Bryssel 12.3.2018

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Komissio on hyväksynyt tänään pääomamarkkinaunionin syventämiseen tähtäävän toimenpidepaketin sekä tiedonannon ”Toimien vauhdittaminen pääomamarkkinaunionin toteuttamiseksi vuoteen 2019 mennessä”. Paketti sisältää tämän ehdotuksen ja ehdotuksen direktiiviksi direktiivin 2009/65/EY 1 ja direktiivin 2011/61/EU 2 muuttamisesta rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin osalta sekä ehdotuksen katettuja joukkolainoja koskevasta EU:n kehyksestä, ehdotuksen yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista, ehdotuksen lainsäädännöstä, joka koskee saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuvia vaikutuksia, sekä tiedonannon lainsäädännöstä, jota sovelletaan arvopapereita koskevien liiketoimien esineoikeudellisiin vaikutuksiin.

Tämän ehdotuksen odotetaan pienentävän kustannuksia, joita koituu rajat ylittävän toiminnan aloittamisesta, ja sillä pyritään tukemaan sijoitusrahastojen sisämarkkinoiden yhdentymistä. Kilpailun lisääntyminen EU:ssa antaa sijoittajille enemmän valinnanvaraa ja vastinetta rahoille.

Tämä ehdotus sisältyy komission työohjelmaan 2018 3 , ja sitä on tarkasteltava laajemmassa yhteydessä osana pääomamarkkinaunionia koskevaa toimintasuunnitelmaa 4 ja sen väliarviointia 5 . Suunnitelman tavoitteena on luoda todelliset sisäiset pääomamarkkinat puuttumalla pääomamarkkinoiden hajanaisuuteen, poistamalla sääntelyesteitä, jotka vaikeuttavat talouden rahoittamista, ja parantamalla yritysten mahdollisuuksia hankkia pääomaa. Sääntelyesteet eli jäsenvaltioiden asettamat markkinointivaatimukset, viranomaispalkkiot sekä hallinnolliset ja ilmoitusvaatimukset eivät kannusta markkinoimaan rahastoja yli rajojen. Nämä esteet on mainittu palautteessa, jota on saatu pääomamarkkinaunionia koskevaan vihreään kirjaan 6 , finanssipalveluja koskevasta EU:n sääntelyjärjestelmästä esitettyyn kannanottopyyntöön 7 ja rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinointia koskevaan julkiseen kuulemiseen 8 .

Sijoitusrahastot ovat sijoitustuotteita, jotka on luotu ainoastaan siinä tarkoituksessa, että niiden avulla voidaan kerätä sijoittajilta pääomaa, joka sijoitetaan kollektiivisesti muodostamalla sijoitussalkkuja eri rahoitusinstrumenteista, kuten osakkeista, joukkolainoista ja muista arvopapereista. Sijoitusrahastot voidaan jakaa EU:ssa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin (yhteissijoitusyritykset) ja vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, joiden hoitajia kutsutaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiksi. Yhteissijoitusyritykset kuuluvat direktiivin 2009/65/EY soveltamisalaan ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot direktiivin 2011/61/EU soveltamisalaan. Direktiiviä 2011/61/EU täydentää vielä neljä rahastokehystä:

·asetus (EU) N:o 345/2013 eurooppalaisista riskipääomarahastoista 9  

·asetus (EU) N:o 346/2013 eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista 10  

·asetus (EU) 2015/760 eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista 11 ja

·asetus (EU) 2017/1131 rahamarkkinarahastoista 12 .

Näiden sääntöjen yhteisenä tavoitteena on helpottaa rajat ylittävää markkinointia ja varmistaa samalla hyvä sijoittajansuoja.

EU:n sijoitusrahastoja koskevat säännöt antavat sijoitusrahastojen hoitajille mahdollisuuden markkinoida ja – joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta – hoitaa rahastojaan koko EU:ssa. EU:n sijoitusrahastot ovat kasvaneet nopeasti, ja kesäkuussa 2017 niiden hoitamien varojen arvo oli yhteensä 14 310 miljardia euroa 13 . Siitä huolimatta EU:n sijoitusrahastomarkkinat ovat yhä pääasiassa kansallisia markkinoita: sijoitusrahastot, joiden toimilupa tai rekisteröinti markkinointia varten kattaa ainoastaan niiden kotimaanmarkkinat, hoitavat 70:tä prosenttia kaikista hoidettavina olevista varoista. Yhteissijoitusyrityksistä vain 37 prosenttia ja vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista vain noin 3 prosenttia on rekisteröity markkinoitavaksi useammassa kuin kolmessa jäsenvaltiossa. Rahastojen hoitamien varojen perusteella EU:n markkinat ovat pienemmät kuin Yhdysvaltojen markkinat. EU:ssa on kuitenkin huomattavasti enemmän rahastoja kuin Yhdysvalloissa (EU:ssa 58 125, Yhdysvalloissa 15 415) 14 . Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n rahastot ovat keskimäärin huomattavasti pienempiä kuin amerikkalaiset rahastot. Pienempi koko vaikuttaa kielteisesti mittakaavaetuihin, sijoittajien maksamiin palkkioihin sekä tapaan, jolla sijoitusrahastojen sisämarkkinat toimivat.

Ehdotuksessa otetaan myös huomioon, että sen soveltamisalan ulkopuolella on muitakin tekijöitä, jotka vaikeuttavat rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinointia EU:ssa. Tällaisia tekijöitä ovat sijoitusrahastoihin ja sijoittajiin sovellettavat kansalliset verojärjestelmät, kohdennetun markkinoinnin kanavat ja kulttuurisidonnainen kotimaisten sijoitustuotteiden suosiminen.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Tämä ehdotus annetaan yhdessä direktiiviehdotuksen kanssa, jossa muutetaan direktiiviä 2009/65/EY ja direktiiviä 2011/61/EU rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin osalta. Ehdotuksessa keskitytään yksinomaan rajat ylittävään sijoitusrahastojen markkinointiin. Siinä lisätään uusia säännöksiä alan lainsäädäntöön tai muutetaan nykyisiä säännöksiä. Uudet säännökset tai muutokset ovat yhdenmukaisia muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa, joiden tavoitteena on luoda sijoitusrahastojen sisämarkkinat ja helpottaa rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinointia. Lisäksi ehdotuksessa yhdenmukaistetaan erityyppisiä sijoitusrahastoja koskevat säännöt. Tällä tavoin turvataan ehdotuksen yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien säännösten kanssa.

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Komission ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa Euroopan taloutta ja edistää investointeja uusien työpaikkojen luomiseksi. Yksi keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa 15 , jolla pyritään vahvistamaan Euroopan taloutta ja edistämään investointeja kaikissa 28 jäsenvaltiossa, on syvempien sisäisten pääomamarkkinoiden eli pääomamarkkinaunionin luominen. Syvemmillä ja yhdentyneillä pääomamarkkinoilla yritysten on helpompi hankkia pääomaa ja säästäjille voidaan kehittää uusia sijoitusmahdollisuuksia.

Näitä pyrkimyksiä täydennetään tällä ehdotuksella, joka on ensisijainen toimi pääomamarkkinaunionin väliarvioinnissa 16 , sillä se sisältää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on poistaa pääomamarkkinoiden esteitä. Ehdotus edistää omalta osaltaan pääomamarkkinoiden yhdentämistä antamalla sijoittajille, rahastonhoitajille ja sijoitusten kohteina oleville yrityksille paremmat mahdollisuudet hyödyntää sisämarkkinoita.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Tämä ehdotus kuuluu jaettuun toimivaltaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Ehdotuksen oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 114 artikla. Oikeusperustan valinta osoittaa, että yhdenmukaistetulla passijärjestelmällä on keskeinen merkitys sijoitusrahastojen sisämarkkinoiden toiminnassa.

On ensiarvoisen tärkeää helpottaa sijoitusrahastojen palvelujen tarjoamista ja saada siten unionissa aikaan yhdentyneemmät sisämarkkinat, joilla on enemmän kilpailua. Rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinoimista haittaavat nykyään sääntelyesteet, joiden vuoksi sijoitusrahastojen sisämarkkinat eivät toimi kunnolla. Sääntelyesteet pirstovat sisämarkkinoita, ja niiden vuoksi sijoitusrahastojen on vaikea hyödyntää sisämarkkinoita täysimittaisesti. Tästä syystä tarvitaan sääntelykehystä, joka vähentää rajat ylittävän sijoitusrahastojen markkinoinnin esteitä unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa sijoitusrahastojen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja parantaa toimintaedellytyksiä näillä markkinoilla. Sen vuoksi tämän ehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa vaatimuksia, jotka koskevat sijoitusrahastojen käyttäytymistä eli niiden potentiaalisille sijoittajille suuntaamaa mainontaa, ja lisätä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU soveltamisalan ulkopuolelle jäävien säännösten läpinäkyvyyttä, jotta voidaan helpottaa rajat ylittävää passimekanismia.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

Tässä ehdotuksessa noudatetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 5 artiklassa määrättyä toissijaisuusperiaatetta.

Yhdenmukaistamalla potentiaalisille sijoittajille suunnattua mainontaa koskevat EU:n säännöt ja lisäämällä edellä mainittujen direktiivien soveltamisalan ulkopuolelle jäävien säännösten läpinäkyvyyttä voidaan edistää sijoitusrahastojen pääomamarkkinoiden yhdentymistä koko unionissa. Sen vuoksi tämän ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että sijoitusrahastopalvelujen sisämarkkinat toimivat moitteettomasti. Tämä tavoite ei rajoitu yhden jäsenvaltion alueeseen, eivätkä jäsenvaltiot voi saavuttaa sitä kansallisella tasolla. Lisäksi ehdotuksella luodaan asetuksella (EU) N:o 1095/2010 17 perustetulle Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) lisätehtäviä, joita jäsenvaltiot eivät voi hoitaa omin neuvoin.

