi käyttöön saaminen välimaksuhakemusten perusteella. Määrittäessään ehdottamaansa määrää komissio on ottanut huomioon, että kyseeseen tulevina vuosina laskentaperuste, johon prosenttiosuuksia sovelletaan, sisältää jo suoritusvarauksen, joten pienemmällä prosenttiosuudella voidaan taata yhtä suuri ennakkorahoitus kuin aikaisemmin.

Sääntelytavan valinta

Ehdotettu sääntelytapa: voimassa olevan asetuksen muuttaminen. Komissio on tarkastellut lainsäädäntökehyksen tarjoamaa liikkumavaraa ja katsoo tarpeelliseksi ehdottaa muutoksia asetukseen (EU) N:o 1303/2013.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Voimassa olevan lainsäädännön jälkiarviointia/toimivuustarkastuksia ei tehty.

Sidosryhmien kuuleminen

Ulkoisia sidosryhmiä ei kuultu.

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö ei ollut tarpeen.

Vaikutusten arviointi

Ehdotuksella ei odoteta olevan merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia. Ehdotuksesta on seurauksena, että vuotuisen ennakkomaksun määrää, joka on 3 prosenttia rahastoista ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, toimenpideohjelmalle koko ohjelmakaudeksi osoitetusta määrästä, vähennetään 1 prosenttiin vuosina 2021–2023, koska tämä määrä vastaa paremmin ohjelmien toteuttamisesta seurauksena olevia käteisvaratarpeita. Tässä pienemmässä ennakkomaksun määrässä on otettu huomioon välimaksupyyntöjen toimittamisen odotettu nopeutuminen ja se, että vuotuisen ennakkomaksun laskentaperusteena olevaan määrään lisätään edellä mainittuina vuosina suoritusvaraus, joka on kyseiseen ajankohtaan mennessä jaettu lopullisesti ohjelmien kesken. Lisäksi määrässä otetaan huomioon jäsenvaltioiden käytettävissä olevat ohjelmakauden 2021–2027 ennakkomaksut.

Koska vuotuiset ennakkomaksut asetetaan käyttöön tilivuodeksi, joka ulottuu kahdelle varainhoitovuodelle, vuonna n vuotuisena ennakkomaksuna liikaa maksettu määrä selvitetään vuonna n + 1, mikä johtaa tarpeettomiin maksusuorituksiin, joista ei saada lisäarvoa. Vähentämällä ennakkomaksun määrää ehdotettuina vuosina voidaan auttaa parantamaan budjettisuunnittelun ennustettavuutta, lisäämään maksuprofiilin vakautta ja ennakoitavuutta, vähentämään riskiä maksamattomien maksujen kasautumisesta sekä antamaan avoimempaa tietoa maksumäärärahatarpeesta. Näin parannetaan samalla budjettihallintoa.

Sääntelyn toimivuus ja yksinkertaistaminen

Tämä aloite ei kuulu sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) piiriin.

Perusoikeudet

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia perusoikeuksien suojeluun.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia maksusitoumusmäärärahoihin, koska ERI-rahastoista toimenpideohjelmille ohjelmakaudeksi 2014–2020 myönnettävän rahoituksen enimmäismääriin ei ehdoteta muutoksia.

Ehdotuksella ei ole vaikutusta maksumäärärahoihin kokonaistasolla. Kuten ehdotukseen liitetyssä rahoitusselvityksessä tarkemmin esitetään, ehdotetulla muutoksella vähennetään vuoden 2021 maksumäärärahoja. Tämä vähennys on kokonaan seurausta vuotuisten ennakkomaksujen määrien pienentämisestä, ja se tasataan kasvattamalla maksumäärärahoja vuonna 2024. Vuosina 2022 ja 2023 vuotuisiin ennakkomaksuihin tehtävät vähennykset kompensoidaan tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä, joten niillä ei ole vaikutusta.

5.LISÄTIEDOT

Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Ei sovelleta. Tässä ehdotetun asetuksen täytäntöönpanon seurannassa voidaan käyttää ERI-rahastojen nykyisiä täytäntöönpanojärjestelmiä.

Selittävät asiakirjat (direktiivien osalta)

Ei sovelleta.

Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Asetuksen 134 artiklan 2 kohtaa muutetaan siten, että vuotuisen ennakkomaksun määräksi vahvistetaan vuosiksi 2021–2023 nykyisen 3 prosentin sijasta 1 prosentti rahastoista ja EMKR:stä toimenpideohjelmalle koko ohjelmakaudeksi osoitetusta määrästä. Vuotta 2020 koskevan vuotuisen ennakkomaksun määrä säilytetään 3 prosentissa rahastoista ja EMKR:stä toimenpideohjelmalle koko ohjelmakaudeksi osoitetusta määrästä.

2018/0322 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 4 ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon 5 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 6 vahvistetaan yhteiset ja yleiset säännökset, joita sovelletaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin.