Suhteellisuusperiaate

Tässä ehdotuksessa noudatetaan SEU-sopimuksen 5 artiklassa määrättyä suhteellisuusperiaatetta.

Vaikutustenarviointi sisältää kustannussäästöistä tehtyjä alustavia arvioita, jotka perustuvat tosiseikkoihin ja realistisiin oletuksiin. Ehdotuksella vähennetään sijoitusrahastoille sääntöjen noudattamisesta aiheutuvaa rasitusta ja kustannuksia lisäämällä läpinäkyvyyttä. Vaikka EAMV:n tietokantojen kehittämiseen ja ylläpitoon tarvitaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten työpanosta (ennen kaikkea ilmoitusten antamista EAMV:lle), jäsenvaltioilta odotetaan vain rajallista taloudellista panosta. Kerättyjen tietojen avulla EAMV voi vaikuttaa paremmin toimintatapojen yhdenmukaistamiseen. Lisäksi kilpailun lisääntyminen sijoitusrahastojen alalla vaikuttaa myönteisesti sijoittajien valintamahdollisuuksiin ja jäsenvaltioiden talouksiin.

Toimintatavan valinta

Tämä ehdotus sisältää säännöksiä, jotka antavat sijoitusrahastoille enemmän oikeusvarmuutta palvelujen tarjoamisessa. Jäsenvaltioissa todettujen sääntelyesteiden läpinäkyvyyttä ei pystyttäisi parantamaan pelkästään muuttamalla direktiiviä 2009/65/EY ja direktiiviä 2011/61/EU, koska tällainen toimintatapa voisi johtaa epäyhtenäiseen täytäntöönpanoon.

Lisäksi tässä asetuksessa ehdotetut, EAMV:lle ja kansallisille viranomaisille osoitetut säännöt ovat luonteeltaan teknisiä ja itsenäisiä. Ehdotuksen tavoitteena on lisätä (rajat ylittävään) sijoitusrahastojen markkinointiin sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen sekä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten veloittamien palkkioiden ja maksujen läpinäkyvyyttä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suoraan sovellettavaa asetusta, joka mahdollistaa täyden yhdenmukaistamisen. Asetus on myös asianmukainen oikeudellinen keino antaa EAMV:lle tehtäväksi kehittää ja ylläpitää tietokantoja, joihin kerätään tietoja kansallisista markkinointisäännöistä ja sovellettavista palkkioista ja maksuista ja joihin tallennetaan ilmoituksia. Asetuksella voidaan siis päästä mahdollisimman suureen yhdenmukaisuuteen, välttää eroavuudet ja varmistaa siten, että sääntelytavat lähenevät toisiaan.

Lisäksi ehdotetaan joitakin muutoksia asetukseen (EU) N:o 345/2013 ja asetukseen (EU) N:o 346/2013, jotta ne vastaisivat ennakkomarkkinoinnin käsitteen ja sen edellytysten käyttöönottoa erillisessä direktiiviehdotuksessa, jolla muutetaan direktiiviä 2011/61/EU. Asetusten muutokset on tehtävä toisella asetuksella.

Direktiiviin 2009/65/EY ja direktiiviin 2011/61/EU ehdotetaan myös joitakin muutoksia, jotka koskevat rajat ylittävää kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinointia. Sen vuoksi tämä ehdotus annetaan yhdessä näiden direktiivien muuttamista koskevan erillisen direktiiviehdotuksen kanssa.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Valmistellessaan tätä ehdotusta komissio on tehnyt perusteellisen arvioinnin direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU asiaankuuluvista säännöksistä ja jäsenvaltioiden asettamista lisävaatimuksista.

Arviointi on osoittanut, että vaikka sisämarkkinat ovatkin onnistuneet suhteellisen hyvin, rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinointia haittaavat yhä monet esteet, joiden vuoksi sisämarkkinoiden koko potentiaalia ei saada käyttöön. Toisena ongelmana on, että oikeudelliset vaatimukset ja hallintokäytännöt, jotka jäävät direktiivillä 2009/65/EY ja direktiivillä 2011/61/EU toteutetun yhdenmukaistamisen soveltamisalan ulkopuolelle, eivät ole riittävän läpinäkyviä. Komission tekemä arviointi on osoittanut, että jäsenvaltiot soveltavat hyvin erilaisia lähestymistapoja mainontaa koskeviin vaatimuksiin ja varmennuksiin. Suuria eroja on myös palkkioissa ja maksuissa, joita kansalliset viranomaiset veloittavat valvontatehtävistä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU mukaisesti. Kaikki nämä ovat esteitä, jotka haittaavat sijoitusrahastojen laajempaa markkinoimista yli rajojen.

Sidosryhmien kuuleminen

Kahdessa kuulemismenettelyssä saadut vastaukset viittaavat siihen, että sisämarkkinoita ei ole voitu hyödyntää täysimittaisesti rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinointia haittaavien sääntelyesteiden vuoksi. Ensimmäinen kuulemismenettely käynnistettiin 18. heinäkuuta 2015 pääomamarkkinaunionia koskevasta vihreästä kirjasta. Toinen kuuleminen, joka oli kannanottopyyntö finanssipalveluja koskevasta EU:n sääntelyjärjestelmästä, käynnistettiin 30. syyskuuta 2015. 

Toimivaltaisilta viranomaisilta ja EAMV:ltä pyydettiin vielä lisätietoja kansallisista käytännöistä. EAMV suoritti komission pyynnöstä vuonna 2016 toimivaltaisille viranomaisille osoitetun kyselytutkimuksen, jossa pyydettiin tietoja muun muassa viranomaispalkkioihin ja markkinointivaatimuksiin liittyvistä nykyisistä kansallisista käytännöistä.

Pääomamarkkinaunionia koskevaan vihreään kirjaan ja kannanottopyyntöön saadun palautteen perusteella komissio käynnisti 2. kesäkuuta 2016 julkisen kuulemisen rajat ylittävästä sijoitusrahastojen markkinoinnista 18 . Kuulemisessa haluttiin saada käytännön esimerkkejä todetuista ongelmista ja näyttöä niiden vaikutuksista täydentämään jo annettua palautetta. Saadakseen runsaasti vastauksia komissio järjesti kiertueita omaisuudenhoitoyhdistysten ja niiden jäsenten kanssa EU:n tärkeimmissä omaisuudenhoitokeskuksissa eli Luxemburgissa, Ranskassa, Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Belgiassa. Eurooppalaisten ja kansallisten sijoittajayhdistysten kanssa pidettiin useita kokouksia ja puhelinneuvotteluja, ja kuuleminen esiteltiin finanssipalvelujen käyttäjäryhmälle 15. syyskuuta 2016. Vastauksia saatiin yhteensä 64, joista 52 yhdistyksiltä tai yrityksiltä, 8 viranomaisilta tai kansainvälisiltä järjestöiltä ja 4 yksityishenkilöiltä. Useimmissa vastauksissa annettiin ymmärtää, että sääntelyesteet vaikeuttavat rajat ylittävää markkinointia merkittävästi.

Vuonna 2017 EAMV teki komission pyynnöstä ja saadun näytön perusteella seurantatutkimuksen saadakseen lisätietoja jäsenvaltioiden erityisistä markkinointikäytännöistä ja ilmoitusvaatimuksista.

Lisäksi komissio järjesti kokouksia sijoitusrahastoalan edustajien ja eurooppalaisten sijoittajayhdistysten kanssa saadakseen niiltä lisätietoja. Toukokuun 30. päivänä 2017 lähetettiin kyselylomake kahdeksalle toimialajärjestölle, jotka edustivat rajat ylittävän sijoitusrahastojen markkinoinnin eri aloja. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, miten voidaan määrittää sääntelyesteistä rajat ylittävälle markkinoinnille koituvat kustannukset sekä hyödyt, joita omaisuudenhoitajat ja sijoittajat saisivat, jos esteet poistettaisiin. Saadun palautteen perusteella sääntelyesteistä koituukin huomattavia kustannuksia: niiden osuus sijoitusrahaston kokonaiskuluista on 1–4 prosenttia. Lokakuussa 2017 tehtiin vielä kohdennettu tutkimus kuudestakymmenestä tasapuolisesti edustetusta pienestä, keskisuuresta ja suuresta sijoitusrahastosta satunnaistetun, ositetun otantamenetelmän perusteella. Tutkimus vahvisti sen, että sääntelyesteillä on vaikutuksia ja että EU:n tason toimet ovat tarpeen.

Lisäksi komissio kuuli sidosryhmiä kesäkuussa ja heinäkuussa 2017 alustavan vaikutustenarvioinnin 19 yhteydessä. Omaisuudenhoitajilta, niiden yhdistyksiltä ja rahoitusneuvojien yhdistyksiltä saaduissa viidessä vastauksessa tuettiin komission aloitetta vähentää rajat ylittävän sijoitusrahastojen markkinoinnin esteitä.

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Valmistellessaan ehdotusta komissio tukeutui Morningstarilta 20 ja EFAMAlta (European Fund and Asset Management Association) sekä yksityisten yritysten markkinaraporteista ja -tutkimuksista saamiinsa tietoihin. Lisäksi tutkittiin erityisesti sellaista tieteellistä kirjallisuutta, jossa käsiteltiin rajat ylittävän markkinoinnin vaikutuksia kilpailuun ja odotettuun kuluttajakäyttäytymiseen.

Vaikutustenarviointi

Tämän aloitteen valmistelemiseksi tehtiin vaikutustenarviointi.

Sääntelyntarkastelulautakunta antoi vaikutustenarviointiraportin luonnoksesta myönteisen lausunnon 1. joulukuuta 2017 ja suositti siihen vielä parannuksia. Raporttiluonnosta muutettiinkin lautakunnan kommenttien perusteella 21 . Tärkeimmät lautakunnan suosittamat muutokset liittyivät seuraaviin seikkoihin:

·tekijät, jotka vaikuttavat aloitteen ulkopuolelle jäävään rajat ylittävään markkinointiin

·perusskenaariossa esitettävä kuvaus viimeaikaisista aloitteita, jotka vaikuttavat (välillisesti) rajat ylittävään rahastojen markkinointiin

·vaihtoehtojen rakenne, esittely, arviointi ja vertailu ja

·määrällisten menetelmien ja niiden tulosten esittely, dokumentointi ja pätevyys.

Tarkistettu vaikutustenarviointiraportti ja sen tiivistelmä julkaistaan yhdessä tämän ehdotuksen kanssa 22 .

Vaikutustenarviointiraportissa tarkastellaan eri toimintavaihtoehtoja. Niiden arvioinnin perusteella vaihtoehdot ovat seuraavat:

(a)Kansallisten markkinointivaatimusten läpinäkyvyyttä olisi lisättävä kansallisella ja EU:n tasolla. Lisäksi olisi yhdenmukaistettava ennakkomarkkinoinnin määritelmää direktiivissä 2011/61/EU, ja markkinointiaineiston tarkastamisprosessi olisi rajattava selkeämmin.

(b)Viranomaispalkkioiden läpinäkyvyyttä olisi lisättävä EU:n tasolla, minkä lisäksi olisi otettava käyttöön korkean tason periaatteet, jotta viranomaispalkkioiden määritystapa saataisiin yhdenmukaisemmaksi.

(c)Paikallisia sijoittajia tukevien palvelujen valinta olisi jätettävä sijoitusrahastojen hoitajille, ja sijoittajia olisi suojattava.

(d)Menettelyjä ja vaatimuksia, joita noudatetaan ilmoitettaessa markkinointipassin käytöstä ja käytön peruuttamisesta, olisi yhdenmukaistettava nykyistä enemmän.

Yhdessä käytettyinä näillä toimintavaihtoehdoilla voitaisiin vähentää merkittävästi sääntelyesteitä. Ne antavat paremmat mahdollisuudet markkinoida useampia rahastoja rajojen yli, parantavat kilpailua, vähentävät markkinoiden hajanaisuutta ja antavat sijoittajille enemmän valinnanvaraa EU:ssa. Toimintavaihtoehdoilla on myös välillisiä hyötyjä sosiaalisten ja ympäristövaikutustensa vuoksi. Rajat ylittävän markkinoinnin lisääntymisen pitäisi tarjota enemmän mahdollisuuksia investoida sijoitusrahastoihin, joilla on sosiaalisia tai ympäristötavoitteita. Tämä voisi puolestaan vauhdittaa näiden alojen kasvua.

Toimintavaihtoehtojen odotetaan yhdessä säästävän kaikkien nykyään rajojen yli markkinoitujen sijoitusrahastojen (toistuvia) kustannuksia 306–440 miljoonaa euroa vuodessa. Kertaluonteisten kustannusten osalta säästöjen odotetaan olevan vielä suurempia, tarkemmin sanottuna 378–467 miljoonaa euroa. Näiden kustannussäästöjen pitäisi kannustaa toimijoita kehittämään enemmän rajat ylittävää toimintaa sekä edistää sijoitusrahastojen sisämarkkinoiden yhdentymistä.

Tämä asetus sisältää toimintavaihtoehdot a ja b. Direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU muutosdirektiivi, josta annetaan erillinen ehdotus, sisältää toimintavaihtoehdot c ja d.

Sääntelyn toimivuus ja yksinkertaistaminen

Sijoitusrahastojen hoitajien, jotka markkinoivat tai aikovat markkinoida rahastojaan EU:ssa rajojen yli, uskotaan saavuttavan merkittäviä kustannussäästöjä tämän ehdotuksen ansiosta. Säästöillä olisi myönteinen vaikutus erityisesti sellaisiin rahastonhoitajiin, jotka hoitavat pienempää määrää sijoitusrahastoja tai sijoitusrahastoja, joissa ei ole merkittävästi varoja, koska tällaiset rahastonhoitajat eivät voi jakaa kustannuksia kovin suurelle alalle.

Vaikka pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) eivät ole tämän ehdotuksen varsinaisena kohderyhmänä, ne hyötyvät kuitenkin ehdotuksesta välillisesti: rajat ylittävän sijoitusrahastojen markkinoinnin lisääntyminen vauhdittaa EU:n sijoitusrahastojen kasvua ja sijoituksia, joita ne tekevät pk-yrityksiin erityisesti riskipääomarahastoista.

Perusoikeudet

EU on sitoutunut edistämään korkeatasoista perusoikeuksien suojelua. Tällä ehdotuksella ei ole todennäköisesti suoraa vaikutusta perusoikeuksiin, sellaisina kuin ne luetellaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Tällä ehdotuksella on kaksi EAMV:tä koskevaa talousarviovaikutusta. EAMV:n on

·laadittava teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja ja

·kehitettävä ja ylläpidettävä julkisia tietokantoja, joiden käyttö on ilmaista.

EAMV:hen kohdistuvia talousarviovaikutuksia arvioidaan tähän ehdotukseen liittyvässä rahoitusselvityksessä.

Ehdotuksella on unionin talousarvioon kohdistuvia vaikutuksia siihen asti, kun vireillä oleva Euroopan valvontaviranomaisten sääntelykehyksen tarkistus saadaan päätöksen, sillä nykyisessä kehyksessä komissio rahoittaa EAMV:tä 40 prosentin osuudella.

5.LISÄTIEDOT

·Arviointi

Tätä asetusta ja ehdotettua direktiiviä, jolla muutetaan direktiiviä 2009/65/EY ja direktiiviä 2011/61/EU rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin osalta, arvioidaan viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Komissio tukeutuu arvioinnissaan julkiseen kuulemiseen sekä EAMV:n ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytäviin keskusteluihin.    

·Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Ehdotuksen 1 artiklassa esitetään määritelmät.

Ehdotuksen 2 artikla, joka koskee mainontavaatimuksia, sisältää seuraavat mainonnassa noudatettavat periaatteet: i) mainonnan on oltava tunnistettavissa mainonnaksi, ii) mainonnassa on esitettävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien ja osakkeiden ostamiseen liittyvät riskit ja tuotot yhtä näkyvästi ja iii) kaikkien mainonnan sisältämien tietojen on oltava tasapuolisia ja selkeitä eivätkä ne saa johtaa harhaan. Artikla perustuu suurelta osin direktiivin 2009/65/EY 77 artiklaan ja laajentaa sen soveltamisen direktiiviin 2011/61/EU.

Ehdotuksen 3 ja 4 artiklassa otetaan käyttöön läpinäkyvyyssäännökset, joita sovelletaan markkinointivaatimuksia koskeviin kansallisiin säännöksiin. Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava verkossa kaikki kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin sovellettavia markkinointisääntöjä, sekä tiivistelmät niistä. Ne on julkaistava ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä rinnakkain jäsenvaltion virallisilla kielillä julkaistujen versioiden kanssa. Lisäksi nämä tiedot on ilmoitettava EAMV:lle, joka luo niitä varten verkkosivustolleen keskustietokannan ja pitää sitä yllä. Jotta tiedot kulkisivat sujuvasti toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n välillä, 3 artiklassa annetaan valtuudet laatia tekniset täytäntöönpanostandardit, joissa vahvistetaan vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt ilmoituksia varten.

Ehdotuksen 5 artiklassa edellytetään, että toimivaltaiset viranomaiset, jotka vaativat järjestelmällisiä ilmoituksia mainonnasta tarkistaakseen, onko se markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten mukaista, on tehtävä päätöksensä kymmenen työpäivän kuluessa. Mainonnan tarkistaminen ei saa olla markkinoinnin ennakkoedellytyksenä. Samassa artiklassa edellytetään myös, että toimivaltaiset viranomaiset soveltavat menettelyjä, joilla varmistetaan läpinäkyvyys ja syrjimätön kohtelu tarkistetun sijoitusrahaston alkuperästä riippumatta, ja että ne julkaisevat nämä menettelyt. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vuosittain EAMV:lle päätöksistään olla hyväksymättä mainontaa tai vaatia siihen muutoksia. Myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien olisi noudatettava näitä vaatimuksia, jos jäsenvaltiot antavat niiden markkinoida vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksia tai osakkeita vähittäissijoittajille omalla alueellaan, jotta varmistettaisiin vähittäissijoittajien yhdenmukainen kohtelu.

Ehdotuksen 6 artiklassa edellytetään, että jos toimivaltainen viranomainen veloittaa palkkioita tai maksuja, näiden on oltava oikeassa suhteessa suoritettuihin valvontatehtäviin, ja niistä on lähetettävä laskut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tai yhteissijoitusyritysten virallisiin osoitteisiin.

Ehdotuksen 7 artiklassa edellytetään, että toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat verkkosivustoillaan keskustietokannat, jotka sisältävät tiedot palkkioista tai maksuista tai niiden laskentamenetelmistä. Tietojen on oltava saatavissa ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä. Tässä järjestelmässä toimivaltaisten viranomaisten on annettava ilmoituksia, jotka sisältävät asiaankuuluvat tiedot. Jotta tiedot kulkisivat sujuvasti toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n välillä, EAMV:n on laadittava tekniset täytäntöönpanostandardit, joissa vahvistetaan vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt näitä ilmoituksia varten.