(2)Saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että vuotuisen ennakkomaksun määrä on vahvistettu erityisen suureksi kun sitä verrataan toimenpideohjelmien toteuttamisesta seurauksena oleviin varainhoidollisiin tarpeisiin; tämä koskee etenkin varainhoitovuosia 2021–2023.

(3)Jotta voitaisiin vähentää unionin talousarvioon sisältyviin maksumäärärahoihin kohdistuvaa painetta varainhoitovuosina 2021–2023 ja jotta voitaisiin parantaa maksumäärärahatarpeen ennustettavuutta ja näin osaltaan lisätä budjettisuunnittelun avoimuutta ja maksuprofiilin hallittavuutta, vuotuisen ennakkomaksun määrää olisi pienennettävä edellä mainittujen vuosien osalta.

(4)Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1303/2013 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 134 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)    Korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:

”— 2020: 3 %”.

b)    Lisätään luetelmakohta seuraavasti:

”— 2021–2023: 1 %.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

1.2.Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2.HALLINNOINTI

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin 

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

3.2.2.Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

3.2.3.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

3.3.Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen määrien mukauttamisen osalta

1.2.Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB) 7  

TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT
ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKKA

MERI- JA KALASTUSASIAT

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen. 

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen 8 . 

 Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen. 

 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.4.1.Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

Ei sovelleta

1.4.2.Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

Erityistavoite nro

Ei sovelleta

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

Ei sovelleta

1.4.3.Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen

Ei sovelleta

1.4.4.Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

Ei sovelleta

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1.Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Ei sovelleta

1.5.2.EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

Ei sovelleta

1.5.3.Vastaavista toimista saadut kokemukset

Ei sovelleta

1.5.4.Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Ei sovelleta

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

⌧Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu. 

   Ehdotus/aloite on voimassa vuosina 2021–2024.

   Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna 2021 ja päättyvät vuonna 2024.

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,

minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) 9  

 Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään

   toimeenpanovirastoja

Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

 Välillinen hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille

kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)

Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle

varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille

julkisoikeudellisille yhteisöille

sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut

sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut

henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, olisi annettava lisätietoja kohdassa ”Huomautukset”.

Huomautukset:

Ei sovelleta

2.HALLINNOINTI

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Ei sovelleta

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1.Todetut riskit

Ei sovelleta

2.2.2.Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä.

Ei sovelleta

2.2.3.Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin tasosta.

Ei sovelleta

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

Ei sovelleta

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

·Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Menolaji

Rahoitusosuudet

Numero

JM/EI-JM 10

EFTA-mailta 11

ehdokasmailta 12

kolmansilta mailta

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

1 b – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

04 02 60 – Euroopan sosiaalirahasto – Vähemmän kehittyneet alueet

JM

EI

EI

EI

EI

04 02 61 – Euroopan sosiaalirahasto – Siirtymäalueet

JM

EI

EI

EI

EI

04 02 62 – Euroopan sosiaalirahasto – Kehittyneemmät alueet

JM

EI

EI

EI

EI

04 02 64 – Nuorisotyöllisyys-

aloite

JM

EI

EI

EI

EI

13 03 60 – Euroopan alue-

kehitysrahasto – Vähemmän

kehittyneet alueet

JM

EI

EI

EI

EI

13 03 61 – Euroopan alue-

kehitysrahasto – Siirtymä-

alueet

JM

EI

EI

EI

EI

13 03 62 – Euroopan alue-

kehitysrahasto – Kehittyneemmät

alueet

JM

EI

EI

EI

EI

13 03 63 – Euroopan alue-

kehitysrahasto – Ylimääräiset

määrärahat kaikkein

syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille

JM

EI

EI

EI

EI

13 03 64 01 – Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan alueiden välinen yhteistyö

JM

EI

EI

EI

EI

13 04 60 – Koheesiorahasto

JM

EI

EI

EI

EI

2 – Kestävä kasvu: luonnonvarat

11 06 60 – Kestävän ja kilpailukykyisen kalastuksen ja

vesiviljelyn edistäminen,

kalastusalueiden tasapainoisen ja osallistavan alueellisen kehittämisen kannustaminen

sekä yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon

edistäminen

JM

EI

EI

EI

EI

·Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat: Ei sovelleta

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

1 b

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

vuosi
2021

vuosi
2022

vuosi
2023

vuosi
2024

YHTEENSÄ

Toimintamäärärahat

04 02 60

Maksut

(1)

–1 013,958

0,000

0,000

1 013,958

0,000

04 02 61

Maksut

(2)

–249,832

0,000

0,000

249,832

0,000

04 02 62

Maksut

(3)

–504,477

0,000

0,000

504,477

0,000

04 02 64

Maksut

(4)

–88,224

0,000

0,000

88,224

0,000

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat 13  

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO:n määrärahat YHTEENSÄ

Maksut

–1 856,491

0,000

0,000

1 856,491

0,000

 

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto

vuosi
2021

vuosi
2022

vuosi
2023

vuosi
2024

YHTEENSÄ

Toimintamäärärahat

13 03 60

Maksut

(1)

–2 608,675

0,000

0,000

2 608,675

0,000

13 03 61

Maksut

(2)