Ehdotuksen 8 artiklassa EAMV:lle annetaan tehtäväksi julkaista verkossa interaktiivinen keskustietokanta, joka sisältää tiedot viranomaisten veloittamista palkkioista ja maksuista tai tarvittaessa niiden laskentamenetelmistä. EAMV:n on myös pidettävä tietokantaa yllä.

Ehdotuksen 9 artiklassa annetaan säännökset 8 artiklan mukaiseen keskustietokantaan kuuluvasta interaktiivisesta välineestä, jonka avulla käyttäjät voivat laskea palkkiot ja maksut verkossa.

Ehdotuksen 10 artiklan mukaan EAMV:n on julkaistava verkkosivustollaan keskustietokanta, joka sisältää tiedot kaikista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöistä, vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja yhteissijoitusyrityksistä. EAMV:n on myös pidettävä tietokantaa yllä. Tämä tietokanta perustuu tietoihin, jotka EAMV on saanut direktiivin 2009/65/EY 6 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2011/61/EU 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sekä toimivaltaisten viranomaisten kyseisten direktiivien mukaisesti saamiin ilmoituksiin ja ilmoituskirjeisiin. Tiedot ovat sellaisina kuin EAMV on ne saanut tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on 11 artiklan mukaan toimitettava 10 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset ja ilmoituskirjeet EAMV:lle. Lisäksi artiklassa annetaan valtuudet laatia teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja, joilla yhdenmukaistetaan ja sujuvoitetaan sijoitusrahastojen, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tai yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden ja toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n välistä tiedonkulkua.

Ehdotuksen 12 ja 13 artiklan säännöksillä otetaan käyttöön ennakkomarkkinoinnin käsite asetuksessa (EU) N:o 345/2013 ja asetuksessa (EU) N:o 346/2013. Muutos merkitsee sitä, että kyseisten asetusten mukaisesti rekisteröidyt rahastonhoitajat voivat käyttää ennakkomarkkinointia testatakseen, ovatko sijoittajat kiinnostuneita tulevista sijoitusmahdollisuuksista tai -strategioista. Muutoksella luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset näiden rahastonhoitajien ja direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden rahastonhoitajien välillä, jotka hyötyvät tästä [viittaus direktiiviin direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin osalta]:llä käyttöön otetusta käsitteestä.

Ehdotuksen 14 artiklassa edellytetään, että komissio suorittaa tämän asetuksen arvioinnin 60 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

2018/0045 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 23 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Erilaiset sääntely- ja valvontatavat, joita sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 24 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY 25 tarkoitettujen siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä ’yhteissijoitusyritykset’, rajat ylittävään markkinointiin, aiheuttavat hajanaisuutta ja esteitä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten markkinoinnissa ja markkinoille pääsyssä, mikä voi puolestaan estää niiden markkinoinnin muissa jäsenvaltioissa.

(2)Jotta voitaisiin vahvistaa sijoitusrahastoihin sovellettavaa sääntelykehystä ja parantaa sijoittajansuojaa, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten sijoittajille suunnatun mainonnan täytyisi olla tunnistettavissa mainonnaksi, ja siinä olisi esitettävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien tai osakkeiden ostamiseen liittyvät riskit ja tuotot yhtä näkyvästi. Lisäksi kaikki mainonnan sisältämät tiedot pitäisi esittää tasapuolisesti, selkeästi ja johtamatta harhaan. Mainontavaatimuksia olisi sovellettava myös vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä koskevaan mainontaan, jotta turvattaisiin sijoittajansuoja ja varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten välillä.

(3)Toimivaltaisten viranomaisten, jotka päättävät vaatia järjestelmällisiä ilmoituksia mainonnasta, olisi tarkistettava, onko mainonta tämän asetuksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukaista eli onko se tunnistettavissa mainonnaksi, esitetäänkö siinä yhteissijoitusyrityksen ja, jos jäsenvaltio sallii vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnin vähittäissijoittajille, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksien tai osakkeiden ostamiseen liittyvät riskit ja tuotot yhtä näkyvästi ja esitetäänkö kaikki mainonnan sisältämät tiedot tasapuolisesti, selkeästi ja johtamatta harhaan.

(4)Läpinäkyvyyden ja sijoittajansuojan edistämiseksi olisi parannettava pääsyä kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten sisältämiin tietoihin, jotka koskevat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osakkeiden tai osuuksien markkinointivaatimuksia, edellyttämällä, että toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, ylläpitävät verkkosivustoillaan keskustietokantoja ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

(5)Jotta varmistettaisiin tasapuolinen kohtelu ja jotta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden olisi helpompi tehdä päätöksiä rajat ylittävän sijoitusrahastojen markkinoinnin käynnistämisestä, on tärkeää, että palkkiot ja maksut, joita toimivaltaiset viranomaiset veloittavat direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU tarkoitetuista toimiluvista, rekisteröinnistä ja valvonnasta, ovat julkisia ja oikeassa suhteessa suoritettaviin valvontatehtäviin ja että ne julkaistaan toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoilla. Samasta syystä EAMV:n verkkosivustolla täytyisi olla interaktiivinen väline, jolla voidaan laskea toimivaltaisten viranomaisten veloittamat palkkiot ja maksut.

(6)Koska EAMV:n olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 26 mukaisesti seurattava ja arvioitava markkinakehitystä omalla vastuualueellaan, on aiheellista ja tarpeellista lisätä EAMV:n tietämystä laajentamalla sen nykyisiä tietokantoja sisältämään tiedot kaikista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöistä sekä kaikista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja yhteissijoitusyrityksistä, joita kyseiset rahastoyhtiöt hoitavat ja markkinoivat, ja kaikista jäsenvaltioista, joissa näitä sijoitusrahastoja markkinoidaan. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten olisi toimitettava EAMV:lle ilmoitukset, ilmoituskirjeet tai kirjalliset ilmoitukset, jotka ne ovat saaneet direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU mukaisesti.

(7)Jotta varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset toisaalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013 27 3 artiklan b alakohdassa määriteltyjen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/2013 28 3 artiklan b alakohdassa määriteltyjen vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ja toisaalta muiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen välillä, mainittuihin asetuksiin on tarpeen sisällyttää ennakkomarkkinointia koskevat säännöt, jotka ovat samanlaiset kuin direktiivissä 2011/61/EU vahvistetut ennakkomarkkinointia koskevat säännöt. Näiden asetusten mukaisesti rekisteröityjen rahastonhoitajien olisi sääntöjen avulla voitava testata, ovatko sijoittajat kiinnostuneita tulevista sijoitusmahdollisuuksista tai -strategioista, jotka liittyvät vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin ja vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin.

(8)Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä EAMV:n laatimat teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään tiedot, jotka on annettava toimivaltaisten viranomaisten veloittamista palkkioista tai maksuista tai tarvittaessa näiden palkkioiden tai maksujen laskentamenetelmistä. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta hyväksyä EAMV:n laatimat teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään tiedot, jotka on annettava rajat ylittävää toimintaa koskevissa ilmoituksissa, ilmoituskirjeissä ja kirjallisissa ilmoituksissa, joita edellytetään direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU. Komission olisi hyväksyttävä nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 290 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

(9)Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä EAMV:n laatimat tekniset täytäntöönpanostandardit vakiomuotoisista lomakkeista, malleista ja menettelyistä, joita toimivaltaiset viranomaiset käyttävät lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä koskevissa ilmoituksissaan ja tiivistelmissä, jotka ne laativat alueillaan sovellettavista markkinointivaatimuksista, veloittamistaan palkkioista ja maksuista ja tarvittaessa asiaankuuluvista laskentamenetelmistä. Teknisissä täytäntöönpanostandardeissa olisi käsiteltävä myös direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU edellytettyjä ilmoituksia, ilmoituskirjeitä ja kirjallisia ilmoituksia, jotta voitaisiin parantaa tiedonkulkua toimivaltaisille viranomaisille sekä niiden ja EAMV:n välillä. Komission olisi hyväksyttävä nämä tekniset täytäntöönpanostandardit täytäntöönpanosäädöksillä SEUT-sopimuksen 291 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

(10)On tarpeen sovittaa yhteen komissiolle tämän asetuksen ja direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU mukaisesti myönnetyt valtuudet hyväksyä EAMV:n laatimat teknisten sääntelystandardien ja teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, jotka käsittelevät rajat ylittävää toimintaa koskevia ilmoituksia, ilmoituskirjeitä ja kirjallisia ilmoituksia. Sen vuoksi nämä valtuudet olisi poistettava direktiiveistä 2009/65/EY ja 2011/61/EU [direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamista rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin osalta koskevalla direktiivillä].

(11)Tämän asetuksen yhteydessä harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen henkilötietojen vaihdon tai siirron, olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 29 mukaisesti, ja EAMV:n harjoittaman tietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 30 mukaisesti.

(12)Komission olisi suoritettava arviointi tämän asetuksen soveltamisesta viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Arvioinnissa olisi otettava huomioon markkinoiden kehitys ja arvioitava, ovatko käyttöön otetut toimenpiteet parantaneet rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinointia.

(13)Oikeusvarmuuden turvaamiseksi on tarpeen synkronoida [direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamista rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin osalta koskevan direktiivin] täytäntöönpanoa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten ja tämän asetuksen soveltamispäivät mainontaa ja ennakkomarkkinointia koskevien säännösten osalta.

(14)Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli tehostaa markkinoiden toimintaa pääomamarkkinaunionia perustettaessa, vaan se voidaan sen vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)    ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

b)    ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

c)    ’toimivaltaisella viranomaisella’ direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista tai direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan f tai h alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista;

d)    ’kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla tai yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka;

e)    ’yhteissijoitusyrityksellä’ direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaisesti luvan saanutta yhteissijoitusyritystä;

f)    ’yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä’ direktiivin 2009/65/EU 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä.

2 artikla

Mainontaa koskevat vaatimukset

1.Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tai yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden on varmistettava, että kaikki sijoittajille suunnattu mainonta on tunnistettavissa sellaiseksi, mainonnassa esitetään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien ja osakkeiden ostamiseen liittyvät riskit ja tuotot yhtä näkyvästi ja kaikki mainonnan sisältämät tiedot ovat tasapuolisia ja selkeitä eivätkä johda harhaan.

2.Yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden on varmistettava, ettei mikään mainonta, joka sisältää erityisiä tietoja yhteissijoitusyrityksestä, ole ristiriidassa direktiivin 2009/65/EY 68 artiklassa tarkoitetun tarjousesitteen tietojen tai kyseisen direktiivin 78 artiklassa tarkoitettujen sijoittajalle annettavien avaintietojen kanssa tai vähennä niiden merkitystä. Yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden on varmistettava, että kaikessa mainonnassa ilmoitetaan, että tarjousesite on olemassa ja että sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat saatavilla. Mainonnassa on ilmoitettava tarkemmin, missä, miten ja millä kielellä tarjousesite ja sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat sijoittajien tai mahdollisten sijoittajien saatavilla.

3.Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on varmistettava, ettei missään mainonnassa, jossa kehotetaan ostamaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita ja joka sisältää erityistietoja vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, esitetä väitteitä, jotka ovat ristiriidassa sijoittajille direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan mukaisesti annettavien tietojen kanssa tai vähennä niiden merkitystä.

4.Tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka julkaisevat esitteen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 31 tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai soveltavat direktiivin 2009/65/EY 78 artiklassa tarkoitettujen sijoittajille annettavien avaintietojen muotoa ja sisältöä koskevia sääntöjä.

5.EAMV antaa viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ohjeet 1 kohdassa tarkoitettujen markkinointia koskevien vaatimusten soveltamisesta ja sen jälkeen päivittää ohjeita säännöllisesti ottaen huomioon verkkomainontaan liittyvät näkökohdat.

3 artikla

Markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten julkaiseminen

1.Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan keskustietokantoja, jotka sisältävät kaikki sovellettavat kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin liittyviä markkinointivaatimuksia, sekä niiden tiivistelmät ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

2.Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle 1 kohdassa tarkoitetut lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ja niiden tiivistelmät sekä hyperlinkit verkkosivustoilleen, joilla tiedot julkaistaan.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle viipymättä kaikista tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettujen tietojen muutoksista.

3.EAMV laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt tämän artiklan mukaisia ilmoituksia varten.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

4.EAMV tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettuja markkinointia koskevia vaatimuksia kertomuksessa viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 48 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja ilmoittaa siitä komissiolle. EAMV päivittää kertomusta kahden vuoden välein.

4 artikla

EAMV:n keskustietokanta, joka sisältää markkinointivaatimuksia koskevat kansalliset säännökset

EAMV julkaisee viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 30 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] verkkosivustollaan keskustietokannan, joka sisältää markkinointivaatimuksia koskevat kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, niiden tiivistelmät ja hyperlinkit toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille, ja ylläpitää tätä tietokantaa.

5 artikla

Mainonnan tarkistaminen

1.Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia ilmoittamaan järjestelmällisesti mainonnasta, jota yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt aikovat käyttää suoraan tai välillisesti liiketoimissaan sijoittajien kanssa, ainoana tarkoituksenaan varmistua tämän asetuksen ja markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten noudattamisesta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu järjestelmällinen ilmoittaminen ei saa olla ennakkoedellytys yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnille.

Jos toimivaltaiset viranomaiset vaativat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua mainonnan ilmoittamista, niiden on kymmenen työpäivän kuluessa sitä työpäivää seuraavasta työpäivästä, jona ilmoitus vastaanotetaan, ilmoitettava yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiölle kaikista vaatimuksista, jotka koskevat rahastoyhtiön mainonnan muuttamista.

2.Mainonnan järjestelmällistä ilmoittamista vaativien toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava sitä varten ilmoitusmenettelyt, sovellettava niitä ja julkaistava ne verkkosivustoillaan. Sisäisillä säännöillä ja menettelyillä on varmistettava kaikkien yhteissijoitusyritysten avoin ja syrjimätön kohtelu riippumatta jäsenvaltioista, joissa yhteissijoitusyritykset saavat toimiluvan.

3.Jos jäsenvaltiot antavat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien markkinoida alueellaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksia tai osakkeita vähittäissijoittajille, tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan näihin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin soveltuvin osin.

4.Toimivaltaisten viranomaisten, jotka vaativat mainonnan järjestelmällistä ilmoittamista 1 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava EAMV:lle viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta edellisen vuoden aikana tehdyistä päätöksistä olla hyväksymättä mainontaa tai vaatia siihen mukautuksia.

EAMV:lle annettavassa kertomuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)tehtyjen päätösten kokonaislukumäärä siten, että yleisimmät rikkomiset käyvät selvästi ilmi, mukaan luettuna kuvaus asiasta, jota päätös koskee;

b)kunkin päätöksen tulokset;

c)yksi konkreettinen esimerkki jokaisesta a alakohdassa tarkoitetusta rikkomisesta.

EAMV toimittaa viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta komissiolle kertomuksen, jossa analysoidaan mainontaa koskevien kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten vaikutuksia.

6 artikla

Palkkioita ja maksuja koskevat yhteiset periaatteet

1.Toimivaltaisten viranomaisten veloittamien palkkioiden ja maksujen on oltava oikeassa suhteessa menoihin, jotka liittyvät toimiluvan myöntämiseen tai rekisteröintiin ja valvonta- ja tutkintavaltuuksien käyttöön direktiivin 2011/61/EU 44, 45 ja 46 artiklan ja direktiivin 2009/65/EY 97 ja 98 artiklan nojalla.

2.Toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiön sääntömääräiseen kotipaikkaan lasku tietyltä tilikaudelta. Laskussa on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetut palkkiot tai maksut, maksamistapa ja maksun eräpäivä.

7 artikla

Palkkioita ja maksuja koskevien kansallisten säännösten julkaiseminen

1.Toimivaltaisten viranomaisten on viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 6 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan keskustietokantoja, joissa luetellaan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut palkkiot tai maksut tai tarvittaessa niiden laskentamenetelmät, ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

2.Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen palkkioiden tai maksujen tasot ja tarvittaessa palkkioiden tai maksujen laskentamenetelmät.

Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava EAMV:lle kaikista tämän kohdan mukaisesti annettujen tietojen muutoksista.

3.EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa vahvistetaan, mitä tietoja toimivaltaisten viranomaisten on tämän artiklan mukaan ilmoitettava EAMV:lle.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

4.EAMV laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt tämän artiklan mukaisia ilmoituksia varten.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Palkkioita ja maksuja koskeva EAMV:n interaktiivinen tietokanta

EAMV julkaisee verkkosivustollaan viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 30 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] interaktiivisen tietokannan, joka on yleisesti käytettävissä ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä ja jossa luetellaan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut palkkiot tai maksut tai tarvittaessa niiden laskentamenetelmät, ja se pitää tätä tietokantaa yllä.

Interaktiivisen tietokannan on sisällettävä hyperlinkit 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille.

9 artikla

Palkkioita ja maksuja koskeva EAMV:n interaktiivinen väline

EAMV kehittää viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 30 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] interaktiivisen välineen, joka on yleisesti käytettävissä ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä ja jossa esitellään 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut palkkiot tai maksut, ja se antaa tämän välineen käyttöön ja ylläpitää sitä verkkosivustollaan.

Interaktiivisen välineen on oltava osa 8 artiklassa tarkoitettua interaktiivista tietokantaa.

10 artikla

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä, vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä koskeva EAMV:n keskustietokanta

EAMV julkaisee viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 30 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] verkkosivustollaan keskustietokannan, joka on yleisesti käytettävissä kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä ja jossa luetellaan kaikki vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ja yhteissijoitusyritysten rahastohoitajat ja niiden hoitamat ja markkinoimat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ja yhteissijoitusrahastot sekä jäsenvaltiot, joissa kyseisiä rahastoja markkinoidaan, ja pitää tätä tietokantaa yllä.

11 artikla

EAMV:lle toimitettavien ilmoitusten standardointi

1.Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle viipymättä kaikki direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 ja 8 kohdassa, 18 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 93 artiklan 3 ja 8 kohdassa ja 93 a artiklan 3 kohdassa sekä direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 32 artiklan 3 ja 7 kohdassa, 32 a artiklan 3 kohdassa ja 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, ilmoituskirjeet ja kirjalliset ilmoitukset.

2.EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa vahvistetaan, mitkä tiedot on ilmoitettava direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 1, 2, 3, 8 ja 9 kohdan, 18 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan, 93 artiklan 1, 2 ja 8 kohdan ja 93 a artiklan 2 kohdan sekä direktiivin 2011/61/EU 32 a artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan 2, 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3.EAMV laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa määritetään vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 1, 2, 3, 8 ja 9 kohdassa, 18 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa, 93 artiklan 1, 2 ja 8 kohdassa ja 93 a artiklan 2 kohdassa sekä direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 32 artiklan 2 ja 7 kohdassa, 32 a artiklan 2 kohdassa ja 33 artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten, mukaan luettuina menettely, jolla toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tiedot 1 kohtaa sovellettaessa.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Muutokset eurooppalaisista riskipääomarahastoista annettuun asetukseen (EU) N:o 345/2013

Muutetaan asetus (EU) N:o 345/2013 seuraavasti:

1)Lisätään 3 artiklaan o alakohta seuraavasti:

”o)    ’ennakkomarkkinoinnilla’ tarkoitetaan vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan toimesta tai sen lukuun tapahtuvaa suoraa tai välillistä tietojen antamista sijoitusstrategioista tai sijoitusideoista mahdollisille sijoittajille, joiden kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on unionissa, sen testaamiseksi, ovatko sijoittajat kiinnostuneita vielä rekisteröimättömästä vaatimukset täyttävästä riskipääomarahastosta;”.