–509,195

0,000

0,000

509,195

0,000

13 03 62

Maksut

(3)

–647,801

0,000

0,000

647,801

0,000

13 03 63

Maksut

(4)

–31,108

0,000

0,000

31,108

0,000

13 03 64 01

Maksut

(5)

–186,707

0,000

0,000

186,707

0,000

13 04 60

Maksut

(6)

–1 265,652

0,000

0,000

1 265,652

0,000

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat 14  

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Alue- ja kaupunkipolitiikan PO:n määrärahat YHTEENSÄ

Maksut

–5 249,139

0,000

0,000

5 249,139

0,000Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

Maksut

–7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

•Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 1 b kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ

Maksut

–7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

2

Kestävä kasvu: luonnonvarat

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto

vuosi
2021

vuosi
2022

vuosi
2023

vuosi
2024

YHTEENSÄ

Toimintamäärärahat

11 06 60

Maksut

(1)

–114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat 15  

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Meri- ja kalastusasioiden PO:n määrärahat YHTEENSÄ

Maksut

–114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:

•Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

Maksut

–7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000

•Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEISIIN 1–4 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ (Viitemäärä)

Maksut

–7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

5

”Hallintomenot”milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi
n

vuosi n + 1

vuosi n + 2

vuosi n + 3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

PO: <…….>

•Henkilöresurssit

•Muut hallintomenot

<….> PO YHTEENSÄ

Määrärahat

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ

(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi n 16

vuosi n + 1

vuosi n + 2

vuosi n + 3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

Maksut

3.2.2.Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

   Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

   Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset

vuosi
n

vuosi
n + 1

vuosi
n + 2

vuosi
n + 3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

TUOTOKSET

Tyyppi 17

Keskimäär. kustannukset

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Yhteensä

Kustannukset yhteensä

ERITYISTAVOITE 1 18

- tuotos

- tuotos

- tuotos

Välisumma erityistavoite 1

ERITYISTAVOITE 2

- tuotos

Välisumma erityistavoite 2

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

3.2.3.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1.Yhteenveto

   Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

   Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi
n 19

vuosi
n + 1

vuosi
n + 2

vuosi
n + 3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5

Henkilöresurssit

Muut hallintomenot

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät 20  

Henkilöresurssit

Muut hallintomenot

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät, välisumma

YHTEENSÄ

Henkilöresursseja ja muita hallintomenoja koskeva määrärahatarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutettujen määrärahasiirtojen avulla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka voidaan myöntää toimea hallinnoivalle pääosastolle vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.    

3.2.3.2.Henkilöresurssien arvioitu tarve

   Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

   Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

vuosi n

vuosi n + 1

vuosi n + 2

vuosi n + 3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)

 Ulkopuolinen henkilöstö 21 (kokoaikaiseksi muutettuna):

XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)

XX 01 04 yy  22

– päätoimipaikassa

– EU:n ulkopuolisissa edustustoissa

XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

Muu budjettikohta (mikä?)

YHTEENSÄ

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka voidaan myöntää toimea hallinnoivalle pääosastolle vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Ulkopuolinen henkilöstö

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

   Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

   Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

   Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

Määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi
n

vuosi
n + 1

vuosi
n + 2

vuosi
n + 3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Yhteensä

Rahoitukseen osallistuva taho 

Ulkopuolisen tahon rahoitusosuudella katettavat määrärahat YHTEENSÄ

 

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

   Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

   Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

   vaikutukset omiin varoihin

   vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta:

Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus 23

vuosi
n

vuosi n + 1

vuosi n + 2

vuosi n + 3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Momentti ….

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa:

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä

(1)    Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä, COM(2018) 375 final, 29.5.2018. Ennakkomaksujärjestelyistä säädetään asetuksen 84 artiklassa. Koska kaudeksi 2021–2027 ehdotetaan vain yhdentyyppistä ennakkomaksua, ehdotuksen tekstissä ei ole erotettu toisistaan ”ensimmäistä” ja ”vuotuista” ennakkomaksua. Ehdotetut ennakkomaksujärjestelyt ovat kuitenkin samankaltaiset kuin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaiseen ”ensimmäiseen ennakkomaksuun” liittyvät järjestelyt.
(2)    Liite asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia, COM(2018) 321 final, 2.5.2018, sekä perustelut (5 jakso), jotka on liitetty ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä, COM(2018) 375 final, 29.5.2018.
(3)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12 päivänä joulukuuta 2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/2305 asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta (EUVL L 335, 15.12.2017, s. 1).
(4)    EUVL C , , s. .
(5)    EUVL C , , s. .
(6)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).
(7)    ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.
(8)    Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.
(9)    Tarkemmat kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.
(11)    EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.
(12)    Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.
(13)    Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(14)    Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(15)    Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(16)    Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(17)    Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).
(18)    Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet”.
(19)    Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(20)    Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(21)    Sopimussuhteiset toimihenkilöt; paikalliset toimihenkilöt; kansalliset asiantuntijat; vuokrahenkilöstö; nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.
(22)    Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).
(23)    Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.