2)Lisätään 4 a artikla seuraavasti:

4 a artikla

1. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat voivat harjoittaa ennakkomarkkinointia unionissa paitsi silloin, kun mahdollisille sijoittajille esitettävät tiedot

a)liittyvät jo perustettuihin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin;

b)sisältävät viittauksia jo perustettuihin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin;

c)antavat sijoittajille mahdollisuuden sitoutua hankkimaan tiettyjen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osuuksia tai osakkeita;

d)vastaavat vielä rekisteröimättömän riskipääomarahaston luonnoksina tai lopullisessa muodossaan olevia esitettä, perustamisasiakirjoja, tarjousasiakirjoja, merkintälomakkeita tai vastaavia asiakirjoja, joiden perusteella sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksen.

2. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa edellyttää, että vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat ilmoittavat niille aikomuksestaan harjoittaa ennakkomarkkinointia.

3. Jos sijoittajat merkitsevät 1 kohdan mukaisen ennakkomarkkinoinnin jälkeen rekisteröityjen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osuuksia tai osakkeita tai sellaisten vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osuuksia tai osakkeita, joita hoitavat ja markkinoivat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat, jotka harjoittavat sellaisten vielä rekisteröimättömien vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ennakkomarkkinointia, joilla on samanlaisia piirteitä, merkintä on katsottava markkinoinnin tulokseksi.

4. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien, jotka tarjoavat merkintäoikeutta ennakkomarkkinoinnin kohteena olleiden vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osuuksiin tai osakkeisiin, on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle 15 artiklan mukaisesti.”

13 artikla

Muutokset eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annettuun asetukseen (EU) N:o 346/2013

Muutetaan asetus (EU) N:o 346/2013 seuraavasti:

1)Lisätään 3 artiklaan o alakohta seuraavasti:

”o)    ’ennakkomarkkinoinnilla’ tarkoitetaan vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan toimesta tai sen lukuun tapahtuvaa suoraa tai välillistä tietojen antamista sijoitusstrategioista tai sijoitusideoista mahdollisille sijoittajille, joiden kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on unionissa, sen testaamiseksi, ovatko sijoittajat kiinnostuneita vielä rekisteröimättömästä vaatimukset täyttävästä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneesta rahastosta;”.

2)Lisätään 4 a artikla seuraavasti:

4 a artikla

1. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat voivat harjoittaa ennakkomarkkinointia unionissa paitsi silloin, kun mahdollisille sijoittajille esitettävät tiedot

a)liittyvät jo perustettuihin vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin;

b)sisältävät viittauksia jo perustettuihin vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin;

c)antavat sijoittajille mahdollisuuden sitoutua hankkimaan tiettyjen vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osuuksia tai osakkeita;

d)vastaavat vielä rekisteröimättömän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston luonnoksina tai lopullisessa muodossaan olevia esitettä, perustamisasiakirjoja, tarjousasiakirjoja, merkintälomakkeita tai vastaavia asiakirjoja, joiden perusteella sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksen.

2. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa edellyttää, että vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ilmoittavat niille aikomuksestaan harjoittaa ennakkomarkkinointia.

3. Jos sijoittajat merkitsevät 1 kohdan mukaisen ennakkomarkkinoinnin jälkeen rekisteröityjen vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osuuksia tai osakkeita tai sellaisten vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osuuksia tai osakkeita, joita hoitavat ja markkinoivat vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, jotka harjoittavat sellaisten vielä rekisteröimättömien vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ennakkomarkkinointia, joilla on samanlaisia piirteitä, merkintä on katsottava markkinoinnin tulokseksi.

4. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, jotka tarjoavat merkintäoikeutta ennakkomarkkinoinnin kohteena olleiden vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osuuksiin tai osakkeisiin, on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle 16 artiklan mukaisesti.”

14 artikla

Arviointi

Komissio suorittaa viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 60 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] arvioinnin tämän asetuksen soveltamisesta julkisen kuulemisen sekä EAMV:n ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 20 päivän kuluttua tämän asetuksen julkaisemista] lukuun ottamatta 2 artiklan 1 ja 4 kohtaa, 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 12 artiklaa ja 13 artiklaa, joita sovelletaan [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puhemies

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

1.2.Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2.HALLINNOINTI

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

3.2.2.Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

3.2.3.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

3.3.Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

1.2.Toimintalohko(t)

Rahoitusvakaus, finanssipalvelut ja pääomamarkkinaunioni

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

◻ Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen. 32

 Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen.

 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.4.1.Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

Yleinen tavoite 1: Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

Yleinen tavoite 2: Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja vahvempi teollinen perusta

1.4.2.Erityistavoite (erityistavoitteet)

1.6 Rajat ylittävien sijoitusvirtojen lisääminen

2.4 Kuluttajilla on mahdollisuus hankkia turvallisia ja luotettavia vakuutus-, eläke- ja UCITS (yhteissijoitusyritysten) -tuotteita ja -palveluja sekä omasta maastaan että muista maista.

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

12. Rahoituspalvelut ja pääomamarkkinat

1.4.3.Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmien tilanteeseen

Tarkoitus on vähentää rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinointia haittaavia sääntelyesteitä ja siten myös omaisuudenhoitajille rajat ylittävän toiminnan aloittamisesta koituvia kustannuksia. Näin voidaan vauhdittaa rajat ylittävän sijoitusrahastojen markkinoinnin kasvua ja edistää EU:n sijoitusrahastojen sisämarkkinoiden syventämistä.

Tämän pitäisi vähentää markkinoiden hajanaisuutta, lisätä kilpailua ja viime kädessä tarjota sijoittajille enemmän valinnanvaraa ja parempaa vastinetta rahoille EU:ssa.

1.4.4.Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Komissio laatii vuoden 2019 loppuun mennessä yksityiskohtaisen ohjelman tämän ehdotuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten. Seurantaohjelmassa esitetään keinot, joilla tiedot ja muu tarvittava näyttö kerätään, ja se, kuinka usein tämä tapahtuu. Siinä täsmennetään, mitä toimia komission, jäsenvaltioiden ja EAMV:n on toteutettava tietojen ja muun näytön keräämistä, jakamista ja analysointia varten.

Tietoja, jotka tarvitaan tämän ehdotuksen vaikutusten seurantaan ja arvioinnin valmisteluun, voidaan kerätä seuraavan tietolähteistä laaditun ei-tyhjentävän luettelon perusteella:

a)    toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustot, joilla annetaan tietoja kansallisista markkinointivaatimuksista ja viranomaispalkkioista ja -maksuista

b)    EAMV:n tietokanta, joka sisältää tiedot kansallisista markkinointivaatimuksista

c)    EAMV:n tietokanta, joka sisältää tiedot viranomaispalkkioista ja -maksuista

d)    EAMV:n interaktiivinen väline, jolla käsitellään viranomaispalkkioita ja -maksuja

e)    EAMV:n tietokanta, joka sisältää tiedot ilmoituksista.

Tietolähteen e avulla komissio voi tarkistaa, onko ehdotuksen yleinen tavoite saavutettu, ja tietolähteiden a–d avulla se voi analysoida, missä määrin ehdotuksen erityistavoitteet on saavutettu.

Näihin tietolähteisiin liittyviin seurannan ja arvioinnin indikaattoreihin kuuluvat seuraavat tuotokset:

   toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n laatimat ja päivittämät verkkosivustot (tietolähteiden a–c käyttö) ja sen seikan tarkistaminen, sisältävätkö verkkosivustot vaaditut tiedot

   EAMV:n perustama interaktiivinen palkkio- ja maksutietokanta (tietolähteen d käyttö) ja sen seikan tarkistaminen, onko tietokanta perustettu ja toiminnassa.

Tuloksia ja vaikutuksia olisi analysoitava tietolähteen e perusteella. Tietolähteen avulla voidaan selvittää ilmoitusten kokonaismäärä ja niiden määrä jäsenvaltioittain sekä kasvunopeus kokonaisuutena ja jäsenvaltioittain. Analyysissä pitäisi ottaa huomioon rajat ylittävän rahastojen markkinoinnin nykyisen kasvun vertailuarvo; rajojen yli markkinoitujen rahastojen lukumäärä on kasvanut viiden viime vuoden aikana keskimäärin 6,8 prosenttia vuodessa. Kasvun olisi nopeuduttava entisestään tämän aloitteen ansiosta, kun kaikki muut tekijät pysyvät ennallaan. EAMV voisi tehdä tietolähteeseen e perustuvan arvioinnin kerran vuodessa, ja arviointi olisi toimitettava komission käyttöön ja analysoitavaksi sen suorittaman seurannan ja arvioinnin yhteydessä.

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1.Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Lyhyellä aikavälillä EAMV:n tehtävänä on kehittää ja ylläpitää tietokantoja, jotka sisältävät tiedot kansallisista markkinointivaatimuksista, viranomaispalkkioista ja -maksuista ja ilmoituksista. Lisäksi EAMV:n on otettava käyttöön viranomaispalkkioita ja -maksuja sisältävään tietokantaan liittyvä interaktiivinen väline, jonka avulla sidosryhmät voivat laskea viranomaispalkkioiden määrän kussakin jäsenvaltiossa.

EAMV:n on lisäksi laadittava teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnokset 18 kuukauden kuluessa ehdotetun asetuksen voimaantulopäivästä.

1.5.2.EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

EU:n tason toimia tarvitaan, koska suurin ongelma, johon tällä aloitteella puututaan, on sijoitusrahastojen sisämarkkinoiden toiminta (tarkemmin sanottuna EU:n laajuisen hyväksynnän käyttö sijoitusrahastojen markkinoinnissa). Ongelma ei rajoitu yhden jäsenvaltion alueelle, eikä sitä voida ratkaista yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisilla toimilla. Sitä ei myöskään ole onnistuttu ratkaisemaan EAMV:n toimilla, joilla on pyritty lähentämään kansallisia (valvonta)käytäntöjä. Sen vuoksi tässä ehdotuksessa annetaan EAMV:lle edellä kuvatut tehtävät, joita jäsenvaltiot eivät voi toteuttaa erikseen toimimalla.

1.5.3.Vastaavista toimista saadut kokemukset

EAMV:llä on jo vastaavanlaisia tehtäviä, kuten rekisterien pitäminen toimiluvan saaneista yhteissijoitusyritysten, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja EuVECA- ja EuSEF-rahastojen hoitajista. Kokemukset ovat olleet kaiken kaikkiaan myönteisiä.

1.5.4.Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Aloite on linjassa komission antaman ehdotuksen kanssa, jossa tarkistetaan Euroopan valvontaviranomaisten sääntelykehystä ja vahvistetaan EAMV:n asemaa. Aloite ei kuitenkaan vaikuta suoraan kyseiseen ehdotukseen, koska aloitteessa käsitellään teknistä erityiskysymystä, jota ei käsitellä sääntelykehyksen tarkistuksen yhteydessä.

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

◻ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.

◻ Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy [PP/KK]VVVV.

   Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna VVVV ja päättyvät vuonna VVVV.

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,

minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) 33

 Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

   toimeenpanovirastoja

 Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

 Välillinen hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

◻ kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)

◻ Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle

☑ varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille

◻ julkisoikeudellisille yhteisöille

◻ sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut

◻ sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut

◻ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

Huomautukset:

Ei sovelleta

2.HALLINNOINTI

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Jo olemassa olevien järjestelyjen mukaisesti EAMV raportoi säännöllisesti toiminnastaan (muun muassa sisäinen raportointi ylimmälle johdolle, raportointi hallitukselle, raportointi hallintoelimille ja vuosikertomuksen laatiminen), ja tilintarkastustuomioistuin ja komission sisäisen tarkastuksen yksikkö tarkastavat sen resurssien käytön. Nyt ehdotettuja toimia koskeva seuranta ja raportointi täyttävät voimassa olevat vaatimukset.

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1.Todetut riskit

Tähän ehdotukseen liittyvien määrärahojen sääntöjenmukaisen, taloudellisen ja tehokkaan käytön osalta ei odoteta, että ehdotuksesta aiheutuisi uusia riskejä, joita EAMV:n nykyinen sisäisen valvonnan kehys ei kattaisi.

2.2.2.Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä.

EAMV-asetuksessa säädetyt hallinnointi- ja valvontajärjestelmät on jo pantu täytäntöön. EAMV tekee tiivistä yhteistyötä komission sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa sen varmistamiseksi, että kaikilla sisäisen valvonnan aloilla täytetään asianmukaiset vaatimukset. Näitä järjestelyjä sovelletaan myös EAMV:n tämän ehdotuksen mukaisiin tehtäviin. Vuotuiset sisäisen tarkastuksen raportit lähetetään komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi EAMV:hen sovelletaan rajoituksetta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 11 päivänä syyskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2013 säännöksiä.

EAMV:llä on petostentorjuntastrategia ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma, jotka on otettu käyttöön vuonna 2014. EAMV:n petostentorjuntaa koskevissa tehostetuissa toimissa noudatetaan varainhoitoasetuksen sääntöjä ja ohjeita (petostentorjuntatoimet osana moitteetonta varainhoitoa), OLAFin petostenehkäisypolitiikkaa, komission petostentorjuntastrategiassa (KOM(2011) 376) vahvistettuja sääntöjä sekä EU:n erillisvirastoja koskevassa yhteisessä lähestymistavassa (heinäkuu 2012) ja siihen liittyvässä etenemissuunnitelmassa vahvistettuja sääntöjä.

EAMV:n perustamisasetuksessa annetaan säännökset EAMV:n talousarvion ja sovellettavien varainhoitosääntöjen täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

·Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

Moni-vuotisen rahoitus-kehyksen otsake

Budjettikohta

Määrä-
rahalaji

Rahoitusosuudet

1a: Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

JM/EI-JM 34

EFTA-mailta 35

ehdokas-mailta 36

kolman-silta mailta

varainhoito-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

1.a

12 02 06 EAMV

JM

EI

EI

EI

EI

·Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

Moni-vuotisen rahoitus-kehyksen otsake

Budjettikohta

Määrä-
rahalaji

Rahoitusosuudet

Numero
[Nimi…...….]

JM/EI-JM

EFTA-mailta

ehdokasmailta

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin 37

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen
otsake

1a

Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 

EAMV

vuosi
n
38

vuosi
n+1
39

vuosi
n+2

vuosi
n+3

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Osasto 1:

Sitoumukset

(1)

0 441

0 191

Euroopan valvontaviranomaisten 60/40-yhteisrahoitusjärjestelyn vuoksi tässä mainitaan vain 40 prosenttia arvioiduista kustannuksista

Maksut

(2)

0 441

0 191

Osasto 2:

Sitoumukset

(1a)

Maksut

(2a)

Osasto 3:

Sitoumukset

(3a)

Maksut

(3b)

EAMV:n määrärahat
YHTEENSÄ

Sitoumukset

=1+1a

+3a

0 441

0 191

Maksut

=2+2a

+3b

0 441

0 191


Monivuotisen rahoituskehyksen
otsake

5

”Hallintomenot”

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi
n

vuosi
n+1

vuosi
n+2

vuosi
n+3

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

PO FISMA

• Henkilöresurssit

• Muut hallintomenot

PO FISMA YHTEENSÄ

Määrärahat

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ

(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi
n 40

vuosi
n+1 41

vuosi
n+2

vuosi
n+3

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

0 441

0 191

Maksut

0 441

0 191

3.2.2.Arvioidut vaikutukset EAMV:n määrärahoihin

   Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

   Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset

vuosi
n

vuosi
n+1 42

vuosi
n+2

vuosi
n+3

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

TUOTOKSET

Tyyppi 43

Keskimäär. kustannukset

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä yhteensä

Kustannukset yhteensä

ERITYISTAVOITTEET 1.6 ja 2.4 44

- viranomaispalkkioita ja maksuja koskeva tietokanta

0 200

0 040

Euroopan valvontaviranomaisten 60/40-yhteisrahoitusjärjestelyn vuoksi tässä mainitaan vain 40 prosenttia arvioiduista kustannuksista

- ilmoituksia koskeva tietokanta

0 100

0 020

- tuotos

Välisumma erityistavoite 1

ERITYISTAVOITE 2

- tuotos

Välisumma erityistavoite 2

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

0 300

0 060

3.2.3.Arvioidut vaikutukset EAMV:n henkilöresursseihin

3.2.3.1.Yhteenveto

   Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

   Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi
n 45  

vuosi
n+1 46

vuosi
n+2

vuosi
n+3

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Virkamiehet (AD-palkkaluokka)

0 141

(2 työntekijää, rekrytointikustannukset mukaan luettuina)

0 131

(2 työntekijää)

Euroopan valvontaviranomaisten 60/40-yhteisrahoitusjärjestelyn vuoksi tässä mainitaan vain 40 prosenttia arvioiduista kustannuksista.

Virkamiehet (AST-palkkaluokka)

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Väliaikaiset toimihenkilöt

Kansalliset asiantuntijat

YHTEENSÄ

0 141

(2 työntekijää, rekrytointikustannukset mukaan luettuina)

0 131 (2 työntekijää)

Arvioidut vaikutukset henkilöstöön (kokoaikaisten työntekijöiden lisäys) – henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

vuosi n

vuosi n +1

vuosi n +2

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

 

AD yhteensä

0 141
(2 työntekijää, rekrytointikustannukset mukaan luettuina)

0 131
(2 työn
tekijää)

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

YHTEENSÄ

0 141
(2 työntekijää, rekrytointikustannukset mukaan luettuina)

0 131
(2 työn
tekijää)

Arvioidut vaikutukset henkilöstöön (lisäys) – ulkopuolinen henkilöstö

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

vuosi n

vuosi n +1

vuosi n +2

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Tehtäväryhmä IV

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

Kansalliset asiantuntijat

vuosi n

vuosi n +1

vuosi n +2

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Yhteensä

3.2.3.2.Henkilöresurssien arvioitu tarve vastuullisessa pääosastossa

   Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

   Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

arvio kokonaislukuina (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella)

vuosi
n

vuosi
n+1

vuosi n+2

vuosi n+3

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

·Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)

Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna) 47

XX 01 02 01 (AC, END, INT: kokonaismäärärahoista katettavat)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT ja JED EU:n ulkopuolisissa edustoissa)

XX 01 04 yy 48

- päätoimipaikassa 49

- EU:n ulkop. edustustoissa

XX 01 05 02 (AC, END, INT — epäsuora tutkimustoiminta)

10 01 05 02 (AC, END, INT — suora tutkimustoiminta)

Muu budjettikohta (mikä?)

YHTEENSÄ

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Ulkopuolinen henkilöstö

Kokoaikaiseksi muunnetun henkilöstön kustannusten laskentamenetelmä olisi kuvattava liitteessä V olevassa 3 kohdassa.

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

   Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

   Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

[…]

   Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista 50 .

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät

[…]

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

vuosi
n

vuosi
n+1 51

vuosi
n+2

vuosi
n+3

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Yhteensä

Rahoitukseen osallistuva taho 

0 662

0 287

Euroopan valvontaviranomaisten yhteisrahoitusjärjestelyjen vuoksi tässä mainitaan 60 prosenttia arvioiduista kustannuksista.

Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ

0 662

0 2873.3.Arvioidut vaikutukset tuloihin

   Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

   Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

   vaikutukset omiin varoihin

   vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta

Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus 52

vuosi
n

vuosi
n+1

vuosi
n+2

vuosi
n+3

...ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Momentti ….

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa:

[…]

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä

[…]

   

LIITE RAHOITUSSELVITYKSEEN

Sovellettu menetelmä ja keskeiset perusoletukset

EAMV:lle annettujen uusien tehtävien hoidosta aiheutuvat kulut on arvioitu kolmen kululajin mukaan: henkilöstökulut, infrastruktuurikulut ja käyttökulut.

Komission alustavien arvioiden mukaan EAMV:n uudet tehtävät edellyttävät kahta uutta henkilöstön jäsentä. Tämä tulisi sen henkilöstön lisäksi, joka tällä hetkellä työskentelee EAMV:ssä ja johon sovelletaan EAMV:n tämänhetkistä talousarviota. Kustannukset jaetaan 60/40-perusteella jäsenvaltioiden kanssa.

Henkilöstön lisämäärän tarve johtuu EAMV:lle annetuista lisätehtävistä ja liittyy kansallisia markkinointivaatimuksia, viranomaispalkkioita ja -maksuja ja ilmoituksia koskevien tietokantojen perustamiseen ja ylläpitoon. Nämä uudet tehtävät esitetään asetusehdotuksessa, ja niitä käsitellään tarkemmin ehdotuksen perusteluosassa.

Yleiset oletukset lisäresurssien laskemista varten

Lisäresurssien laskemisessa on käytetty seuraavia oletuksia.

Lisätyöntekijöiden odotetaan olevan vakituista henkilöstöä tai väliaikaisia toimihenkilöitä, joiden keskimääräiset palkkakustannukset ovat 143 000 euroa vuodessa.

Koska EAMV sijaitsee Pariisissa, palkkoihin sovelletaan korjauskerrointa 1 148 Brysseliin verrattuna suurempien elinkustannusten vuoksi.

Rekrytointiin liittyvien kustannusten (esim. matkat, hotellimajoitus, lääkärintarkastukset, asettautumis- ja muut korvaukset, muuttokustannukset) arvioidaan olevan 12 700 euroa henkilöstön jäsentä kohti.

EAMV:n kustannukset jakautuvat tällä hetkellä jäsenvaltioiden ja komission välillä suhteessa 60/40.

Henkilöstön lisämäärän laskeminen

EAMV:n henkilöstön lisämäärän laskemiseksi uudet tehtävät jaetaan EAMV:lle annettujen kahden uuden tehtäväalueen mukaan: viranomaispalkkioita ja -maksuja koskeva tietokanta ja ilmoituksia koskeva tietokanta. Näillä aloilla otetaan huomioon seuraavat arviot työmäärästä: viranomaispalkkioita koskevaa tietokantaa varten arvioidaan tarvittavan yksi projektipäällikkö ja yksi tukihenkilö ja ilmoituksia koskevaa tietokantaa varten yksi projektipäällikkö ja kaksi tietotekniikkatukihenkilöä.

Taulukossa 1 esitetään EAMV:n arvioidun lisähenkilöstön yhteismäärä tehtäväkohtaisesti

Taulukko 1: Kokoaikaiset työntekijät yhteensä vuodessa tehtäväaluetta kohden

Kokoaikaiset työntekijät yhteensä tehtäväaluetta kohden

Viranomaispalkkioita ja -maksuja koskeva tietokanta

1

Ilmoituksia koskeva tietokanta

1

Yhteensä

2

Ulkoisten infrastruktuurimenojen laskeminen

Tietotekniikkaan liittyvien menojen osalta oletetaan, että tietokantojen perustamiseen tarvitaan yhteensä 750 000 euroa ja juokseviin kustannuksiin loput 150 000 euroa.

Taulukko 2: Ulkoiset infrastruktuurimenot yhteensä vuodessa tehtäväaluetta kohden

Infrastruktuurimenot yhteensä tehtäväaluetta kohden

Ensimmäinen vuosi (kertaluonteiset kulut)

Seuraavat vuodet (jatkuvaluonteiset kulut)

Viranomaispalkkioita ja maksuja koskeva tietokanta

500 000 euroa

100 000 euroa

Ilmoituksia koskeva tietokanta

250 000 euroa

50 000 euroa

Yhteensä

750 000 euroa

150 000 euroa

Menojen kokonaismäärä

EAMV:n uusille tehtäville arvioidut kokonaismäärät esitetään taulukossa 3 edellä esitettyjen oletusten perusteella.

Taulukko 3: Uusiin tehtäviin liittyvät menot yhteensä

Kustannuslaji

Laskelma

Ensimmäinen vuosi

Seuraavat vuodet

Henkilöstömenot

143 000 euroa x 1,148 työntekijää ja vuotta kohden

328 328 euroa (2 työntekijää)

328 328 euroa (2 työntekijää)

Työhönoton kustannukset

12 700 euroa uutta työntekijää kohden

25 400 euroa (2 työntekijää)

0

Infrastruktuuri/tietotekniikka

Ks. taulukko 2

750 000 euroa

150 000 euroa

Yhteensä*

1 103 728 euroa

478 328 euroa

*Kokonaismäärät: ei oteta huomioon 60/40-jakoa jäsenvaltioiden ja komission välillä EAMV:n talousarviossa.

Kauden 2021-n menot esitetään ainoastaan esimerkinomaisesti. EU:n talousarvioon kohdistuvat rahoitusvaikutukset vuoden 2020 jälkeen sisällytetään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevaan komission ehdotukseen.

(1)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(2)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(3)

   Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Komission työohjelma 2018. Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni (COM(2017) 650 final).

(4)    Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma (COM(2015) 468 final).
(5)    Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnista (COM(2017) 292 final).
(6)    Vihreä kirja pääomamarkkinaunionin muodostamisesta (COM(2015) 63 final).
(7)    Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Komission tiedonanto kannanottopyynnöstä – finanssipalveluja koskeva EU:n sääntelyjärjestelmä (COM(2016) 855 final).
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).
(10)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18).
(11)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/760, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 98–121).
(12)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1131, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, rahamarkkinarahastoista (EUVL L 169, 30.6.2017, s. 8).
(13)    EFAMAn neljännesvuosittainen tilastotiedote, Q2 2017.
(14)    EFAMAn ”Fact Book 2017” ja ”Investment Company Institute (ICI) Fact Book 2017”.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
(16)    Rajat ylittäviä investointeja pyritään helpottamaan myös muilla aloitteilla. Niitä ovat muun muassa ohjeet EU:n nykyisistä vaatimuksista, jotka koskevat rajat ylittävien EU-investointien käsittelyä, sekä aloite investointiriitojen sovintoratkaisuista.
(17)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N: o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en
(20)    Morningstar on sijoitustutkimusten ja -tietojen tarjoaja.
(21)    Sääntelyntarkastelulautakunnan lausunto, SEC(2018) 129 final.
(22)    Vaikutustenarviointiraportti ja sen tiivistelmä, SWD(2018) 54 final ja SWD(2018) 55 final.
(23)    EUVL C , , s. .
(24)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(25)    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(26)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(27)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).
(28)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18).
(29)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(30)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(31)    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).
(32)    Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.
(33)    Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    JM = jaksotetut määrärahat / EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.
(35)    EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto. .
(36)    Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.
(37)    Ks. liite, jossa annetaan lisätietoja.
(38)    Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(39)    Kauden 2021-n menot esitetään ainoastaan esimerkinomaisesti. EU:n talousarvioon kohdistuvat rahoitusvaikutukset vuoden 2020 jälkeen sisällytetään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevaan komission ehdotukseen.
(40)    Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(41)    Kauden 2021-n menot esitetään ainoastaan esimerkinomaisesti. EU:n talousarvioon kohdistuvat rahoitusvaikutukset vuoden 2020 jälkeen sisällytetään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevaan komission ehdotukseen.
(42)    Kauden 2021-n menot esitetään ainoastaan esimerkinomaisesti. EU:n talousarvioon kohdistuvat rahoitusvaikutukset vuoden 2020 jälkeen sisällytetään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevaan komission ehdotukseen.
(43)    Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).
(44)    Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet”.
(45)    Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(46)    Kauden 2021-n menot esitetään ainoastaan esimerkinomaisesti. EU:n talousarvioon kohdistuvat rahoitusvaikutukset vuoden 2020 jälkeen sisällytetään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevaan komission ehdotukseen.
(47)    AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt, AL = paikalliset toimihenkilöt, END = kansalliset asiantuntijat, INT = vuokrahenkilöstö, JED = nuoremmat asiantuntijat EU: n ulkopuolisissa edustustoissa.
(48)    Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).
(49)    Etenkin rakennerahastot, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahasto.
(50)    Ks. vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 11 ja 17 artikla.
(51)    Kauden 2021-n menot esitetään ainoastaan esimerkinomaisesti. EU:n talousarvioon kohdistuvat rahoitusvaikutukset vuoden 2020 jälkeen sisällytetään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevaan komission ehdotukseen.
(52)    Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.